IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Inkuthazo

21Kuyafuneka ke ngoko ukuba silumke, sibambelele nkqi emfundisweni esiyivileyo, hleze siluthuzeliswe. 2Kaloku ukuba udaba olweza nezithunywa zezulu lwalulukhulu kangangokuba ukulutyeshela nokuludela bekuzisa isohlwayo esifaneleyo, 3singaphuncuka njani ke thina xa siludela olungaka lona usindiso? YiNkosi ngokwayo eluvakalisileyo olu sindiso kuqala, baza ke abo bayivileyo babungqina ubunyani balo kuthi. 4UThixo ke yena wongezelela ubungqina babo ngemiqondiso, imimangaliso, nangezenzo ezibonakalisa amandla akhe, ebanika neziphiwo zikaMoya oyiNgcwele ngohlobo athande ngalo.

Umbingeleli onovelwano nothembekileyo

5UThixo kaloku akalinikanga izithunywa zakhe igunya lokulawula ilizwe elizayo – ngumxholo esithetha ngawo ke lowo. 6Kukho indawo ekubhalwe kuyo *eziBhalweni kwathiwa:

“Uyintoni na umntu, Thixo, le nto ude uzidube kangaka ngaye?

Kutheni le nto ude uzikhathaze ngento nje engumntu?

7Umbeke ngaphantsi kuhle nje kwizithunywa zakho.

Umthe jize ngesihomo nesithozela.

8Umnike igunya lokulawula zonke izinto.”Ndum 8:4-6

Ukuba ke uThixo umnike igunya lokulawula zonke izinto, akukho nanye into engekho ngaphantsi kolawulo lwakhe. Kambe ke ngenene, asikaziboni zonke izinto ziphantsi kwegunya lomntu okwangoku. 9Nanku ke kodwa uYesu. Yena wabekwa ngaphantsi kuhle nje kwizithunywa zikaThixo. Ngoku uthiwe jize ngesihomo nesithozela, kuba ngenxa yesisa sikaThixo wavuma ukufa ngenxa yoluntu lonke. 10Njengoko ke uThixo, ezikholo yena, zikho ngaye zonke izinto, ethande ukubanika iwonga abantwana bakhe abaninzi, bekufanelekile ukuba amsulungekisele ubunkokheli ngokuva ubunzima uYesu, lowo wayeza kubakhokelela elusindisweni. 11Kaloku lowo ukhaphela kuThixo kwanabo bakhatshelwayo ngabamlibo mnye. Yiyo ke le nto uYesu angenazintloni ukuthi abantu ngabantakwabo 12apho athi:

“Ndolivakalisa, Thixo, igama lakho kubantakwethu;

ndikudumise esidlangalaleni sabantu bakaThixo.”Ndum 22:22

13Uphinda athi:

“Ndilibeka kuThixo ithemba lam;”Isaya 8:17

aze aphinde athi:

“Ndim lo, ndikunye nabantwana andinike bona uThixo.”Isaya 8:18

14Abantwana ke abo ngabantu. Naye ke uYesu waba ngumntu njengabo, khon' ukuze ngokufa kwakhe atshitshise igunya likaSathana lokuvuyelela abantu ngokufa. 15Ngale ndlela ke wabakhulula abantu nakwiimbophelelo zokoyika ukufa ababephantsi kwazo bonke ubomi babo. 16Ke aba abancedayo asizozithunywa zezulu, ngabantu abayinzala ka-Abraham. 17Ngoko ke ubemele ukuba afane nqwa nabantakwabo, khon' ukuze abe ngumbingeleli onovelwano nothembekileyo emsebenzini kaThixo, onako ukungxengxezela izono zabantu. 18Kaloku yena nanjengamntu oselephumelele ebunzimeni bokulingwa, unako ukubanceda abo basalingwayo.

3

UYesu mkhulu kunoMosis

31Ngoko ke, mawethu abiziweyo ayimilowo yendlu kaThixo, khanimjongisise uYesu lo simvumayo thina makholwa ukuba *ungumthunywa kaThixo kwanombingeleli wethu omkhulu. 2Yena wathembeka kuThixo owammiselayo, kwanjengokuba noMosis wayethembekile endlwini kaThixo.Ntlango 12:7 3Kakade umakhi wendlu uzuza udumo kunendlu leyo ayakhileyo. Ngokunjalo ke noYesu uzuze udumo olungaphezulu kolukaMosis. 4Indlu nganye inomakhi wayo, kodwa ke nguThixo umseki wazo zonke izinto. 5Ke yena uMosis wayethembekile endlwini kaThixo iphela, esisicaka esasimela ukwalatha izinto ezaziza kutyhilwa nguThixo. 6Kodwa ke yena uKrestu uthembeke njengonyana endlwini yakhe. Indlu leyo ke síthí, ngakumbi ukuba sibambelele singenadyudyu kwithemba lethu esinebhongo ngalo.

Ukuphumla kwabantu bakaThixo

7Kungoko ke noMoya oyiNgcwele atshoyo ukuthi:

“Nakuliva ilizwi lakhe namhlanje,

8sanukuba neenkani njengakwimihla yesidube-dube entlango apho namlingayo uThixo.

