IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

USirayeli uyagwetywa

51“Bekan' iindlebe nive, babingeleli!

Khaniphulaphule, ndlundini kaSirayeli!

Qwalaselani niqiqe nani, makomkhulu,

kuba kaloku ngoku zidla kuni.

Kaloku nibe sisirhintyelo eMizpa,

suka nina nangumgibe eTabhore,

2suka nemba umhadi eShitim.

Ukanti ke ndiza kunohlwaya xa ninonke.

3Kaloku ndiyanazi, ndlundini kaEfrayim;

ewe, Sirayeli, awufihlakalanga apha kum.

Wena Efrayim, usahenyuza nangoku!

Mh-mh-mh! Urhono-rhono, Sirayeli!

4“Izenzo zabo zisuke zaxaba,

zayivala indlela yokubuyela kuThixo wabo.

Kaloku bathiwe fithi luhenyuzo;

abamkhathalele nganto *uNdikhoyo!

5Ikratshi likaSirayeli liyamjikela;

uSirayeli noEfrayim baza kukhubeka bawe ngenxa yobugwenxa babo,

kwanoJuda atsho akhubeke awe kunye nabo.

6Baxhakazela behamba nemihlambi yabo,

befuna uNdikhoyo ngamadini,

kodwa soze bamfumane;

kaloku yena urhoxile kubo.

7Kaloku bona bayamphamba uNdikhoyo;

ewe, bade bazale nemigqakhwe.

Ke amatheko abo okuthwasa kwenyanga

obaqwenga kunye namasimi abo.

8“Hlokomisan' isigodlo eGibheya,

nihlab' umkhosi ngexilongo eRama.

Ze niwuvakalise naseBhetaven.IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

Phakath' emsini, wena Bhenjamin!

9Yeka ke ngomhla wesohlwayo:

uEfrayim yena ndomvuthulula.

Nonke nina zindlu zikaSirayeli,

yazini, kuba oku kuqinisekile.

10Kaloku wona amatshawe akwaJuda

selefana nâbo bahlehlisa umlimandlela.

Ndosuka ndibagalele ngomsindo wam,

babe ngathi bafikelwe ziimpuphuma.

11Ewe, uEfrayim ubandezelekile;

suka wamvikiva umgwebo,

kuba yena usukelana nezithixo ezingento yanto.

12Ndoba njengenundu kumaEfrayim,

ndibe njengombolisa kwaJuda.

13UEfrayim wasibona isifo sakhe,

noJuda wazibona iinduma zakhe.

Suka uEfrayim wabhenel' eAsiriya,

wazibika apho kukumkani uYarebhi;

kodwa yena nkqi ukunyanga,

soze aziphozise ezo nduma.

14Ke kuEfrayim ndoba njengengonyama;

ewe, ndibe lirhamncwa kwindlu kaJuda.

Ndobaqwenga-qwenga ndibashiye,

ndibafuduse bangahlangulwa bani;

15ndize ke ndibuyele endaweni yam,

bade basivume isono sabo,

banqwenele ukububona ubuso bam.

Ewe, bondizingela bendifuna

ngenxa yokuminxwa ziimbandezelo.”

6

Ukuqaqadeka kukaSirayeli

61“Yizani kaloku, sibuyele *kuNdikhoyo.

Ewe, yena usidlakazile,

kodwa usenako ukubuya asinyange.

Ngenene yena usenzakalisile,

ukanti ke angabuya asibophe.

2Emva kweentsuku ezimbini wosidlisa ubomi,

ngolwesithathu ke asivuse,

sitsho siphile phambi kwakhe.

3Hayi ke, masimvume uNdikhoyo;

ewe, masikuxunele ukumazi.

Ukubonakala kwakhe kuqiniseke njengokuphuma kwelanga.

Uya kusifikela njengemvula yasebusika –

njengeemvula zentlakohlaza ezinyakamisa umhlaba.”

4“Mandikuthini na kodwa, Efrayim?

Mandenze ntoni na ngawe, Juda?

Uthando lwenu lunjengenkungu yakusasa,

nqwa nombethe othi shwaka kwangoko.

