IsiXhosa 1996 (XHO96)
9

Ukufika komnqophiso omtsha

91Umnqophiso wokuqala wawunemimiselo eyayenzelwe unqulo. Wawunaso nesicamagushelo esasenziwe ngabantu. 2Kaloku kwakukho intente eyenziweyo;Mfud 26:1-30 igumbi layo lokuqala kwakusithiwa yindawo engcwele. Kulo kwakukho indawo yokubeka isibane,Mfud 25:31-40 kukho netafile, kunye nesonka esinikelwe kuThixo.Mfud 25:23-30 3Emva komkhusane wesibini kwakukho elinye igumbi. Le ndawo yona kwakusithiwa yeyona ndawo ingcwele.Mfud 26:31-33 4Apho kwakukho iqonga legolide, elaliyindawo yesiqhumiso.Mfud 30:1-6 Kwakukho netyesi yomnqophiso eyayiqatywe ngegolide.Mfud 25:10-16 Ngaphakathi kuyo kwakukho isitya segolide esasiphethe *imana,Mfud 16:33 kukho nenduku ka-Aron eyakha yantshula amagqabi,Ntlango 17:8-10 kukwakho namacwecwe omnqophiso.Mfud 25:16; Hlaz 10:3-5 5Ngaphezu kwaloo tyesi kwakundanda imifanekiso *yezithunywa ezimaphiko ezibonakalisa isithozela nendili kaThixo, ithe naa amaphiko ngaphezu kwendawo yokucamagushela.Mfud 25:18-22 Andizi kunika ncukacha ke ngalo mba.

6Ngokwale nkqubo, ababingeleli babesoloko bengena kwelokuqala igumbi, baqhube khona iinkonzo zabo.Ntlango 18:2-6 7Kodwa kwelesibini igumbi kwakungena umbingeleli omkhulu kuphela, kanye ngonyaka. Naye kwakufuneka ephethe igazi aza kungxengxezela ngalo izono zakhe kwakunye nezo abantu bazenze bengaqondi ukuba bayona.Nqulo 16:2-34 8UMoya oyiNgcwele ubonisa ngokucacileyo ukuba ngale nkqubo, xa kusekho igumbi lokuqala, ayikatyhilwa indlela eya kweyona ingcwele indawo. 9Yonke le nquleqhu yayingumfuziselo nje wala maxesha sikuwo. Loo minikelo naloo madini amiselweyo akanako ukuyenza ifezeke intliziyo yomnquli. 10Ngamatile-tile nje lawo aphathelele kwizinto ezityiwayo neziselwayo, nentlambuluko yangaphandle – yimimiselo nje ekhoyo kude kufike ixesha lenguqulelo entsha.

11Kodwa selefikile ngoku uKrestu, umbingeleli omkhulu wezinto ezintle ezikhoyo. Intente angena kuyo yena inkulu, iyayigqwesa eyomnqophiso wokuqala. Yona ayenziwanga mntu. Ndithetha ukuthi asiyiyo yeli hlabathi lidaliweyo. 12Igazi ledini asililo leebhokwe namathole, ligazi lakhe buqu. Kungoko ke wangenayo kwaba kanye kuphela kweyona ingcwele indawo, wasizuzela inkululeko yamaxesha onke. 13Ukuba kaloku kwakusenzeka ukuba abantu bahlanjululwe izisihla ngokutshizwa ngegazi leebhokhwe neleenkomoNqulo 16:15-16 nangothuthu lwethokazi,Ntlango 19:9,17-19 14ingakanani ke yona inkululeko esiyifumana ngegazi likaKrestu? Yena wazinikela kuThixo emsulwa, ngoMoya ongunaphakade, wazenza idini. Ligazi lakhe eliya kuzihlambulula ezethu izazela emisebenzini efileyo, lisenze sikulungele ukukhonza uThixo ophilayo.

15Ngoko ke yena uKrestu ungunozakuzaku womnqophiso omtsha, ukuze abantu ababiziweyo nguThixo balizuze ilifa laphakade ababelithenjisiwe. Kaloku ngokufa kwakhe uzicimile izono ababezenzile ngexesha lomnqophiso wokuqala.

