IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

Ukupheza kukanogumbe

81UThixo wayengabalibalanga ooNowa nezilwanyana nezilo ezazisenqanaweni kunye nabo. Wavelisa umoya, aza andula ukuthotha amanzi. 2Yavalwa imithombo yamanzi engaphantsi komhlaba nesesibhakabhakeni, yapheza imvula. 3Aya ethotha amanzi kwada kwaziintsuku ezilikhulu linamashumi mahlanu. 4Ngomhla weshumi elinesixhenxe wenyanga yesixhenxe inqanawa yaya kuma phezu kweentaba zeArarati. 5Aya ephela amanzi, kwathi ngomhla wokuqala wenyanga yeshumi zathi thu iincopho zeentaba.

6Emva kwamashumi amane eentsuku uNowa wavula ifestile yenqanawa, 7wakhupha ihlungulu. Lona lamana ukuphaphazela libheka ngapha nangapha, ada atshona amanzi emhlabeni. 8UNowa wandulula ihobe ukuya kuhlola ukuba atshile na amanzi. 9Kodwa alizanga lifumane ndawo yakuhlala ihobe, laza labuyela kuye enqanaweni, kuba umhlaba wawusagqunywe ngamanzi. Wolula isandla uNowa, walibamba, walingenisa enqanaweni. 10Walinda iintsuku zasixhenxe, waphinda walikhupha ihobe. 11Labuya ngokuhlwa seliphethe igqabi lomnquma ngomlomo, elalisandul' ukulikha. Waqonda ke uNowa ukuba amanzi athothile. 12Walinda ezinye iintsuku ezisixhenxe, waza walikhupha kwakhona ihobe. Alizanga liphinde libuye ngesi sihlandlo.

13Kuthe ke xa uNowa wayemakhulu mathandathu ananye ubudala, ngomhla wokuqala kwinyanga yokuqala, aba seletshonile amanzi emhlabeni. Wawuvula umnyango wenqanawa uNowa, wakhangela ngaphandle macal' onke, wawubona umhlaba womile. 14Ngomhla wamashumi mabini anesixhenxe, ngenyanga yesibini, laliselome khonkqo ilizwe. 15UThixo wathi kuNowa: 16“Phuma enqanaweni kunye nomkakho, noonyana bakho, kunye nabafazi babo. 17Zikhuphe zonke izidalwa ezisenqanaweni, iintaka neenyamakazi, nezinto ezirhubuluzayo, ukuze ziqhame, zande, zizalise ihlabathi.”

18Waphuma ke uNowa enqanaweni kunye nomkakhe, noonyana bakhe, kunye nabafazi babo. 19Zonke izidalwa ezishukumayo, iintaka nezilwanyana nezinto ezirhubuluzayo, zaphuma enqanaweni ngokweendidi zazo.

UNowa unikela idini

20Wenza iqonga lamadini *kaNdikhoyo uNowa. Wathatha isilwanyana ngasinye nentaka nganye, kwezo zodidi olutyiwayo, wazinikela zangumbingelelo phezu kwelo qonga. 21Lamkeleka ivumba lazo kuNdikhoyo, waza wathi: “Andisobe ndiliqalekise ilizwe ngenxa yezenzo zabantu. Kaloku ndiyazi ukuba umntu uneengcinga ezigwenxa kwaeselula. Andisobe ndizitshabalalise izinto eziphilayo njengoko sendenjenjalo. 22Kuya kusoloko kukho amaxesha okulima namaxesha okuvuna wonke lo gama lisemiyo ilizwe; kuya kubakho ingqele nobushushu, ihlobo nobusika, ubusuku nemini.”

9

Umnqophiso kaThixo noNowa

91UThixo wamthamsanqelisa uNowa kunye noonyana bakhe, esithi: “Qhamani nande, nizalise ihlabathi ngenzala yenu.ZiQalo 1:28 2Izilo zonke, kwaneentaka neentlanzi, mazinoyike. Zonke ziphantsi kwegunya lenu. 3Yonke into ephilayo yoba kukutya kwenu. Njengoko ndaninikayo uhlaza, ndininika into yonke ngoku. 4Into eningayi kuyitya yinyama yento engophanga. Andiyivumeli loo nto, kuba igazi libubomi.Nqulo 7:26-27; 17:10-14; 19:26; Hlaz 12:16,23; 15:23 5Umntu obulala omnye umntu unetyala. Nasiphi na isilwanyana esibulala umntu ndiya kusibulala. 6Umntu wenziwa wangumfuziselo kaThixo,ZiQalo 1:26 nabani na ke obulala omnye umntuMfud 20:13 naye uya kubulawa kwangomnye umntu.

7“Ze nichume nande, ukuze inzala yenu ilizalise ilizwe.”ZiQalo 1:28

8Uqokele wathi uThixo kuNowa nakoonyana bakhe: 9“Ngoku ndiza kwenza umnqophiso nani kwakunye nenzala yenu, 10nazo zonke izinto eziphilayo: izilo zonke, kunye nempahla efuyiweyo, neentaka zonke; nditsho yonke into ebisenqanaweni kunye nani. 11Ndithi andisobe ndizitshabalalise ngemvula kwakhona izinto eziphilayo. Ilizwe alisobe liphinde lipheliswe ngemvula. Ngumnqophiso wam lowo. 12-13Umqondiso walo mnqophiso endikwenzela wona kunye nazo zonke izinto eziphilayo, ngumnyama oya kubakho esibhakabhakeni. Nguwo lowo umqondiso womnqophiso ongasoze ujike endiwenzela abantu nalo lonke elimiweyo. 14-15Nanini na xa lisibekele, amafu eziingqimba, ndowukhumbula lo mnqophiso wam kwakuvela umnyama. Nditsho lo mnqophiso ndiwenzele wena nazo zonke izinto eziphilayo, ndisithi andisobe ndilitshabalalise ilizwe kwakhona ngemvula. 16Wakuvela umnyama emafini, ndiwubone, ndokhumbula umnqophiso ongasoze ujike endiwuthembise zonke izinto eziphilayo elizweni. 17Nguwo ke lowo umqondiso womnqophiso endiwenzela yonke into ephilayo.”

