IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

Ukubuya ekuthinjweni

141Ke *uNdikhoyo woba nemfobe ngoYakobi, abuye azichongele uSirayeli. Uya kumbuyisela kumhlaba wakhe, neentlanga ke zosuka zithontelane khona, zizibandakanye nendlu kaYakobi. 2Izizwe ziya kuwagodusa amaSirayeli, ziwabuyisele kwilizwe awalinikwa nguNdikhoyo; zona zoba zizicaka zamaSirayeli. Abathimbi bamaSirayeli bojika babe ngabathinjwa bawo, wona amaSirayeli alawule abo babefudula bewacinezela.

Ukuwa kokumkani waseBhabheli

3Mhla *uNdikhoyo wanipha umtyhi kwintlungu nehambo-nzima, nakumzabalazo wokusebenza nzima, 4niya kuhlabela elempoxo ngokumkani waseBhabheli, nithi:

Yaz'ba utshitshe njani na lo mcinezeli!

Ewe, akukho nkang' idubul' ingethi.

5UNdikhoyo uyivikivile intonga yezikhohlakali;

yena uwaphule umsimbithi wezilawuli.

6Nditsho lo ubuntlekez' abantu ngolunyakazi,

obusitsho ngezithong' ezingaphelele ndawo,

obutyakaty' izizwe ngengcwangu nengqumbo,

owatsho ngentshutshiso engenabuyambo.

7Ngok' ihlabathi lixhaml' ikhefu ngenzolo,

suka ladanduluka ngeengoma nezibongo.

8Kuvuya nditsho nemithi eLebhanon phaya;

ewe, imipayini nemisedare iyakugcolodela.

Ithi: “Tshotsh' uwe, kumkanindini,”

kuba kaloku nomgawuli utsho wasweleka.

9Ewe, nelabafileyo litsho lazama-zama,

lilungiselela ukuhlangabeza wena.

Noomoya babangasekhoyo baza kukukhahlela,

nditsho abo babefudula beziikumkani zezizwe

kungokunje nabo bayavusw' ezililini.

10Bonke bobhekisa kuwe, bathi:

“Ingaba nguwe na lo selelutywantsi?

Ingaba nguwe na lo ofana nathi?”

11Ubunewu-newu bakho namhla bugqunyelelwe,

ngokunjalo nengoma yezigingci ingcwatyiwe.

Ngoku umandlalo wakho ziimpethu;

kukalokunje ingubo yakho seyingamanundu.

12Khawutsho! Ukhiqwe kanjani emazulwini?SiTyh 8:10; 9:1

Kutheni, khwezi lomso elinguBhabheli?

Wen' owawufudul' ugeq' izizwe

ngoku uthe khalakahla bhalakaxa!

13Kaloku wawuzithuthuzel' usithi:

“Mna ndosuka ndintingel' ezulwini,

ndibe ngaphaya kweenkwenkwezi zikaThixo,

ndilimise khona ibhotwe lam,

ndingqendeve kuloo ntaba yembizo,

kwintlanganiso *yezithixo,

emalanda-lahla kweliphezulu.”

14Wawusithi: “Ndonyukela emajuku-jukwini,

ndize ndizifanise noPhezukonke.”

15Kambe ke usuke watshon' engcwabeni,

weyela enzonzobileni yomhadi.Mat 11:23; Luka 10:15

16Abo bakubonayo ke ngoku bathe nqa!

Ewe, babamb' ongezantsi, bathi:

“Lo asinguye na owayedidizelis' ihlabathi,

intw' ibiduma zirhwaqel' izikumkani;

17intw' eyajij' ilizwe latsho labharha,

eyabhukuq' izixeko zatsho zangamabobosi,

emabanjw' angazang' akhululeka?”

18Zonk' iikumkani zezizwe ziphumle ngesihomo;

iyileyo ilele kwelayo ingcwaba.

19Kambe ke wena uyindingan' engenangcwaba;

wena uyinto esidumbu sibukulwayo.

Ngoku sewambethe ababuleweyo abagwazwe ngekrele,

abaphoswe emhadini ongxondorha.

