IsiXhosa 1996 (XHO96)
48

UYakobi uthamsanqelisa uEfrayim noManase

481Emva kwexesha uJosefu waxelelwa ukuba uyise wayengaphilanga. Uthathe oonyana bakhe bobabini, uManase noEfrayim, waya nabo kuYakobi. 2Akuva uSirayeli ukuba unyana wakhe uJosefu wayeze kumbona, wazomeleza wavuka wahlala emandlalweni.

3UYakobi ubalisele uJosefu wathi: “UThixo uSomandla wavela kum ndiseLuziILuzi iye yabizwa ngegama eliyiBhetele ngokuhamba kwexesha – ziQalo 35:6 kwilizwe laseKanana, wandithamsanqelisa. 4Wathi: ‘Ndiya kukupha inzala eninzi, ize loo nzala ibe zizizwe ngezizwe. Ndokunika lo mhlaba, ube lilifa lenzala yakho naphakade.’ ”ZiQalo 28:13-14

5Uqokele wathi uYakobi: “Naba nyana bakho ke babini, Josefu, aba bazalelwe apha eJiputa ndingekafiki, ngabam. UEfrayim noManase ngoonyana bam ncam njengoRubhen noSimon. 6Xa uthe wazala nyana bambi, abo ke abayi kuba ngabam. Elabo ilifa bolizuza ngoManase noEfrayim. 7Le nto ndiyenza ngenxa kanyoko uRakeli. Ndaba buhlungu kakhulu ukubhubha kwakhe eKanana, kufuphi ne-Efrata, xa ndandivela ePadan.IPadan ikwabizwa ngokuba yiPadan-aram. Eli ligama elidala leziphaluka zangentla zeMesopotami Ndamngcwaba apho ngakuloo ndlela iya e-Efrata.”ZiQalo 35:16-19 (IEfrata yaziwa ngokuba yiBhetelehem.)

8Uthe uSirayeli akubona oonyana bakaJosefu: “Ngoobani la makhwenkwe?”

9Uthe kuyise uJosefu: “Aba ngoonyana bam, andiphe bona uThixo apha eJiputa.”

Uthe yena: “Basondeze kum, ndibathamsanqelise.”

10USirayeli wayeselebona luzizi, kuba wayeselaluphele, engasaboni kakuhle ke ngoko. Wabasondeza ke uJosefu oonyana bakhe, uSirayeli wabanga. 11Uthe uYakobi kuJosefu: “Bendingasatsho ukuba ndingabuya ndikubone, kodwa uThixo wenze ukuba ndibone nabantwana bakho.” 12UJosefu ubasusile kuyise, waqubuda phambi koyise eqondele phantsi.

13UJosefu wambeka uEfrayim ngasekhohlo kuyise, waza uManase yena wambeka ngasekunene. 14Kodwa uSirayeli waziphambanisa izandla zakhe, wabeka isandla sakhe sokunene phezu koEfrayim, nakuba wayengomncinane yena; esokhohlo sona wasibeka kuManase, oyena wayengomkhulu. 15Wandula ke uSirayeli ukumthamsanqelisa uJosefu wenjenje:

“Makawathamsanqelise la makhwenkwe uThixo ka-Abraham noIsake.

UThixo ondaluse kwada kwayile mini, makawathamsanqelise.

16Ewe, osithunywa esandisindisa kuzo zonke iingozi makawathamsanqelise.

Igama lam, nelika-Abraham noIsake, malihlale lihleli ngawo la makhwenkwe.

Anga anganda achume ehlabathini.”

17Wakhathazeka uJosefu akubona uyise ebeka isandla sokunene kuEfrayim. Waza wasisusa wasibeka phezu koManase. 18Watsho esithi: “Musukwenza loo nto, bawo. Nanku omkhulu; sibeke kuye isandla sokunene.”

