IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Nali ilizwi *likaNdikhoyo elafikela uHosiya unyana kaBheri ngexesha looUziya,2 Kum 15:1-7; 2 Gan 26:1-23 uYotam,2 Kum 15:32-38; 2 Gan 27:1-8 uAhazi,2 Kum 16:1-20; 2 Gan 28:1-27 noHezekiya,2 Kum 18:1 – 20:21; 2 Gan 29:1 – 32:33 ookumkani bakwaJuda, kunye noJerobhowam2 Kum 14:23-29 unyana kaYowashe ukumkani wakwaSirayeli.

UHosiya nosapho lwakhe

2Ekusunguleni kokuthetha *kukaNdikhoyo ngomlomo kaHosiya uNdikhoyo wathi kuye: “Hamba utshate umfazi wobuhenyu oya kukuzalela abantwana bobuhenyu, kuba abantu beli lizwe nabo bahenyuzile ngokugqithisileyo bakreqa kuNdikhoyo.”

3Ngoko ke uHosiya wathatha uGomere intombi kaDibhelayim, yaza ke yamitha, yamzalela unyana. 4UNdikhoyo ke wathi kuHosiya: “Mthiye igama elinguYizereli.Igama elithi “Yizereli” lithetha ukuthi “uNdikhoyo uyahlwayela” yaye lalatha indyebo nenkqubela Kaloku sekumbovu ukuba ndiyohlwaye indlu kaYehu ngenxa yobutyadidi begazi elaphalazwa eYizereli.IYizereli yidolophu apho uYehu wagwinta khona ukumkani wakwaSirayeli kunye nabo bonke abantwana begazi, waza wamisela umnombo wakhe ebukumkanini – 2 Kum 10:11 Ewe, ndiza kubuphelisa ubukumkani endlwini kaSirayeli. 5Ngaloo mini ke kwintili eyiYizereli ndiya kuwaphul' iimpondo umkhosi kaSirayeli.”

6UGomere waphinda wamitha, waza wazala intombi. UNdikhoyo wathi kuHosiya: “Mthiye igama elinguAkenzelwanga-nceba,NgesiHebhere “uLorurhama” kuba kaloku andiyi kuba saphinda ndiyenzele inceba indlu kaSirayeli, ndingaphindi ndiyixolele nokuyixolela. 7Kambe ke inceba yam iya kuthi rhoqo kwindlu kaJuda, ndiyihlangule ngoNdikhoyo uThixo wayo, kungengasaphetha nakrele, kungengamfazwe, kungengamahashe nabakhweli bawo.”

8Akumlumla ke uGomere uAkenzelwanga-nceba, wamitha kwakhona, wazala unyana. 9UNdikhoyo wathi: “Mthiye igama elinguAsibantubam,NgesiHebhere “uLowami” kuba aningabo abantu bam, ibe nam ndingenguye owenu.”

Ukubuyiselwa kukaSirayeli

10“Kambe ke amaSirayeli oba yinyambalala efana nentlabathi elunxwemeni lolwandle engenakulinganiswa nakubalwa ngenxa yobuninzi. Kuloo ndawo ebekufudula kusithiwa kuwo: ‘Aningobantu bam,’ kothiwa: ‘Ningoonyana bakaThixo ophilayo.’Roma 9:26 11Abantu bendlu kaJuda nâbo bendlu kaSirayeli baya kumanywa. Baya kuzimisela inkokheli ibe nye, babe ngabemi belizwe lakowabo. Ewe kaloku, yoba nkulu imini yeYizereli!Igama elithi “Yizereli” lithetha ukuthi “uNdikhoyo uyahlwayela” yaye lalatha indyebo nenkqubela

2

21“Nize nithi kubanakwenu: ‘Bantubam,’ koodade benu nithi: ‘Nonceba.’ ”

Ukunganyaniseki kwamaSirayeli

2“Thethani nonyoko nimmangalele.

Kaloku akasemfazi wam;

nam ke andindoda yakhe.

Yitshoni ahlukane nobuhenyu bakhe,

akuyeke ukukrexeza akutsala ngamabele akhe.

3Kungenjalo ndomhluba abe ze,

abe njengamhla wazalwa.

Ndomenza abe njengentlango,

abe matwa nelo libharhileyo,

ndimbulale ngonxano.

4Andiyi kuba nanceba kubantwana bakhe;

kaloku ngabantwana bobuhenyu.

5Unina usuke wahenyuza;

lowo ubazeleyo wenze okuziintlondi.

Kaloku yena wathi:

‘Ndiya kulandelana nezithandwa zam

ezindinik' ukutya namanzi,

uboya nelinen,

amafutha kunye nesiselo.’

6Ndosuka ndimbiyele ngobobo;

ndomakhel' udonga ndimvingcele,

athinteleke kwindlela ahamba ngayo.

7Wosukelana nezithandwa zakhe,

phofu angaze azifumane.

