IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Nalu udaba olundilisekileyo olwatyhilelwa *umshumayeli uHabhakuki.

Isikhalazo sikaHabhakuki

2Koda kube nini na, *Ndikhoyo,

ndidanduluka ndisithi: “Nceda!”

ube wena uthe cwaka?

Koda kube nini na ndizibika kuwe ndisithi: “Ugonyamelo!”

ube wena ungahlanguli?

3Yini na ukuba undibonise inkohlakalo?

Ngani ukuba ujongane nobugwenxa?

Naku sendiphahlwe yimbubho nogonyamelo;

imbambano nesidube-dube zixananazile.

4Okwakungumthetho sekuyingxwelerha;

ke bona ubulungisa abuvakali ndawo.

Izikhohlakali zidobelel' amalungisa;

ke bona ubulungisa buyagqwethwa.

Impendulo kaNdikhoyo

5“Khanizikhangele izizwe nibukele:

ewe, nosuka nikhwankqiswe,

kuba kuyo le mihla yenu ndiza kwenza isimanga,

into eningasoze niyikholelwe noba ningade niyibaliselwe.Mseb 13:41

6Kaloku ndiza kuvusa amaKaledi,Okanye “amaBhabheli” – 2 Kum 24:2

uhlanga olugenalusini noluzizityhuthu-tyhuthu,

izinto ezilityhutyha ngobubanzi balo ilizwe,

zithimbe imizi engeyoyazo.

7Hayi kambe ukoyikeka kweso sizwe!

Zizinto ezenza unothanda;

ewe, aphuhlisa isidima sawo.

8Ziintw' ezimahashe ashiy' ihlosi;

oyikeka ngaphezu kweengcuka zamarhatya.

Iinkweli-mahashe zawo zifunz' emsini;

ewe, ngabafo abaphuma ekudeni.

Ziintw' ezirhiwula ngathi lukhozi,

9zifike zizele lugonyamelo;

izinto ezizilahlela mpela kwinjongo yazo,

ziqokelel' intimbo ngathi yintlabathi.

10Iikumkani ahlekisa ngazo;

bona abalawuli ayabagcolodela.

Ke zona iinqaba awazazele nto;

enza iinduli zokuhlasela azithimbe.

11Asisitshu esigqotsa njengomoya;

ngoonomatyala abanqula amandla abo.”

UHabhakuki uyakhala kwakhona

12Akunguye na owamandulo, *Ndikhoyo,

Thixo wam, wena Yedwa wam?

Ke thina asiyi kufa.

Ndikhoyo, amaKalediOkanye “amaBhabheli” uwamisele ukuze usigwebe ngawo;

Ngxondorha yam, wena uwabekele ukusohlwaya ngawo.

13Kaloku amehlo akho amsulwa,

akangede ajongane nobubi,

ungenako nokunyamezela ubugwenxa.

Ngani ukuba ubabukele abakreqi?

Kutheni wathi cwaka xa kunje,

xa izikhohlakali ziginya abantu abangamalungisa kunazo?

14Kutheni abantu ubafanisa neentlanzi?

Ngani kuwe babe njengezinambuzane ezingenamlawuli?

15Kaloku xa bebonke amaKalediOkanye “amaBhabheli” abatsala ngehaki;

ewe, ababambisa ngomnatha.

Nango ebaqokelela ebarhuqa,

nto leyo iwavuyisa ngochulumacho.

16Loo mnatha ke awenzela amadini,

umnatha otsalwayo awenzele isiqhumiso.

Kaloku ethe gcobho nje, ngulo mnatha;

ngenxa yawo atya ooni nooni.

17Ngaba ohlala eqongqotha umnatha,

etshabalalisa izizwe engenalusini?

2

UNdikhoyo uphendula uHabhakuki

21Ndophuma ndime emboniselweni yam,

ndothi ngxishi phaya enqabeni,

ndibonisele ndive oko akuthethayo kum,

nempendulo yakhe kwisimangalo sam.

2*UNdikhoyo undiphendule esithi:

“Wubhale lo mbono –

wukrole ngokucacileyo emacwecweni,

ube nokufundwa nangogqitha ebaleka.