16Ke, apho kukho umyolelo kufuneka icace into yokuba umyoleli ufile. 17Kaloku umyolelo awusebenzi xa esaphila umyoleli; kuphela usebenza akuba efile. 18Seso sizathu ke esabangela ukuba nowokuqala umnqophiso usungulwe ngegazi. 19UMosis waqala wabavakalisela abantu yonke imiyalelo njengoko ibhaliwe *emthethweni. Kamva ke walithatha igazi lamankonyana neleebhokhwe kunye namanzi, waza wathatha uboya obubomvu nobulawu, wayifefa ngegazi incwadi yomthetho ndawonye nabo bonke abantu, 20esithi: “Eli ligazi lomnqophiso aniwisele wona uThixo.”Mfud 24:6-8 21Kwangokunjalo wayifefa intente ababekhonzela kuyo, nazo zonke izitya ezazisetyenziswa kuyo.Nqulo 8:15 22Ewe, ngokomthetho phantse yonke into ihlanjululwa ngegazi; ngaphandle kokuphalala kwegazi akukho ukuxolelwa kwezono.Nqulo 17:11 23Ngoko ke ezi zinto zahlanjululwa ngolu hlobo. Kaloku zona ziyimifanekiso yezinto zokwenene ezisezulwini. Kodwa ke zona ezo zisezulwini zihlanjululwa ngamadini angcono.

Idini likaYesu liyazisusa izono

24Kaloku uKrestu le ndawo ingcwele angene kuyo ayenziwanga ngumntu, futhi ayingomfanekiso; koko ungene ezulwini phakathi. Ngoku umi khona phambi koThixo; uyasithethelela. 25Yena akaphinda-phindi ukuzinikela njengombingeleli omkhulu ongena endaweni engcwele minyaka le negazi elingelilo nelakhe. 26Kaloku ukuba bekungenjalo ubunzima nge-ebuve kaninzi, kususela ekusekweni kwehlabathi. Kodwa endaweni yaloo nto ungene kwaba kanye qwaba, ekusongweni kwamaxesha, ukuze isono asisuse ngedini elinguye buqu. 27Umntu ngamnye ufa kube kanye, emva koko agwetywe. 28Ngokunjalo ke noKrestu wanikelwa kwaba kanye ukuze athwale izono zabaninzi.Isaya 53:12 Okwesibini uya kufika engenanto yakwenza nesono, koko eze kusindisa abo bamlindeleyo.

10

101Kaloku wona umthetho ngumazi wendlela ungayihambi; uzoba umfanekiso nje wezinto zokwenene ezizayo. Ngamadini awo aphindwa-phindwa minyaka le awukwazi ukubenza bafaneleke abo banqulayo. 2Ukuba ubukwazi, amadini lawo ngekukudala ayekwa. Kaloku abo banqulayo ngebehlanjululwe kwaba kanye qha, baba nyulu, saphela nesazela ngesono. 3Kodwa, ndaweni yaloo nto, la madini abakhumbuza ngezono minyaka le. 4Kaloku igazi leenkunzi zeenkomo, neleebhokwe, alisoze lizisuse izono.

5UKrestu uthethe ngolu hlobo xa eza emhlabeni:

“Wena akuwafuni amadini neminikelo,

yiyo loo nto undilungiselele umzimba.

6Akuwathandanga amadini atshiswayo nawesono;

7ndaza ndathi ke mna, njengoko kubhaliwe encwadini:

‘Ndiyeza ukuze ndenze intando yakho, Thixo wam.’ ”Ndum 40:6-8

8Qaphela ke kuba uqala ngokuthi: “Wena akuwafuni amadini neminikelo; namadini atshiswayo nawesono akuwathandi,” nakuba egunyaziswa ngumthetho. 9Kwakhona uthi: “Ndiyeza ukuze ndenze intando yakho.” Ngoko ke uThixo uyayitshitshisa le nkqubo yokuqala, umilisela le yesibini. 10Yile ntando kaThixo ke esenza nyulu; kaloku uYesu Krestu yena uzinikele kwaba kanye qwaba.

11Wonke umbingeleli uma mihla le ephinda-phinda enikela amadini angenako ukuzisusa izono.Mfud 29:39 12Kodwa uKrestu yena wenze umnikelo wamnye qha ngenxa yezono, waza waya kuhlala kwiwonga alinikwe nguThixo. 13Ngoku ke ulinde khona ukuba ade uThixo amoyisele iintshaba zakhe.Ndum 110:1 14Kaloku yena ubenze bahlala besulungekile ngomnikelo omnye qha abo banyuliweyo. 15UMoya oyiNgcwele ungqina athi kuqala:

16“ ‘Nangu umnqophiso endiya kuwenza nabo emva kwaloo mihla,’ itsho iNkosi:

‘Ndiya kuyifaka ezintliziyweni zabo imithetho yam,

ndiyishicilele ezingqondweni zabo imiyalelo yam.’ ”Jer 31:33

17“Uphinda athi:

“Izono zabo, ngokunjalo nenkohlakalo yabo, ndiya kuyilibala.”Jer 31:34

18Zakuba zixolelwe ke izono akusafuneki minikelo ngenxa yazo.

