IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

Udaba mayela neMowabhi

151Nalu udaba olundilisekileyo olumayela neMowabhi:Isaya 25:10-12; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11

KwelaseMowabhi yimbubho yodwa;

kaloku iAri ivuthululwe ngabusuku bunye.

Kunyembelekile eMowabhi phaya;

kaloku iKiri itshatyalaliswe ngabusuku bunye.

2Nango amaDibhon enyukela endaweni yawo yokunqula,

esiya kuphalaza iinyembezi elila.

AmaMowabhi alilela iNebho neMedibha;

selede agugul' iinwele neendevu.

3Ezitalatweni ahamba enxibe ezokuzila;

phakathi kwabantu nasemakhaya sisijwili.

4AmaHeshbhon namaElale ayabhomboloza;

isikhalo sawo sivakala naseYahaza.

Kubi, namajoni ngokwawo ayakhalaza;

kaloku nawo ngoku angenwa yingevane.

5Ke mna ke ndikhalela iMowabhi,

kuba abantu bayo babhacel' eZoware,

basabele e-Egelati-sheleshiya.

Nâbo bekhwina benyuka iLuti;

benz' isimbonon' ukusing' eHoronayim,

benesingqala ngenxa yentshabalalo.

6Intlanjana yeNimrim yona yome khonkqo,

notyani ecaleni kwayo apho butshazile;

ewe, akusekho hlaza, kome khwahla.

7Ubuntwana-ntwana ababuqwebileyo nâbo bexhakazela bebuphethe,

besiya kuwela loo ngxingwa yemipampiri.

8Yintlokoma yesikhalo eMowabhi jikelele.

Eso sililo sivakala nase-Eglayim;

eso sijwili sifikelela naseBhere-elim.

9Emlanjeni kwisixeko saseDibhon namanzi ngokwawo abomvu ligazi.

Kanti ke mna Thixo ndisaza kwenza izinto zamehlo:

kuza kujub' ugodo kwaseleyo amaMowabhi!