IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Umbuso ozolileyo

111Kwisiphunzi sikaJese kuya kuntshula ihlumelo;

kumnombo wakhe kosuka kuthi thaphu isebe.SiTyh 5:5; 22:16. UJese nguyise kaDavide – 1 Sam 16

Elo sebe ke lothwala iziqhamo.

2UMoya *kaNdikhoyo uya kubutha kuye,

amambathise ngobulumko nokuqonda,

atsho abe ligorha elimacebo,

abe nokumazi amhlonele uNdikhoyo.

3Uya kukulangazelela ukuthobela uNdikhoyo;

umfo ongagwebi ngembonakalo,

umfo ongenguye uthoba-sikutyele.

4Uya kuyilungelelanisa imicimbi yabahlelelekileyo;

abazelelele abaxakekileyo kulo mhlaba.

Uya kuthetha ngezwi, lohlwaywe eli lizwe,

afuthe batsho bagileke abakhohlakeleyo.2 Tes 2:8

5Yena uya kubhinqa ngobulungisa,Efese 6:14

aze azithandele ngokunyaniseka.

6Itakane legusha lobutha ndawonye nengcuka,

itakane lebhokhwe liphumle kunye nehlosi.

Amathole eenkomo naweengonyama aya kuvana;

ewe, wona aya kwaluswa nangumntwana.

7Edlelweni kodibana imaz' enkomo neyebhere,

aze amathole azo ahlalisane ngoxolo,

njengenkomo ingonyama nayo itye ingca.

8Nosana lodlala emngxunyeni wephimpi,

umntwana ufike exhokonxa irhamba.

9EZiyon, intaba ekhethekileyo, akusayi kubakho owonayo notshabalalisayo;Isaya 65:25

njengolwandle lwambathiswe ngamanzi, ehlabathini uNdikhoyo uya kwaziwa jikelele.Habh 2:14

Ukubuya kwabathinjiweyo

10Ke kaloku ngaloo mihla lowo ungumnombo kaJeseRoma 15:12 uya kuba yimbasa yezizwe. Zona ziya kuqokelelana kuye komkhulu, lize ibhotwe lakhe libe nendili.

11Ngelo thuba ke iNkosi iya kuphinda iligqogqe xa lilonke, ifuna amasalela abantu bayo, khon' ukuze iwabuyisele ekhaya. Iya kuwathatha eAsiriya, eJiputa nasePatros, eKushe, e-Elam naseShinare,Oko kukuthi “eTopiya, e-Elam, naseBhabheli” eHamati nakumazwe aselunxwemeni, ide ithi xhaxhe ngeziqithi.

12Ewe, izizwe iya kuzihlabela umkhosi,

ize iziqokelele iimbacu zikaSirayeli,

ibahlanganise abo baziintsali bakwaJuda,

ibakhulule kumagumb' omane ehlabathi.

13Losuka liphele tu ikhwele likaSirayeli,

abo balwa noJuda banqanyulwe.

USirayeli akasayi kuba sammonela uJuda,

noJuda akasayi kuba samdlakathisa uSirayeli,

14koko bosuka bahlanganisane barhawule

entshonalanga kwezo nduli zamaFilistiya,

empumalanga baxhaphaze amaxhoba bekunye.

Baya kuhlasela amaEdom namaMowabhi;

ke wona ama-Amon oba sesandleni sabo.

15*UNdikhoyo uya kubetha kome khonkqo phaya kwinyoba yoLwandle oluBomvu;

ngaloo moyakazi unolophu kunene uya kuwuphekuza utshe umEfrati,

utsho usale uziintlanjana ezisixhenxe,

wonke ubani abe nokuqakatha awele.SiTyh 16:12

16Nanko uhola wendlela ephuma kwelaseAsiriya

khon' ukuze amasalela abuye ngaye;

ewe, kaloku, koba njengamhla-mnene,

mhla uSirayeli waphum' eJiputa.

12

Ingoma yokubulela

121Ngaloo mini ke niya kudanduluka nisithi:

“Ewe, ndiyakubulela, *Ndikhoyo,

kuba nakuba ubundiqumbele

suka wetha umsindo wakho,

wajika wena wandithuthuzela.

2Ngenene uThixo ngumsindisi wam;

ndokholosa ngaye ndingenadyudyu.

NgoNdikhoyo ndomelele ndide ndimemelele,

kuba kaloku nguye ondihlangulayo.Mfud 15:2; Ndum 118:14

3Njengalowo ukha amanzi emthonjeni

lukwanjalo ke novuyo wakuba uluxhamla usindiso lwakhe.”

4Ewe, ngaloo mini niya kusuka nithi:

“Masidomboze sibulele uNdikhoyo;

ewe, masiqambe sinqule igama lakhe.

Imisebenzi yakhe masiyibhengeze ezizweni;

masishumayele sibuxele ubukhulu bakhe.

