IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

Inzala ka-Adam

(1 Gan 1:1-4)

51Nanga amagqabantshintshi ngoAdam. (Kaloku uThixo ukudala kwakhe abantu, wabenza bafana naye. 2Wadala indoda nomntu obhinqileyo, wabathamsanqelisa, wathi bangabantu.ZiQalo 1:27-28; Mat 19:4; Marko 10:6) 3Akuba nekhulu elinamashumi mathathu uAdam, wazala unyana owayefuze yena ncakasana, wathi igama lakhe nguSeti. 4UAdam wahlala amakhulu asibhozo eminyaka emva koko. Waba nabanye oonyana neentombi. 5Ubhubhe enamakhulu asithoba namashumi mathathu ubudala.

6Uthe akuba nekhulu elinesihlanu uSeti, wazala unyana uEnoshe. 7Yena uhleli amakhulu asibhozo anesixhenxe, wazala abanye abantwana. 8Wabhubha enamakhulu asithoba aneshumi elinambini leminyaka.

9UEnoshe yena wayenamashumi asithoba eminyaka ukuzala kwakhe unyana, uKenan. 10Uhleli amakhulu asibhozo aneshumi elinesihlanu, wazala nabanye abantwana. 11Ubhubhe enamakhulu asithoba anesihlanu.

12UKenan yena uzele uMahalaleli xa enamashumi asixhenxe ubudala. 13Wahlala amakhulu asibhozo namashumi mane; wazala abanye abantwana. 14Yena ubhubhe enamakhulu asithoba aneshumi leminyaka ubudala.

15UMahalaleli uzele unyana wakhe uJerede xa wayenamashumi amathandathu anesihlanu ubudala. 16Uhleli amakhulu asibhozo anamashumi mathathu emva koko, wazala nabanye abantwana. 17Yena ubhubhe emakhulu asibhozo namashumi asithoba anesihlanu.

18UJerede wayeneminyaka elikhulu elinamashumi amathandathu anambini ukuzala kwakhe unyana wakhe uInoki. 19Emva koko uhleli amakhulu asibhozo eminyaka, wazala abanye abantwana. 20Ubhubhe xa emakhulu asithoba anamashumi amathandathu anesibini ubudala.

21UInoki uzele unyana, uMethusela, xa wayenamashumi mathandathu anantlanu eminyaka. 22Emva koko uInoki wahlala amakhulu amathathu eminyaka edlelana noThixo. Uphinde wanabanye abantwana. 23Ubomi ubudle amakhulu mathathu namashumi mathandathu anesihlanu eminyaka. 24Wayesoloko enobudlelane noThixo ngalo lonke elo xesha. Kamva ke wathi shwaka akaziwa apho akhoyo, kuba wayethathwe nguThixo.Hebh 11:5; Juda 14

25UMethusela wazala unyana, uLameki, enekhulu linamashumi asibhozo anesixhenxe. 26Wahlala amakhulu asixhenxe anamashumi asibhozo anambini. Wazala nabanye abantwana. 27Wabhubha emakhulu asithoba namashumi mathandathu anesithoba ubudala.

28ULameki wayenekhulu linamashumi asibhozo anambini ukuzala kwakhe unyana. 29Wathi yakuvela loo nkwenkwe: “Lo mntwana uza kusithuthuzela ekubulalekeni kulo mhlaba uqalekisiweyo *nguNdikhoyo.” Wathi ke igama lakhe nguNowa.Oko kukuthi “uMthuthuzeli” 30ULameki wahlala amakhulu amahlanu anamashumi asithoba anesihlanu emva koko. Wazala nabanye abantwana. 31Ubhubhe emakhulu asixhenxe mashumi asixhenxe anesixhenxe ubudala.

32Akuba makhulu mahlanu eminyaka uNowa wazala oonyana babathathu; yayinguShem, noHam, noYafete.

6

Ubutshijolo babantu

61Lwakuba lwandile uluntu, luthe saa elizweni, kuzelwe namantombazana, 2oonyana bakaThixo baphandlwa bubuhle beentombi zabantu, bazikhethela abafazi kuzo ngokuzithandela. 3Ngoko ke *uNdikhoyo wathi: “Andisayi kubayeka babe zizimakade abantu. Kaloku bangabantu abafayo. Ukususela ngoku abayi kuhlala ngaphezu kwekhulu elinamashumi amabini eminyaka.” 4Ngezo mini, ukanti nangasemva koko, kwakukho iingxilimbela zabafo elizweni ababezalwa ziintombi zabantu noonyana bakaThixo. Yayingamakroti neendwalutho zamandulo ezo.

5Uthe ke uNdikhoyo akukuphawula ukuba ngamatshijolo kwabantu elizweni, nokuthi rhoqo kwabo ukuyila ububi, 6weva into embi ngenxa yokuba wabadala wababeka elizweni. 7Wathi: “Ndiza kubacima kuphele, bangabikho konke emhlabeni abantu endibadalileyo. Nditsho nkqu neenyamakazi, neentaka, kuba ndiyazisola ngento endabadalela yona.” 8Kodwa uNowa wamkeleka kuNdikhoyo.Mat 24:37; Luka 17:26; 1 Pet 3:20

UNowa

9Nanga amagqabantshintshi ngoNowa. Lo Nowa wayelilunga lomfo.2 Pet 2:5 Kwakungekho siphene kuye phakathi kwabantu bemihla yakhe. Wayehlala enobudlelane noThixo. 10UNowa wayenoonyana abathathu: uShem, noHam, noYafete.