Ngoku sewuyinto yokuxovulwa ngeenyawo;

20owakh' umngcwabo soz' ufane nowabo.

Kaloku wena wabatshabalalisa wababhuqa;

wababopha ngentamb' enye nabakho abantu.

Intw' ekhohlakele nesizukulwana sayo

negama layo soze libe nto!

21Iwu-u-u!

Lungiselela kugqityezelwe nenzala yakhe!

Ngenxa yenkohlakalo yooyise mabangasindi,

hleze bahlume, uze umvundl' uzek' indlela,

hlez' eli lizwe lizale zizixeko zabo!

22UNdikhoyo uSomandla-onke uthi:

“Ndoyihlasela ndiyibhukuqe iBhabheli,

ndiyicim' igama tu,

kungabikho hlumelo nanzala.

Nditshilo nje ke mna Ndikhoyo, nditshilo.

23Ndakuyibetha itsho ibe yimigxobhozo, ibe likhaya lookhwalimanzi.

Inene, ndiya kuyitshayela ngentshabalalo engathethekiyo!”

Ukutshatyalaliswa kwama-Asiriya

24*UNdikhoyo uSomandla-onke ufunge wathi:

“Konke endikucwangcisileyo kuza kwenzeka;

ziza kufezeka zonke iinjongo zam.

25Ndiza kuwavikiva ama-AsiriyaIsaya 10:5-34; Nah 1:1 – 3:19; Zefan 2:13-15 kweli lizwe,

ndiwanyhashe tu entabeni yam,

idyokhwe yawo yahlukane nabantu bam,

usuke umthwalo emagxeni abo.

26Ezi ke ziinjongo zam mayela nehlabathi jikelele;

ingalo yam ijinga phezu kwezizwe zonke.”

27UNdikhoyo uSomandla-onke ezimisele nje ke,

ngubani ongema ngaphambili?

Xa eyolule ingalo yakhe,

ngubani ongabuya amjike?

Intshabalalo yamaFilistiya

28Nalu udaba olundilisekileyo olwavakala nyakana wasweleka ukumkani uAhazi:2 Kum 16:20; 2 Gan 28:27

29Ke wena, Filistiya,Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7 yithi rhubaxa!

Ewe, musa ukuzikhohlisa uthi:

“Intonga ebendibethwa ngayo yaphukile,”

kuba kwakuloo mnombo kosuka kuthi gqi irhamba;

inzala yalo ke inobuhlungu kangako.

30Aya kuhlutha amahlwempu abantu bam,

abahlelelekileyo bahlale bekhuselekile,

ke wena ndikugengqe ngendlala,

kungasali nditsho nempunde le!

31Hlahlambani, masango;

bhombolozani, nina zixeko!

Ewe, tatazela urhwaqele, wena Filistiya!

Kuba nanko umsi uthuquza kweliphezulu;

loo mkhosi ke awunalo ityutyusi!

32Kodwa kodwa singaphendula sithini ukuthetha namakhankatha eso sizwe?

Ewe, sowaphendula sithi:

“UNdikhoyo uyimise wayimilisela iZiyon,

ngoko ke zozimela kuyo iintsizana zakhe!”

15

Udaba mayela neMowabhi

151Nalu udaba olundilisekileyo olumayela neMowabhi:Isaya 25:10-12; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11

KwelaseMowabhi yimbubho yodwa;

kaloku iAri ivuthululwe ngabusuku bunye.

Kunyembelekile eMowabhi phaya;

kaloku iKiri itshatyalaliswe ngabusuku bunye.

2Nango amaDibhon enyukela endaweni yawo yokunqula,

esiya kuphalaza iinyembezi elila.

AmaMowabhi alilela iNebho neMedibha;

selede agugul' iinwele neendevu.

3Ezitalatweni ahamba enxibe ezokuzila;

phakathi kwabantu nasemakhaya sisijwili.

4AmaHeshbhon namaElale ayabhomboloza;

isikhalo sawo sivakala naseYahaza.

Kubi, namajoni ngokwawo ayakhalaza;

kaloku nawo ngoku angenwa yingevane.

5Ke mna ke ndikhalela iMowabhi,

kuba abantu bayo babhacel' eZoware,

basabele e-Egelati-sheleshiya.

