IsiXhosa 1996 (XHO96)
16

UAbram noSarayi noHagare

161Umka-Abram uSarayi wayengazali. Wayenesicakazana somJiputakazi esigama linguHagare. 2Wathi ke uSarayi kuAbram: “Ndiyabona ukuba *uNdikhoyo akandiphanga inzala. Ungangeni uHagare nje, isicakakazi sam? Mhlawumbi angandizalela unyana yena.” UAbram wavuma. 3USarayi ke wamnikezela uHagare abe ngumfazi omncinci ka-Abram. Le nto yehla selehleli ishumi leminyaka uAbram eKanana. 4UAbram wadibana noHagare, waza uHagare wakhulelwa. Uthe ke akuziqonda ukuba ukhulelwe, waqhosha wamdela uSarayi.

5USarayi ke uthe kuAbram: “Endidela nje uHagare lo, kungenxa yakho. Kanti ke wawumnikwe ndim lo, seleqhosha nje akuzibona ekhulelwe. Ngamana uNdikhoyo angahlula oyena unyanisileyo phakathi kwam nawe.”

6Uphendule wathi uAbram: “Kulungile kaloku, sisicakazana sakho; uphantsi kwakho uHagare. Yenza into oyibonayo kaloku.” USarayi ke wamphatha gadalala uHagare, wada wabaleka wemka.

7Isithunywa sikaNdikhoyo sadibana noHagare ngasemthonjeni osentlango ngasendleleni ebheka eShure. 8Sathi kuye: “Hagare, sicakazana sikaSarayi, uvela phi, usiya phi?”

Waphendula wathi: “Ndibaleka uSarayi inkosikazi endikhonza yona.”

9Sithe ke kuye isithunywa: “Buyela kwakuye ke, umthobele.” 10Siphinde sathi: “Ndokunika abantwana abangenakubalwa mntu ngenxa yobuninzi babo.” 11Isithunywa sikaNdikhoyo saqokela sathi:

“Ukhulelwe nje uza kuzala inkwenkwe.

Uze uthi nguIshmayeliOko kukuthi “uSiviwe” igama layo,

kuba kaloku uNdikhoyo uyivile intlungu yakho.

12Kodwa yena unyana wakho uya kuziphatha okweqwarha;

uya kuchasa wonke ubani,

angafunwa ngumntu wonke naye.

Uya kuhlala elikheswa phakathi kwabantu bakowabo.”

13UHagare wathi khumnqa, wathi ke ukumbiza loo Ndikhoyo ambonileyo nguThixo obonayo, kuba esithi: “Ngoku ndimbonile ondibonayo.” 14Yiyo ke loo nto abantu bathi loo mthombo uphakathi kweKadeshe neBherede ngumthombo kaPhila-endibonile.NgesiHebhere “ngumthombo ekuthiwa yiLarhayi-royi”

15-16UHagare wazala inkwenkwe, wathi ke uAbram igama layo nguIshmayeli. Wayemashumi asibhozo anesithandathu ubudala uAbram ukuzala kwakhe unyana.Gal 4:22

17

Ulwaluko, umqondiso womnqophiso

171Akuba mashumi asithoba anethoba ubudala uAbram, wabonakala kuye *uNdikhoyo, wathi: “Mna ndinguThixo uSomandla. Uze undithobele, uhlale ungasoleki. 2Ndowugcina umnqophiso wam, ndikunike inzala eninzi.” 3Wakhahlela uAbram, ubuso baya kuthi ngqu phantsi; waza uThixo waqhuba wathi: 4“Ndikunika lo mnqophiso; ndithi uya kuba ngukhokho wezizwe ezininzi. 5Akusayi kuthiwa AbramOko kukuthi “uSophakamile” kuwe; uya kuba nguAbraham,Oko kukuthi “uSozizwe” kuba uza kuba ngukhokho wezizwe ngezizwe.Roma 4:17 6Ndiza kukupha inzala eninzi; abanye kuyo boba ziikumkani; kuya kuvela izizwe kuwe.

7“Andiyi kuwujika umnqophiso wam endiwenze nawe kunye nenzala yakho; uya kuhlala uhleli.Luka 1:55 Ndoba nguThixo wakho nenzala yakho. 8Lo mhlaba ungumfiki kuwo, ndiza kukunika wona uwume kunye nenzala yakho. Wonke umhlaba waseKanana uya kumiwa yinzala yakho ngalo lonke ixesha,Mseb 7:5 mna ndibe nguThixo wabo.”

