IsiXhosa 1996 (XHO96)
13

Ukohlwaywa kweBhabheli

131Mayela neBhabheliIsaya 47:1-15; Jer 50:1 – 51:64 nalu udaba olundilisekileyo awalutyhilelwayo uIsaya unyana ka-Amozi:

2Misani intshinga kwinduli ebharhileyo,

nidanduluke nihlab' umkhosi,

niwubize niwukhwebe umkhosi,

nize kungena emasangweni ezikhulu.

3Mna *Ndikhoyo ndiwagunyazisile onke amafa-nankosi;

ndithe makeze amagorha am,

abo bavuyisana noloyiso lwam,

khon' ukuze bathulule umsindo wam.

4Yaz'ba ngawani na loo mayeyeye avakalayo?

Ezintabeni phaya ngathi lugxudululu oluxokozelayo.

Ewe, izirhulumente ziyaphithizela;

nâzo izizwe zona ziqokelelana.

Ke yena uNdikhoyo uSomandla-onke selehlab' umkhosi.

5Nantso imikhosi ivela kwelikude,

iphuma eziphelweni zehlabathi.

UNdikhoy' uyaxhakazela zizixhobo;

uza kulivuthulula lonke ilizwe.

6Hlahlamba ke, utsho ngesikrakra.

Kaloku imini kaNdikhoyo isemnyango!

Yogaleleka ipheth' intshabalalo evela kuSomandla.Jow 1:15

7Ke zona izandla zitsho zanomkhinkqi.

wonk' umntu wangenwa yintaka.

8Bonke ke bosuka bee nkamalala;

bosuka babhinyalaze bezibhija-bhija;

bopena-pena ngathi ngumfazi olunywayo.

Baya kukrwaqulana bethe khumnqa;

ewe, boba sebenyoshoza ziintloni.

9Ngenene imini kaNdikhoyo ifikile;

yona yimin' enzima yengqumbo,

elo lizwe loxusheka litsho libe yinkangala;

bonke abakhohlakeleyo kulo batshatyalaliswe.

10Esibhakabhakeni iinkwenkwezi namaqela azo

zosuka zifiphale zingabi nakukhanya.

Ke lona ilanga lophuma lizilile,

nenyanga ngokwayo iya kugungxa.Hez 32:7; Mat 24:29; Marko 13:24-25; Luka 21:25; siTyh 6:12-13

11Ihlabathi ndilizisela isithwakumbe,

ndibohlwaye abantu ngenxa yezono zabo,

ndilinqamle ikratshi labazikhukhumalisayo,

ziwe bhaxa izibhoja eziqholosayo.

12Amadoda oba njengegolide ukunqaba;

ewe, abantu bonqaba kunegolide yaseOfire.

13Amazulu ndiya kuwangcangcazelisa,

umhlaba utsho unyikime endaweni yawo

ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo uSomandla-onke,

ngemin' enzima yomsindo ovuthayo.

14Baya kufana nenxala elizingelwayo

neegusha ezibhadula ziding' ozalusayo.

Elowo uya kubhenela kumawabo,

umntu ngamnye asabele kwelakowabo.

15Lowo ufunyenweyo uya kuhlatyaniselwa;

bonke ababanjiweyo baya kubulawa.

16Iintsana zabo ziya kuntlekezwa,

abazali bebukele ngawabo amehlo.

Imizi yabo iya kuphangwa,

nakubafazi ke kube yiloo nto.

17Ndiza kubaxhokonxela amaMedi;

wona akakhathalele nasiliva,

engenaxesha layo negolide.

18Okwakungabafana aya kubageqa ngeentolo;

wona akanalusini nasezintsaneni;

ewe, akavakalelwa nasebantwaneni.

19IBhabheli yinzwakazi phakathi kwezikumkani,

iligugu neqhayiya lamaKaledi,

kodwa yobhukuqwa ifane neSodom neGomoraZiQalo 19:24

mhla wazihlasela uThixo.

20Yona soze iphinde imiwe mntu.

Yoba zizizukulwana ingahlalwa mntu,

kungekho nam-Arabhu womisa ntente kuyo;

nabelusi soze babe salusela khona.

21Iya kuba likhaya lamarhamncwa;

badakase khona noodyakalashe;

iya kusala ilikhaya lezihulu-hulu,SiTyh 18:2

nemigewu yeebhokhwe iqakathe khona.

22Ezingxandeni yoba sisijwili samaxhwili,

nodyakalashe atsho ngomkhulungwane kuloo mapomakazi.

Ewe, ngoku ixesha layo lisemnyango,

nemihla yayo isongekile.