Masisondele kuThixo

19Ngoko ke, mawethu, igazi likaYesu lisikhulule ukuze singene kweyona ndawo ingcwele singenaloyiko. 20Le ndlela asivulele yona intsha, futhi iyaphila, ihamba iphumele ngaphaya kwekhuselo, ndithetha umzimba wakhe. 21Ngaphezu koko ke sinombingeleli omkhulu owongamele indlu kaThixo. 22Ngoko ke masisondele sinyanisekile kuThixo, siqinisekile ngokholo, izazela zethu ezinobutyala zihlanjululwe,Nqulo 8:30; Hez 36:25 ngokunjalo nemizimba yethu ihlanjwe ngamanzi amsulwa. 23Masithi nca kwisivumo seli themba sinalo; kaloku unyanisekile lowo usithembisileyo. 24Ngoko ke masikhathalelane, sivuselelane uthando, ngokunjalo nokwenza imisebenzi emihle. 25Kananjalo masikuxabise ukudibana namanye amakholwa, siphefumlelane, singabi njengâbo bawutyeshelayo lo mkhwa. Ewe, masikhuthazane ngakumbi nangakumbi, kuba nani niyabona ukuba imini leyo iyasondela.

26Kaloku xa singayeki ukona ngabom nangoku sesiyazi inyaniso, akusekho dini lingázisusayo izono zethu. 27Into elindelekileyo ngumgwebo orhwaqelisayo nomlilo olenyayo oza kutshabalalisa abo bamchasayo uThixo.Isaya 26:11 28Umntu owaphule umthetho kaMosis akenzelwa nceba, koko uyabulawa, akuba egwetywe ngobungqina babantu ababini okanye abathathu.Hlaz 17:6; 19:15 29Ke, nicinga ukuba wothiwani umntu odela uNyana kaThixo, umntu olenza into engento igazi lomnqophisoMfud 24:8 ahlanjwe lilo? Ewe, lowo ungcikiva uMoya wesisa! Ngokuqinisekileyo umntu onjalo ufanelwe sisohlwayo esingqongqo. 30Kaloku siyamazi lowo wathi:

“Impindezelo yeyam;

ndim oya kubuyekeza.”Hlaz 32:35

Kwakhona uphinda athi:

“INkosi iya kubagweba abantu bayo.”Hlaz 32:36

31Kambe ke yinto eyoyikekayo ukugwetywa nguThixo ophilayo!

32Ngoko ke yikhumbuleni imihla eyadlulayo. Kaloku nathi nakuvelelwa ngumsobomvu kaThixo nangena ebunzimeni obukhulu, phofu ke nalapho nazabalaza kwâkuko. 33Nanidla ngokuba sesichengeni sengcikivo nokungcungcutheka, kanti nanide nizimisele ukuzibandakanya nâbo babephethwe kakubi. 34Ewe kaloku, navelana nabo abo babesentolongweni; naloo nto yokohluthwa impahla yenu nayamkela ngovuyo, kuba nisazi ukuba nina ninento ebhetele eya kuhlala ihleli. 35Ngoko ke sanukutyhafa, kuba nilindelwe ngumvuzo omkhulu. 36Kaloku kufuneka nibe nomonde, ukuze niphumelele ukwenza ukuthanda kukaThixo, nisizuze nesithembiso sakhe. 37Kaloku zithi *iziBhalo:

“Kusasele umzuzwana nje

aze lowo uzayo afike, angalibazisi.

38Kambe ke yena olungisayo uya kuphila ngokholo;

kodwa ke ukuba uthe warhoxa, andiyi kumkhathalela.”Habh 2:3-4

39Phofu ke thina asingabo abo barhoxayo baze balahleke, koko singabo baya kudla ubomi kuba bethembele kuThixo.
11

Ukukholwa

111Ukukholwa ke kukuqiniseka ngezinto esinethemba lazo; kukwakukuqiniseka nangobukho bezinto esingaziboniyo. 2Abantu bamandulo bagqwesa ngenxa yokuthembela kwabo kuThixo.

