IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

UYakobi unikwa iintsikelelo nguIsake

271Akwaluphala uIsake, namehlo akhe selenorhatyazo, ubize unyana wakhe omkhulu, wathi kuye: “Nyana wam!”

Uthe ke yena: “Ndim lo, tata.”

2Uthe uIsake: “Ndiyabona ukuba sendaluphele ngoku, ndaye ndingazi nokuba ndingafa nini na. 3Thatha utolo lwakho, uye kuzingela, undiphathele inyama yenyamakazi. 4Ndifuna undiphekele ukutya okunencasa, okona ndikuthandayo; undizisele nditye, ze ndikusikelele ndingekafi.”

5URabheka wayephulaphule wonke lo gama uIsake athetha noEsawu. Uthe akuya kuzingela uEsawu, 6waya kuYakobi uRabheka, wathi: “Ndive uyihlo esithi uEsawu 7makamphathele inyama yenyamakazi, amphekele ukutya okunencasa, atye, khon' ukuze amsikelele ngoku engekafi. 8Ke, mfo wam, uze wenze le nto ndiza kukuxelela yona. 9Yiya phaya kulaa mhlambi, uze namatakane amabini atyebileyo eebhokhwe. Ndiza kuphekela uyihlo ukutya akuthanda kakhulu. 10Kuya kusiwa nguwe kuyihlo, ukuze akusikelele engekafi.”

11Kodwa uYakobi yena uthe kunina: “Usazi nje ukuba uEsawu lixhonti, ndibe mna ndimpuluswa! 12Ukuba ubawo undivile ngesandla, waqonda ukuba ndiyamkhohlisa, ayiyi kundizisela isiqalekiso loo nto endaweni yeentsikelelo?”

13Uthe unina: “Siya kuba phezu kwam eso siqalekiso, mfo wam. Yenza le nto ndithi yenze wena; yiza nalaa matakane.” 14Waya kuwathatha ke uYakobi, wawasa kunina, wapheka okona kutya kunencasa kuthandwa nguIsake. 15URabheka wakhupha ezona zintle iimpahla zikaEsawu awayezigcinile, wazinxiba uYakobi. 16Wamgquma izandla ngofele lwebhokhwe, wamthandela nasentanyeni. 17Wamnika oko kutya kunencasa kunye nesonka awayesibhakile.

18UYakobi wafika kuyise, wathi: “Tata!”

Usabele wathi uyise: “Thetha; ungubani, mfo wam?”

19Uthe uYakobi: “NdinguEsawu, unyana omkhulu. Ndiyenzile into obundithume yona. Nantsi inyama. Vuka utye, uze undisikelele.”

20Uthe uIsake: “Wakhawuleza kangaka ukufumana inyamakazi? Wenze njani, mfo wam?”

Uphendule wathi uYakobi: “Ndincedwe *nguNdikhoyo uThixo wakho, wayizisa ngqo kum.”

21Uthe ke uIsake kuYakobi: “Khawusondele ke, mfo wam, ndikuve ngesandla ukuba unguye na unyana wam uEsawu.” 22UYakobi ke wasondela kuyise owamphampathayo ngezandla esithi: “Ilizwi lona lelikaYakobi, kodwa izandla zezikaEsawu.” 23Akazange amqonde uYakobi, kuba kaloku izandla zazixhonti njengezikaEsawu. Uthe seleza kumsikelela, 24wabuya wabuza wathi: “Ngaba ngenene ungunyana wam uEsawu?”

Waphendula uYakobi esithi: “Ndinguye.”

25Uthe ke uIsake: “Zis' apha ke inyama leyo ndikhe nditye, mfo wam. Ndakuthi ke ndakugqiba ukutya, ndikusikelele.” Wamnika ke uYakobi, wamphathela newayini yokuthoba. 26Uthe ke uyise: “Khawusondele kaloku undange, mfo wam.” 27Esasondela ukuya kumanga uIsake, waliva ivumba leempahla ezazinxitywe nguYakobi, watyibela ngentsikelelo esithi:

“Ngxatsho ke ivumba lonyana wam!

Linjengevumba lomhlaba ogalelwe iintsikelelelo nguNdikhoyo.