5Masintyiloze sidumise uNdikhoyo,

kuba wenze imisebenzi emikhulukazi;

olu daba malufikelele ehlabathini jikelele.

6Nditsho kuni, bemi baseZiyon,

ndithi memezani nimemelele ngemihlali,

kuba yena umi phakathi kwenu;

ewe, yingangalala uYedwa kaSirayeli.”

13

Ukohlwaywa kweBhabheli

131Mayela neBhabheliIsaya 47:1-15; Jer 50:1 – 51:64 nalu udaba olundilisekileyo awalutyhilelwayo uIsaya unyana ka-Amozi:

2Misani intshinga kwinduli ebharhileyo,

nidanduluke nihlab' umkhosi,

niwubize niwukhwebe umkhosi,

nize kungena emasangweni ezikhulu.

3Mna *Ndikhoyo ndiwagunyazisile onke amafa-nankosi;

ndithe makeze amagorha am,

abo bavuyisana noloyiso lwam,

khon' ukuze bathulule umsindo wam.

4Yaz'ba ngawani na loo mayeyeye avakalayo?

Ezintabeni phaya ngathi lugxudululu oluxokozelayo.

Ewe, izirhulumente ziyaphithizela;

nâzo izizwe zona ziqokelelana.

Ke yena uNdikhoyo uSomandla-onke selehlab' umkhosi.

5Nantso imikhosi ivela kwelikude,

iphuma eziphelweni zehlabathi.

UNdikhoy' uyaxhakazela zizixhobo;

uza kulivuthulula lonke ilizwe.

6Hlahlamba ke, utsho ngesikrakra.

Kaloku imini kaNdikhoyo isemnyango!

Yogaleleka ipheth' intshabalalo evela kuSomandla.Jow 1:15

7Ke zona izandla zitsho zanomkhinkqi.

wonk' umntu wangenwa yintaka.

8Bonke ke bosuka bee nkamalala;

bosuka babhinyalaze bezibhija-bhija;

bopena-pena ngathi ngumfazi olunywayo.

Baya kukrwaqulana bethe khumnqa;

ewe, boba sebenyoshoza ziintloni.

9Ngenene imini kaNdikhoyo ifikile;

yona yimin' enzima yengqumbo,

elo lizwe loxusheka litsho libe yinkangala;

bonke abakhohlakeleyo kulo batshatyalaliswe.

10Esibhakabhakeni iinkwenkwezi namaqela azo

zosuka zifiphale zingabi nakukhanya.

Ke lona ilanga lophuma lizilile,

nenyanga ngokwayo iya kugungxa.Hez 32:7; Mat 24:29; Marko 13:24-25; Luka 21:25; siTyh 6:12-13

11Ihlabathi ndilizisela isithwakumbe,

ndibohlwaye abantu ngenxa yezono zabo,

ndilinqamle ikratshi labazikhukhumalisayo,

ziwe bhaxa izibhoja eziqholosayo.

12Amadoda oba njengegolide ukunqaba;

ewe, abantu bonqaba kunegolide yaseOfire.

13Amazulu ndiya kuwangcangcazelisa,

umhlaba utsho unyikime endaweni yawo

ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo uSomandla-onke,

ngemin' enzima yomsindo ovuthayo.

14Baya kufana nenxala elizingelwayo

neegusha ezibhadula ziding' ozalusayo.

Elowo uya kubhenela kumawabo,

umntu ngamnye asabele kwelakowabo.

15Lowo ufunyenweyo uya kuhlatyaniselwa;

bonke ababanjiweyo baya kubulawa.

16Iintsana zabo ziya kuntlekezwa,

abazali bebukele ngawabo amehlo.

Imizi yabo iya kuphangwa,

nakubafazi ke kube yiloo nto.

17Ndiza kubaxhokonxela amaMedi;

wona akakhathalele nasiliva,

engenaxesha layo negolide.

18Okwakungabafana aya kubageqa ngeentolo;

wona akanalusini nasezintsaneni;

ewe, akavakalelwa nasebantwaneni.

19IBhabheli yinzwakazi phakathi kwezikumkani,

iligugu neqhayiya lamaKaledi,

kodwa yobhukuqwa ifane neSodom neGomoraZiQalo 19:24

mhla wazihlasela uThixo.

20Yona soze iphinde imiwe mntu.

Yoba zizizukulwana ingahlalwa mntu,

kungekho nam-Arabhu womisa ntente kuyo;

nabelusi soze babe salusela khona.

21Iya kuba likhaya lamarhamncwa;

badakase khona noodyakalashe;

iya kusala ilikhaya lezihulu-hulu,SiTyh 18:2

nemigewu yeebhokhwe iqakathe khona.

22Ezingxandeni yoba sisijwili samaxhwili,

nodyakalashe atsho ngomkhulungwane kuloo mapomakazi.

Ewe, ngoku ixesha layo lisemnyango,

nemihla yayo isongekile.