Nâbo bekhwina benyuka iLuti;

benz' isimbonon' ukusing' eHoronayim,

benesingqala ngenxa yentshabalalo.

6Intlanjana yeNimrim yona yome khonkqo,

notyani ecaleni kwayo apho butshazile;

ewe, akusekho hlaza, kome khwahla.

7Ubuntwana-ntwana ababuqwebileyo nâbo bexhakazela bebuphethe,

besiya kuwela loo ngxingwa yemipampiri.

8Yintlokoma yesikhalo eMowabhi jikelele.

Eso sililo sivakala nase-Eglayim;

eso sijwili sifikelela naseBhere-elim.

9Emlanjeni kwisixeko saseDibhon namanzi ngokwawo abomvu ligazi.

Kanti ke mna Thixo ndisaza kwenza izinto zamehlo:

kuza kujub' ugodo kwaseleyo amaMowabhi!

16

Ukukekela kwemeko yamaMowabhi

161Nango amaMowabhi entlango kwisixeko iSela;

ngoku athumela umrhumo:

amatakane eegusha kwiziphathamandla eJerusalem.

2AmaMowabhikazi ayazula-zula;

axel' intaka egxothwe endlwaneni yayo.

Nango ephithizela kumazibuko eAnon.

3“Izwe lifile, yizani kusophula!

Sicela uncedo, khanisikhusele!

Yibani njengomthunzi mhla ligqatsileyo.

Besingoobani kakade siziimbacu nje!

Hayi bo, sincedeni ningasingcothozi!

4Iimbacu zaseMowabhi maziphambukele kuni;

sikhuseleni kulo mtshabalalisi.”

Le ngcinezelo iza kubuya yethe,

nale ntshabalalo iza kuphela,

nomphembi-dushe aphel' emehlweni.

5Ngelo thuba ke kosekwa ubukumkani,

bumiselwe ngothando olunezibele.

Esihlalweni kongqendeva onyanisekileyo.

Lowo ke woba ngowendlu kaDavide.

Yena ke uya kulawula ngobulungisa,

alangazelele ulungelelwano nocwangco.

6Sivile ngokuzikhukumalisa kwamaMowabhi,

elingako lona ikratshi nendelelo;

ewe, angade abe ucikekile likratshi,

kodwa ke, akulele nto apho.

7Myeke ke uMowabhi abhomboloze.

Mabamthelele uMowabhi nabo balile;

mabenze isililo nesijwili xa bekhumbula amaqebengwane aseKir-hareshete.

8Amasimi aseHeshbhon ayadodobala,

nezidiliya zaseSibhema zitshabalele.

Amakhosi ezizwe azixangxathile izidiliya zodidi,

zona fudula zifikelela eYazere,

zenjenjeya zithi xhaxhe ngentlango,

amasebe azo ethe gaa ngolwandle.

9Ngoko ke ndilila kunye neYazere;

ndiyakhala ngezidiliya zaseSibhema;

ndiyinyhididi, Heshbhon nawe Eliyali.

Ewe kaloku, isivuno asibonwa,

imivuyo nemincili iyalambatha.

10Amasimi akezi namihlali nalonwabo;

ezidiliyeni ayisekho ingoma nemiyeyezelo.

Ezixovulelweni akusekho baxovuli;

imiyiyizelo yabavuni iphelile.

11Ngoko ke ndinesimbonono ngenxa yeMowabhi;

ngenene ndihlahlamba njengesigingci,

ngenxa yeKir-hareshete ndibindekile.

12AmaMowabhi aziduba nje ngokunyuka intaba esiya kunqula; yonke loo nto yinkcitha-xesha. 13Olu ludaba awaluthetha kwamandulo uNdikhoyo ngokubhekiselele kwiMowabhi. 14Kambe ke ngoku uNdikhoyo uthi: “Kwiminyaka emithathu yokunyamezela ubutyebi beMowabhi buya kuphel' emehlweni. Obu bunewu-newu naloo nyambalala yabantu konke kuya kutshabha, naloo mingqandanda isindileyo yoba ngamabhetye-bhetye.”