IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

UKayen noAbheli

41UAdam wadibana nomkakhe uEfa, waza wakhulelwa. Wazala umntwana oyinkwenkwe, waza wathi: “Ndifumene inkwenkwe ngoncedo *lukaNdikhoyo.” Wamthiya igama ke, wathi nguKayen.Oko kukuthi “uFumanekile” 2Uphinde wazala inkwenkwe: uAbheli. UAbheli wayengumfuyi weempahla, yena uKayen engumlimi.

3Emva kwethuba uKayen wenzela uNdikhoyo umnikelo ngenxalenye yesivuno sakhe. 4Yena ke uAbheli wathatha amanqatha kumazibulo omhlambi weegusha zakhe, wenza idini. UNdikhoyo wakholiswa nguAbheli, waneliseka nangumnikelo wakhe,Hebh 11:4 5kodwa akanelanga nguKayen nomnikelo wakhe. Waqumba uKayen, waba ntshingi-ntshingi ngumsindo. 6Wathi ke uNdikhoyo kuKayen: “Uqumbeleni? Kutheni wantshingi-ntshingi? 7Ukuba ubulungisile, ngewamkelekile; kodwa ke, kuba wenze ububi, isono sesikungxangele emnyango. Isono sifuna ukukulawula, kodwa uze usilwe usoyise.”

8UKayen wathetha nomninawa wakhe uAbheli. [“Makhe siye endle, mfondini.”] Bathi bakuba besendle, uKayen wajikela umntakwabo, wambulala.Mat 23:35; Luka 11:51; 1 Yoh 3:12

9UNdikhoyo uthe kuKayen: “Uphi uAbheli umntakwenu?”

Wathi uKayen ukuphendula: “Andazi. Ndingumalusi womntakwethu mna kakade?”

10Uthe ke uNdikhoyo: “Uyenzele ntoni into embi kangaka, Kayen? Igazi lomntakwenu oliphalazele emhlabeni liyakhala, likhalela impindezelo.Hebh 12:24 11Uqalekisiwe! Akusobe uphinde uwulime umhlaba. Kaloku úlifunxile umhlaba igazi lomntakwenu ngokuya ubumbulala. 12Uya kuthi wakulima, usuke umhlaba ungavelisi kutya konke. Uya kuba sisibhadu-bhadu esijikeleza elizweni.”

13Waphendula wathi uKayen: “Esi sohlwayo siqatha; andinako ukusinyamezela. 14Uyandigxotha ngoku emhlabeni, ndibe kude nawe. Ngoku ndiza kuba ngudingezweni, yaye wonke ubani odibana nam uya kundibulala.”

15Uphendule wathi uNdikhoyo: “Hayi, akunjalo; ukuba kubekho mntu ukubulalayo, ndomohlwaya ngokuphindwe kasixhenxe.” Waza ke uNdikhoyo wamphawula uKayen khon' ukuze nabani na odibana naye angambulali. 16Wemka ke uKayen kuNdikhoyo, waya kuhlala eNodi,Oko kukuthi “eKubhaduleni” empuma yeIdeni.

Inzala kaKayen

17UKayen nomkakhe bafumana umntwana oyinkwenkwe, uInoki. Wakha isixeko uKayen, wasithiya ngegama lonyana wakhe. 18UInoki wazala unyana, wathi igama lakhe nguHiradi. Yena uHiradi wazala uMehuyali; uMehuyali wazala uMethusali; uMethusali yena wazala uLameki. 19ULameki wayenabafazi ababini, uAda noZila. 20UAda wazala uYabhali, ongukhokho kwabo babehlala ezintenteni, bengabafuyi. 21Umntakwabo-Yabhali yayinguYubhali, ongukhokho wazo zonke iimvumi ezidlala iihapu neefleyiti. 22UZila wazala uThubhali-kayen, owayengumkhandi wezixhobo zokusebenza ezenziwa ngobhedu nangentsimbi. Wayenodade wabo uNama.

