IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

Ukubuya ekuthinjweni

141Ke *uNdikhoyo woba nemfobe ngoYakobi, abuye azichongele uSirayeli. Uya kumbuyisela kumhlaba wakhe, neentlanga ke zosuka zithontelane khona, zizibandakanye nendlu kaYakobi. 2Izizwe ziya kuwagodusa amaSirayeli, ziwabuyisele kwilizwe awalinikwa nguNdikhoyo; zona zoba zizicaka zamaSirayeli. Abathimbi bamaSirayeli bojika babe ngabathinjwa bawo, wona amaSirayeli alawule abo babefudula bewacinezela.

Ukuwa kokumkani waseBhabheli

3Mhla *uNdikhoyo wanipha umtyhi kwintlungu nehambo-nzima, nakumzabalazo wokusebenza nzima, 4niya kuhlabela elempoxo ngokumkani waseBhabheli, nithi:

Yaz'ba utshitshe njani na lo mcinezeli!

Ewe, akukho nkang' idubul' ingethi.

5UNdikhoyo uyivikivile intonga yezikhohlakali;

yena uwaphule umsimbithi wezilawuli.

6Nditsho lo ubuntlekez' abantu ngolunyakazi,

obusitsho ngezithong' ezingaphelele ndawo,

obutyakaty' izizwe ngengcwangu nengqumbo,

owatsho ngentshutshiso engenabuyambo.

7Ngok' ihlabathi lixhaml' ikhefu ngenzolo,

suka ladanduluka ngeengoma nezibongo.

8Kuvuya nditsho nemithi eLebhanon phaya;

ewe, imipayini nemisedare iyakugcolodela.

Ithi: “Tshotsh' uwe, kumkanindini,”

kuba kaloku nomgawuli utsho wasweleka.

9Ewe, nelabafileyo litsho lazama-zama,

lilungiselela ukuhlangabeza wena.

Noomoya babangasekhoyo baza kukukhahlela,

nditsho abo babefudula beziikumkani zezizwe

kungokunje nabo bayavusw' ezililini.

10Bonke bobhekisa kuwe, bathi:

“Ingaba nguwe na lo selelutywantsi?

Ingaba nguwe na lo ofana nathi?”

11Ubunewu-newu bakho namhla bugqunyelelwe,

ngokunjalo nengoma yezigingci ingcwatyiwe.

Ngoku umandlalo wakho ziimpethu;

kukalokunje ingubo yakho seyingamanundu.

12Khawutsho! Ukhiqwe kanjani emazulwini?SiTyh 8:10; 9:1

Kutheni, khwezi lomso elinguBhabheli?

Wen' owawufudul' ugeq' izizwe

ngoku uthe khalakahla bhalakaxa!

13Kaloku wawuzithuthuzel' usithi:

“Mna ndosuka ndintingel' ezulwini,

ndibe ngaphaya kweenkwenkwezi zikaThixo,

ndilimise khona ibhotwe lam,

ndingqendeve kuloo ntaba yembizo,

kwintlanganiso *yezithixo,

emalanda-lahla kweliphezulu.”

14Wawusithi: “Ndonyukela emajuku-jukwini,

ndize ndizifanise noPhezukonke.”

15Kambe ke usuke watshon' engcwabeni,

weyela enzonzobileni yomhadi.Mat 11:23; Luka 10:15

16Abo bakubonayo ke ngoku bathe nqa!

Ewe, babamb' ongezantsi, bathi:

“Lo asinguye na owayedidizelis' ihlabathi,

intw' ibiduma zirhwaqel' izikumkani;

17intw' eyajij' ilizwe latsho labharha,

eyabhukuq' izixeko zatsho zangamabobosi,

emabanjw' angazang' akhululeka?”

18Zonk' iikumkani zezizwe ziphumle ngesihomo;

iyileyo ilele kwelayo ingcwaba.

19Kambe ke wena uyindingan' engenangcwaba;

wena uyinto esidumbu sibukulwayo.

Ngoku sewambethe ababuleweyo abagwazwe ngekrele,

abaphoswe emhadini ongxondorha.

Ngoku sewuyinto yokuxovulwa ngeenyawo;

20owakh' umngcwabo soz' ufane nowabo.

Kaloku wena wabatshabalalisa wababhuqa;

wababopha ngentamb' enye nabakho abantu.

Intw' ekhohlakele nesizukulwana sayo

negama layo soze libe nto!

21Iwu-u-u!

Lungiselela kugqityezelwe nenzala yakhe!

Ngenxa yenkohlakalo yooyise mabangasindi,

hleze bahlume, uze umvundl' uzek' indlela,

hlez' eli lizwe lizale zizixeko zabo!

22UNdikhoyo uSomandla-onke uthi:

“Ndoyihlasela ndiyibhukuqe iBhabheli,

ndiyicim' igama tu,

kungabikho hlumelo nanzala.

Nditshilo nje ke mna Ndikhoyo, nditshilo.

23Ndakuyibetha itsho ibe yimigxobhozo, ibe likhaya lookhwalimanzi.

Inene, ndiya kuyitshayela ngentshabalalo engathethekiyo!”

Ukutshatyalaliswa kwama-Asiriya

24*UNdikhoyo uSomandla-onke ufunge wathi:

“Konke endikucwangcisileyo kuza kwenzeka;

ziza kufezeka zonke iinjongo zam.

25Ndiza kuwavikiva ama-AsiriyaIsaya 10:5-34; Nah 1:1 – 3:19; Zefan 2:13-15 kweli lizwe,

ndiwanyhashe tu entabeni yam,

idyokhwe yawo yahlukane nabantu bam,

usuke umthwalo emagxeni abo.

26Ezi ke ziinjongo zam mayela nehlabathi jikelele;

ingalo yam ijinga phezu kwezizwe zonke.”

27UNdikhoyo uSomandla-onke ezimisele nje ke,

ngubani ongema ngaphambili?

Xa eyolule ingalo yakhe,

ngubani ongabuya amjike?

Intshabalalo yamaFilistiya

28Nalu udaba olundilisekileyo olwavakala nyakana wasweleka ukumkani uAhazi:2 Kum 16:20; 2 Gan 28:27

29Ke wena, Filistiya,Jer 47:1-7; Hez 25:15-17; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7 yithi rhubaxa!

Ewe, musa ukuzikhohlisa uthi:

“Intonga ebendibethwa ngayo yaphukile,”

kuba kwakuloo mnombo kosuka kuthi gqi irhamba;

inzala yalo ke inobuhlungu kangako.

30Aya kuhlutha amahlwempu abantu bam,

abahlelelekileyo bahlale bekhuselekile,

ke wena ndikugengqe ngendlala,

kungasali nditsho nempunde le!

31Hlahlambani, masango;

bhombolozani, nina zixeko!

Ewe, tatazela urhwaqele, wena Filistiya!

Kuba nanko umsi uthuquza kweliphezulu;

loo mkhosi ke awunalo ityutyusi!

32Kodwa kodwa singaphendula sithini ukuthetha namakhankatha eso sizwe?

Ewe, sowaphendula sithi:

“UNdikhoyo uyimise wayimilisela iZiyon,

ngoko ke zozimela kuyo iintsizana zakhe!”