IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

Kubongozwa uSirayeli

141Khanibuye kaloku, maSirayeli;

buyelani *kuNdikhoyo, kuThixo wenu.

Kaloku niwile ngenxa yezono zenu.

2Thathani la mazwi nibuyele kuNdikhoyo,

nithethe naye nithi:

“Sixolele bonke ubugwenxa bethu,

uze wamkele okulungileyo;

endaweni yeenkunzi zeenkomo sinikela kuwe ngamazwi emilebe yethu.

3Akanakusisindisa uAsiriya;

asiyi kukhwela mahashe emfazwe.

Asiphindi sithi: ‘Thixo wethu,’ entweni esiyenze ngokwethu,

kuba kukuwe apho inkedama ifumana inceba khona.”

4“Ndiza kukunyanga ukunxaxha kwabo,

ndibavave ngesisa sothando,

kuba kaloku andisabaqumbelanga.

5KuSirayeli ndoba njengombethe,

atsho aqhakaze njengenyibiba,

endele azike emhlabeni,

afane nomsedare waseLebhanon.

6Amasebe akhe aya kunaba,

abe nomkhitha njengomnquma,

aqhole njengomsedare waseLebhanon.

7Abaphila phantsi kwephiko lakhe

baya kuchuma njengengqolowa,

badubule njengediliya,

badume njengewayini yaseLebhanon.

8Efrayim, andinanto yakwenza *nezithixo.

Ndim osabelayo akukhathalele;

ndifana nompayini ohlal' uluhlaza.

Kungenxa yam uneziqhamo nje.”

Umqukumbelo

9Osisilumko uya kuziqonda ezi zinto;

oqaphelayo uya kukwazi oku.

Iindlela *zikaNdikhoyo zithe ngqo.

Ke amalungisa ahamba ngazo;

ke bona abakreqi ziyabakhubekisa.