9‘Apho bandivavanyayo bandilinga ooyihlo,’ utsho uThixo,

‘nakuba yaba ngamashumi amane eminyaka beyibona imisebenzi yam.

10Nantso into eyandicaphukisayo kweso sizukulwana, ndaza ndathi:

Basoloko besona;

abaziqondi iindlela zam.

11Futhi ndada ndafunga ndinomsindo, ndathi:

Abasoze bangene ekuphumleni kwam.’ ”Ndum 95:7-11

12Niyabona ke, mawethu, lumkani kungabikho bani kuni ukhohlakeleyo, ungakholwayo, ongumkreqi kuThixo ophilayo. 13Kambe ke, ngoku kusathiwa “namhlanje,” khuthazanani yonke imihla, ukuze kungabikho mntu uqaqadekiswa ngumtsalane wesono. 14Kaloku nathi sinobudlelane noKrestu, xa sinamathele kwada kwasekupheleni kwisivumo sethu.

15*IziBhalo xa zisithi:

“Nakuliva ilizwi lakhe namhlanje,

sanukuba neenkani njengakwimihla yesidube-dube,”Ndum 95:7-8

16zibhekisa kubani? Ngoobani abo bevayo kodwa bagwilika? Kaloku ngabo babephuma eJiputa bekhokelwa nguMosis. 17Ingoobani abo bamcaphukisayo iminyaka engamashumi amane uThixo? Ngokuqinisekileyo ngabo bonayo, abazidumbu zathi waca entlango. 18Ngoobani abo wabafungelayo uThixo esithi abasoze bangene ekuphumleni kwakhe? Wayexela abo bamvukeláyo. 19Siyabona ke ukuba ababanga nako ukungena kuba bengakholwa.Ntlango 14:1-35
4

41Ngoko ke lumkani, hleze abanye benu baphoswe, kuba sisemi kaloku isithembiso sokungena ekuphumleni noThixo. 2Kaloku nathi iindaba ezimnandi sizivile, kanye njengabo. Kodwa bona olu daba alubenzelanga nto, kuba abo baluvileyo abalwamkelanga ngokholo. 3Kambe ke thina sikholwayo, singabo bangenayo koko kuphumla kuxelwayo xa kusithiwa:

“Ndithe ke ngomsindo ndafunga ndathi:

‘Abasoze bangene ekuphumleni kwam.’ ”Ndum 95:11

Ke wona umsebenzi wakhe uThixo wayesele wawugqiba kwasekusekweni kwehlabathi. 4Zixela loo nto ke iziBhalo xa zithetha ngomhla wesixhenxe zisithi: “UThixo waphumla ngomhla wesixhenxe akugqiba ukudala.”ZiQalo 2:2 5Ndiyaphinda ndithi umxholo esithetha ngawo uthi: “Abasoze bangene ekuphumleni.”Ndum 95:11 6Kucacile ke kodwa ukuba bakho bona abaya kungena. Abo babezive kuqala iindaba ezimnandi baphoswa bona kukungena ngenxa yokungakholwa kwabo. 7UThixo ke umise omnye u-“namhlanje.” Kaloku emva kweminyaka emininzi selesebenzisa uDavide; uthi:

“Namhlanje nakuliva ilizwi lakhe,

nize ningabi neenkani.”Ndum 95:7-8

8Ke ukuba uYoshuwa wabafikisa ekuphumleni,Hlaz 31:7; Yosh 22:4 ubengathini uThixo emva koko ukuthetha ngomnye umhla? 9Usabalindele ke ngoko abantu bakaThixo omnye umhla wokuphumla. 10Nabani na kaloku ongenayo ekuphumleni noThixo, uyaphumla kwimicimbi yakhe, njengoko noThixo waphumlayo kweyakhe.ZiQalo 2:2 11Ngoko ke masizimisele ukuya kuphumla noThixo. Makungabikho bani ungathobeliyo, hleze naye aphulukane nokuphumla njengoko baphoswayo kuko ngenxa yokungeva kwabo.

12Ilizwi likaThixo liyaphila, liyasebenza. Libukhali ngaphezu kwekrele elibazwe macala. Lihlabanisela liye kuthi xhokro embindini, phakathi komzimba nomphefumlo, nasekudibaneni kwamathambo nomongo. Liyazihluza lizicalu-calula iingcamango neminqweno yabantu. 13Akukho nto ifihlakeleyo kuye: yonke into imi ze phambi koThixo. Silindelwe kukwenza ingxelo kuye xa sisonke.

UYesu umbingeleli omkhulu

14Ngoko ke, sinombingeleli omkhulu nje, uDabulamazulu, uYesu uNyana kaThixo, masibambelele nkqi kwesi sivumo sethu. 15Kaloku owethu umbingeleli omkhulu ngosivelayo ebuthathakeni bethu, kuba walingwa ngeendlela zonke njengathi, kodwa zange one. 16Masisondele ke ngoko singenadyudyu apho ahleli khona esihlalweni sokulawula uThixo wethu onenceba; apho sakwenzelwa khona ububele nesisa, sincedakale ngoku kuselithuba.