IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Ukuwa koluntu

31InyokaSiTyh 12:9; 20:2 yayisesona sidalwa sinobuqhetseba kunazo zonke izidalwa *zikaNdikhoyo uThixo. Yambuza umfazi inyoka yathi: “Ngaba kuyinyani na ukuba uThixo uniyalele ukuba ningatyi kuyo yonke imithi ekulo myezo?”

2“Hayi, singatya nakuwuphi na umthi osemyezweni,” utshilo umfazi ukuphendula. 3“Ngumthi ophaya esidikidikini somyezo qha esingenakutya kuwo. UThixo uthe maze singazityi iziqhamo zawo, singaziphathi nokuziphatha oku, ukuba asifuni kufa.”

4Ithe ukuphendula inyoka: “Hayi, anisoze nife. 5Nto nje uyazi uThixo ukuba xa nizityileyo iziqhamo zawo novuleka amehlo, nibe njengaye, nikwazi ukucalula okuhle kokubi.”

6Watsho waqonda umfazi ukuba singamnandi eso siqhamo: siyanqweneleka, yaye sifanele ukunika ulwazi. Wakha, watya; wanika nomyeni wakhe owayekho, naye watya. 7Bathi bakugqiba ukutya kwatsho kwee dlwe, avuleka amehlo, baziqonda ukuba bahamba ze. Bathunga amagqabi omkhiwane, bazambhathisa.

8Emva koko beva isandi sokuhamba kukaThixo uNdikhoyo emyezweni ukujika kwelanga. Bazimela ematyholweni emyezweni apho. 9UNdikhoyo uThixo wayibiza indoda, wathi: “Ùphi?”

10Yaphendula yathi: “Ndive isandi sokuza kwakho, ndaza ndoyika ndazimela, kuba ndihamba ze.”

11Uthe uThixo: “Ùve ngabani ukuba uhamba ze? Utyile kulaa mthi bendithe uze ungatyi kuwo?”

12Ithe indoda ukuphendula: “Ngulo mfazi ùndinike yena lo úndiphileyo, nam ke ndatya.”

13UNdikhoyo uThixo wambuza umfazi esithi: “Ùyenzele ntoni into enje?”

Uphendule umfazi wathi: “Ndikhohliswe yinyoka,2 Kor 11:3; 1 Tim 2:14 nam ke ndatya.”

UThixo uwisa isohlwayo

14*UNdikhoyo uThixo uthe kuyo inyoka:

“Ngenxa yesi senzo uqalekisiwe wena kuzo zonke izilo.

Ukususela ngoku uya kurhubuluza ngesisu,

utye uthuli bonke ubomi bakho.

15Ndiza kudala ubutshaba phakathi kwakho nomfazi.SiTyh 12:17

Inzala yakho neyakhe ziya kuhlala zithiyene.

Yona yokucumza intloko;

wena woyiluma isithende.”

16Waza wathi kuloo mfazi:

“Wena uza kuthwala ubunzima ngakumbi xa ukhulelwe,

udliwe yinimba xa uzalayo.

Noko kunjalo umyeni wakho ùya kumlangazelela,

lo gama ayinkosi yakho.”

17Uthe endodeni uThixo:

“Wena uve umkakho,

watya kumthi ebendithe kuwe uze ungatyi kuwo.

Ngenxa yento oyenzileyo ke

úqalekisiwe ngoku umhlaba.

Ùya kusebenza nzima bonke ubomi bakho,

ukuze umhlaba uvelise ukutya.

18Kohluma ukhula nenkunzane.Hebh 6:8

Uya kufa yindlala, utye umfino.

19Uya kutya ukubila kwakho

ude ubuyele kwakuloo mhlaba wawuthathwe kuwo.

Wênziwa ngomhlaba;

ke uya kubuya ube ngumhlaba.”

20UAdamOko kukuthi “uLuntu” wamthiya igama umkakhe, wathi nguEfa,Oko kukuthi “uNoluntu” kuba kaloku luzalwa nguye lonke uluntu. 21UNdikhoyo uThixo wabenzela izambatho zesikhumba senyamakazi, wabambesa zona ooAdam noEfa.

