IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Nalu udaba olundilisekileyo olwatyhilelwa *umshumayeli uHabhakuki.

Isikhalazo sikaHabhakuki

2Koda kube nini na, *Ndikhoyo,

ndidanduluka ndisithi: “Nceda!”

ube wena uthe cwaka?

Koda kube nini na ndizibika kuwe ndisithi: “Ugonyamelo!”

ube wena ungahlanguli?

3Yini na ukuba undibonise inkohlakalo?

Ngani ukuba ujongane nobugwenxa?

Naku sendiphahlwe yimbubho nogonyamelo;

imbambano nesidube-dube zixananazile.

4Okwakungumthetho sekuyingxwelerha;

ke bona ubulungisa abuvakali ndawo.

Izikhohlakali zidobelel' amalungisa;

ke bona ubulungisa buyagqwethwa.

Impendulo kaNdikhoyo

5“Khanizikhangele izizwe nibukele:

ewe, nosuka nikhwankqiswe,

kuba kuyo le mihla yenu ndiza kwenza isimanga,

into eningasoze niyikholelwe noba ningade niyibaliselwe.Mseb 13:41

6Kaloku ndiza kuvusa amaKaledi,Okanye “amaBhabheli” – 2 Kum 24:2

uhlanga olugenalusini noluzizityhuthu-tyhuthu,

izinto ezilityhutyha ngobubanzi balo ilizwe,

zithimbe imizi engeyoyazo.

7Hayi kambe ukoyikeka kweso sizwe!

Zizinto ezenza unothanda;

ewe, aphuhlisa isidima sawo.

8Ziintw' ezimahashe ashiy' ihlosi;

oyikeka ngaphezu kweengcuka zamarhatya.

Iinkweli-mahashe zawo zifunz' emsini;

ewe, ngabafo abaphuma ekudeni.

Ziintw' ezirhiwula ngathi lukhozi,

9zifike zizele lugonyamelo;

izinto ezizilahlela mpela kwinjongo yazo,

ziqokelel' intimbo ngathi yintlabathi.

10Iikumkani ahlekisa ngazo;

bona abalawuli ayabagcolodela.

Ke zona iinqaba awazazele nto;

enza iinduli zokuhlasela azithimbe.

11Asisitshu esigqotsa njengomoya;

ngoonomatyala abanqula amandla abo.”

UHabhakuki uyakhala kwakhona

12Akunguye na owamandulo, *Ndikhoyo,

Thixo wam, wena Yedwa wam?

Ke thina asiyi kufa.

Ndikhoyo, amaKalediOkanye “amaBhabheli” uwamisele ukuze usigwebe ngawo;

Ngxondorha yam, wena uwabekele ukusohlwaya ngawo.

13Kaloku amehlo akho amsulwa,

akangede ajongane nobubi,

ungenako nokunyamezela ubugwenxa.

Ngani ukuba ubabukele abakreqi?

Kutheni wathi cwaka xa kunje,

xa izikhohlakali ziginya abantu abangamalungisa kunazo?

14Kutheni abantu ubafanisa neentlanzi?

Ngani kuwe babe njengezinambuzane ezingenamlawuli?

15Kaloku xa bebonke amaKalediOkanye “amaBhabheli” abatsala ngehaki;

ewe, ababambisa ngomnatha.

Nango ebaqokelela ebarhuqa,

nto leyo iwavuyisa ngochulumacho.

16Loo mnatha ke awenzela amadini,

umnatha otsalwayo awenzele isiqhumiso.

Kaloku ethe gcobho nje, ngulo mnatha;

ngenxa yawo atya ooni nooni.

17Ngaba ohlala eqongqotha umnatha,

etshabalalisa izizwe engenalusini?

2

UNdikhoyo uphendula uHabhakuki

21Ndophuma ndime emboniselweni yam,

ndothi ngxishi phaya enqabeni,

ndibonisele ndive oko akuthethayo kum,

nempendulo yakhe kwisimangalo sam.

2*UNdikhoyo undiphendule esithi:

“Wubhale lo mbono –

wukrole ngokucacileyo emacwecweni,

ube nokufundwa nangogqitha ebaleka.