28Wanga ke uThixo angakugalela ngombethe,

nomhlaba wakho uchume ube linqatha,

uvelise nentabalala yengqolowa newayini.

29Unga ungabuswa zizizwe,

neentlanga zikhahlele kuwe.

Yiba yinkosi kubantakwenu,

ukhonzwe nangabantwana bakanyoko.

Mabaqalekiswe abo bakuqalekisayo,

basikelelwe abo bakusikelelayo.”Hebh 11:20; ziQalo 12:3

UEsawu uzicelela eyakhe intsikelelo

30UIsake wayesandul' ukusikelela uYakobi, naye esandul' ukusuka kuyise, wagaleleka uEsawu, evela kuzingela. 31Wapheka ukutya okumnandi, naye wakusa kuyise, wathi: “Vuka, tata, utye. Nantsi inyama endikuphathele yona. Uze undisikelele.”

32“Ungubani wena?” watsho uIsake.

“Ndingunyana wakho omkhulu, uEsawu,” utshilo.

33Wothuka wagubha uIsake.

Ubuze wathi: “Ngubani ke lo ubeye kuzingela wandiphathela inyama, ndayitya? Ndisandul' ukugqiba ukuyitya ngaphambi kokuba ungene. Ndiziphelelisele kuye iintsikelelo, kunjalonje ziya kuhlala zizezakhe.”

34Akuyiva loo nto uEsawu, wakhala kabuhlungu, wathi: “Ndisikelele nam, tata!”

35Wathi uIsake: “Umninawa wakho undikhohlisile, wemka nazo iintsikelelo zakho.”

36Uthe uEsawu: “Sekukokwesibini eyenza le nto yokundidla izithende. Yiyo le nto negama lakhe linguYakobi.Oko kukuthi “uBambisithende” – ngesiHebhere igama elintsingiselo ithetha umkhohlisi Kokwesibini ngoku endikhohlisa. Wathatha ilungelo lam lobuzibulo.ZiQalo 25:29-34 Ngoku uthatha iintsikelelo zam. Tata, akundigcinelanga ntsikelelo konke na?”

37Uthe ke uIsake: “Sendimenze inkosi yakho, nezizalwane zakhe zaba zizicaka zakhe. Ndithe uya kuphila ngengqolowa newayini. Yintoni ke ngoko enokuba isasalele wena, mfo wam?”

38Uthe uEsawu: “Tata, kuphela kwentsikelelo obunayo leyo? Akusekho yimbi? Tata, nam ndisikelele!” Watsho ekhala uEsawu.Hebh 12:17

39Wahlabeka uyise, wenjenje:

“Wena uya kuba kude lee nenqatha lokuchuma komhlaba;

uya kuba kude lee kumbethe ovuza ezulwini.

40Uya kuphila ngekrele uphantsi komninawa wakho;

kambe ke liya kufika ithuba apho uya kudinwa khona,

uyaphule loo dyokhwe yakhe isentanyeni yakho.”ZiQalo 36:8; 2 Kum 8:20

UYakobi ubalekela kwaLabhan

41UEsawu wamzonda uYakobi ngenxa yeentsikelelo awazifumana kuyise. Wadumzela wathi: “Iya kuze ifike yona imini yokuba angabikho utata; ndakuze ndimbulale uYakobi lo.”

42Akuyixelelwa into ethethwe nguEsawu, uRabheka wabiza uYakobi, wathi kuye: “UEsawu ufuna ukukubulala. 43Ke, nyana wam, uze wenze le nto ndiza kukuxelela yona. Zimela, ubalekele kumnakwethu uLabhan eHaran. 44Uze uhlale khona ude udambe umsindo womkhuluwa wakho, 45ayilibale nento omenze yona. Ndothumela ukuba uphuthunywe. Andinakuyithwala into yokulahlekelwa nini nobabini noyihlo ngaxesha-nye.”

46Uthe uRabheka kuIsake: “Ndidiniwe mna ngoku ngaba bafazi bakaEsawu. Ukuba uYakobi angathatha intombi yomHeti, ayenze umfazi, ndingakhetha ukufa kube kanye.”