Ukugxothwa kuka-Adam noEfa emyezweni

22Wathi ke *uNdikhoyo uThixo: “Umntu ngoku unjengathi, uyakwazi ukucalula okuhle kokubi. Kuya kuthini ke xa athe wakha, watya kumthi wobomi,SiTyh 22:14 aze aphile angaze afe?” 23UNdikhoyo uThixo wamgxothela ngaphandle komyezo umntu, wamenza umlimi womhlaba avele kuwo. 24Kwicala elingasempumalanga lomyezo uThixo wabeka *izithunywa ezimaphiko nekrele elidangazelayo, elijika-jika lijonge kwiimbombo zonke. Zazilinde ukuba kungabikho bani usondelayo kumthi wobomi.

4

UKayen noAbheli

41UAdam wadibana nomkakhe uEfa, waza wakhulelwa. Wazala umntwana oyinkwenkwe, waza wathi: “Ndifumene inkwenkwe ngoncedo *lukaNdikhoyo.” Wamthiya igama ke, wathi nguKayen.Oko kukuthi “uFumanekile” 2Uphinde wazala inkwenkwe: uAbheli. UAbheli wayengumfuyi weempahla, yena uKayen engumlimi.

3Emva kwethuba uKayen wenzela uNdikhoyo umnikelo ngenxalenye yesivuno sakhe. 4Yena ke uAbheli wathatha amanqatha kumazibulo omhlambi weegusha zakhe, wenza idini. UNdikhoyo wakholiswa nguAbheli, waneliseka nangumnikelo wakhe,Hebh 11:4 5kodwa akanelanga nguKayen nomnikelo wakhe. Waqumba uKayen, waba ntshingi-ntshingi ngumsindo. 6Wathi ke uNdikhoyo kuKayen: “Uqumbeleni? Kutheni wantshingi-ntshingi? 7Ukuba ubulungisile, ngewamkelekile; kodwa ke, kuba wenze ububi, isono sesikungxangele emnyango. Isono sifuna ukukulawula, kodwa uze usilwe usoyise.”

8UKayen wathetha nomninawa wakhe uAbheli. [“Makhe siye endle, mfondini.”] Bathi bakuba besendle, uKayen wajikela umntakwabo, wambulala.Mat 23:35; Luka 11:51; 1 Yoh 3:12

9UNdikhoyo uthe kuKayen: “Uphi uAbheli umntakwenu?”

Wathi uKayen ukuphendula: “Andazi. Ndingumalusi womntakwethu mna kakade?”

10Uthe ke uNdikhoyo: “Uyenzele ntoni into embi kangaka, Kayen? Igazi lomntakwenu oliphalazele emhlabeni liyakhala, likhalela impindezelo.Hebh 12:24 11Uqalekisiwe! Akusobe uphinde uwulime umhlaba. Kaloku úlifunxile umhlaba igazi lomntakwenu ngokuya ubumbulala. 12Uya kuthi wakulima, usuke umhlaba ungavelisi kutya konke. Uya kuba sisibhadu-bhadu esijikeleza elizweni.”

13Waphendula wathi uKayen: “Esi sohlwayo siqatha; andinako ukusinyamezela. 14Uyandigxotha ngoku emhlabeni, ndibe kude nawe. Ngoku ndiza kuba ngudingezweni, yaye wonke ubani odibana nam uya kundibulala.”

15Uphendule wathi uNdikhoyo: “Hayi, akunjalo; ukuba kubekho mntu ukubulalayo, ndomohlwaya ngokuphindwe kasixhenxe.” Waza ke uNdikhoyo wamphawula uKayen khon' ukuze nabani na odibana naye angambulali. 16Wemka ke uKayen kuNdikhoyo, waya kuhlala eNodi,Oko kukuthi “eKubhaduleni” empuma yeIdeni.

Inzala kaKayen

17UKayen nomkakhe bafumana umntwana oyinkwenkwe, uInoki. Wakha isixeko uKayen, wasithiya ngegama lonyana wakhe. 18UInoki wazala unyana, wathi igama lakhe nguHiradi. Yena uHiradi wazala uMehuyali; uMehuyali wazala uMethusali; uMethusali yena wazala uLameki. 19ULameki wayenabafazi ababini, uAda noZila. 20UAda wazala uYabhali, ongukhokho kwabo babehlala ezintenteni, bengabafuyi. 21Umntakwabo-Yabhali yayinguYubhali, ongukhokho wazo zonke iimvumi ezidlala iihapu neefleyiti. 22UZila wazala uThubhali-kayen, owayengumkhandi wezixhobo zokusebenza ezenziwa ngobhedu nangentsimbi. Wayenodade wabo uNama.

23Wathi uLameki kubafazi bakhe:

“Ada noZila, khanive bethu;

bafazi bakaLameki, bekani iindlebe.