3Lo mbono ubhekiselele kwixesha elimisiweyo,

kwaye uxhinele ixesha lesiphelo,

ibe ke awuyi kuphosisa.

Noba ngathi uyalibazisa, wulindele;

ewe, uya kufika ngokuqinisekileyo ungenakuthintelwa nto.Hebh 10:37

4“Uyabona, lowo ukhukhumeleyo unentliziyo embi enxaxhileyo;

ke yena olilungisa wophila ngokuthembeka kwakhe.Okanye: “Olilungisa uya kudla ubomi kuba ethembele kuThixo” – Roma 1:17; Gal 3:11; Hebh 10:38

5Yona iwayini iyakhohlisa;

umntu imenza azidle angazinzi.Okanye: “Bona ubutyebi buyakhohlisa; umntu bumenza azidle angazinzi.”

Sisinyolu-nyolu esikhamise njengengcwaba,

nqwa nokufa soze ahluthe,

nokuba uzihlanganisela kuye zonke iintlanga,

azibuthele kuye izizwe zonke.

6“Abazi kuphoxisa ngaye kodwa,

bahlekise ngaye bemenza isigculelo,

besithi: ‘Mawoo ke, maqokelel' okungekuko okwakho,

wena ozityebisa ngokuphanga impahla ekubanjiswe ngayo!

Yaz'ba koda kube nini na kunje?’

7Abanamatyala kuwe bosuka bakuvukele ngequbuliso;

bokujikela bakutsho ungcangcazele,

ibe nguwe kanye lowo uphangwayo.

8Kaloku uxhaphaze izizwe ezininzi;

wena ke woxhatshazwa ngamasalela azo.

Kaloku uliphalazile igazi lomntu;

ewe, uyitshabalisile imihlaba,

wabhuq' iidolophu nabemi bazo.

9“Mawoo kowakha umzi ngenzuzo yobuqhophololo,

ayimise indlu yakhe kwiindawo eziphezulu

ukuze asinde nakweyiphi inkxwaleko.

10Uzifuthele imbubho izizwe ezininzi,

nkqu nendlu yakho wayigalela ngehlazo,

wabeka ubomi bakho esichengeni.

11Amatye odonga osuka abhomboloze,

imiqadi yophahla ithelele.

12“Mawoo kowakha isixeko ngokuphalaza igazi,

kulowo useka iidolophu ngobugwenxa!

13Akatshongo na uNdikhoyo uSomandla

ukuthi imigudu yeentlanga lilifa lomlilo?

Nezizwe ke zifumana zibulaleka.

14Ke wona umhlaba uya kuphuphuma kukubuqonda ubungangamsha bukaNdikhoyo,

okwamanzi agubungele ulwandle.Isaya 11:9

15“Mawoo ububi bomntu oseza ummelwane wakhe,

lowo umkhelela utywala kumphanda wakhe,

amseze ade ayayatheke kukunxila,

aze ke abukele ihlazo lobuze bakhe.

16Uya kugutyungelwa lihlazo, ingebubo ubungangamsha.

Nawe sela unxile ugxadazele.

Iyahamba ibhekile yomgwebo kaNdikhoyo;

yofika nakuwe,

ubungangamsha bakho bugutyungelwe lihlazo.

17Ugonyamelo olwenze eLebhanon lokufikela;

uya kunkwantya yimbubho oyenzele izilwanyana.

Kaloku uliphalazile igazi labantu;

ewe, uyitshabalalisile imihlaba,

wabhuq' iidolophu nabemi bazo.

18“Unaxabiso lini umfanekiso,

into eqingqwe yingcibi?

Sinceda ntoni isithixo esifundisa inkohliso?

Umenzi waso uqamela ngobuchule,

aze enze into engathethiyo.

19Mawoo kothi emthini: ‘Vuka!’

othetha nelitye elifileyo, athi: ‘Phakama!’

Ungakufundisa ntoni umfanekiso,

into etyatyekwa ngegolide nesiliva?

Hayi, ayinamphefumlo tu!

