IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

UNdikhoyo umangalela uSirayeli

41Hoyina; hoyina, maSirayeli!

Phulaphulani ilizwi *likaNdikhoyo!

Kaloku uNdikhoyo unesikhalazo,

umangalela abemi beli lizwe:

“Akukho tu ukunyaniseka nokuthembeka;

akazelwe nto uThixo kweli lizwe.

2Intw' ekhoyo kukuqalekisa,

ukuxoka, ukubulala, ukûba, nokukrexeza.

Kugquba ubugebenga;

igazi liphalala liphalele.

3Ngenxa yoko ilizwe lingumqwebedu,

nabo bonke abemi balo bayankolonkoza,

ngokunjalo oozilwanyana noozintaka;

nkqu neentlanzi elwandle phaya ziyafa.”

UNdikhoyo umangalela ababingeleli

4“Akafumani amangalelwe umntu,

asuke nje atyholwe ngomnye,

kodwa mna ndiza kuwamangalela amawenu, mbingelelindini!

5Ùza kukhubeka uwe emini wena,

nomshumayeli akhubeke awe kunye nawe ebusuku;

ewe, nkqu nonyoko ndomcim' igama.

6Kaloku abantu bam bayatshabalala

ngenxa yokuswela ulwazi ngam.

“Kaloku uyalubukula ulwazi ngam;

nawe ke ndiyakukhiqa kububingeleli bam.

Wena uwutyeshele umthetho woThixo wakho;

andiyi kubakhathalela ke noonyana bakho.

7“Okukhona baye besanda ababingeleli,

kokukhona kwandayo nokundona kwabo.

Ke lona olo dumo lwabo ndolujika lube lihlazo.

8Bona batya ngezono zabantu bam;

eyona nto bayifunayo kukuba makwenziwe ubugwenxa.

9Ngoko ke mna ndobopha ngentamb' enye,

ndingakhethi mntu nambingeleli,

ndibohlwaye bonke ngenxa yeendlela zabo,

ndibabuyekeze ngenxa yeentlondi zabo.

10Boba ngatya, banganeli noko;

boba ngahenyuza, bangandi kodwa;

kuba bakuyekile ukumphulaphula uNdikhoyo,

11basuka bazilahlela ekuhenyuzeni.”

UNdikhoyo ukhalazela unqulo-zithixo

“Entsha nendala iwayini iyithimba kuthi tu ingqondo 12yabantu bam.

Bade babuzise nakumfanekiso womthi;

bafun' ukutyhilelwa nayintonga yembala.

Kaloku balahlekiswa ngumoya wobuhenyu;

bakrexezile bamlahla uThixo wabo.

13Benz' amadini kwiincopho zeentaba,

baqhumisele ezindulini,

phantsi kwemioki, iipampiri, nemiterebhinte,

apho kukho imithunzi epholileyo.

Zisuke ke iintombi zenu zihenyuze;

basuke oomolokazana bakrexeze.

14“Andiyi kuzohlwaya iintombi zenu, nakuba zingenwa luhenyuzo nje,

ngokunjalo noomolokazana benu, noba bangade bakrexeza,

kuba namadoda ngokwawo ayahenyuza,

enza iminikelo kunye

namahenyukazi asezindlwini zonqulo-zithixo.

Awu, bantundini bangaqondiyo, anikho yintshabalalo!”

USirayeli unenkani

15“Nangona ukrexezaApha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo, asuke anqule izithixo nje, Sirayeli,

uJuda yena makangazibizeli ityala.

Mus' ukuya eGiligali, Juda,

ungayi naseBhetaven,IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

ungenzi zifungo zilambathayo,

usithi: ‘Ekho nje uNdikhoyo!’

16“Hayi, kamb' iinkani zakhe uSirayeli, nqwa nethokazi elidlokovayo!

Ke uNdikhoyo angamalusa njani okwetakane edlelweni?

17UEfrayim uthene nca nezithixo.

Suka, myeke enjalo!

18Zithi zingahlutha yiwayini iinkokheli

zisuke zingene ekuhenyuzeni;

ndaweni yokukhusela zikheth' ihlazo.

19UEfrayim wosuka aphephetheke nomoya,

amadini akhe amzisele ihlazo.”

5

USirayeli uyagwetywa

51“Bekan' iindlebe nive, babingeleli!

Khaniphulaphule, ndlundini kaSirayeli!

Qwalaselani niqiqe nani, makomkhulu,

kuba kaloku ngoku zidla kuni.

Kaloku nibe sisirhintyelo eMizpa,

suka nina nangumgibe eTabhore,

2suka nemba umhadi eShitim.

Ukanti ke ndiza kunohlwaya xa ninonke.

