IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Ukuthandwa kukaSirayeli

111“USirayeli ndamthanda kwasebuncinaneni bakhe;

ndambiza ukuba aphume eJiputa unyana wam.Mfud 4:22; Mat 2:15

2Ndaba ngakhwaza ndimbiza uSirayeli,

suka waya ebhekela kum.

Baphikela ukunikela *kooBhali;

imifanekiso eqingqiweyo bayenzela iziqhumiso.

3Kodwa ndim ofundise uEfrayim ukucathula;

ndim owamthi chu ngengalo.

Kodwa abaqondi ukuba ndim obanyangileyo.

4Bona ndabakhokela ndinovelwano;

ewe, ndandiyimvuze-mvuze bububele.

Ndabathula idyokhwe ebatyabulayo,

ndaza ndathoba ndabafunzela.

5Kambe ke abayi kubuyela kwaseJiputa,

kodwa uAsiriya uya kubalawula.

Kaloku abavumi ukubuyela kum.

6Ezixekweni zabo komenyezel' ikrele.

Lowanqunqa amanqwanqwa amasango,

liwaphanzise namacebo abo.

7Abantu bam bazimisele ukundishiya.

Noba bangade bakhale kOphezu-konke

yena soze abaphakamise.

8“Kodwa ndingathini ukukulahla, Efrayim?

Ndingathini ukukuncama, Sirayeli?

Ndingathini ukukuphatha njengeAdama,

ndikwenze ufane neZebhoyim?Hlaz 29:23

Intliziyo yam iguqukile ngakuni;

imfobe yam itsho yavuseleleka.

9Andiyi kubuphumeza ubushushu bomsindo wam;

andiyi kuphinda ndimbhubhise uEfrayim.

Kaloku andimntu, ndinguThixo,

uYedwa othe zwabha phakathi kwenu.

Andiyi kuza ndinobushushu bomsindo.

10Bosuka bamlandele *uNdikhoyo.

Yena wovungama njengengonyama.

Ke kaloku akubhavumla

usapho lwakhe loza lungcangcazela;

ewe, luya kuza ngasentshonalanga.

11Boza benkwantya okweentaka bevela eJiputa;

boba njengamahobe bevela eAsiriya.

Ndobabuyisela emakhayeni abo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Isono sikaSirayeli

12UEfrayim undijikeleza ngobuxoki;

indlu kaSirayeli indithe nca ngenkohliso.

UJuda yena uvukelana noThixo,

nditsho uYedwa lowo uthembekileyo.

12

121UEfrayim walusana nomoya;

usukelana nolophu lwasempuma;

imini yonke wandisa ubuxoki nobubhoja.

Yena unqophisana neAsiriya;

nango amafutha omnquma ewasa eJiputa.

2*UNdikhoyo umangalela uJuda;

uYakobi womohlwaya ngezono zakhe,

ambuyekeze ngezinto azenzileyo.

3Engekaveli wabamba umntakwabo,

wamthi nqaku ngesithende.ZiQalo 25:26

Ebudodeni wabambana noThixo,

4wajijisana nesithunywa woyisa,

wakhala ecela inceba.ZiQalo 32:24-26

Wahlangana noThixo eBhetele,ZiQalo 28:10-22

waza wathetha-thethana naye khona apho –

5uNdikhoyo uThixo uSomandla.

Gama lakhe ke nguNdikhoyo;

uthuthwa ngalo xa enqulwa.

6Ngoko ke buyela kuThixo wakho;

gcina uthando nobulungisa,

uhlale uthembele kuThixo wakho.

7Isikali somrhwebi sesobuqhophololo;

yena uthanda ukuxhaphaza.

8Kodwa uEfrayim uthi:

“Ndimi kakuhle, ndisisinhanha.

Ekuzityebiseni kwam akukho bugwenxa nasono esinokufunyanwa.”

9“NdinguNdikhoyo uThixo wakho

owakukhuphulula kwelaseJiputa.

Ndophinda ndinihlalise ezintenteni

njengakwimihla yamatheko amisiweyo.Nqulo 23:42-43

10Ndim owathetha nabashumayeli,

ndabathi jize ngemibono,

ndathetha ngemizekeliso ngemilomo yabo.”

11IGiliyadi ibimi kakuhle,

kodwa ngoku ayisento yanto.

