IsiXhosa 1996 (XHO96)
13

Ingqumbo kaThixo ngakuSirayeli

131Fudula esithi akuthetha uEfrayim

abantu bona bangcangcazela;

ewe, yena wayehlonelwa kwaSirayeli.

Kodwa ke suka wazixabhela;

suka wanqula uBhali waphutha.

2Ngoku wongeza isono phezu kwesono;

uzenzela imifanekiso etyhidiweyo ngesiliva,

izithixo ezenziwe ngokweembono zakhe.

Ewe, bubuchule bezandla zomntu.

Ngoku ke sekusithiwa:

“Ofuna ukwenza idini makawange la mathole.”

3Ke ngoko bothi shwaka njengenkungu yakusasa,

njengombethe osuka uvuthuluke.

Bofana nomququ ophetshethwa ngumoya,

umququ wesanda ophel' emehlweni,

ngathi ngumsi otyhoboza ngefestile.

4“Ukanti ke *ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

Mna ndakukhuphulula eJiputa.

AwunaThixo ngaphandle kwam,

kungekho namsindisi ingendim.

5Ndim owakulondolozayo entlango,

ndakugcina kwilizwe lembalela.

6Ndanondla natsho nahlutha,

nathi ningahlutha nakhukhumala;

ewe, nasuka nandilibala.Hlaz 8:11-17

7Ndosuka ndinihlasele njengengonyama;

ndosuka ndinilalele njengengwe.

8Ndohlasela njengebhere eyohluthwe amathole ayo;

ewe, ndosuka ndiniqwenga-qwenge.

Ndonidlavula njengemazi yengonyama,

ndiniqwenge ngathi nihlaselwa lirhamncwa.

9“Ngenene uzonakalisile, Sirayeli,

ngokundichasa kwakho, mna luncedo lwakho.

10Uphi khona loo kumkani wakho

ukuba angakusindisi ezixekweni zakho zonke?

Ziphi kaloku iinkokheli zakho?

Ngani zingakuncedi nje?

Kaloku nankqangaza nisithi:

‘Sinike ookumkani nabalawuli.’1 Sam 8:5-6

11Ewe kaloku, ndasuka ngomsindo,

ndaza ndaninika ookumkani.1 Sam 10:17-24

Kwangomsindo ndisuke ndabohlutha.”1 Sam 15:26

ISamariya iza kohlwaywa

12“Ubugwenxa bukaEfrayim budityanisiwe babotshwa;

izono zakhe zigcinwe kuvimba.

13Uyapena-pena ziintlungu zenimba;

kambe sisiyatha sosana –

lakufika ixesha lokuzalwa aluvumi ukuvela.

14Ndomhlawulela na kwigunya lengcwaba?

Ngaba ndomhlangula na ekufeni?

Wena kufa, siphi isibetho sakho?

Nawe ngcwaba, luphi ulwamvila lwakho?1 Kor 15:55

Ngenene andisayi kuba nanceba mpela!

15“Noba uEfrayim angaba nempumelelo phakathi kwezizalwane zakhe,

uya kufikelwa lulophu lwasempuma,

umoya kaNdikhoyo ovela entlango,

utshe umthombo wakhe,

amaqula akhe ome qoko.

Oovimba bakhe baya kuphangwa

nabo bonke ubuncwane babo buthathwe.

16ISamariya yona iza kohlwaywa;

kaloku bavukelene noThixo wabo.

Baza kuba zizigede likrele;

iintsana zophihlizwa emhlabeni,

nabakhulelweyo baya kuqangqululwa.”