3Kaloku ndiyanazi, ndlundini kaEfrayim;

ewe, Sirayeli, awufihlakalanga apha kum.

Wena Efrayim, usahenyuza nangoku!

Mh-mh-mh! Urhono-rhono, Sirayeli!

4“Izenzo zabo zisuke zaxaba,

zayivala indlela yokubuyela kuThixo wabo.

Kaloku bathiwe fithi luhenyuzo;

abamkhathalele nganto *uNdikhoyo!

5Ikratshi likaSirayeli liyamjikela;

uSirayeli noEfrayim baza kukhubeka bawe ngenxa yobugwenxa babo,

kwanoJuda atsho akhubeke awe kunye nabo.

6Baxhakazela behamba nemihlambi yabo,

befuna uNdikhoyo ngamadini,

kodwa soze bamfumane;

kaloku yena urhoxile kubo.

7Kaloku bona bayamphamba uNdikhoyo;

ewe, bade bazale nemigqakhwe.

Ke amatheko abo okuthwasa kwenyanga

obaqwenga kunye namasimi abo.

8“Hlokomisan' isigodlo eGibheya,

nihlab' umkhosi ngexilongo eRama.

Ze niwuvakalise naseBhetaven.IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

Phakath' emsini, wena Bhenjamin!

9Yeka ke ngomhla wesohlwayo:

uEfrayim yena ndomvuthulula.

Nonke nina zindlu zikaSirayeli,

yazini, kuba oku kuqinisekile.

10Kaloku wona amatshawe akwaJuda

selefana nâbo bahlehlisa umlimandlela.

Ndosuka ndibagalele ngomsindo wam,

babe ngathi bafikelwe ziimpuphuma.

11Ewe, uEfrayim ubandezelekile;

suka wamvikiva umgwebo,

kuba yena usukelana nezithixo ezingento yanto.

12Ndoba njengenundu kumaEfrayim,

ndibe njengombolisa kwaJuda.

13UEfrayim wasibona isifo sakhe,

noJuda wazibona iinduma zakhe.

Suka uEfrayim wabhenel' eAsiriya,

wazibika apho kukumkani uYarebhi;

kodwa yena nkqi ukunyanga,

soze aziphozise ezo nduma.

14Ke kuEfrayim ndoba njengengonyama;

ewe, ndibe lirhamncwa kwindlu kaJuda.

Ndobaqwenga-qwenga ndibashiye,

ndibafuduse bangahlangulwa bani;

15ndize ke ndibuyele endaweni yam,

bade basivume isono sabo,

banqwenele ukububona ubuso bam.

Ewe, bondizingela bendifuna

ngenxa yokuminxwa ziimbandezelo.”

6

Ukuqaqadeka kukaSirayeli

61“Yizani kaloku, sibuyele *kuNdikhoyo.

Ewe, yena usidlakazile,

kodwa usenako ukubuya asinyange.

Ngenene yena usenzakalisile,

ukanti ke angabuya asibophe.

2Emva kweentsuku ezimbini wosidlisa ubomi,

ngolwesithathu ke asivuse,

sitsho siphile phambi kwakhe.

3Hayi ke, masimvume uNdikhoyo;

ewe, masikuxunele ukumazi.

Ukubonakala kwakhe kuqiniseke njengokuphuma kwelanga.

Uya kusifikela njengemvula yasebusika –

njengeemvula zentlakohlaza ezinyakamisa umhlaba.”

4“Mandikuthini na kodwa, Efrayim?

Mandenze ntoni na ngawe, Juda?

Uthando lwenu lunjengenkungu yakusasa,

nqwa nombethe othi shwaka kwangoko.

5Ngoko ke ndaninqunqa ngabashumayeli bam;

ewe, ndinixhelile ngamazwi am,

isigwebo silenya njengombane phezu kwenu.

6Kaloku ndithanda inceba,

andithandi minikelo.Mat 9:13; 12:7

Ndinonelele ukwazi uThixo

ngaphezu kwamadini atshiswayo.

7EAdam bawaphula umnqophiso;

ewe, khona basuka baqhankqalaza.

8IGiliyadi sisixeko sabenza ububi,

umzila weenyawo zayo umtyibilizi ligazi.

9Njengezihange ezilalel' umntu

nababingeleli sisigqubu esikwanjalo,

nasendleleni eya eShekem kulapho bagwinta khona.

Ewe, benza izinto ezimanyumnyezi.

10Kwindlu kaSirayeli ndibone into enkwantyisayo;

kulapho ahenyuza khona uEfrayim.

Awu, yeka ukuxabheleka kukaSirayeli!

11Nakuwe kambe, ndlundini kaJuda, uyeza umhla wesivuno.

“Ndakuba ndizimisele ukubabuyisela kundalashe abantu bam,