IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

Imbali yokudalwa kwezinto

11Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. 2Kwakuselubala nje emhlabeni, kungekho nto ikhoyo. Inzonzobila yamanzi eyayigubungele konke yayithiwe gqume sisithokothoko sobumnyama. UMoya kaThixo wafukama phezu kwaloo manzi. 3Wathi uThixo makubekho ukukhanya.2 Kor 4:6 Kwabakho ukukhanya. 4Wakholwa ke uThixo koko kukhanya, waza wakwahlula ukukhanya nobumnyama. 5Wathi ukukhanya yimini; wathi ubumnyama bona bubusuku. Kwahlwa, kwasa; yangumhla wokuqala ke lowo.

6Wabuya uThixo wathi makubekho amajukujuku, awahlule kubini amanzi. 7Abakho ke amajukujuku. Wawenza ke uThixo amajukujuku, wawahlula amanzi angaphantsi kwawo kumanzi angaphezu kwawo. 8Wathi uThixo amajukujuku lawo sisibhakabhaka.2 Pet 3:5 Kwahlwa, kwabuya kwasa; yaba ngumhla wesibini ke lowo.

9Wandula uThixo ukuthi amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka makaqokeleleke ndawonye, kuze kuvele indawo engenamanzi. Kwaba njalo ke. 10Wathi uThixo loo ndawo ingenamanzi ngumhlaba, waza wathi loo manzi andawonye wona lulwandle. Wakholwa ke yiloo nto uThixo. 11Ubuye wathi umhlaba mawuvelise zonke iintlobo zezityalo, ezo zithwala iinkozo kwanezithwala iziqhamo, zonke ngokweendidi zazo. Kwaba njalo ke. 12Umhlaba ke wavelisa zonke iindidi zezityalo, ezo zithwala iinkozo kwanezo zithwala iziqhamo ngokweendidi zazo. UThixo ke wakholwa yiloo nto. 13Kwahlwa ke, kwaza kwasa. Lowo ke yaba ngumhla wesithathu.

14Kwakhona uThixo wathi: “Makuvele izikhanyiso esibhakabhakeni, zahlukanise imini nobusuku, zibe yimiqondiso yamathuba, imihla, neminyaka.” 15Wathi: “Mazivele esibhakabhakeni, zikhanyise elizweni.” Kwaba njalo ke. 16UThixo wênza izikhanyiso ezibini ezikhulu: esikhulu sibe sesasemini, esincinane sibe sesasebusuku. Wênza neenkwenkwezi. 17UThixo wazibeka esibhakabhakeni ezo zikhanyiso, ukuze zikhanyise elizweni, 18zongamele imini kunye nobusuku, nokuze zahlule ukukhanya nobumnyama. Wakholwa uThixo nazizo. 19Kwahlwa, kwasa, yaba ngumhla wesine.

20UThixo wathi: “Makubekho inyambalala yeendidi zezinto ezinobomi emanzini, kubekho neentaka eziphaphazelayo esibhakabhakeni.” 21Wabadala ke uThixo oominenga nezinye iintlobo-ntlobo zezilo zamanzi, neentlobo zonke zeentaka. Wakholwa ke uThixo zizo. 22Wazithamsanqelisa zonke, wathi: “Mazande izilo zamanzi, zinyakazele elwandle. Neentaka nazo mazande emhlabeni.” 23Kwahlwa, kwasa, yaba ngumhla wesihlanu lowo.

24Kwakhona uThixo uthe umhlaba mawuvelise iintlobo zonke zezinto ezinobomi: oozinkomo, izinto ezirhubuluzayo nezinambuzane, nazo zonke iindidi zamarhamncwa. Kwaba njalo ke. 25Wazenza zonke ke uThixo izilo ngokweendidi zazo, noozinkomo ngokweendidi zazo, nezilwanyane ezirhubuluzayo nezinambuzane ngokweendidi zazo. Waza ke uThixo wakholwa zezo zinto.

26Waza ke uThixo wathi: “Masenze umntu abe ngumfuziselo wethu, afane nathi.1 Kor 11:7 Makabe negunya, alawule iintlanzi elwandle, iintaka ezibhabha esibhakabhakeni, iinkomo, nazo zonke izilo nezinambuzane elizweni.” 27Wamdala ke uThixo umntu. Wamenza wangumfuziselo wakhe. Wadala umntu oyindoda kwakunye nomntu obhinqileyo.Mat 19:4; Marko 10:6 28WabathamsanqelisaZiQalo 5:1-2 uThixo wathi: “Yandani, inzala yenu ilizalise ilizwe, nilongamele. Ndininika igunya phezu kweentlanzi, iintaka, nazo zonke izilo elizweni. 29Ndininika zonke izityalo ezithwala iinkozo elizweni, kunye nemithi ethwala iziqhamo. Zoba kukutya kwenu ezo zinto. 30Ke zona iintaka nezilo zonke ziya kutya uhlaza.” Kwaba njalo ke. 31UThixo wakholwa kakhulu yiyo yonke indalo yakhe. Kwahlwa, kwasa; yaba ngumhla wesithandathu ke lowo.

