IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

USirayeli uyakhohlisa

101USirayeli wayenjengomdiliya othe xazalala,

ovelisa iziqhamo ngexesha lazo.

Kanti ngokwanda kwezo ziqhamo

wenjenjalo nokwandisa amaqonga.

Ngokwanda kwenkqubela yelizwe

wenjenjalo ukuzihombisa neentsika zakhe.

2Intliziyo yabo iyinkohliso!

Ngoku baza kuvuna leyo bayilimileyo.

*UNdikhoyo wowadiliza amaqonga abo,

azisiphule ezo ntsika zabo.

3Kaloku ngoku baza kuthi:

“Thina asinaye ukumkani,

kuba kaloku asimhloneli uNdikhoyo.

Ukuba besinaye ke,

angasenzela ntoni ukumkani?”

4Ewe, bathetha amazwi alambathayo;

benza izibhambathiso zelize;

bangena kwiminqophiso ephuthileyo.

Suka ke ukubambana kwabo ezinkundleni

kwafana nokhula oluyityhefu

oluhluma emasimini alinyiweyo.

5AbaseSamariya ke bayangcangcazela

ngenxa yethole laseBhetaven.IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

Abemi bakhona botsho ngesijwili;

nababingeleli balo baya kulililela

ngenxa yokutshitsha kwesidima salo.

6Loqweqwediselwa eAsiriya;

liya kuba ngumrhumo kukumkani uYarebhi.

UEfrayim uya kuhlaziswa,

uSirayeli abe neentloni ngecebo lakhe.

7Ukumkani waseSamariya wonqanyulwa;

wothi shwaka ngathi luluthi emanzini.

8Asisathethi ke ngamaqonga asezindulini,

kuba wona aya kutshatyalaliswa.

Angundoqo wesono sikaSirayeli.

Kokhula ameva kunye nenkunzane,

atsho angabonakali amaqonga abo.

Ngoko bosuka bathi ezintabeni:

“Siweleni, nisifihle!”

ezindulini bathi: “Sigqumeleleni!”Luka 23:30; SiTyh 6:16

9Kusukela kwimihla yaseGibheyaNkokh 19:1-30

uthe rhoqo ukona, Sirayeli.

Ewe, awushenxanga kulo mkhwa.

Kwenzeka ntoni na eGibheya?

Andithi bagutyungelwa yimfazwe?

10Ndosuka ndibohlwaye abanxaxhayo,

nditsho olu hlanga lonayo.

Izizwe ziya kuluhlanganyela;

ewe, zona ziya kulukhonkxa ngesi sono siphinda-phindeneyo.

11UEfrayim yena nqwa nethokazi lenkomo –

nditsho ithokazi eliqeqeshiweyo,

elo libhula ngentumekelelo.

Ke ndolifaka edyokhweni,

ndiyibeke kuloo ntamo yalo.

Ewe, ndomqhuba uEfrayim,

uJuda ndimfake ekulimeni.

Ewe, uYakobi uza kuyerha.

12Khanizihlwayelele ubulungisa,

nixhamle iziqhamo zobubele.

Ewe, khaniwukhubele umhlaba.Jer 4:3

Eli lixesha lokufunana noNdikhoyo,

ade ke yena afike,

anithululele amathamsanqa.

13Kambe ke nihlwayele inkohlakalo,

naza ke navuna kwayona.

Nizixhamle iziqhamo zokukhohlisa.

Kaloku suka nakholosa ngobugorha benu,

naqamela ngobuninzi bamajoni.

14Anikho sisidube-dube semfazwe;

zonk' iinqaba zenu zotshatyalaliswa

njengoShalman mhla ngedabi,

mini wavuthulula iBhetarbhele,

abadlezana bagileka bawa

neentsana zathi geqe phaya.

15Bantundini baseBhetele, nakuni kuya kuba njalo

ngenxa yobukhulu benkohlakalo yenu.

Ewe, ukuthwasa kwaloo mini

ukumkani kaSirayeli wotshabalala.