3Ngokholo siyaqonda ukuba indalo yavela ngelizwi likaThixo,ZiQalo 1:1; Ndum 33:6,9 zaza izinto ezibonakalayo zabakho kungekho nto ibonakalayo adala ngayo.

4Ngokholo lagqwesa kuThixo elika-Abheli idini kunelikaKayin. Ngokholo uAbheli wamkelwa nguThixo waba lilungisa, kuba uThixo ngokwakhe wakholiswa ngumnikelo wakhe. Ngako ukukholwa kwakhe ke, naxa afileyo nje uAbheli, usathetha.ZiQalo 4:3-10

5Ngokholo uInoki wathwetyulwa engakhange afe. *IziBhalo zithi: “Akazange aziwe bani apho akhoyo, kuba wayethathwe nguThixo.”ZiQalo 5:21-24 Futhi ziyangqina iziBhalo ukuba uInoki wamkholisa uThixo ngaphambi kokuba athathwe. 6Lungekho ke ukholo akukho ukumkholisa uThixo. Kaloku wonke ubani ozayo kuye kufuneka akholwe ukuba ukho uThixo, yaye uyabavuza abo bamlangazelelayo.

7Ngokholo uNowa, xa wayexelelwa nguThixo ngezinto ezaziza kuhla, waphulaphula wakha inqanawa, walusindisa usapho lwakhe. Ngokholo lwakhe wabudandalazisa ubugwenxa behlabathi, waza wenziwa ilungisa nguThixo ngenxa yokuthembela kwakhe kuye.ZiQalo 6:13-22

8Ngokholo uAbraham walusabela ubizo lokuya kuma kwilizwe elalithenjiswe nguThixo kuye nakwinzala yakhe. Walishiya elakowabo, engazi nokuba makabheke ngaphi na.ZiQalo 12:1-5 9Ngokholo wahlala engumphambukeli kwilizwe lesithembiso. Wayehlala ezintenteni. Benjenjalo nooIsake noYakobi abakwaziindlamafa zeso sithembiso.ZiQalo 35:27 10Kaloku wayenxubile elindele elo lizwe liziseko zingagungqiyo, lakhiwe nguThixo.

11Ngokholo nkqu noSara owayengazali, naxa wayeselegugile nje, wafumana amandla, wakhawula,ZiQalo 18:11-14; 21:2 kuba wathemba ukuba uThixo lo uthembisileyo wosigcina isithembiso sakhe. 12Yiyo ke loo nto kuthe kwindoda enye, naxa yayiselifana nofileyo nje kukwaluphala, kwavela inzala ebuninzi bungangeenkwenkwezi, ingenakubalwa okwentlabathi elunxwemeni lolwandle.ZiQalo 15:5; 22:17; 32:12

13Bonke aba bantu bafa benokholo. Babengekazixhamli iziqhamo zesithembiso. Kodwa naxa zazikude babezibona, bezilangazelela, bevuma ukuba bona baziindwendwe nje ezidlulayo kweli lizwe.ZiQalo 23:4; 1 Gan 29:15; Ndum 39:12 14Abantu abenjenje ukuthetha kucace mhlophe ukuba bafuna elakowabo, 15bengalikhumbuli ilizwe abalishiyileyo. Kaloku ngebabebuyele ukuba kwakunjalo. 16Koko sibabona benxubele ilizwe elihle – izulu. Yiyo ke loo nto angenazintloni uThixo xa kuthiwa unguThixo wabo; kaloku ubalungiselele isixeko.

17Ngokholo uAbraham wamnikela uIsake akuvavanywa nguThixo. Lo Abraham zazenziwe kuye izithembiso, nguye kanye lo wayeselemnikela unyana okwakukuphela kwakhe;ZiQalo 22:1-14 18lo kanye kwakuthiwe ngaye: “Inzala yakho yokwaziwa ngomlibo kaIsake.”ZiQalo 21:12 19Kaloku uAbraham yena wayeqonda ukuba uThixo unako ukubavusa abafileyo – ngathi ke uThixo wamvusa kwabafileyo noIsake.

