IsiXhosa 1996 (XHO96)
9

Ukugwetywa kukaSirayeli

91Musa ukonwaba, Sirayeli;

ewe, sukuvuya njengezinye izizwe.

Kaloku wena umphambile uThixo wakho;

wena usuke wamfulathela.

Uthe phithi yimali yokuzithengisa

kuzo zonke izanda zokubhula.

2Izanda nezixovulelo aziyi kuvelisa nto,

newayini entsha yosuka inqongophale.

3Awuzukuhlala kulo mhlaba *kaNdikhoyo.

Ewe, úza kuphindela eJiputa uEfrayim;

uya kutya ukutya okunomlaza eAsiriya.

4Ewe, uNdikhoyo abayi kumenzela iminikelo yewayini;

ayiyi kumanelisa iminikelo yabo.

Kubo lo mnikelo wofana nesonka sabazili –

abawutyileyo baya kuba nomlaza.

Ukutya kwabo kolungela bona kuphela –

akuyi kunikelwa kwindlu kaNdikhoyo.

5Hee, niya kwenza ntoni ke ngemihla yemibhiyozo emisiweyo,

ngomhla wetheko likaNdikhoyo?

6Xa bangasindiyo ekutshatyalalisweni

iJiputa yofika yona ibaqokelele,

ke yena uMemfisi abangcwabe.

Ubutyebi besiliva buya kukhulelwa lukhula,

imizi yabo ibhijelwe yimithana enameva.

7Iyeza imihla yesohlwayoLuka 21:22

nditsho imihla yembuyekezo –

noSirayeli ke uza kuqonda.

Umshumayeli ngumlindi

Ngenxa yokwanda kobugwenxa benu,

nobunzulu bentiyo yenu,

*umshumayeli nithi sisityhakala,

umntu onefuthe likaMoya uphambene.

8Umshumayeli ngumlindi kaEfrayim,

bantu abo bangaboThixo wam,

kodwa ubekelwa izabatha,

kuliwe naye endlwini yoThixo wakhe.

9Ewe, bonakele ngokungathethekiyo;

kunjengaloo mihla yaseGibheya.Nkokh 19:1-30

UThixo akabulibalanga ubugwenxa babo,

yaye ke uza kubohlwaya

ngenxa yezono zabo.

Isono sikaSirayeli neziqhamo zaso

10Ndathi mhla ndamfumana uSirayeli

kwanga ndibhaqe iidiliya entlango;

mhla ndabafumana ookhokho benu

yaba ngathi ndibhaqe amakhiwane,

makhiwane ke alulibo.

Bathe bakufika eBhali-pehoreNtlango 25:1-5

suka bazinikela kuBhali,

baza bagqwaliseka njengaye kum.

11Udumo lukaEfrayim lothi shwaka,

luntinge lumke njengentaka.

Akukho mfazi uya kukhulelwa;

ewe, akukho mfazi uya kubeleka.

12Naxa benabo abantwana abakhulayo

ndobatshayela kuthi tu.

Mawo-o-o! Yeka mhla ndabafulathela!

13Ndambona uEfrayim enjengeTire,

emi kwisithabazi somhlaba.

Kambe abantwana bakhe baya kuzingelwa,

bona boba zizisulu zokubulawa.

14Azi ndothini na *kuNdikhoyo?

Mandithi banike ntoni na kodwa?

Izizalo ezingaphathi nto;

amabele awomileyo.

15Ngenxa yezono abazenza eGiligali

mna ndatsho ndabacaphukela.

Ngenxa yezenzo zabo ezigwenxa

ndiza kubagxotha endlwini yam.

Ukubathanda kwam kwaphusile;

kaloku iinkokheli zabo zindivukele.

16Ngenene uEfrayim uphanzile,

womile ukususela ezingcanjini;

ewe, akathwali ziqhamo.

Noba angade azale

ndoyibhubhisa loo nzala ayithandayo.

17UThixo wam wabalahla kwesinomhlwa;

kaloku bona abamphulaphulanga.

Ngoko ke boba ziimbacu ezizweni.

10

USirayeli uyakhohlisa

101USirayeli wayenjengomdiliya othe xazalala,

ovelisa iziqhamo ngexesha lazo.

Kanti ngokwanda kwezo ziqhamo

wenjenjalo nokwandisa amaqonga.

Ngokwanda kwenkqubela yelizwe

wenjenjalo ukuzihombisa neentsika zakhe.

2Intliziyo yabo iyinkohliso!

Ngoku baza kuvuna leyo bayilimileyo.

*UNdikhoyo wowadiliza amaqonga abo,

azisiphule ezo ntsika zabo.

3Kaloku ngoku baza kuthi:

“Thina asinaye ukumkani,

kuba kaloku asimhloneli uNdikhoyo.

Ukuba besinaye ke,

angasenzela ntoni ukumkani?”

4Ewe, bathetha amazwi alambathayo;

benza izibhambathiso zelize;

bangena kwiminqophiso ephuthileyo.

Suka ke ukubambana kwabo ezinkundleni

kwafana nokhula oluyityhefu

oluhluma emasimini alinyiweyo.

5AbaseSamariya ke bayangcangcazela

ngenxa yethole laseBhetaven.IBhetaven, igama elithetha umzi wenkohlakalo, ligama ebizwa ngalo apha iBhetele, igama elithetha umzi kaThixo

Abemi bakhona botsho ngesijwili;

nababingeleli balo baya kulililela

ngenxa yokutshitsha kwesidima salo.