23Wathi uLameki kubafazi bakhe:

“Ada noZila, khanive bethu;

bafazi bakaLameki, bekani iindlebe.

Ndombulala umntu ondibethayo,

umfana ondenzakalisayo.

24Ke ukuba umntu wohlwaywa kasixhenxe ngokubulala uKayen,

ngamashumi asixhenxe anesixhenxe ngokubulala uLameki.”

USeti noEnoshe

25UAdam nomkakhe baba nomnye unyana. Wathi uEfa: “UThixo undiphe omnye unyana endaweni ka-Abheli owabulawa nguKayen.” Wathi ke igama lakhe nguSeti.Oko kukuthi “uMbuyiselo” 26USeti wazala unyana, wathi nguEnoshe. Baqala ngoko ke abantu ukunqula igama *likaNdikhoyo.

5

Inzala ka-Adam

(1 Gan 1:1-4)

51Nanga amagqabantshintshi ngoAdam. (Kaloku uThixo ukudala kwakhe abantu, wabenza bafana naye. 2Wadala indoda nomntu obhinqileyo, wabathamsanqelisa, wathi bangabantu.ZiQalo 1:27-28; Mat 19:4; Marko 10:6) 3Akuba nekhulu elinamashumi mathathu uAdam, wazala unyana owayefuze yena ncakasana, wathi igama lakhe nguSeti. 4UAdam wahlala amakhulu asibhozo eminyaka emva koko. Waba nabanye oonyana neentombi. 5Ubhubhe enamakhulu asithoba namashumi mathathu ubudala.

6Uthe akuba nekhulu elinesihlanu uSeti, wazala unyana uEnoshe. 7Yena uhleli amakhulu asibhozo anesixhenxe, wazala abanye abantwana. 8Wabhubha enamakhulu asithoba aneshumi elinambini leminyaka.

9UEnoshe yena wayenamashumi asithoba eminyaka ukuzala kwakhe unyana, uKenan. 10Uhleli amakhulu asibhozo aneshumi elinesihlanu, wazala nabanye abantwana. 11Ubhubhe enamakhulu asithoba anesihlanu.

12UKenan yena uzele uMahalaleli xa enamashumi asixhenxe ubudala. 13Wahlala amakhulu asibhozo namashumi mane; wazala abanye abantwana. 14Yena ubhubhe enamakhulu asithoba aneshumi leminyaka ubudala.

15UMahalaleli uzele unyana wakhe uJerede xa wayenamashumi amathandathu anesihlanu ubudala. 16Uhleli amakhulu asibhozo anamashumi mathathu emva koko, wazala nabanye abantwana. 17Yena ubhubhe emakhulu asibhozo namashumi asithoba anesihlanu.

18UJerede wayeneminyaka elikhulu elinamashumi amathandathu anambini ukuzala kwakhe unyana wakhe uInoki. 19Emva koko uhleli amakhulu asibhozo eminyaka, wazala abanye abantwana. 20Ubhubhe xa emakhulu asithoba anamashumi amathandathu anesibini ubudala.

21UInoki uzele unyana, uMethusela, xa wayenamashumi mathandathu anantlanu eminyaka. 22Emva koko uInoki wahlala amakhulu amathathu eminyaka edlelana noThixo. Uphinde wanabanye abantwana. 23Ubomi ubudle amakhulu mathathu namashumi mathandathu anesihlanu eminyaka. 24Wayesoloko enobudlelane noThixo ngalo lonke elo xesha. Kamva ke wathi shwaka akaziwa apho akhoyo, kuba wayethathwe nguThixo.Hebh 11:5; Juda 14

25UMethusela wazala unyana, uLameki, enekhulu linamashumi asibhozo anesixhenxe. 26Wahlala amakhulu asixhenxe anamashumi asibhozo anambini. Wazala nabanye abantwana. 27Wabhubha emakhulu asithoba namashumi mathandathu anesithoba ubudala.

