IsiXhosa 1996 (XHO96)
13

Ingqumbo kaThixo ngakuSirayeli

131Fudula esithi akuthetha uEfrayim

abantu bona bangcangcazela;

ewe, yena wayehlonelwa kwaSirayeli.

Kodwa ke suka wazixabhela;

suka wanqula uBhali waphutha.

2Ngoku wongeza isono phezu kwesono;

uzenzela imifanekiso etyhidiweyo ngesiliva,

izithixo ezenziwe ngokweembono zakhe.

Ewe, bubuchule bezandla zomntu.

Ngoku ke sekusithiwa:

“Ofuna ukwenza idini makawange la mathole.”

3Ke ngoko bothi shwaka njengenkungu yakusasa,

njengombethe osuka uvuthuluke.

Bofana nomququ ophetshethwa ngumoya,

umququ wesanda ophel' emehlweni,

ngathi ngumsi otyhoboza ngefestile.

4“Ukanti ke *ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

Mna ndakukhuphulula eJiputa.

AwunaThixo ngaphandle kwam,

kungekho namsindisi ingendim.

5Ndim owakulondolozayo entlango,

ndakugcina kwilizwe lembalela.

6Ndanondla natsho nahlutha,

nathi ningahlutha nakhukhumala;

ewe, nasuka nandilibala.Hlaz 8:11-17

7Ndosuka ndinihlasele njengengonyama;

ndosuka ndinilalele njengengwe.

8Ndohlasela njengebhere eyohluthwe amathole ayo;

ewe, ndosuka ndiniqwenga-qwenge.

Ndonidlavula njengemazi yengonyama,

ndiniqwenge ngathi nihlaselwa lirhamncwa.

9“Ngenene uzonakalisile, Sirayeli,

ngokundichasa kwakho, mna luncedo lwakho.

10Uphi khona loo kumkani wakho

ukuba angakusindisi ezixekweni zakho zonke?

Ziphi kaloku iinkokheli zakho?

Ngani zingakuncedi nje?

Kaloku nankqangaza nisithi:

‘Sinike ookumkani nabalawuli.’1 Sam 8:5-6

11Ewe kaloku, ndasuka ngomsindo,

ndaza ndaninika ookumkani.1 Sam 10:17-24

Kwangomsindo ndisuke ndabohlutha.”1 Sam 15:26

ISamariya iza kohlwaywa

12“Ubugwenxa bukaEfrayim budityanisiwe babotshwa;

izono zakhe zigcinwe kuvimba.

13Uyapena-pena ziintlungu zenimba;

kambe sisiyatha sosana –

lakufika ixesha lokuzalwa aluvumi ukuvela.

14Ndomhlawulela na kwigunya lengcwaba?

Ngaba ndomhlangula na ekufeni?

Wena kufa, siphi isibetho sakho?

Nawe ngcwaba, luphi ulwamvila lwakho?1 Kor 15:55

Ngenene andisayi kuba nanceba mpela!

15“Noba uEfrayim angaba nempumelelo phakathi kwezizalwane zakhe,

uya kufikelwa lulophu lwasempuma,

umoya kaNdikhoyo ovela entlango,

utshe umthombo wakhe,

amaqula akhe ome qoko.

Oovimba bakhe baya kuphangwa

nabo bonke ubuncwane babo buthathwe.

16ISamariya yona iza kohlwaywa;

kaloku bavukelene noThixo wabo.

Baza kuba zizigede likrele;

iintsana zophihlizwa emhlabeni,

nabakhulelweyo baya kuqangqululwa.”

14

Kubongozwa uSirayeli

141Khanibuye kaloku, maSirayeli;

buyelani *kuNdikhoyo, kuThixo wenu.

Kaloku niwile ngenxa yezono zenu.

2Thathani la mazwi nibuyele kuNdikhoyo,

nithethe naye nithi:

“Sixolele bonke ubugwenxa bethu,

uze wamkele okulungileyo;

endaweni yeenkunzi zeenkomo sinikela kuwe ngamazwi emilebe yethu.

3Akanakusisindisa uAsiriya;

asiyi kukhwela mahashe emfazwe.

Asiphindi sithi: ‘Thixo wethu,’ entweni esiyenze ngokwethu,

kuba kukuwe apho inkedama ifumana inceba khona.”

4“Ndiza kukunyanga ukunxaxha kwabo,

ndibavave ngesisa sothando,

kuba kaloku andisabaqumbelanga.

5KuSirayeli ndoba njengombethe,

atsho aqhakaze njengenyibiba,

endele azike emhlabeni,

afane nomsedare waseLebhanon.

6Amasebe akhe aya kunaba,

abe nomkhitha njengomnquma,

aqhole njengomsedare waseLebhanon.

7Abaphila phantsi kwephiko lakhe

baya kuchuma njengengqolowa,

badubule njengediliya,

badume njengewayini yaseLebhanon.

8Efrayim, andinanto yakwenza *nezithixo.

Ndim osabelayo akukhathalele;

ndifana nompayini ohlal' uluhlaza.

Kungenxa yam uneziqhamo nje.”

Umqukumbelo

9Osisilumko uya kuziqonda ezi zinto;

oqaphelayo uya kukwazi oku.

Iindlela *zikaNdikhoyo zithe ngqo.

Ke amalungisa ahamba ngazo;

ke bona abakreqi ziyabakhubekisa.