11Lonke uluntu lwalonakele phambi koThixo. Abantu babeziindlobongela zezijama-nkungwini ezigqibe lonke ilizwe. 12Walibona lonakele ilizwe uThixo, kuba abantu babeziphethe kakubi.

13Wathi ke uThixo kuNowa: “Ndifikelele ekubeni ndilubhangise lonke uluntu. Ndiza kulutshabalalisa luphele tu, kuba ilizwe lizele zizenzo zobundlobongela. 14Wena zenzele inqanawa ngamaplanga, ibe namagumbi, uyiqabe itha ngaphandle nangaphakathi. 15Uzuyenze ibe likhulu leemitha namashumi mathathu anantathu ubude, ibe ngamashumi mabini anambini eemitha ububanzi, zibe lishumi elinesithathu iimitha ukuphakama. 16Uzuyifake uphahla inqanawa, ushiye isithuba esingamashumi amane anane eesentimitha sibe phakathi kophahla namacala eendonga zenqanawa. Yenze ibe nemigangatho emithathu, ibe nomnyango ecaleni. 17Ndiza kuthumela izantyala-ntyala zemvula elizweni, zibhubhise yonke into ephilayo. Kuza kufa yonke into, 18kodwa wena ndiza kukwenzela umnqophiso. Ngena enqanaweni nomkakho kunye noonyana bakho nabafazi babo, 19-20ungenise enqanaweni inkunzi nemazi kwiindidi zonke zezilwanyana neentaka, zona eziya kuza kuwe ukuze zisinde. 21Uze uphathe iindidi zonke zokutya kwabantu nezilo.” 22Wayenza yonke loo nto wayixelelwa nguThixo uNowa.Hebh 11:7

7

Unogumbe

71Wathi ke *uNdikhoyo kuNowa: “Ngena enqanaweni nomkakho kunye nosapho lwakho. Ndiphawule ukuba nguwe wedwa kwesi sizukulwana olilungisa. 2Uze ungenise enqanaweni iinyamakazi ezityiwayo zibe ngasixhenxe, ibe yinkunzi nemazi, kodwa kwezingatyiwayo ibe yinkunzi nemazi zibe ngambini, 3kwaneendidi zeentaka zibe ngasixhenxe, inkunzi nemazi. Loo nto yenzelwa ukuze zonke ezi ndidi zeenyamakazi neentaka zibuye ziqhame kwakhona elizweni. 4Emva kweentsuku ezisixhenxe ndiza kunisa imvula eya kutsho iintsuku nobusuku ezingamashumi mane, ukuze itshabalalise yonke into ephilayo endayidalayo.” 5UNowa wayenza yonke into ayiyalelwa nguNdikhoyo.

6Wayemakhulu mathandathu ubudala uNowa ukufika kwezantyala-ntyala zemvula kanogumbe elizweni. 7Yena nomkakhe noonyana bakhe kunye nabafazi babo babalekela enqanaweni ukufika kwaloo mvula.Mat 24:38-39; Luka 17:27 8-9Kwangena kuloo nqanawa inkunzi nemazi yazo zonke iindidi zeenyamakazi neentaka ezityiwayo nezingatyiwayo ngokomyalelo kaThixo. 10Zagaleleka izandyondyo zemvula emva kweentsuku ezisixhenxe.

11Wayemakhulu mathandathu ubudala uNowa, ingumhla weshumi elinesixhenxe kwinyanga yesibini xa kwakugqabhuka imithombo yamanzi angaphantsi komhlaba, kuvuleka nemivalo yemisinga esesibhakabhakeni.2 Pet 3:6 12Yatsho izandyondyo imvula iintsuku ezimashumi mane nobusuku bazo. 13Ngaloo mini kanye uNowa nomkakhe bangena enqanaweni kunye noonyana babo bobathathu, uShem, noHam, noYafete, kwakunye nabafazi babo. 14Bangenisa kunye nabo nezilwanyana zonke, ezasekhaya nezasendle, ezinkulu nezimfutshane, nazo zonke iindidi zeentaka. 15-16Kweza inkunzi nemazi yazo zonke izinto eziphilayo, zangena apho enqanaweni ngokomyalelo kaThixo. *UNdikhoyo waluvala ucango akungena uNowa.

17Yatsho izandyondyo imvula iintsuku zamashumi mane, athi ngokuya esanda amanzi ayifunqula inqanawa. 18Aye enyuka amanzi, yadada phezu kwawo yona inqanawa. 19Aphakama amanzi, ada agubungela nezona ziphakamileyo iintaba kulo lonke elimiweyo; 20anyuka ada aziimitha ezisixhenxe ukusuka encochoyini yeentaba. 21Kwafa yonke into ephilayo elizweni. Kwafa iintaka, kwafa imfuyo, kwafa iinyamakazi, kwafa nabantu. 22Kwafa yonke into ephefumlayo elizweni. 23Kwatshatyalaliswa yonke into ephilayo elizweni: abantu, neenyamakazi, neentaka. Kwasala uNowa kunye nabo babesenqanaweni kunye naye. 24Kwada kwaba likhulu linamashumi mahlanu eentsuku engathothi loo manzi.