20Ngokholo uIsake walisikelela ikamva looYakobi noEsawu.ZiQalo 27:27-29,39-40

21Ngokholo uYakobi wabasikelela bonke ngabanye, ngaphambi kokuba abhubhe, oonyana bakaJosefu. Wangqiyama ngomsimelelo wakhe, wanqula uThixo.ZiQalo 48:1-20

22Xa wayeselukhukweni lokufa, uJosefu ngokholo wayolela ngemfuduko yamaSirayeli eJiputa, wayaleza namathambo akhe.ZiQalo 50:24-25; Mfud 13:19

23Ngokholo abazali bakaMosis bamfihla iinyanga ezintathu emva kokuba ezelwe.Mfud 2:2 Kaloku wayelusana oluthandekayo, baza ke àbasithobela isimiselo sekumkani ngokwenza loo nto.Mfud 1:22

24Ngokholo, akuba mdala uMosis, akazange avume ukuba kuthiwe ungunyana wentombi yokumkani waseJiputa.Mfud 2:10-12 25Wakhetha ukuhlupheka kunye nabantu bakaThixo kunokuba axhamle isono nokuba ngumzuzwana nje. 26Ingcikivo kaKrestu wayithatha njengento ebaluleke ngaphezu kwabo bonke ubutyebi baseJiputa, kuba wayenethemba lomvuzo ozayo.

27Ngokholo uMosis wayishiya iJiputa,Mfud 2:15 phofu kungengakuba wayesoyika umsindo wekumkani. Wayefunzele phambili ngokungathi wayembona uThixo ongabonwayo. 28Ngokholo wamisela isidlo *sePasika. Wayalela ukuba makutshizwe imigubasi ngegazi, khon' ukuze isithunywa sokufa singawatshabalalisi amazibulo amaSirayeli.Mfud 12:21-30

29Ngokholo amaSirayeli aluwela uLwandle oluBomvu ngokungathi ahamba emhlabeni owomileyo, kodwa wona amaJiputa eyela akuwalinganisa.Mfud 14:21-31

30Lukholo olwadiliza iindonga zeJeriko, akuba amaSirayeli ezijikeleze iintsuku zasixhenxe.Yosh 6:12-21 31Lukholo olwasindisa ihenyukazi uRahabhi ekutshabalaleni kunye nabo bangamthobeliyo uThixo,Yosh 6:22-25 kuba lona lazamkela ngobubele iintlola.Yosh 2:1-21

32Ndibalisa ntoni na? Lingaphela tu ixesha ndithetha ngoGidiyon,Nkokh 6:11 – 8:32 noBharaki,Nkokh 4:6 – 5:31 noSamson,Nkokh 13:2 – 16:31 uJafta,Nkokh 11:1 – 12:7 noDavide,1 Sam 16:1 – 1 Kum 2:1 uSamweli,1 Sam 1:1 – 25:1 *nabashumayeli bamandulo. 33Ngokholo bona babhukuqa izikumkani, benza ubulungisa, bazuza izinto ezazithenjiswe nguThixo. Babevingca imilomo yeengonyama ezigqumayo,Dan 6:1-27 34bacime imililo edwanguzayo,Dan 3:1-30 basinde ekufeni ngekrele. Baphiwa amandla xa babengenawo. Babengamagorha emfazweni; babezichitha iintshaba zibe ziintsalu. 35Ngokholo abafazi babebuyiselwa abafileyo babo bevuswe ekufeni.1 Kum 17:17-24; 2 Kum 4:25-37 Abanye bâla ukukhululwa, bafa ngokungxwelerhwa, khon' ukuze bavukele kobona bomi. 36Bambi babesenziwa intlekisa, bekatswa, bekhonkxwa ngamatyathanga, bevalelwa entolongweni.1 Kum 22:26-27; 2 Gan 18:25-26; Jer 20:2; 37:15; 38:6 37Babekhandwa ngamatye,2 Gan 24:21 besarhwa kubini, bebulawa ngekrele. Babehamba benxibe iimfele zeegusha nezikhumba zeebhokhwe, beswele, betshutshiswa, bephethwe gadalala. 38Babengafanelanga ukuhlala kweli hlabathi linje, ngenxa yokulunga kwabo. Babezizibhadu-bhadu ezazihamba zihlala koozintlango nasezintabeni, koomiqolomba nasemingxunyeni phantsi komhlaba.

39Bayakhunjulwa bonke ngabanye aba, ngenxa yokugqwesa kokholo lwabo. Kambe ke abazizuzanga izinto ezathenjiswayo nguThixo, 40kuba kaloku uThixo ube nacebo limbi lilungileyo: uthande ukuba bangazixhamli izithembiso zakhe ngaphandle kwethu.