IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

USirayeli uyakhohlisa

101USirayeli wayenjengomdiliya othe xazalala,

ovelisa iziqhamo ngexesha lazo.

Kanti ngokwanda kwezo ziqhamo

wenjenjalo nokwandisa amaqonga.

Ngokwanda kwenkqubela yelizwe

wenjenjalo ukuzihombisa neentsika zakhe.

2Intliziyo yabo iyinkohliso!

Ngoku baza kuvuna leyo bayilimileyo.

*UNdikhoyo wowadiliza amaqonga abo,

azisiphule ezo ntsika zabo.

3Kaloku ngoku baza kuthi:

“Thina asinaye ukumkani,

kuba kaloku asimhloneli uNdikhoyo.

Ukuba besinaye ke,

angasenzela ntoni ukumkani?”

4Ewe, bathetha amazwi alambathayo;

benza izibhambathiso zelize;

bangena kwiminqophiso ephuthileyo.

Suka ke ukubambana kwabo ezinkundleni

kwafana nokhula oluyityhefu

oluhluma emasimini alinyiweyo.

5AbaseSamariya ke bayangcangcazela

ngenxa yethole laseBhetaven.IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

Abemi bakhona botsho ngesijwili;

nababingeleli balo baya kulililela

ngenxa yokutshitsha kwesidima salo.

6Loqweqwediselwa eAsiriya;

liya kuba ngumrhumo kukumkani uYarebhi.

UEfrayim uya kuhlaziswa,

uSirayeli abe neentloni ngecebo lakhe.

7Ukumkani waseSamariya wonqanyulwa;

wothi shwaka ngathi luluthi emanzini.

8Asisathethi ke ngamaqonga asezindulini,

kuba wona aya kutshatyalaliswa.

Angundoqo wesono sikaSirayeli.

Kokhula ameva kunye nenkunzane,

atsho angabonakali amaqonga abo.

Ngoko bosuka bathi ezintabeni:

“Siweleni, nisifihle!”

ezindulini bathi: “Sigqumeleleni!”Luka 23:30; SiTyh 6:16

9Kusukela kwimihla yaseGibheyaNkokh 19:1-30

uthe rhoqo ukona, Sirayeli.

Ewe, awushenxanga kulo mkhwa.

Kwenzeka ntoni na eGibheya?

Andithi bagutyungelwa yimfazwe?

10Ndosuka ndibohlwaye abanxaxhayo,

nditsho olu hlanga lonayo.

Izizwe ziya kuluhlanganyela;

ewe, zona ziya kulukhonkxa ngesi sono siphinda-phindeneyo.

11UEfrayim yena nqwa nethokazi lenkomo –

nditsho ithokazi eliqeqeshiweyo,

elo libhula ngentumekelelo.

Ke ndolifaka edyokhweni,

ndiyibeke kuloo ntamo yalo.

Ewe, ndomqhuba uEfrayim,

uJuda ndimfake ekulimeni.

Ewe, uYakobi uza kuyerha.

12Khanizihlwayelele ubulungisa,

nixhamle iziqhamo zobubele.

Ewe, khaniwukhubele umhlaba.Jer 4:3

Eli lixesha lokufunana noNdikhoyo,

ade ke yena afike,

anithululele amathamsanqa.

13Kambe ke nihlwayele inkohlakalo,

naza ke navuna kwayona.

Nizixhamle iziqhamo zokukhohlisa.

Kaloku suka nakholosa ngobugorha benu,

naqamela ngobuninzi bamajoni.

14Anikho sisidube-dube semfazwe;

zonk' iinqaba zenu zotshatyalaliswa

njengoShalman mhla ngedabi,

mini wavuthulula iBhetarbhele,

abadlezana bagileka bawa

neentsana zathi geqe phaya.

15Bantundini baseBhetele, nakuni kuya kuba njalo

ngenxa yobukhulu benkohlakalo yenu.

Ewe, ukuthwasa kwaloo mini

ukumkani kaSirayeli wotshabalala.

11

Ukuthandwa kukaSirayeli

111“USirayeli ndamthanda kwasebuncinaneni bakhe;

ndambiza ukuba aphume eJiputa unyana wam.Mfud 4:22; Mat 2:15

2Ndaba ngakhwaza ndimbiza uSirayeli,

suka waya ebhekela kum.

Baphikela ukunikela *kooBhali;

imifanekiso eqingqiweyo bayenzela iziqhumiso.

3Kodwa ndim ofundise uEfrayim ukucathula;

ndim owamthi chu ngengalo.