2

21Aba ke ngoko agqityiwe ukudalwa amazulu nehlabathi liphela. 2Ngomhla wesixhenxe uThixo wayeselekugqibile konke awayekwenza, waza ke waphumla.Hebh 4:4,10 3Wawuthamsanqelisa umhla wesixhenxe, wawumisa wangumhla okhethekileyo,Mfud 20:11 kuba ngaloo mhla wayeselegqibile ukudala.

Umyezo waseIdeni

4Nanga amagqabantshintshi ngokudalwa kwezulu nehlabathi: Ekudalweni kwezulu nehlabathi nguThixo *uNdikhoyo 5kwakungekho zityalo emhlabeni. Kwakungekho nambewu intshulayo, kuba kaloku wayengekayinisi emhlabeni imvula uNdikhoyo; kwakungekho namntu wakuwulima umhlaba lowo. 6Kwagqabhuka amanzi emhlabeni, awunyakamisa umhlaba.

7UNdikhoyo uThixo wacaphula umhlaba emhlabeni, wabumba umntu ngawo. Waphefumlela umoya obubomi emathatheni akhe, yaba ngumntu ophilayo lowo.1 Kor 15:45

8Emva koko uNdikhoyo uThixo wenza umyezo eIdeni empumalanga, wambeka apho loo mntu wayemenzile. 9Wahlumisa iindidi zemithi emihle eneziqhamo ezinomtsalane apho eIdeni. Phakathi esidikidikini somyezo kwakukho umthi onika ubomi,SiTyh 2:7; 22:2,14 nomthi wokucalula okubi nokuhle.

10Kwakukho umlambo owawuphuma apho eIdeni, unyakamisa umyezo lowo. Wawusahlukana ube yimilambo emine wakuyishiya i-Ideni. 11Owokuqala umlambo, okuthiwa yiPishoni, ngulo ujikeleze ilizwe lakwaHavila. 12Kulapho kufunyanwa khona igolide, kunye namakha avumba limnandi, kwakunye namatye exabiso. 13Owesibini umlambo yiGihoni; wona ujikeleze ilizwe lakwaKushe. 14Owesithathu umlambo yiTigre; wona ucanda ngasempumalanga yeAsiriya. Owesine yiEfrati.

15Umntu wabekwa nguNdikhoyo uThixo emyezweni waseIdeni ukuze awulime, awulondoloze. 16UThixo wathi kuye: “Ungatya nakuwuphi na umthi osemyezweni; 17kodwa uze ungatyi kumthi wokucalula okubi nokuhle. Mhla watya kuwo ngenene uya kufa.”

18Uthe ke uNdikhoyo uThixo emva koko: “Akukuhle ukuba le ndoda ihlale ililolo. Kuhle ndiyenzele umlingane onokuncedisana nayo.”

19UNdikhoyo uThixo wayethathe umhlaba wabumba zonke iinyamakazi neentaka, wazisa kuloo ndoda ukuba izithiye amagama. Zawafumana njalo ke amagama azo ezo zinto. 20Yazithiya amagama zonke iintaka neenyamakazi loo ndoda, kodwa akubangakho nanye kuzo eyafanela ukuba ngumlingane wayo.

21Usuke uNdikhoyo uThixo wayihlisela obunzulu bona ubuthongo obu indoda leyo. Ithe isalele njalo wakhupha ubambo kuyo, wabuya wayivala loo ndawo. 22UNdikhoyo uThixo udale umfazi ngolo bambo waluthathayo endodeni, wamsa kuyo. 23Ithe ke indoda:

“Nanku ke oyena-yena!

Lithambo lamathambo am,

nenyama yeenyama zam.

Kuya kuthiwa ngumfazi,

kuba uthathwe kumfo.”

24Yiyo ke loo nto indoda imshiya uyise nonina, inamathele kumkayo, baze babe mntu mnye.Mat 19:5; Marko 10:7-8; 1 Kor 6:16; Efese 5:31

25Loo ndoda nomkayo babehamba ze, bengenazintloni.

3

Ukuwa koluntu

31InyokaSiTyh 12:9; 20:2 yayisesona sidalwa sinobuqhetseba kunazo zonke izidalwa *zikaNdikhoyo uThixo. Yambuza umfazi inyoka yathi: “Ngaba kuyinyani na ukuba uThixo uniyalele ukuba ningatyi kuyo yonke imithi ekulo myezo?”