9Waqokela wathi uThixo kuAbraham: “Nawe ke, kwakunye nenzala yakho ngokunjalo, ze niwugcine umnqophiso wam nakwizizukulwana ezizayo. 10Nantsi into emaniyenze nina ukuwugcina kwenu umnqopiso wam: Wena kufuneka waluke, kwaluke lonke iduna phakathi kwabantu bakho.Mseb 7:8; Roma 4:11 11-12Ukususela ngoku wonke umntwana oyinkwenkwe kufuneka aluke eneentsuku ezisibhozo ubudala; nditsho nkqu nezicaka ezizalelwe phantsi kwakho kwanezo zingeneleleyo. Lowo ke uya kuba ngumqondiso womnqophiso phakathi kwakho nam. 13Makwaluke wonke umntu, oyinzalelwane kwanothengiweyo, ube ngumqondiso obonakalayo lowo wokuba umnqophiso wam nawe awusoze uphele. 14Nawuphi na umntu oliduna ongalukanga uya kuhlanjwa ngamawabo, kuba kaloku uwutyeshele umnqophiso wam.”

15Uqhube wathi uThixo kuAbraham: “Uze ungabuye uthi SarayiOko kukuthi “uNogqwashu” okanye “uNongangalala” kumkakho, yithi Sara.Oko kukuthi “uNkosazana” 16Ndiza kumthamsanqelisa, ndimenze akuzalele unyana. Ndiza kumsikelela abe ngunina wezizwe ngezizwe. Uya kuzala neekumkani.”

17Waqubuda uAbraham, waya kuthi ngqu ngobuso phantsi. Wasuka waphela yintsini akucinga ukuba umntu onekhulu leminyaka angazala umntwana. Yena uSara enamashumi alithoba nje, angamfumana umntwana? 18Wathi uAbraham kuThixo: “Kutheni ungaseluyeka nje ibe nguIshmayeli indlalifa yam?”

19Uthe uThixo: “Hayi, uSara umkakho uza kuzala inkwenkwe. Uzuthi nguIsakeOko kukuthi “uWahleka” igama layo. Umnqophiso wam ndowugcina kuye nakwinzala yakhe ngalo lonke ixesha, ingumnqophiso ongayi kujika nanini na. 20Ndikuvile ucelela uIshmayeli, naye ndiza kumthamsanqelisa abe nabantwana abaninzi nesizukulwana esikhulu. Uya kuba nguyise weenkosi ezilishumi elinambini. Inzala yakhe iya kuba sisizwe esikhulu. 21Kodwa wona umnqophiso wam ndiya kuwugcinela unyana wakho uIsake, oya kuzalwa nguSara malunga neli xesha kunyaka ozayo.” 22Akuba etshilo kuAbraham uThixo wemka.

23Kwangaloo mini uAbraham wamthobela uThixo, wamalusa uIshmayeli nawo onke amanye amaduna emzini wakhe. Walusa izicaka ezazalelwa kwakhe, kwanezo zazithengiwe. 24Ukwaluka kwakhe uAbraham wayemashumi alithoba anethoba ubudala. 25Ukwaluka kwakhe uIshmayeli unyana ka-Abraham wayeneshumi elinesithathu leminyaka ubudala. 26Bobabini baluka ngamini-nye, 27kwakunye nezicaka zika-Abraham zonke.

18

UAbraham uthenjiswa unyana

181*UNdikhoyo wabonakala kuAbraham ngakwimithi kaMamre. UAbraham wayehleli ngasemnyango wentente emini emaqanda. 2Nako kusithi thu amadoda amathathu.Hebh 13:2 Uthe ke ukuwabona kwakhe wakhawuleza ukuwahlangabeza, wafika waqubuda ekhahlela. 3“Bahlekazi,” utshilo kuwo, “noko sanukudlula emzini wam ningakhanga nikhe nithule imithwalo. Kaloku ndikholo nina apha. 4Ndinganiphathela amanzi, nikhe nihlambe iinyawo, lo gama nisaphumle phantsi kwalo mthi. 5Ndiza kuniphathela nento etyiwayo, ukuze nifumane amandla endleleni. Nakuthi ke nandule ukuhamba loo ndlela yenu inidlulise ekhaya apha.”

Athe ke wona amadoda: “Ngxatsho ke, ungénjenjalo.”

6UAbraham wakhawuleza ukungena ententeni, wafika wathi kuSara: “Khawuthathe izitya ezithathu zomgubo wengqolowa, uxove wenze amaqebengwana, ukhawulezise.” 7Watsho ekhawulezile uAbraham ukuya ezinkomeni, wafika wakhetha elona lityebileyo ithole, wathi malixhelwe ngokukhawuleza. 8Wathatha amasi anengqaka nenyama leyo, wabeka phambi kwaloo madoda, azenzela apho phantsi kwaloo mthi, emi apho yena ngakuwo.

