IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Nali ilizwi *likaNdikhoyo elafikela uHosiya unyana kaBheri ngexesha looUziya,2 Kum 15:1-7; 2 Gan 26:1-23 uYotam,2 Kum 15:32-38; 2 Gan 27:1-8 uAhazi,2 Kum 16:1-20; 2 Gan 28:1-27 noHezekiya,2 Kum 18:1 – 20:21; 2 Gan 29:1 – 32:33 ookumkani bakwaJuda, kunye noJerobhowam2 Kum 14:23-29 unyana kaYowashe ukumkani wakwaSirayeli.

UHosiya nosapho lwakhe

2Ekusunguleni kokuthetha *kukaNdikhoyo ngomlomo kaHosiya uNdikhoyo wathi kuye: “Hamba utshate umfazi wobuhenyu oya kukuzalela abantwana bobuhenyu, kuba abantu beli lizwe nabo bahenyuzile ngokugqithisileyo bakreqa kuNdikhoyo.”

3Ngoko ke uHosiya wathatha uGomere intombi kaDibhelayim, yaza ke yamitha, yamzalela unyana. 4UNdikhoyo ke wathi kuHosiya: “Mthiye igama elinguYizereli.Igama elithi “Yizereli” lithetha ukuthi “uNdikhoyo uyahlwayela” yaye lalatha indyebo nenkqubela Kaloku sekumbovu ukuba ndiyohlwaye indlu kaYehu ngenxa yobutyadidi begazi elaphalazwa eYizereli.IYizereli yidolophu apho uYehu wagwinta khona ukumkani wakwaSirayeli kunye nabo bonke abantwana begazi, waza wamisela umnombo wakhe ebukumkanini – 2 Kum 10:11 Ewe, ndiza kubuphelisa ubukumkani endlwini kaSirayeli. 5Ngaloo mini ke kwintili eyiYizereli ndiya kuwaphul' iimpondo umkhosi kaSirayeli.”

6UGomere waphinda wamitha, waza wazala intombi. UNdikhoyo wathi kuHosiya: “Mthiye igama elinguAkenzelwanga-nceba,NgesiHebhere “uLorurhama” kuba kaloku andiyi kuba saphinda ndiyenzele inceba indlu kaSirayeli, ndingaphindi ndiyixolele nokuyixolela. 7Kambe ke inceba yam iya kuthi rhoqo kwindlu kaJuda, ndiyihlangule ngoNdikhoyo uThixo wayo, kungengasaphetha nakrele, kungengamfazwe, kungengamahashe nabakhweli bawo.”

8Akumlumla ke uGomere uAkenzelwanga-nceba, wamitha kwakhona, wazala unyana. 9UNdikhoyo wathi: “Mthiye igama elinguAsibantubam,NgesiHebhere “uLowami” kuba aningabo abantu bam, ibe nam ndingenguye owenu.”

Ukubuyiselwa kukaSirayeli

10“Kambe ke amaSirayeli oba yinyambalala efana nentlabathi elunxwemeni lolwandle engenakulinganiswa nakubalwa ngenxa yobuninzi. Kuloo ndawo ebekufudula kusithiwa kuwo: ‘Aningobantu bam,’ kothiwa: ‘Ningoonyana bakaThixo ophilayo.’Roma 9:26 11Abantu bendlu kaJuda nâbo bendlu kaSirayeli baya kumanywa. Baya kuzimisela inkokheli ibe nye, babe ngabemi belizwe lakowabo. Ewe kaloku, yoba nkulu imini yeYizereli!Igama elithi “Yizereli” lithetha ukuthi “uNdikhoyo uyahlwayela” yaye lalatha indyebo nenkqubela