2“Hayi, singatya nakuwuphi na umthi osemyezweni,” utshilo umfazi ukuphendula. 3“Ngumthi ophaya esidikidikini somyezo qha esingenakutya kuwo. UThixo uthe maze singazityi iziqhamo zawo, singaziphathi nokuziphatha oku, ukuba asifuni kufa.”

4Ithe ukuphendula inyoka: “Hayi, anisoze nife. 5Nto nje uyazi uThixo ukuba xa nizityileyo iziqhamo zawo novuleka amehlo, nibe njengaye, nikwazi ukucalula okuhle kokubi.”

6Watsho waqonda umfazi ukuba singamnandi eso siqhamo: siyanqweneleka, yaye sifanele ukunika ulwazi. Wakha, watya; wanika nomyeni wakhe owayekho, naye watya. 7Bathi bakugqiba ukutya kwatsho kwee dlwe, avuleka amehlo, baziqonda ukuba bahamba ze. Bathunga amagqabi omkhiwane, bazambhathisa.

8Emva koko beva isandi sokuhamba kukaThixo uNdikhoyo emyezweni ukujika kwelanga. Bazimela ematyholweni emyezweni apho. 9UNdikhoyo uThixo wayibiza indoda, wathi: “Ùphi?”

10Yaphendula yathi: “Ndive isandi sokuza kwakho, ndaza ndoyika ndazimela, kuba ndihamba ze.”

11Uthe uThixo: “Ùve ngabani ukuba uhamba ze? Utyile kulaa mthi bendithe uze ungatyi kuwo?”

12Ithe indoda ukuphendula: “Ngulo mfazi ùndinike yena lo úndiphileyo, nam ke ndatya.”

13UNdikhoyo uThixo wambuza umfazi esithi: “Ùyenzele ntoni into enje?”

Uphendule umfazi wathi: “Ndikhohliswe yinyoka,2 Kor 11:3; 1 Tim 2:14 nam ke ndatya.”

UThixo uwisa isohlwayo

14*UNdikhoyo uThixo uthe kuyo inyoka:

“Ngenxa yesi senzo uqalekisiwe wena kuzo zonke izilo.

Ukususela ngoku uya kurhubuluza ngesisu,

utye uthuli bonke ubomi bakho.

15Ndiza kudala ubutshaba phakathi kwakho nomfazi.SiTyh 12:17

Inzala yakho neyakhe ziya kuhlala zithiyene.

Yona yokucumza intloko;

wena woyiluma isithende.”

16Waza wathi kuloo mfazi:

“Wena uza kuthwala ubunzima ngakumbi xa ukhulelwe,

udliwe yinimba xa uzalayo.

Noko kunjalo umyeni wakho ùya kumlangazelela,

lo gama ayinkosi yakho.”

17Uthe endodeni uThixo:

“Wena uve umkakho,

watya kumthi ebendithe kuwe uze ungatyi kuwo.

Ngenxa yento oyenzileyo ke

úqalekisiwe ngoku umhlaba.

Ùya kusebenza nzima bonke ubomi bakho,

ukuze umhlaba uvelise ukutya.

18Kohluma ukhula nenkunzane.Hebh 6:8

Uya kufa yindlala, utye umfino.

19Uya kutya ukubila kwakho

ude ubuyele kwakuloo mhlaba wawuthathwe kuwo.

Wênziwa ngomhlaba;

ke uya kubuya ube ngumhlaba.”

20UAdamOko kukuthi “uLuntu” wamthiya igama umkakhe, wathi nguEfa,Oko kukuthi “uNoluntu” kuba kaloku luzalwa nguye lonke uluntu. 21UNdikhoyo uThixo wabenzela izambatho zesikhumba senyamakazi, wabambesa zona ooAdam noEfa.

Ukugxothwa kuka-Adam noEfa emyezweni

22Wathi ke *uNdikhoyo uThixo: “Umntu ngoku unjengathi, uyakwazi ukucalula okuhle kokubi. Kuya kuthini ke xa athe wakha, watya kumthi wobomi,SiTyh 22:14 aze aphile angaze afe?” 23UNdikhoyo uThixo wamgxothela ngaphandle komyezo umntu, wamenza umlimi womhlaba avele kuwo. 24Kwicala elingasempumalanga lomyezo uThixo wabeka *izithunywa ezimaphiko nekrele elidangazelayo, elijika-jika lijonge kwiimbombo zonke. Zazilinde ukuba kungabikho bani usondelayo kumthi wobomi.