IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Umbuso ozolileyo

111Kwisiphunzi sikaJese kuya kuntshula ihlumelo;

kumnombo wakhe kosuka kuthi thaphu isebe.SiTyh 5:5; 22:16. UJese nguyise kaDavide – 1 Sam 16

Elo sebe ke lothwala iziqhamo.

2UMoya *kaNdikhoyo uya kubutha kuye,

amambathise ngobulumko nokuqonda,

atsho abe ligorha elimacebo,

abe nokumazi amhlonele uNdikhoyo.

3Uya kukulangazelela ukuthobela uNdikhoyo;

umfo ongagwebi ngembonakalo,

umfo ongenguye uthoba-sikutyele.

4Uya kuyilungelelanisa imicimbi yabahlelelekileyo;

abazelelele abaxakekileyo kulo mhlaba.

Uya kuthetha ngezwi, lohlwaywe eli lizwe,

afuthe batsho bagileke abakhohlakeleyo.2 Tes 2:8

5Yena uya kubhinqa ngobulungisa,Efese 6:14

aze azithandele ngokunyaniseka.

6Itakane legusha lobutha ndawonye nengcuka,

itakane lebhokhwe liphumle kunye nehlosi.

Amathole eenkomo naweengonyama aya kuvana;

ewe, wona aya kwaluswa nangumntwana.

7Edlelweni kodibana imaz' enkomo neyebhere,

aze amathole azo ahlalisane ngoxolo,

njengenkomo ingonyama nayo itye ingca.

8Nosana lodlala emngxunyeni wephimpi,

umntwana ufike exhokonxa irhamba.

9EZiyon, intaba ekhethekileyo, akusayi kubakho owonayo notshabalalisayo;Isaya 65:25

njengolwandle lwambathiswe ngamanzi, ehlabathini uNdikhoyo uya kwaziwa jikelele.Habh 2:14

Ukubuya kwabathinjiweyo

10Ke kaloku ngaloo mihla lowo ungumnombo kaJeseRoma 15:12 uya kuba yimbasa yezizwe. Zona ziya kuqokelelana kuye komkhulu, lize ibhotwe lakhe libe nendili.

11Ngelo thuba ke iNkosi iya kuphinda iligqogqe xa lilonke, ifuna amasalela abantu bayo, khon' ukuze iwabuyisele ekhaya. Iya kuwathatha eAsiriya, eJiputa nasePatros, eKushe, e-Elam naseShinare,Oko kukuthi “eTopiya, e-Elam, naseBhabheli” eHamati nakumazwe aselunxwemeni, ide ithi xhaxhe ngeziqithi.

12Ewe, izizwe iya kuzihlabela umkhosi,

ize iziqokelele iimbacu zikaSirayeli,

ibahlanganise abo baziintsali bakwaJuda,

ibakhulule kumagumb' omane ehlabathi.

13Losuka liphele tu ikhwele likaSirayeli,

abo balwa noJuda banqanyulwe.

USirayeli akasayi kuba sammonela uJuda,

noJuda akasayi kuba samdlakathisa uSirayeli,

14koko bosuka bahlanganisane barhawule

entshonalanga kwezo nduli zamaFilistiya,

empumalanga baxhaphaze amaxhoba bekunye.

Baya kuhlasela amaEdom namaMowabhi;

ke wona ama-Amon oba sesandleni sabo.

15*UNdikhoyo uya kubetha kome khonkqo phaya kwinyoba yoLwandle oluBomvu;

ngaloo moyakazi unolophu kunene uya kuwuphekuza utshe umEfrati,

utsho usale uziintlanjana ezisixhenxe,

wonke ubani abe nokuqakatha awele.SiTyh 16:12

16Nanko uhola wendlela ephuma kwelaseAsiriya

khon' ukuze amasalela abuye ngaye;

ewe, kaloku, koba njengamhla-mnene,

mhla uSirayeli waphum' eJiputa.