5Ngoko ke ndaninqunqa ngabashumayeli bam;

ewe, ndinixhelile ngamazwi am,

isigwebo silenya njengombane phezu kwenu.

6Kaloku ndithanda inceba,

andithandi minikelo.Mat 9:13; 12:7

Ndinonelele ukwazi uThixo

ngaphezu kwamadini atshiswayo.

7EAdam bawaphula umnqophiso;

ewe, khona basuka baqhankqalaza.

8IGiliyadi sisixeko sabenza ububi,

umzila weenyawo zayo umtyibilizi ligazi.

9Njengezihange ezilalel' umntu

nababingeleli sisigqubu esikwanjalo,

nasendleleni eya eShekem kulapho bagwinta khona.

Ewe, benza izinto ezimanyumnyezi.

10Kwindlu kaSirayeli ndibone into enkwantyisayo;

kulapho ahenyuza khona uEfrayim.

Awu, yeka ukuxabheleka kukaSirayeli!

11Nakuwe kambe, ndlundini kaJuda, uyeza umhla wesivuno.

“Ndakuba ndizimisele ukubabuyisela kundalashe abantu bam,

7

71xa ndandifuna ukumnyanga uSirayeli,

suka badandalaza ubugwenxa bukaEfrayim,

batyhileka ububi beSamariya.

Kaloku bahleli ngobuqhophololo.

Ngamasela aqhekezayo ebe;

basisigqubu sezikrelemnqa esiphanga phandle.

2Ewe, bona abaqondi tu,

kanti izenzo zabo zithe thaa kum.

Ngoku bajikelezwe zizenzo zabo;

ziluzenge-zenge oluphambi kwam.

3“Inkohlakalo yabo iyamvuyisa ukumkani;

inkohliso yabo iyawavuyisa namaphakathi.

4Bakrexeza bonke bephela;

batshisa njengomlilo wokubhaka

oyekwayo ungakhwezelwa ngumbhaki

ukusukela ekuxovuleni kwakhe

de inyuke intlama.

5Ngomhla wetheko lokumkani

suka amaphakathi ashushu yiwayini,

naye wabambana izandla nabahlekisi.

6Kaloku iintliziyo zabo zinjengeziko;

ewe, zona zivutha ngamayelenqe.

Ingcwangu yabo ilala ubusuku bonke,

kusasa idangazele njengomlilo.

7Bonke banobushushu oku kweziko lokubhaka,

abalawuli babo babathi lenye.

Iikumkani zikhahleleka phantsi,

kungekho bani ubhenela kum.

8“UEfrayim uxubana neentlanga;

ewe, yena ufana nesonka esingaguqulwanga.

9Abasemzini bawaxhaphazile amandla akhe;

ke kuye kurhidiwe, akaqondi.

Kaloku yena ngoku iinwele zakhe zixubile,

ibe ke phofu engaqondi.

10Ikratshi likaSirayeli liyamkhonkotha,

kodwa nkqi kubo ukubuya beze kuNdikhoyo uThixo wabo;

ewe, abazidubi nangokumfuna.

11“UEfrayim ukhamisile, nqwa nehobe;

yena usisimathane esingaqondiyo.

Uphatha kubhenela eJiputa,

maxa wambi abalekele eAsiriya.

12Ndobabekela umgibe endleleni, ndibanqakule njengeentaka.

Xa ndibeva bexhontelana ndobabambisa.

13Mawoo, ngokuba banxaxhile kum!

Yintshabalalo kubo,

ngokuba bemkile bandishiya!

Mna ndiyafuna ukubahlangula,

koko suka baxoka ngam.

14Xa bekhala abatsho ngomxhelo wabo;

basuka bazibhuqa-bhuqe emandlalweni.

Baqokelelana ngenxa yokutya newayini,

kodwa mna bandichasile.

15Ndabaqeqesha ndabomeleza,

kodwa ngoku bandijikeleza ngobubi.

16Ababuyeli kuPhezukonke;

bafana nesaphetha esinenkohliso.

Iinkokheli zabo zohlatyaniselwa likrele,

kuba imilomo yazo iphokoza ububi.

Ewe, boba sisigculelo kwilizwe laseJiputa.”