3Lo mbono ubhekiselele kwixesha elimisiweyo,

kwaye uxhinele ixesha lesiphelo,

ibe ke awuyi kuphosisa.

Noba ngathi uyalibazisa, wulindele;

ewe, uya kufika ngokuqinisekileyo ungenakuthintelwa nto.Hebh 10:37

4“Uyabona, lowo ukhukhumeleyo unentliziyo embi enxaxhileyo;

ke yena olilungisa wophila ngokuthembeka kwakhe.Okanye: “Olilungisa uya kudla ubomi kuba ethembele kuThixo” – Roma 1:17; Gal 3:11; Hebh 10:38

5Yona iwayini iyakhohlisa;

umntu imenza azidle angazinzi.Okanye: “Bona ubutyebi buyakhohlisa; umntu bumenza azidle angazinzi.”

Sisinyolu-nyolu esikhamise njengengcwaba,

nqwa nokufa soze ahluthe,

nokuba uzihlanganisela kuye zonke iintlanga,

azibuthele kuye izizwe zonke.

6“Abazi kuphoxisa ngaye kodwa,

bahlekise ngaye bemenza isigculelo,

besithi: ‘Mawoo ke, maqokelel' okungekuko okwakho,

wena ozityebisa ngokuphanga impahla ekubanjiswe ngayo!

Yaz'ba koda kube nini na kunje?’

7Abanamatyala kuwe bosuka bakuvukele ngequbuliso;

bokujikela bakutsho ungcangcazele,

ibe nguwe kanye lowo uphangwayo.

8Kaloku uxhaphaze izizwe ezininzi;

wena ke woxhatshazwa ngamasalela azo.

Kaloku uliphalazile igazi lomntu;

ewe, uyitshabalisile imihlaba,

wabhuq' iidolophu nabemi bazo.

9“Mawoo kowakha umzi ngenzuzo yobuqhophololo,

ayimise indlu yakhe kwiindawo eziphezulu

ukuze asinde nakweyiphi inkxwaleko.

10Uzifuthele imbubho izizwe ezininzi,

nkqu nendlu yakho wayigalela ngehlazo,

wabeka ubomi bakho esichengeni.

11Amatye odonga osuka abhomboloze,

imiqadi yophahla ithelele.

12“Mawoo kowakha isixeko ngokuphalaza igazi,

kulowo useka iidolophu ngobugwenxa!

13Akatshongo na uNdikhoyo uSomandla

ukuthi imigudu yeentlanga lilifa lomlilo?

Nezizwe ke zifumana zibulaleka.

14Ke wona umhlaba uya kuphuphuma kukubuqonda ubungangamsha bukaNdikhoyo,

okwamanzi agubungele ulwandle.Isaya 11:9

15“Mawoo ububi bomntu oseza ummelwane wakhe,

lowo umkhelela utywala kumphanda wakhe,

amseze ade ayayatheke kukunxila,

aze ke abukele ihlazo lobuze bakhe.

16Uya kugutyungelwa lihlazo, ingebubo ubungangamsha.

Nawe sela unxile ugxadazele.

Iyahamba ibhekile yomgwebo kaNdikhoyo;

yofika nakuwe,

ubungangamsha bakho bugutyungelwe lihlazo.

17Ugonyamelo olwenze eLebhanon lokufikela;

uya kunkwantya yimbubho oyenzele izilwanyana.

Kaloku uliphalazile igazi labantu;

ewe, uyitshabalalisile imihlaba,

wabhuq' iidolophu nabemi bazo.

18“Unaxabiso lini umfanekiso,

into eqingqwe yingcibi?

Sinceda ntoni isithixo esifundisa inkohliso?

Umenzi waso uqamela ngobuchule,

aze enze into engathethiyo.

19Mawoo kothi emthini: ‘Vuka!’

othetha nelitye elifileyo, athi: ‘Phakama!’

Ungakufundisa ntoni umfanekiso,

into etyatyekwa ngegolide nesiliva?

Hayi, ayinamphefumlo tu!

20Ke yena uNdikhoyo usendlwini yakhe engcwele;

malithi cwaka phambi kwakhe lonke ihlabathi.”