IsiXhosa 1996 (XHO96)
12

Ingoma yokubulela

121Ngaloo mini ke niya kudanduluka nisithi:

“Ewe, ndiyakubulela, *Ndikhoyo,

kuba nakuba ubundiqumbele

suka wetha umsindo wakho,

wajika wena wandithuthuzela.

2Ngenene uThixo ngumsindisi wam;

ndokholosa ngaye ndingenadyudyu.

NgoNdikhoyo ndomelele ndide ndimemelele,

kuba kaloku nguye ondihlangulayo.Mfud 15:2; Ndum 118:14

3Njengalowo ukha amanzi emthonjeni

lukwanjalo ke novuyo wakuba uluxhamla usindiso lwakhe.”

4Ewe, ngaloo mini niya kusuka nithi:

“Masidomboze sibulele uNdikhoyo;

ewe, masiqambe sinqule igama lakhe.

Imisebenzi yakhe masiyibhengeze ezizweni;

masishumayele sibuxele ubukhulu bakhe.

5Masintyiloze sidumise uNdikhoyo,

kuba wenze imisebenzi emikhulukazi;

olu daba malufikelele ehlabathini jikelele.

6Nditsho kuni, bemi baseZiyon,

ndithi memezani nimemelele ngemihlali,

kuba yena umi phakathi kwenu;

ewe, yingangalala uYedwa kaSirayeli.”