Ndombulala umntu ondibethayo,

umfana ondenzakalisayo.

24Ke ukuba umntu wohlwaywa kasixhenxe ngokubulala uKayen,

ngamashumi asixhenxe anesixhenxe ngokubulala uLameki.”

USeti noEnoshe

25UAdam nomkakhe baba nomnye unyana. Wathi uEfa: “UThixo undiphe omnye unyana endaweni ka-Abheli owabulawa nguKayen.” Wathi ke igama lakhe nguSeti.Oko kukuthi “uMbuyiselo” 26USeti wazala unyana, wathi nguEnoshe. Baqala ngoko ke abantu ukunqula igama *likaNdikhoyo.

5

Inzala ka-Adam

(1 Gan 1:1-4)

51Nanga amagqabantshintshi ngoAdam. (Kaloku uThixo ukudala kwakhe abantu, wabenza bafana naye. 2Wadala indoda nomntu obhinqileyo, wabathamsanqelisa, wathi bangabantu.ZiQalo 1:27-28; Mat 19:4; Marko 10:6) 3Akuba nekhulu elinamashumi mathathu uAdam, wazala unyana owayefuze yena ncakasana, wathi igama lakhe nguSeti. 4UAdam wahlala amakhulu asibhozo eminyaka emva koko. Waba nabanye oonyana neentombi. 5Ubhubhe enamakhulu asithoba namashumi mathathu ubudala.

6Uthe akuba nekhulu elinesihlanu uSeti, wazala unyana uEnoshe. 7Yena uhleli amakhulu asibhozo anesixhenxe, wazala abanye abantwana. 8Wabhubha enamakhulu asithoba aneshumi elinambini leminyaka.

9UEnoshe yena wayenamashumi asithoba eminyaka ukuzala kwakhe unyana, uKenan. 10Uhleli amakhulu asibhozo aneshumi elinesihlanu, wazala nabanye abantwana. 11Ubhubhe enamakhulu asithoba anesihlanu.

12UKenan yena uzele uMahalaleli xa enamashumi asixhenxe ubudala. 13Wahlala amakhulu asibhozo namashumi mane; wazala abanye abantwana. 14Yena ubhubhe enamakhulu asithoba aneshumi leminyaka ubudala.

15UMahalaleli uzele unyana wakhe uJerede xa wayenamashumi amathandathu anesihlanu ubudala. 16Uhleli amakhulu asibhozo anamashumi mathathu emva koko, wazala nabanye abantwana. 17Yena ubhubhe emakhulu asibhozo namashumi asithoba anesihlanu.

18UJerede wayeneminyaka elikhulu elinamashumi amathandathu anambini ukuzala kwakhe unyana wakhe uInoki. 19Emva koko uhleli amakhulu asibhozo eminyaka, wazala abanye abantwana. 20Ubhubhe xa emakhulu asithoba anamashumi amathandathu anesibini ubudala.

21UInoki uzele unyana, uMethusela, xa wayenamashumi mathandathu anantlanu eminyaka. 22Emva koko uInoki wahlala amakhulu amathathu eminyaka edlelana noThixo. Uphinde wanabanye abantwana. 23Ubomi ubudle amakhulu mathathu namashumi mathandathu anesihlanu eminyaka. 24Wayesoloko enobudlelane noThixo ngalo lonke elo xesha. Kamva ke wathi shwaka akaziwa apho akhoyo, kuba wayethathwe nguThixo.Hebh 11:5; Juda 14

25UMethusela wazala unyana, uLameki, enekhulu linamashumi asibhozo anesixhenxe. 26Wahlala amakhulu asixhenxe anamashumi asibhozo anambini. Wazala nabanye abantwana. 27Wabhubha emakhulu asithoba namashumi mathandathu anesithoba ubudala.

28ULameki wayenekhulu linamashumi asibhozo anambini ukuzala kwakhe unyana. 29Wathi yakuvela loo nkwenkwe: “Lo mntwana uza kusithuthuzela ekubulalekeni kulo mhlaba uqalekisiweyo *nguNdikhoyo.” Wathi ke igama lakhe nguNowa.Oko kukuthi “uMthuthuzeli” 30ULameki wahlala amakhulu amahlanu anamashumi asithoba anesihlanu emva koko. Wazala nabanye abantwana. 31Ubhubhe emakhulu asixhenxe mashumi asixhenxe anesixhenxe ubudala.

32Akuba makhulu mahlanu eminyaka uNowa wazala oonyana babathathu; yayinguShem, noHam, noYafete.