IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Isingeniso

11Nalu udaba olundilisekileyo olwatyhilelwa *umshumayeli uHabhakuki.

Isikhalazo sikaHabhakuki

2Koda kube nini na, *Ndikhoyo,

ndidanduluka ndisithi: “Nceda!”

ube wena uthe cwaka?

Koda kube nini na ndizibika kuwe ndisithi: “Ugonyamelo!”

ube wena ungahlanguli?

3Yini na ukuba undibonise inkohlakalo?

Ngani ukuba ujongane nobugwenxa?

Naku sendiphahlwe yimbubho nogonyamelo;

imbambano nesidube-dube zixananazile.

4Okwakungumthetho sekuyingxwelerha;

ke bona ubulungisa abuvakali ndawo.

Izikhohlakali zidobelel' amalungisa;

ke bona ubulungisa buyagqwethwa.

Impendulo kaNdikhoyo

5“Khanizikhangele izizwe nibukele:

ewe, nosuka nikhwankqiswe,

kuba kuyo le mihla yenu ndiza kwenza isimanga,

into eningasoze niyikholelwe noba ningade niyibaliselwe.Mseb 13:41

6Kaloku ndiza kuvusa amaKaledi,Okanye “amaBhabheli” – 2 Kum 24:2

uhlanga olugenalusini noluzizityhuthu-tyhuthu,

izinto ezilityhutyha ngobubanzi balo ilizwe,

zithimbe imizi engeyoyazo.

7Hayi kambe ukoyikeka kweso sizwe!

Zizinto ezenza unothanda;

ewe, aphuhlisa isidima sawo.

8Ziintw' ezimahashe ashiy' ihlosi;

oyikeka ngaphezu kweengcuka zamarhatya.

Iinkweli-mahashe zawo zifunz' emsini;

ewe, ngabafo abaphuma ekudeni.

Ziintw' ezirhiwula ngathi lukhozi,

9zifike zizele lugonyamelo;

izinto ezizilahlela mpela kwinjongo yazo,

ziqokelel' intimbo ngathi yintlabathi.

10Iikumkani ahlekisa ngazo;

bona abalawuli ayabagcolodela.

Ke zona iinqaba awazazele nto;

enza iinduli zokuhlasela azithimbe.

11Asisitshu esigqotsa njengomoya;

ngoonomatyala abanqula amandla abo.”

UHabhakuki uyakhala kwakhona

12Akunguye na owamandulo, *Ndikhoyo,

Thixo wam, wena Yedwa wam?

Ke thina asiyi kufa.

Ndikhoyo, amaKalediOkanye “amaBhabheli” uwamisele ukuze usigwebe ngawo;

Ngxondorha yam, wena uwabekele ukusohlwaya ngawo.

13Kaloku amehlo akho amsulwa,

akangede ajongane nobubi,

ungenako nokunyamezela ubugwenxa.

Ngani ukuba ubabukele abakreqi?

Kutheni wathi cwaka xa kunje,

xa izikhohlakali ziginya abantu abangamalungisa kunazo?

14Kutheni abantu ubafanisa neentlanzi?

Ngani kuwe babe njengezinambuzane ezingenamlawuli?

15Kaloku xa bebonke amaKalediOkanye “amaBhabheli” abatsala ngehaki;

ewe, ababambisa ngomnatha.

Nango ebaqokelela ebarhuqa,

nto leyo iwavuyisa ngochulumacho.

16Loo mnatha ke awenzela amadini,

umnatha otsalwayo awenzele isiqhumiso.

Kaloku ethe gcobho nje, ngulo mnatha;

ngenxa yawo atya ooni nooni.

17Ngaba ohlala eqongqotha umnatha,

etshabalalisa izizwe engenalusini?