IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ukuqaqadeka kukaSirayeli

61“Yizani kaloku, sibuyele *kuNdikhoyo.

Ewe, yena usidlakazile,

kodwa usenako ukubuya asinyange.

Ngenene yena usenzakalisile,

ukanti ke angabuya asibophe.

2Emva kweentsuku ezimbini wosidlisa ubomi,

ngolwesithathu ke asivuse,

sitsho siphile phambi kwakhe.

3Hayi ke, masimvume uNdikhoyo;

ewe, masikuxunele ukumazi.

Ukubonakala kwakhe kuqiniseke njengokuphuma kwelanga.

Uya kusifikela njengemvula yasebusika –

njengeemvula zentlakohlaza ezinyakamisa umhlaba.”

4“Mandikuthini na kodwa, Efrayim?

Mandenze ntoni na ngawe, Juda?

Uthando lwenu lunjengenkungu yakusasa,

nqwa nombethe othi shwaka kwangoko.

5Ngoko ke ndaninqunqa ngabashumayeli bam;

ewe, ndinixhelile ngamazwi am,

isigwebo silenya njengombane phezu kwenu.

6Kaloku ndithanda inceba,

andithandi minikelo.Mat 9:13; 12:7

Ndinonelele ukwazi uThixo

ngaphezu kwamadini atshiswayo.

7EAdam bawaphula umnqophiso;

ewe, khona basuka baqhankqalaza.

8IGiliyadi sisixeko sabenza ububi,

umzila weenyawo zayo umtyibilizi ligazi.

9Njengezihange ezilalel' umntu

nababingeleli sisigqubu esikwanjalo,

nasendleleni eya eShekem kulapho bagwinta khona.

Ewe, benza izinto ezimanyumnyezi.

10Kwindlu kaSirayeli ndibone into enkwantyisayo;

kulapho ahenyuza khona uEfrayim.

Awu, yeka ukuxabheleka kukaSirayeli!

11Nakuwe kambe, ndlundini kaJuda, uyeza umhla wesivuno.

“Ndakuba ndizimisele ukubabuyisela kundalashe abantu bam,