IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

21“Nize nithi kubanakwenu: ‘Bantubam,’ koodade benu nithi: ‘Nonceba.’ ”

Ukunganyaniseki kwamaSirayeli

2“Thethani nonyoko nimmangalele.

Kaloku akasemfazi wam;

nam ke andindoda yakhe.

Yitshoni ahlukane nobuhenyu bakhe,

akuyeke ukukrexeza akutsala ngamabele akhe.

3Kungenjalo ndomhluba abe ze,

abe njengamhla wazalwa.

Ndomenza abe njengentlango,

abe matwa nelo libharhileyo,

ndimbulale ngonxano.

4Andiyi kuba nanceba kubantwana bakhe;

kaloku ngabantwana bobuhenyu.

5Unina usuke wahenyuza;

lowo ubazeleyo wenze okuziintlondi.

Kaloku yena wathi:

‘Ndiya kulandelana nezithandwa zam

ezindinik' ukutya namanzi,

uboya nelinen,

amafutha kunye nesiselo.’

6Ndosuka ndimbiyele ngobobo;

ndomakhel' udonga ndimvingcele,

athinteleke kwindlela ahamba ngayo.

7Wosukelana nezithandwa zakhe,

phofu angaze azifumane.

Uya kuba ngafuna-funa

ibe yinqaba ukuzifumana,

ade asuke athi:

‘Mandibuyele kwindoda yam yokuqala;

kwakubhetele ngoko kunangoku.’

8Kaloku yena akaqondi

ukuba yayindim omnikayo

ingqolowa newayini namafutha,

ndimvava ngesiliva negolide,

waza wanqula *uBhali ngayo.

9Ngoko ke ndoyihlutha

ingqolowa ngexesha layo,

newayini ngethuba elimisiweyo;

ewe, ndomhlutha uboya kunye nelinen,

izinto afihla ubuze bakhe ngazo.

10Ndosuka ke mna ndilityhile ihlazo lakhe

phambi kwezithandwa zakhe,

angahlangulwa bani kum.

11Ndoyinqamla imibhiyozo yakhe –

nditsho amatheko enyanga entsha,

kananjalo *nawoMhla wokuPhumla –

yonke imisitho yakhe emisiweyo.

12Ndoyibharhisa imithi yediliya nekhiwane,

le athi yena ukuyibiza:

‘Ngumvuzo endiwunikwe zizithandwa zam.’

Ndoyenza ibe lihlathi,

idliwe ziinyamakazi zasendle.

13Ewe, ndiya kumohlwaya

ngenxa yemihla awayenqula uBhali

emenzela iziqhumiso,

ezihombisa ngamaso nemisesane,

esukelana nezithandwa zakhe,

esuke wandilibala ke mna.”

Lowo ke ngumlomo *kaNdikhoyo.

UNdikhoyo ubuyisela abantu bakhe kuye

14“Ndosuka ke mna ndicenga-cengane naye;

ndomthundezela entlango,

ndithethe naye kakuhle.

15Ukususela apho ndombuyisela izidiliya zakhe,

yona iNtili yeAkoreOko kukuthi “iNtili yeNkathazo” – Yosh 7:24-26 ndiyenze ibe lisango lethemba.

Yena uya kundamkela,

azinikezele kum njengakwimihla yobutsha bakhe,

mhla waphuma kwelaseJiputa.

16“Ngaloo mini wondibiza uthi: ‘Myeni wam,’

ungabi sathi: ‘Bhali wam.’Oko kukuthi “mnini wam”

Utsho umlomo kaNdikhoyo.

17“Ndosusa kwa-amagama athi: ‘Bhali,’

angabi sabikho emlonyeni wakhe,

angabi saphinda akhunjulwe.

18Ngaloo mini ndobenzela umnqophiso

namarhamncwa asendle,

kunye neentaka zezulu,

nezinto ezirhubuluza emhlabeni.

Isaphetha nekrele nemfazwe

ndozinqamla kweli hlabathi,

ukuze konke nje kube luxolo.

19Ndiya kukungeja, ndimanyane nawe ngonaphakade;

ewe, ndokungeja ngobulungisa nangokusemthethweni,

ngokunyaniseka nangenceba.

20Ndokumanya nam ngentembeko,

khon' ukuze undazi mna *Ndikhoyo.

21“Ngaloo mini ndophendula;

ndowaphendula amazulu,

nawo awuphendule umhlaba.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

22“Nawo umhlaba uya kuphendula,

uvelise ingqolowa newayini namafutha,

zona eziyimpendulo kwiYizereli.Hos 1:4,11

23Ndozihlwayelela yena emhlabeni,

ndimenzele inceba lowo bekusakuthiwa nguAkenzelwanga-nceba.

Kwabo kuthiwa: ‘Asibantu bam,’

ndiya kuthi: ‘Ningabantu bam,’Roma 9:25; 1 Pet 2:10

bona bathi kum: ‘Wena unguThixo wethu.’ ”

3

UHosiya ubuyelana nomfazi wakhe

31*UNdikhoyo wathi kum: “Phinda umthande umfazi wakho nangona engumkrexezikazi othandana nandoda yimbi, kuba nam ndisamthanda uSirayeli nakubeni ngoku selethabathekile ngabanye oothixo, ethanda amaqebengwana anerasentyisi.”