Kodwa abaqondi ukuba ndim obanyangileyo.

4Bona ndabakhokela ndinovelwano;

ewe, ndandiyimvuze-mvuze bububele.

Ndabathula idyokhwe ebatyabulayo,

ndaza ndathoba ndabafunzela.

5Kambe ke abayi kubuyela kwaseJiputa,

kodwa uAsiriya uya kubalawula.

Kaloku abavumi ukubuyela kum.

6Ezixekweni zabo komenyezel' ikrele.

Lowanqunqa amanqwanqwa amasango,

liwaphanzise namacebo abo.

7Abantu bam bazimisele ukundishiya.

Noba bangade bakhale kOphezu-konke

yena soze abaphakamise.

8“Kodwa ndingathini ukukulahla, Efrayim?

Ndingathini ukukuncama, Sirayeli?

Ndingathini ukukuphatha njengeAdama,

ndikwenze ufane neZebhoyim?Hlaz 29:23

Intliziyo yam iguqukile ngakuni;

imfobe yam itsho yavuseleleka.

9Andiyi kubuphumeza ubushushu bomsindo wam;

andiyi kuphinda ndimbhubhise uEfrayim.

Kaloku andimntu, ndinguThixo,

uYedwa othe zwabha phakathi kwenu.

Andiyi kuza ndinobushushu bomsindo.

10Bosuka bamlandele *uNdikhoyo.

Yena wovungama njengengonyama.

Ke kaloku akubhavumla

usapho lwakhe loza lungcangcazela;

ewe, luya kuza ngasentshonalanga.

11Boza benkwantya okweentaka bevela eJiputa;

boba njengamahobe bevela eAsiriya.

Ndobabuyisela emakhayeni abo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Isono sikaSirayeli

12UEfrayim undijikeleza ngobuxoki;

indlu kaSirayeli indithe nca ngenkohliso.

UJuda yena uvukelana noThixo,

nditsho uYedwa lowo uthembekileyo.

12

121UEfrayim walusana nomoya;

usukelana nolophu lwasempuma;

imini yonke wandisa ubuxoki nobubhoja.

Yena unqophisana neAsiriya;

nango amafutha omnquma ewasa eJiputa.

2*UNdikhoyo umangalela uJuda;

uYakobi womohlwaya ngezono zakhe,

ambuyekeze ngezinto azenzileyo.

3Engekaveli wabamba umntakwabo,

wamthi nqaku ngesithende.ZiQalo 25:26

Ebudodeni wabambana noThixo,

4wajijisana nesithunywa woyisa,

wakhala ecela inceba.ZiQalo 32:24-26

Wahlangana noThixo eBhetele,ZiQalo 28:10-22

waza wathetha-thethana naye khona apho –

5uNdikhoyo uThixo uSomandla.

Gama lakhe ke nguNdikhoyo;

uthuthwa ngalo xa enqulwa.

6Ngoko ke buyela kuThixo wakho;

gcina uthando nobulungisa,

uhlale uthembele kuThixo wakho.

7Isikali somrhwebi sesobuqhophololo;

yena uthanda ukuxhaphaza.

8Kodwa uEfrayim uthi:

“Ndimi kakuhle, ndisisinhanha.

Ekuzityebiseni kwam akukho bugwenxa nasono esinokufunyanwa.”

9“NdinguNdikhoyo uThixo wakho

owakukhuphulula kwelaseJiputa.

Ndophinda ndinihlalise ezintenteni

njengakwimihla yamatheko amisiweyo.Nqulo 23:42-43

10Ndim owathetha nabashumayeli,

ndabathi jize ngemibono,

ndathetha ngemizekeliso ngemilomo yabo.”

11IGiliyadi ibimi kakuhle,

kodwa ngoku ayisento yanto.

Koba njalo naseGiligali –

noxa kwakubingelelwa ngeenkunzi khona

amaqonga ayo ofana neengqumba zamatye,

nditsho ezo zikumasimi alinyiweyo.

12UYakobi wabhacela kwa-Aram,

uSirayeli wamsebenzela umfazi –

ukuze amlobole walusa iigusha.ZiQalo 29:1-20

13UNdikhoyo wasebenzisa *umshumayeli

ukukhupha uSirayeli eJiputa;Mfud 12:50-51

ewe, wabalondoloza ngomshumayeli.

14Kodwa uEfrayim umcaphukise gqitha.

Ngoko ke ityala legazi liza kumfumana,

iNkosi yakhe imbuyekeze ngehlazo alenzileyo.