28ULameki wayenekhulu linamashumi asibhozo anambini ukuzala kwakhe unyana. 29Wathi yakuvela loo nkwenkwe: “Lo mntwana uza kusithuthuzela ekubulalekeni kulo mhlaba uqalekisiweyo *nguNdikhoyo.” Wathi ke igama lakhe nguNowa.Oko kukuthi “uMthuthuzeli” 30ULameki wahlala amakhulu amahlanu anamashumi asithoba anesihlanu emva koko. Wazala nabanye abantwana. 31Ubhubhe emakhulu asixhenxe mashumi asixhenxe anesixhenxe ubudala.

32Akuba makhulu mahlanu eminyaka uNowa wazala oonyana babathathu; yayinguShem, noHam, noYafete.

6

Ubutshijolo babantu

61Lwakuba lwandile uluntu, luthe saa elizweni, kuzelwe namantombazana, 2oonyana bakaThixo baphandlwa bubuhle beentombi zabantu, bazikhethela abafazi kuzo ngokuzithandela. 3Ngoko ke *uNdikhoyo wathi: “Andisayi kubayeka babe zizimakade abantu. Kaloku bangabantu abafayo. Ukususela ngoku abayi kuhlala ngaphezu kwekhulu elinamashumi amabini eminyaka.” 4Ngezo mini, ukanti nangasemva koko, kwakukho iingxilimbela zabafo elizweni ababezalwa ziintombi zabantu noonyana bakaThixo. Yayingamakroti neendwalutho zamandulo ezo.

5Uthe ke uNdikhoyo akukuphawula ukuba ngamatshijolo kwabantu elizweni, nokuthi rhoqo kwabo ukuyila ububi, 6weva into embi ngenxa yokuba wabadala wababeka elizweni. 7Wathi: “Ndiza kubacima kuphele, bangabikho konke emhlabeni abantu endibadalileyo. Nditsho nkqu neenyamakazi, neentaka, kuba ndiyazisola ngento endabadalela yona.” 8Kodwa uNowa wamkeleka kuNdikhoyo.Mat 24:37; Luka 17:26; 1 Pet 3:20

UNowa

9Nanga amagqabantshintshi ngoNowa. Lo Nowa wayelilunga lomfo.2 Pet 2:5 Kwakungekho siphene kuye phakathi kwabantu bemihla yakhe. Wayehlala enobudlelane noThixo. 10UNowa wayenoonyana abathathu: uShem, noHam, noYafete.

11Lonke uluntu lwalonakele phambi koThixo. Abantu babeziindlobongela zezijama-nkungwini ezigqibe lonke ilizwe. 12Walibona lonakele ilizwe uThixo, kuba abantu babeziphethe kakubi.

13Wathi ke uThixo kuNowa: “Ndifikelele ekubeni ndilubhangise lonke uluntu. Ndiza kulutshabalalisa luphele tu, kuba ilizwe lizele zizenzo zobundlobongela. 14Wena zenzele inqanawa ngamaplanga, ibe namagumbi, uyiqabe itha ngaphandle nangaphakathi. 15Uzuyenze ibe likhulu leemitha namashumi mathathu anantathu ubude, ibe ngamashumi mabini anambini eemitha ububanzi, zibe lishumi elinesithathu iimitha ukuphakama. 16Uzuyifake uphahla inqanawa, ushiye isithuba esingamashumi amane anane eesentimitha sibe phakathi kophahla namacala eendonga zenqanawa. Yenze ibe nemigangatho emithathu, ibe nomnyango ecaleni. 17Ndiza kuthumela izantyala-ntyala zemvula elizweni, zibhubhise yonke into ephilayo. Kuza kufa yonke into, 18kodwa wena ndiza kukwenzela umnqophiso. Ngena enqanaweni nomkakho kunye noonyana bakho nabafazi babo, 19-20ungenise enqanaweni inkunzi nemazi kwiindidi zonke zezilwanyana neentaka, zona eziya kuza kuwe ukuze zisinde. 21Uze uphathe iindidi zonke zokutya kwabantu nezilo.” 22Wayenza yonke loo nto wayixelelwa nguThixo uNowa.Hebh 11:7