19Wala uyise, esithi: “Mfo wam, ndiyayazi loo nto. Nayo inzala kaManase iya kuba sisizwe abaluleke. Kodwa ke yena umninawa wakhe uya kuba mkhulu kunaye, ize yona eyakhe inzala ibe zizizwe ngezizwe.”

20Wabathamsanqelisa ke ngaloo mini,Hebh 11:21 esithi: “Xa athamsanqelisa, amaSirayeli aya kunqula athi: ‘Wanga uThixo angakwenza ufuze uEfrayim noManase.’ ” Wenjenjalo ke uYakobi ukumisela uEfrayim abe ngaphezu koManase.

21Wandula wathi kuJosefu uSirayeli: “Uyabona ke, mna sendiza kufa, kodwa uThixo uza kuba nani, anibuyisele kwilizwe lookhokho. 22IShekem, endayihlutha kuma-Amori ngekrele nangotolo, ndiyinika wena; iya kumiwa nguwe, ingengabo abakhuluwa bakho.”

49

Umyolelo kaYakobi

491UYakobi wabiza oonyana bakhe, wathi: “Sondelani ndinixelele ngekamva lenu:

2“Ndingqongeni nibek' iindlebe, zinto zikaYakobi;

mbekeleni iindlebe uyihlo uSirayeli.

3“URubhen lizibulo lam;

ndazibon' amandla ngaye;

ubudoda bam ndabuqonda ngaye.

Ngoyena unamandla;

ngoyena unewonga koonyana bam bonke.

4Kambe ke akasayi kutshatshela.

Yintw' efan' igqabhuke okomsinga wamanzi,

kuba yangena iqadi likayise,

yasixabhel' isilili soyise.

5“USimon noLevi ngoonyongande kuzalana;

zizibhoja ezixhel' abantu ngezixhobo zazo.

6Andiwangeni amayelenqe abo;

andinanxaxheba kwigqugula labo.

Kaloku bagwint' abantu ngenxa yephuku;

bangxwelerh' iinkomo ngenxa yemfeketho.

7Linelishw' iphuku labo, kuba liyankwantyisa;

unelishw' umsindo wabo, kub' ukhohlakele.

Bona ndobabhacisa kulo lonke elakwaYakobi,

babe ziintsalu kwelakwaSirayeli.

8“UJuda yintw' edunyiswa ngamawayo;

yintw' ezithe xhakamfu ngesixhanti iintshaba zayo,

intw' ekhahlelwayo ngabantakwayo.

9UJuda ndithi yintw' enga yingonyama,

yintw' echwechwel' ixhoba,

ibuy' ibuthume esikhundleni sayo;

buthuthu izolile, ingabe iphazanyiswe nto.Ntlango 24:9; siTyh 5:5

10NguJuda opheth' umsimbithi wokulawula.

Uya kuhlala elawula njalo,

ade afike umniniwo,Okanye “ade afike uShilo”

izizwe zikhahlele kuye ngentobeko.

11Sisinhanha esibhuqisa kungekavunwa,

esindyebo ixhanyulwa naziidonki.

Nguhlamba ngewayini,

12intw' emehlo aligazi kukumfimfith' iwayini,

le ntw' imazinyo amhlophe zizapholo.

13“UZebhulon uye kuma phezu kolwandle;

yintw' emanxweme azizikhululo zeenqanawa;

yintw' emhlaba uye kuthi xhaxhe ngeSidon.

14“UIsakare akayidluli nganto imbongolo;

yint' ofik' ilele isoyiswa yimithwalo.

15Kambe ke weva ukuba kumnandi ukubuthuma,

nelizwe liyaphumza.

Yintw' egob' umqolo, ithwalisw' imithwalo,

intw' enyanzelwa okwesicaka emsebenzini.

16“UDan ngomnye wezindlu zikaSirayeli;

nguye umgwebi wabantu bakhe.