Uya kuba ngafuna-funa

ibe yinqaba ukuzifumana,

ade asuke athi:

‘Mandibuyele kwindoda yam yokuqala;

kwakubhetele ngoko kunangoku.’

8Kaloku yena akaqondi

ukuba yayindim omnikayo

ingqolowa newayini namafutha,

ndimvava ngesiliva negolide,

waza wanqula *uBhali ngayo.

9Ngoko ke ndoyihlutha

ingqolowa ngexesha layo,

newayini ngethuba elimisiweyo;

ewe, ndomhlutha uboya kunye nelinen,

izinto afihla ubuze bakhe ngazo.

10Ndosuka ke mna ndilityhile ihlazo lakhe

phambi kwezithandwa zakhe,

angahlangulwa bani kum.

11Ndoyinqamla imibhiyozo yakhe –

nditsho amatheko enyanga entsha,

kananjalo *nawoMhla wokuPhumla –

yonke imisitho yakhe emisiweyo.

12Ndoyibharhisa imithi yediliya nekhiwane,

le athi yena ukuyibiza:

‘Ngumvuzo endiwunikwe zizithandwa zam.’

Ndoyenza ibe lihlathi,

idliwe ziinyamakazi zasendle.

13Ewe, ndiya kumohlwaya

ngenxa yemihla awayenqula uBhali

emenzela iziqhumiso,

ezihombisa ngamaso nemisesane,

esukelana nezithandwa zakhe,

esuke wandilibala ke mna.”

Lowo ke ngumlomo *kaNdikhoyo.

UNdikhoyo ubuyisela abantu bakhe kuye

14“Ndosuka ke mna ndicenga-cengane naye;

ndomthundezela entlango,

ndithethe naye kakuhle.

15Ukususela apho ndombuyisela izidiliya zakhe,

yona iNtili yeAkoreOko kukuthi “iNtili yeNkathazo” – Yosh 7:24-26 ndiyenze ibe lisango lethemba.

Yena uya kundamkela,

azinikezele kum njengakwimihla yobutsha bakhe,

mhla waphuma kwelaseJiputa.

16“Ngaloo mini wondibiza uthi: ‘Myeni wam,’

ungabi sathi: ‘Bhali wam.’Oko kukuthi “mnini wam”

Utsho umlomo kaNdikhoyo.

17“Ndosusa kwa-amagama athi: ‘Bhali,’

angabi sabikho emlonyeni wakhe,

angabi saphinda akhunjulwe.

18Ngaloo mini ndobenzela umnqophiso

namarhamncwa asendle,

kunye neentaka zezulu,

nezinto ezirhubuluza emhlabeni.

Isaphetha nekrele nemfazwe

ndozinqamla kweli hlabathi,

ukuze konke nje kube luxolo.

19Ndiya kukungeja, ndimanyane nawe ngonaphakade;

ewe, ndokungeja ngobulungisa nangokusemthethweni,

ngokunyaniseka nangenceba.

20Ndokumanya nam ngentembeko,

khon' ukuze undazi mna *Ndikhoyo.

21“Ngaloo mini ndophendula;

ndowaphendula amazulu,

nawo awuphendule umhlaba.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

22“Nawo umhlaba uya kuphendula,

uvelise ingqolowa newayini namafutha,

zona eziyimpendulo kwiYizereli.Hos 1:4,11

23Ndozihlwayelela yena emhlabeni,

ndimenzele inceba lowo bekusakuthiwa nguAkenzelwanga-nceba.

Kwabo kuthiwa: ‘Asibantu bam,’

ndiya kuthi: ‘Ningabantu bam,’Roma 9:25; 1 Pet 2:10

bona bathi kum: ‘Wena unguThixo wethu.’ ”

3

UHosiya ubuyelana nomfazi wakhe

31*UNdikhoyo wathi kum: “Phinda umthande umfazi wakho nangona engumkrexezikazi othandana nandoda yimbi, kuba nam ndisamthanda uSirayeli nakubeni ngoku selethabathekile ngabanye oothixo, ethanda amaqebengwana anerasentyisi.”

2Ngoko ke ndamhlawulela ngeshumi elinesihlanu leesiliva nangerhasi ebunzima buziikhilogram ezilikhulu mashumi mahlanu. 3Ndathi kuye: “Uzuzigcinele mna imihla emininzi, ukuyeke ukuhenyuza oku, ungabi ngowandoda yimbi. Nam ke ndokwenjenjalo.”

4Kuba kaloku amaSirayeli oba nethuba elide engenakumkani natshawe, kungekho dini litshiswayo nalitye linqulwayo, *engenasidanga *namilondekhaya.

5Kamva ke amaSirayeli aya kubuya amfune uNdikhoyo uThixo wawo, nokumkani wawo uDavide. Ngemihla yokugqibela aya kuza kuNdikhoyo ngoloyiko, efuna iintsikelelo zakhe.