6Loqweqwediselwa eAsiriya;

liya kuba ngumrhumo kukumkani uYarebhi.

UEfrayim uya kuhlaziswa,

uSirayeli abe neentloni ngecebo lakhe.

7Ukumkani waseSamariya wonqanyulwa;

wothi shwaka ngathi luluthi emanzini.

8Asisathethi ke ngamaqonga asezindulini,

kuba wona aya kutshatyalaliswa.

Angundoqo wesono sikaSirayeli.

Kokhula ameva kunye nenkunzane,

atsho angabonakali amaqonga abo.

Ngoko bosuka bathi ezintabeni:

“Siweleni, nisifihle!”

ezindulini bathi: “Sigqumeleleni!”Luka 23:30; SiTyh 6:16

9Kusukela kwimihla yaseGibheyaNkokh 19:1-30

uthe rhoqo ukona, Sirayeli.

Ewe, awushenxanga kulo mkhwa.

Kwenzeka ntoni na eGibheya?

Andithi bagutyungelwa yimfazwe?

10Ndosuka ndibohlwaye abanxaxhayo,

nditsho olu hlanga lonayo.

Izizwe ziya kuluhlanganyela;

ewe, zona ziya kulukhonkxa ngesi sono siphinda-phindeneyo.

11UEfrayim yena nqwa nethokazi lenkomo –

nditsho ithokazi eliqeqeshiweyo,

elo libhula ngentumekelelo.

Ke ndolifaka edyokhweni,

ndiyibeke kuloo ntamo yalo.

Ewe, ndomqhuba uEfrayim,

uJuda ndimfake ekulimeni.

Ewe, uYakobi uza kuyerha.

12Khanizihlwayelele ubulungisa,

nixhamle iziqhamo zobubele.

Ewe, khaniwukhubele umhlaba.Jer 4:3

Eli lixesha lokufunana noNdikhoyo,

ade ke yena afike,

anithululele amathamsanqa.

13Kambe ke nihlwayele inkohlakalo,

naza ke navuna kwayona.

Nizixhamle iziqhamo zokukhohlisa.

Kaloku suka nakholosa ngobugorha benu,

naqamela ngobuninzi bamajoni.

14Anikho sisidube-dube semfazwe;

zonk' iinqaba zenu zotshatyalaliswa

njengoShalman mhla ngedabi,

mini wavuthulula iBhetarbhele,

abadlezana bagileka bawa

neentsana zathi geqe phaya.

15Bantundini baseBhetele, nakuni kuya kuba njalo

ngenxa yobukhulu benkohlakalo yenu.

Ewe, ukuthwasa kwaloo mini

ukumkani kaSirayeli wotshabalala.

11

Ukuthandwa kukaSirayeli

111“USirayeli ndamthanda kwasebuncinaneni bakhe;

ndambiza ukuba aphume eJiputa unyana wam.Mfud 4:22; Mat 2:15

2Ndaba ngakhwaza ndimbiza uSirayeli,

suka waya ebhekela kum.

Baphikela ukunikela *kooBhali;

imifanekiso eqingqiweyo bayenzela iziqhumiso.

3Kodwa ndim ofundise uEfrayim ukucathula;

ndim owamthi chu ngengalo.

Kodwa abaqondi ukuba ndim obanyangileyo.

4Bona ndabakhokela ndinovelwano;

ewe, ndandiyimvuze-mvuze bububele.

Ndabathula idyokhwe ebatyabulayo,

ndaza ndathoba ndabafunzela.

5Kambe ke abayi kubuyela kwaseJiputa,

kodwa uAsiriya uya kubalawula.

Kaloku abavumi ukubuyela kum.

6Ezixekweni zabo komenyezel' ikrele.

Lowanqunqa amanqwanqwa amasango,

liwaphanzise namacebo abo.

7Abantu bam bazimisele ukundishiya.

Noba bangade bakhale kOphezu-konke

yena soze abaphakamise.

8“Kodwa ndingathini ukukulahla, Efrayim?

Ndingathini ukukuncama, Sirayeli?

Ndingathini ukukuphatha njengeAdama,

ndikwenze ufane neZebhoyim?Hlaz 29:23

Intliziyo yam iguqukile ngakuni;

imfobe yam itsho yavuseleleka.

9Andiyi kubuphumeza ubushushu bomsindo wam;

andiyi kuphinda ndimbhubhise uEfrayim.

Kaloku andimntu, ndinguThixo,

uYedwa othe zwabha phakathi kwenu.

Andiyi kuza ndinobushushu bomsindo.

10Bosuka bamlandele *uNdikhoyo.

Yena wovungama njengengonyama.

Ke kaloku akubhavumla

usapho lwakhe loza lungcangcazela;

ewe, luya kuza ngasentshonalanga.

11Boza benkwantya okweentaka bevela eJiputa;

boba njengamahobe bevela eAsiriya.

Ndobabuyisela emakhayeni abo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Isono sikaSirayeli

12UEfrayim undijikeleza ngobuxoki;

indlu kaSirayeli indithe nca ngenkohliso.

UJuda yena uvukelana noThixo,

nditsho uYedwa lowo uthembekileyo.