17UDan yinyoka esecaleni lendlela;

yinyoka enobuhlungu elalel' ukuluma ihashe esithendeni,

khon' ukuze umkhweli limphose phantsi.

18“*Ndikhoyo, ndilindele ukukhululwa nguwe!

19“UGadi yena uya kuhlaselwa liqela lezihange,

kodwa wojika aziswantsulise.

20“Umhlaba ka-Ashere uya kuchuma,

uvelise ukutya okulungele nkqu neekumkani.

21“UNafetali yena lixhama lasendle;

intw' ezala amaduna namathokazi.

22“UJosefu ngumdiliya omi ngasemthonjeni;

intw' emaseb' afukufuku, aqabel' ezindongeni.

23Yintw' ehlaselwa ziintshaba zayo,

ziyisukele ngeentolo nezaphetha.

24Kodwa olwakhe utolo alugungqi,

neengalo zakhe zomelezwa ngamandla oThixo kaYakobi,

yena malusi nomkhuseli kaSirayeli.

25NguThixo kayihlo okuncedayo;

nguThixo uSomandla okuthamsanqelisayo ngeemvula zaphezulu,

nangamanzi aphuma enzulwini ngaphantsi komhlaba.

Nguye okuthamsanqelisa ngabantwana nangemfuyo.

26Amathamsanqa owanikwe nguyihlo

aya kuqina kuneentaba ezisisimakade,

achume kunendyebo yeenduli zaphakade.

Konke oku makuwe phezu kwentloko kaYosefu,

yena ukhethiweyo kubantakwabo.

27“UBhenjamin lithole lengcuka elinoburhalarhume.

Kusasa uqwenga ixhoba;

ngokuhlwa waba okuphangiweyo.”

28Zizo ke ezi izizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli. Lo ke ngumyolelo kayise koonyana bakhe ngabanye.

Ukufa nokungcwatywa kukaYakobi

29UYakobi uqokele wathi ukuyolela: “Njengoko sendiza kuya kookhokho, nize nindingcwabe koobawo, kulaa mqolomba ukulaa ntsimi kaEfron umHeti, 30eMakapela ngasempumalanga yeMamre eKanana. Loo mqolomba wathengwa nguAbraham kuEfron ukuze kungcwatyelwe kuwo.ZiQalo 23:3-20 31Kulapho angcwatyelwe khona uAbrahamZiQalo 25:9-10 kunye noSara umkakhe. Kulapho angcwatyelwe khona uIsakeZiQalo 35:29 kunye noRabheka umkakhe. NoLeya ukwangcwatyelwe apho. 32Loo ntsimi yathengwa kunye naloo mqolomba ukuyo kumaHeti. Nam ke nize nindingcwabele apho.” 33Akuwugqiba umyolelo wakhe uYakobi koonyana bakhe, wabuya wangqengqa, waphuma umphefumlo.Mseb 7:15

50

501UJosefu waziphosa phezu koyise ekhala, wamanga. 2Emva koko wayalela oogqirha ukuba bawuqhole umzimba kayise, ukuze ungonakali. Benjenjalo ke, bamqhola uSirayeli, 3yaza loo nto yathatha amashumi amane eentsuku ukwenziwa. Kambe ke lixesha eliqhelekileyo laloo nto elo. AmaJiputa amzilela amashumi asixhenxe eentsuku uYakobi.

4Lakuba lidlule ilixa lenzila, uJosefu wanikela oomaqhuzu bakomkhulu umyalezo oya kukumkani. 5Wathi maze bathi kukumkani: “Xa wayeza kubhubha ubawo wayalela mna Josefu, endifungisa ukuba maze ndimngcwabe kwingcwaba awazilungiselela lona eKanana.”ZiQalo 47:29-31 Wathi makancede ke ukumkani amvumele aye kungcwaba uyise, uya kubuya abuye.

6Ukumkani wathi kuJosefu: “Hamba uye kungcwaba uyihlo njengoko wawumthembisile ngesifungo.”