9Ambuza athi: “Uphi na umkakho uSara?”

Wathi: “Usendlwini.”

10Lwathi olunye undwendwe: “Malunga neli xesha kunyaka ozayo ndobe ndibuye. USara umkakho woba enomntwana oyinkwenkwe.”Roma 9:9

USara wabavela emi emva kwabo ngasemnyango. 11Bobabini, uAbraham noSara, babesebaluphele kakhulu, uSara selegqithile kwixabiso lokuzala. 12Wahleka yedwa ke uSara, wathi: “Sendigqithile kwixabiso lokuzala, kanti nomyeni wamOkanye “nenkosi yam” – 1 Pet 3:6 selaluphele.”

13Uthe uNdikhoyo kuAbraham: “Uhleka ntoni uSara, ade athi: ‘Ndingamfumana njani umntwana sendaluphele nje?’ 14Niba kukho into enokuxaka uNdikhoyo?Luka 1:37 Bendithe ngeli xesha kunyaka ozayo ndobe ndibuye; uSara woba enomntwana oyinkwenkwe.”

15USara wakhanyela, kuba wayesoyika, wathi: “Andikhange ndihleke.”

Wathi yena: “Hayi, uhlekile.”

UAbraham ucelela iSodom

16La madoda anduluka, ayivelela iSodom. UAbraham wayehamba nawo ewakhapha. 17Uthe *uNdikhoyo: “Mandingayifihli kuAbraham into endifuna ukuyenza. 18Inzala yakhe yoba sisizwe esikhulu, yaye ndozithamsanqelisa ngaye zonke izizwe. 19Ndimtyumbele ukuze aqeqeshele abantwana bakhe kunye nabazukulwana bakhe ekundithobeleni nasebulungiseni. Xa besenjenjalo ndozizalisekisa izithembiso zam kuAbraham.”

20Uqhube wathi kuAbraham uNdikhoyo: “Iyakhalazelwa iSodom neGomora ngenxa yobubi besono sayo. 21Ngako oko ndiza kukhe ndihle ndiye kuzibonela ukuba kunjalo na. Ndobona ngoko ukuba akunjalo.”

22Emka ke loo madoda, abheka ngaseSodom. Wasala noNdikhoyo yena uAbraham. 23Uthe uAbraham kuNdikhoyo: “Ngaba ngenene, *Mhlekazi, uza kutshabalalisa amalungisa ndawonye nezibhoja? 24Ukuba kukho amashumi amahlanu amalungisa, ngaba ungasibhangisa eso sixeko? Akungesisindisi ngenxa yamashumi amahlanu lawo? 25Hayi kaloku, akunakuyenza into enjalo ukutshabalalisa abangenatyala ndawonye nabagwenxa, ube njalo wohlwaya amalungisa ngesohlwayo esinye naboni. Ngunongekhe lowo. UMgwebi welizwe liphela akamele kugweba ngobulungisa na?”

26Uthe uNdikhoyo: “Ukuba kungakho amashumi amahlanu abantu abamsulwa eSodom, ndingasisindisa eso sixeko sonke ngenxa yabo.”

27Uthe kwakhona uAbraham: “Ndinyamezele, Mhlekazi, ndiyintw' engento, andifanele nakuthetha oku nawe. 28Ukuba ngaba kukho amashumi amane anantlanu endaweni yamashumi amahlanu, ungátshabalalisa isixeko sonke ngenxa yokuba bengaphantsi nje ngesihlanu abantu abamsulwa?”

Uthe uNdikhoyo: “Nokuba ngamashumi mane anantlanu abantu abamsulwa, ndosisindisa isixeko.”

29Ubuye wathi uAbraham: “Ukuba ngamashumi mane nje kuphela?”

Uthe uNdikhoyo: “Sosinda nokuba kunjalo.”

30Wathi ke uAbraham: “Mhlekazi, ungakhathazeki, ndisafuna ukuqonda. Kuya kuthini ke xa bengamashumi amathathu?”

“Nokuba ngamashumi amathathu, sosinda,” utshilo uNdikhoyo.

31“Ndinyamezele, Mhlekazi,” utshilo uAbraham. “Ukuba bangamashumi mabini kuphela, kothini?”

“Nokuba bangamashumi mabini, ndosisindisa isixeko,” utshilo uNdikhoyo.

32Wathi uAbraham: “Mhlekazi, selundinyamezela oku kokugqibela! Kuya kuthini ukuba lishumi linye kuphela abantu abamsulwa abalapho?”

“Nokuba lishumi nje qha, andiyi kusitshabalalisa isixeko,” utshilo uNdikhoyo.

33Wemka ke uNdikhoyo akugqiba ukuthetha noAbraham, naye uAbraham wagoduka.