UNowa noonyana bakhe

18UNowa waphuma enqanaweni noShem noHam noYafete oonyana bakhe. (UHam nguyise kaKanana.) 19Oonyana bakaNowa bobathathu ngookhokho babo bonke abantu elizweni.

20UNowa owayengumlimi waqala ngokulima umdiliya. 21Akuba esele iwayini uNowa wanxila, wakhulula, walala ze egumbini lakhe. 22UHam, uyise kaKanana, uthe akumbona eze uyise, waphuma waya kuxelela abantakwabo phandle. 23Ke bona ooShem noYafete bathatha ingubo, baya ngomva kuyise egumbini lakhe, bamambathisa bengamjonganga, ukuze bangamboni ehamba ze. 24Akuqabuka uNowa, wayiva into eyenziwe ngunyana wakhe oligqibelo, 25wathi:

“Uqalekisiwe uKanana!

Uya kuba lixhoba labantakwabo.

26Mdumiseni *uNdikhoyo uThixo kaShem.

UKanana uya kuba likhoboka likaShem.

27Wanga uThixo angawandisa umhlaba kaYafete;Oko kukuthi “ka-Andile”

yanga inzala yakhe ingaxhamla amathamsanqa kunye nekaShem;

uKanana yena abe likhoboka likaYafete.”

28UNowa wahlala amakhulu amathathu namashumi amahlanu emva kwemvula kanogumbe, 29wabhubha emakhulu alithoba namashumi mahlanu ubudala.

10

Umlibo wenzala yoonyana bakaNowa

(1 Gan 1:5-23)

101Nanga amagqabantshintshi ngoonyana bakaNowa, uShem noHam noYafete. Kaloku nabo bazala oonyana emva kwemvulakazi kanogumbe.

2Oonyana bakaYafete naba: nguGomere, uMagogi, uMadayi, uJavan, noTubhali, uMesheki, noTisari. 3Inzala kaGomere ngama-Ashkenezi, amaRifati, namaTogarma. 4Inzala kaJavan yona ngamaElisha, amaTashishe, amaKiti, namaDodan. 5Ngabo abangookhokho babantu ababegudle unxweme nabo babeseziqithini. Yinzala kaYafete ke leyo, eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, isizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

6Oonyana bakaHam nguKushe, uMizerayim, uPuti, noKanana. 7Inzala kaKushe yaba ngamaSebha, amaHavila, amaSabheta, amaRama, namaSabheteka. Inzala kaRama ngamaShebha namaDedan. 8UKushe wayenonyana ogama linguNimrodi, owaba lelona kroti libalaseleyo elizweni. 9Ngoncedo *lukaNdikhoyo waba lichebesha lezingela. Yiyo ke loo nto kuthiwa xa kuthethwayo: “Wanga uNdikhoyo angakupha amandla, ube lizingela, ufuze uNimrodi.” 10Lwaqala eBhabheli, e-Ereki, naseAkadi ulawulo lwakhe. Zontathu ezo ndawo zikwelaseBhabheli. 11Ukusuka apho waya eAsiriya apho wakha isixeko saseNiniva, esaseRehobhoti-ire, nesaseKala, 12kunye neRezen emi phakathi kweNiniva nesixekokazi iKala.

13Inzala kaMizerayim yaba ngamaLudi, ama-Anam, amaLehabhi, amaNafetuyi, 14amaPatrusi, namaKaseluyi, apho kwakuvela khona amaFilistiya namaKafto.

15Oonyana bakaKanana nguSidon owamazibulo, kunye noHeti, 16noJebhusi, noAmori, noGirgashi, 17noHivi, noAreki, noSini, 18noArvadi, noZemari, noHamati. Izizwe ngezizwe zakwaKanan zathi saa, 19yada imida yazo yaya kuthi xhaxhe ngeSidon, yada yaya kutsho eGerari ngaseGaza, yenjenjeya ukuya eSodom naseGomora, eAdama naseZebhoyim kufuphi neLasha. 20Yinzala kaHam ke le eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, sizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

21UShem, umkhuluwa kaYafete, waba ngukhokho wamaHebhere. 22Oonyana bakhe nguElam, uAsuri, uArpakishadi, uLudi, noAram. 23Inzala ka-Aram yaba ngamaUzi, amaHuli, amaGetere, namaMahi. 24UArpakishadi wazala uShela, owazala uHebhere. 25UHebhere wazala oonyana ababini. Omnye nguPelege,Oko kukuthi “uSahlulo” kuba ngexesha lakhe abantu babahlulelene elizweni, omnye yayinguJoketan. 26Inzala kaJoketan yaba ngama-Alemodadi, amaShelefe, amaHazare-mavete, amaJera, 27amaHadoram, amaUzali, amaDikela, 28amaObhali, ama-Abhimayeli, amaShebha, 29amaOfire, amaHavila, namaJobhabhi. Zonke ezi zizwe yinzala kaJoketan. 30Umhlaba ababemi kuwo wawusuka eMesa uye kuthi xhaxhe ngeZefara kweleentaba empumalanga. 31Yinzala kaShem ke leyo, eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, isizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

32Yinzala kaNowa yonke ke le, izizizwe ngezizwe ngokwemilibo yazo. Emva kwemvula kanogumbe zonke izizwe elizweni zavela koonyana bakaNowa.