20Ke yena uNdikhoyo usendlwini yakhe engcwele;

malithi cwaka phambi kwakhe lonke ihlabathi.”

3

Umthandazo womshumayeli uHabhakuki

31Nanku umthandazo *womshumayeli uHabhakuki; uvunywa okwesililo.

2*Ndikhoyo, ndiluvile udaba olungawe;

ewe, ndithe khamnqa zizenzo zakho.

Nakule mihla yethu khawuhlaziye loo misebenzi yakho yamandulo;

ewe, ukusebenza kwakho

makubonakale nakule yethu iminyaka.

Nokuba unomsindo, mus' ukuyilibala inceba yakho.

3UThixo uyeza ephuma eTeman;

uYedwa uvela kwintaba iParan.

Ubuqaqawuli bakhe bambathisa amazulu;

ihlabathi lizele ludumo lwakhe.

4Ukuqaqamba kwakhe kunjengokukhanya;

isandla sakhe siphanjwa yimitha;

azimel' apho amandla akhe.

5Yaba sisibetho phambi kwakhe;

emkhondweni wakhe wee chu ubhubhani.

6Uthi angema lishukum' ihlabathi,

azijonge zitsho zinkwantye izizwe.

Iintaba zamandulo ziyaqhaqhamba;

iinduli zakudala zona ziyatshona.

Ewe, le yindlela yakhe yasephakadeni.

7Ndibona iintente zakwaKushan zisenkathazweni,

izikhuselo zelizwe lakwaMidiyan zingcangcazela.

8Ucatshukiswa yimilambo na, Ndikhoyo?

Ngaba uqunjiswa ziintlambo na?

Ngaba wenziwa umsindo lulwandle na,

le nto uqhuba amahashe akho nje,

ukhwele kwiinqwelo zakho zoloyiso?

9Wena utyhila isaphetha sakho,

uziqinise ngeziqalekiso iintolo zakho,

ihlabathi uliphambe ngemilambo.

10Iintaba zithi zingakubona zibhinyalaze,

imisinga yamanzi iqukuqele.

Ke zona iinzonzobila ziyagquma;

amaza ayalatyuza okwezandla eziphakanyisiweyo.

11Zithi zakumenyez' iintolo zakho ezikhawulezayo,

wakuba umkhonto wakho umenye-menyeza,

suka lingabonakali ilanga nenyanga esibhakabhakeni.

12Ihlabathi ulicanda unengqumbo,

nezizwe uzinyhasha unomsindo.

13Uphuma uye kubahlangula abantu bakho,

ukuze usindise umthanjiswa wakho.

Uyaludiliza uphahla lomzi wabakhohlakeleyo,

kutyhileke iindonga kuye kutsho kwilitye lesiseko.

14Uyigwaza ngomkhonto wayo inkokheli,

bakuba abomkhosi wayo bephume okoqhwithela beze kusisarhaza,

bezidla ngathi bobaqwenga ngasese abahlelelekileyo.

15Ugxampuza elwandle ngamahashe akho,

aze ayaluzele amanzi amaninzi.

16Ndithe ndakuva satsho saxuxuzela isisu sam,

imilebe yatsho yabebezela;

amathambo atsho angenelwa yimpehla,

nemilenze yam yasuka yagevezela.

Kambe ke ndowulinda ngomonde umhla wenkxwaleko;

nditsho umhla oya kufikela olu hlanga lusihlaselayo.

17Noba ungade ungadubuli umkhiwane,

umdiliya ungabi nazo neziqhamo,

nokuba awungevelisi nto umnquma,

namasimi ngokwawo angabi nasivuno,

zingade zingabikho iigusha esibayeni,

nobuhlanti bungabi nazo nazinkomo,

18ewe, khona kungade kube njalo,

kodwa mna ndochwayita kuNdikhoyo,

ndibe nemihlali kuThixo ondisindisayo.

19Amandla am nguMhlekazi uNdikhoyo;

uzenza iinyawo zam zibe njengezenxala;2 Sam 22:34; Ndum 18:33

ngaye ndihamba kweziphezulu iindawo.

Kumbhexeshi-kwayala; ngezikhalisi ezineentambo.