Koba njalo naseGiligali –

noxa kwakubingelelwa ngeenkunzi khona

amaqonga ayo ofana neengqumba zamatye,

nditsho ezo zikumasimi alinyiweyo.

12UYakobi wabhacela kwa-Aram,

uSirayeli wamsebenzela umfazi –

ukuze amlobole walusa iigusha.ZiQalo 29:1-20

13UNdikhoyo wasebenzisa *umshumayeli

ukukhupha uSirayeli eJiputa;Mfud 12:50-51

ewe, wabalondoloza ngomshumayeli.

14Kodwa uEfrayim umcaphukise gqitha.

Ngoko ke ityala legazi liza kumfumana,

iNkosi yakhe imbuyekeze ngehlazo alenzileyo.

13

Ingqumbo kaThixo ngakuSirayeli

131Fudula esithi akuthetha uEfrayim

abantu bona bangcangcazela;

ewe, yena wayehlonelwa kwaSirayeli.

Kodwa ke suka wazixabhela;

suka wanqula uBhali waphutha.

2Ngoku wongeza isono phezu kwesono;

uzenzela imifanekiso etyhidiweyo ngesiliva,

izithixo ezenziwe ngokweembono zakhe.

Ewe, bubuchule bezandla zomntu.

Ngoku ke sekusithiwa:

“Ofuna ukwenza idini makawange la mathole.”

3Ke ngoko bothi shwaka njengenkungu yakusasa,

njengombethe osuka uvuthuluke.

Bofana nomququ ophetshethwa ngumoya,

umququ wesanda ophel' emehlweni,

ngathi ngumsi otyhoboza ngefestile.

4“Ukanti ke *ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

Mna ndakukhuphulula eJiputa.

AwunaThixo ngaphandle kwam,

kungekho namsindisi ingendim.

5Ndim owakulondolozayo entlango,

ndakugcina kwilizwe lembalela.

6Ndanondla natsho nahlutha,

nathi ningahlutha nakhukhumala;

ewe, nasuka nandilibala.Hlaz 8:11-17

7Ndosuka ndinihlasele njengengonyama;

ndosuka ndinilalele njengengwe.

8Ndohlasela njengebhere eyohluthwe amathole ayo;

ewe, ndosuka ndiniqwenga-qwenge.

Ndonidlavula njengemazi yengonyama,

ndiniqwenge ngathi nihlaselwa lirhamncwa.

9“Ngenene uzonakalisile, Sirayeli,

ngokundichasa kwakho, mna luncedo lwakho.

10Uphi khona loo kumkani wakho

ukuba angakusindisi ezixekweni zakho zonke?

Ziphi kaloku iinkokheli zakho?

Ngani zingakuncedi nje?

Kaloku nankqangaza nisithi:

‘Sinike ookumkani nabalawuli.’1 Sam 8:5-6

11Ewe kaloku, ndasuka ngomsindo,

ndaza ndaninika ookumkani.1 Sam 10:17-24

Kwangomsindo ndisuke ndabohlutha.”1 Sam 15:26

ISamariya iza kohlwaywa

12“Ubugwenxa bukaEfrayim budityanisiwe babotshwa;

izono zakhe zigcinwe kuvimba.

13Uyapena-pena ziintlungu zenimba;

kambe sisiyatha sosana –

lakufika ixesha lokuzalwa aluvumi ukuvela.

14Ndomhlawulela na kwigunya lengcwaba?

Ngaba ndomhlangula na ekufeni?

Wena kufa, siphi isibetho sakho?

Nawe ngcwaba, luphi ulwamvila lwakho?1 Kor 15:55

Ngenene andisayi kuba nanceba mpela!

15“Noba uEfrayim angaba nempumelelo phakathi kwezizalwane zakhe,

uya kufikelwa lulophu lwasempuma,

umoya kaNdikhoyo ovela entlango,

utshe umthombo wakhe,

amaqula akhe ome qoko.

Oovimba bakhe baya kuphangwa

nabo bonke ubuncwane babo buthathwe.

16ISamariya yona iza kohlwaywa;

kaloku bavukelene noThixo wabo.

Baza kuba zizigede likrele;

iintsana zophihlizwa emhlabeni,

nabakhulelweyo baya kuqangqululwa.”