IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

281UIsake wabiza uYakobi, wamsikelela, wathi kuye: “Uze ungathathi nanye kwezi ntombi zaseKanana. 2Hamba uye kulonyoko ePadan-aram,Oko kukuthi “kwiMesopotami engentla” kwaBhetuweli, uzithathele umfazi apho phakathi kweentombi zikanyokolume uLabhan. 3Wanga uThixo uSomandla angakusikelela, akunike inzala, yande, ibe zizizwe ezininzi. 4Wanga uThixo angawagqithisela kuwe nakwinzala yakho amathamsanqa ka-Abraham,ZiQalo 17:4-8 niwume loo mhlaba uThixo wayemise kuwo uAbraham kuqala.” 5Wenjenjalo ke uIsake ukundulula uYakobi, emthumela ePadan-aram kuLabhan unyana kaBhetuweli umAram. Lo Labhan ngumnakwabo-Rabheka unina kaYakobi noEsawu.

UEsawu uthatha omnye umfazi

6UEsawu weva ukuba uYakobi usikelelwe wathunyelwa ePadan-aram,Oko kukuthi “kwiMesopotami engentla” ukuba aye kufuna umfazi. Weva nokuba xa wayesikelelwa wayalelwa ukuba angaze athathe umfazi eKanana. 7Weva nokuba uYakobi wamthobela uyise nonina, waya ePadan-aram. 8Waqonda ke uEsawu ukuba uyise wayengazithandi iintombi zaseKanana. 9Waya kwaIshmayeli ke, unyana ka-Abraham, wathatha intombi yakhe uMahalati, udade boNebhayoti.

Iphupha likaYakobi eBhetele

10Wenjenjeya ukusuka eBheshebha uYakobi, esinga eHaran. 11Wafika ndaweni ithile, walalisa apho, kuba laliselitshonile ilanga. Uthathe ilitye, waqamela ngalo, walala. 12Waphupha ngathi ubona ileli esuka emhlabeni, yaya kuthi xhaxhe ngesibhakabhaka. Izithunywa zikaThixo zazisihla zinyuka ngayo.Yoh 1:15 13Wabona *uNdikhoyo emi ngakuye esithi: “NdinguNdikhoyo, uThixo kayihlo-mkhulu uAbraham noyihlo uIsake. Lo mhlaba ulele kuwo uya kumiwa nguwe nayinzala yakho.ZiQalo 13:14-15 14Inzala yakho iya kuba ngangentlabathi ubuninzi bayo. Yaye iya kuxanda, inabe kumacala onke. Zonke izizwe ziya kuthamsanqeliswa ngenxa yakho nenzala yakho.ZiQalo 12:3; 22:18 15Ndiza kusoloko ndinawe, ndikukhusele naphi na apho uya khona, ndibuye ndikubuyisele kwakule ndawo. Andiyi kukushiya ndide ndizenze zonke izinto endizithembisileyo.”

16Akuphaphama uYakobi, wathi: “Ngenene uNdikhoyo ukho kule ndawo; ndibe bendingayazi loo nto.” 17Wangenwa luvalo kwaoko, wathi: “Hayi ukoyikeka kwayo le ndawo! Yindlu kaThixo le! Lisango lezulu eli!”

18Wavuka kwangentseni uYakobi. Wathatha elo litye wayeqamele ngalo, wenza ngalo isikhumbuzo; waligalela amafutha. 19Wathi loo ndawo yiBhetele.Oko kukuthi “iNdlu kaThixo” Kodwa ke isixeko salapho kwakusithiwa yiLuzi. 20UYakobi ke yena wenza esi sifungo: “Ukuba uThixo undigcinile wandilondoloza kolu hambo, andiphe ukutya nezambatho 21ndide ndibuyele ekhaya, ngenene ndiya kumkhonza uNdikhoyo, abe nguThixo wam. 22Eli litye lesikhumbuzo ndilimise apha liya kuba yindawo yokunqulela uThixo. Ndiya kumahlulela isishumi kwizinto andipha zona.”