2Ngoko ke ndamhlawulela ngeshumi elinesihlanu leesiliva nangerhasi ebunzima buziikhilogram ezilikhulu mashumi mahlanu. 3Ndathi kuye: “Uzuzigcinele mna imihla emininzi, ukuyeke ukuhenyuza oku, ungabi ngowandoda yimbi. Nam ke ndokwenjenjalo.”

4Kuba kaloku amaSirayeli oba nethuba elide engenakumkani natshawe, kungekho dini litshiswayo nalitye linqulwayo, *engenasidanga *namilondekhaya.

5Kamva ke amaSirayeli aya kubuya amfune uNdikhoyo uThixo wawo, nokumkani wawo uDavide. Ngemihla yokugqibela aya kuza kuNdikhoyo ngoloyiko, efuna iintsikelelo zakhe.

4

UNdikhoyo umangalela uSirayeli

41Hoyina; hoyina, maSirayeli!

Phulaphulani ilizwi *likaNdikhoyo!

Kaloku uNdikhoyo unesikhalazo,

umangalela abemi beli lizwe:

“Akukho tu ukunyaniseka nokuthembeka;

akazelwe nto uThixo kweli lizwe.

2Intw' ekhoyo kukuqalekisa,

ukuxoka, ukubulala, ukûba, nokukrexeza.

Kugquba ubugebenga;

igazi liphalala liphalele.

3Ngenxa yoko ilizwe lingumqwebedu,

nabo bonke abemi balo bayankolonkoza,

ngokunjalo oozilwanyana noozintaka;

nkqu neentlanzi elwandle phaya ziyafa.”

UNdikhoyo umangalela ababingeleli

4“Akafumani amangalelwe umntu,

asuke nje atyholwe ngomnye,

kodwa mna ndiza kuwamangalela amawenu, mbingelelindini!

5Ùza kukhubeka uwe emini wena,

nomshumayeli akhubeke awe kunye nawe ebusuku;

ewe, nkqu nonyoko ndomcim' igama.

6Kaloku abantu bam bayatshabalala

ngenxa yokuswela ulwazi ngam.

“Kaloku uyalubukula ulwazi ngam;

nawe ke ndiyakukhiqa kububingeleli bam.

Wena uwutyeshele umthetho woThixo wakho;

andiyi kubakhathalela ke noonyana bakho.

7“Okukhona baye besanda ababingeleli,

kokukhona kwandayo nokundona kwabo.

Ke lona olo dumo lwabo ndolujika lube lihlazo.

8Bona batya ngezono zabantu bam;

eyona nto bayifunayo kukuba makwenziwe ubugwenxa.

9Ngoko ke mna ndobopha ngentamb' enye,

ndingakhethi mntu nambingeleli,

ndibohlwaye bonke ngenxa yeendlela zabo,

ndibabuyekeze ngenxa yeentlondi zabo.

10Boba ngatya, banganeli noko;

boba ngahenyuza, bangandi kodwa;

kuba bakuyekile ukumphulaphula uNdikhoyo,

11basuka bazilahlela ekuhenyuzeni.”

UNdikhoyo ukhalazela unqulo-zithixo

“Entsha nendala iwayini iyithimba kuthi tu ingqondo 12yabantu bam.

Bade babuzise nakumfanekiso womthi;

bafun' ukutyhilelwa nayintonga yembala.

Kaloku balahlekiswa ngumoya wobuhenyu;

bakrexezile bamlahla uThixo wabo.

13Benz' amadini kwiincopho zeentaba,

baqhumisele ezindulini,

phantsi kwemioki, iipampiri, nemiterebhinte,

apho kukho imithunzi epholileyo.

Zisuke ke iintombi zenu zihenyuze;

basuke oomolokazana bakrexeze.

14“Andiyi kuzohlwaya iintombi zenu, nakuba zingenwa luhenyuzo nje,

ngokunjalo noomolokazana benu, noba bangade bakrexeza,

kuba namadoda ngokwawo ayahenyuza,

enza iminikelo kunye

namahenyukazi asezindlwini zonqulo-zithixo.

Awu, bantundini bangaqondiyo, anikho yintshabalalo!”

USirayeli unenkani

15“Nangona ukrexezaApha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo, asuke anqule izithixo nje, Sirayeli,

uJuda yena makangazibizeli ityala.

Mus' ukuya eGiligali, Juda,

ungayi naseBhetaven,IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

ungenzi zifungo zilambathayo,

usithi: ‘Ekho nje uNdikhoyo!’

16“Hayi, kamb' iinkani zakhe uSirayeli, nqwa nethokazi elidlokovayo!

Ke uNdikhoyo angamalusa njani okwetakane edlelweni?

17UEfrayim uthene nca nezithixo.

Suka, myeke enjalo!

18Zithi zingahlutha yiwayini iinkokheli

zisuke zingene ekuhenyuzeni;

ndaweni yokukhusela zikheth' ihlazo.

19UEfrayim wosuka aphephetheke nomoya,

amadini akhe amzisele ihlazo.”