7Wahamba uJosefu ukuya kungcwaba uyise. Waphelekwa ngoomaqhuzu basebhotwe, amaphakathi, nabo bonke abantu abaphambili kubemi baseJiputa. 8Kwahamba usapho lwakhe, abantakwabo, kwakunye nomzi kayise wonke. Kwasala abantwana kuphela eGoshen kunye nemfuyo yabo. 9Kwakuziinqwelo zamahashe, kunye nabakhwele amahashe, isisihlwele.

10Bathi bakufika kwisanda sika-Atadi kufuphi neJordan, batsho ngesijwili esikrakra ithuba elide. Apho uJosefu wachitha iintsuku ezisixhenxe ezilile. 11Abantu baseKanana, bakubabona bezilile kwisanda sika-Atadi, bayincoma inkqubo ezukileyo yenzila eyayisenziwa ngamaJiputa. Yiyo ke loo nto loo ndawo kwathiwa igama layo yiAbheli-mizerayim.Oko kukuthi “uzilo lwamaJiputa”

12Benjenjalo ke oonyana bakaYakobi ukuthobela umyolelo kayise. 13Bawuthwala umzimba wakhe, bawusa eKanana, bafika bawungcwaba kumqolomba owawuseMakapela, ngasempuma yeMamre, kulaa mhlaba uAbraham wawuthenga kuEfron umHeti, ube yindawo yokungcwabela.Mseb 7:16 14Akuba emngcwabile uyise, uJosefu wabuyela eJiputa, kunye nabantakwabo kwakunye naloo nginginya yayimkhaphile.

UJosefu uthomalalisa ixhala labantakwabo

15Emva kokubhubha kukayise abantakwabo-Josefu baphathwa lixhala lokuba hleze kuthi kanti uJosefu usababambe isixhiba ngento embi abamenza yona. 16-17Bathumela isigidimi ke kuJosefu ukuba sise umlomo othi: “Ubawo wathi ze sithi kuwe, Josefu, uze usixolele ngesenzo esakwenza sona. Sixolele ke ngoko, thina zicaka zikaThixo kabawo.”

Zehla iinyembezi kuJosefu akuwuva loo mlomo. 18Bathi ke, abantakwabo beze buqu, bafika bakhahlela, bathi: “Thina sizizicaka zakho.”

19Suka uJosefu wathi: “Musani ukuxhala, andingoThixo mna. 20Ewe, nanizimisele ukundenzakalisa, kodwa uThixo yena walijika elo yelenqe labubuhle, khon' ukuze kusinde abantu abaninzi abaphilayo ngoku ngenxa yeso senzo senu.” 21Watsho esithi: “Musani ukoyika, ndiza kunigcina nina kunye nabantwana benu.” Wabathuthuzela ngamazwi atsho laphela ixhala.

Ukufa kukaJosefu

22UJosefu wahlala eJiputa kunye nosapho lukayise, wada wabhubha enekhulu lineshumi leminyaka. 23Wahlala wada wabona nabantwana bakaEfrayim kwakunye nabantwana babo. Wahlala wada nabantwana bakaMakire unyana kaManase wabangenisa baba yimilowo.

24Wayolela kubantakwabo uJosefu wathi: “Sendiza kubhubha, kodwa yena uThixo uza kunigcina ade anikhuphe kweli lizwe, anise kwilizwe awalithembisa oobawo uAbraham noIsake noYakobi.” 25Uthe ke uJosefu abantakwabo mabafunge, wathi: “Mhla uThixo wanisa kwelo lizwe, nize niwathathe amathambo am, nimke nawo.”Mfud 13:19; Yosh 24:32; Hebh 11:22 26UJosefu ke watshabela eJiputa enekhulu lineshumi leminyaka. Bawuqhola umzimba wakhe, bawufaka emkhumbini apho eJiputa.