IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

Umlibo wenzala yoonyana bakaNowa

(1 Gan 1:5-23)

101Nanga amagqabantshintshi ngoonyana bakaNowa, uShem noHam noYafete. Kaloku nabo bazala oonyana emva kwemvulakazi kanogumbe.

2Oonyana bakaYafete naba: nguGomere, uMagogi, uMadayi, uJavan, noTubhali, uMesheki, noTisari. 3Inzala kaGomere ngama-Ashkenezi, amaRifati, namaTogarma. 4Inzala kaJavan yona ngamaElisha, amaTashishe, amaKiti, namaDodan. 5Ngabo abangookhokho babantu ababegudle unxweme nabo babeseziqithini. Yinzala kaYafete ke leyo, eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, isizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

6Oonyana bakaHam nguKushe, uMizerayim, uPuti, noKanana. 7Inzala kaKushe yaba ngamaSebha, amaHavila, amaSabheta, amaRama, namaSabheteka. Inzala kaRama ngamaShebha namaDedan. 8UKushe wayenonyana ogama linguNimrodi, owaba lelona kroti libalaseleyo elizweni. 9Ngoncedo *lukaNdikhoyo waba lichebesha lezingela. Yiyo ke loo nto kuthiwa xa kuthethwayo: “Wanga uNdikhoyo angakupha amandla, ube lizingela, ufuze uNimrodi.” 10Lwaqala eBhabheli, e-Ereki, naseAkadi ulawulo lwakhe. Zontathu ezo ndawo zikwelaseBhabheli. 11Ukusuka apho waya eAsiriya apho wakha isixeko saseNiniva, esaseRehobhoti-ire, nesaseKala, 12kunye neRezen emi phakathi kweNiniva nesixekokazi iKala.

13Inzala kaMizerayim yaba ngamaLudi, ama-Anam, amaLehabhi, amaNafetuyi, 14amaPatrusi, namaKaseluyi, apho kwakuvela khona amaFilistiya namaKafto.

15Oonyana bakaKanana nguSidon owamazibulo, kunye noHeti, 16noJebhusi, noAmori, noGirgashi, 17noHivi, noAreki, noSini, 18noArvadi, noZemari, noHamati. Izizwe ngezizwe zakwaKanan zathi saa, 19yada imida yazo yaya kuthi xhaxhe ngeSidon, yada yaya kutsho eGerari ngaseGaza, yenjenjeya ukuya eSodom naseGomora, eAdama naseZebhoyim kufuphi neLasha. 20Yinzala kaHam ke le eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, sizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

21UShem, umkhuluwa kaYafete, waba ngukhokho wamaHebhere. 22Oonyana bakhe nguElam, uAsuri, uArpakishadi, uLudi, noAram. 23Inzala ka-Aram yaba ngamaUzi, amaHuli, amaGetere, namaMahi. 24UArpakishadi wazala uShela, owazala uHebhere. 25UHebhere wazala oonyana ababini. Omnye nguPelege,Oko kukuthi “uSahlulo” kuba ngexesha lakhe abantu babahlulelene elizweni, omnye yayinguJoketan. 26Inzala kaJoketan yaba ngama-Alemodadi, amaShelefe, amaHazare-mavete, amaJera, 27amaHadoram, amaUzali, amaDikela, 28amaObhali, ama-Abhimayeli, amaShebha, 29amaOfire, amaHavila, namaJobhabhi. Zonke ezi zizwe yinzala kaJoketan. 30Umhlaba ababemi kuwo wawusuka eMesa uye kuthi xhaxhe ngeZefara kweleentaba empumalanga. 31Yinzala kaShem ke leyo, eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, isizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

32Yinzala kaNowa yonke ke le, izizizwe ngezizwe ngokwemilibo yazo. Emva kwemvula kanogumbe zonke izizwe elizweni zavela koonyana bakaNowa.

11

Inqaba yaseBhabheli

111Ngelo xesha abantu elizweni babethetha ulwimi olunye, besebenzisa namagama afanayo ezinto. 2Ke ekubhaduleni kwabo kwelasempumalanga bada baya kutsho kumathafa aseBhabheli, bema apho. 3Bathethana bathi: “Masenze izitena, sizitshise ziqine.” Baza ke basebenzisa ezo zitena endaweni yamatye, netha endaweni yodaka. 4Bathi ke: “Masakhe isixeko, senze nenqaba enencopho eya kutsho esibhakabhakeni, ukuze sibe negama nathi, singathi saa elizweni.”

5*UNdikhoyo wehla weza kusibona eso sixeko babesakhile nenqaba leyo, 6waza wathi: “Xa aba bantu beluhlanga olunye, bekwantetho-nye, sebeqala ngokwenjenje, abanakuxakwa nayintoni na abafuna ukuyenza. 7Yizani sihle, ulwimi lwabo silwenze lube yingxuba-kaxaka, khon' ukuze bangevani ngentetho.” 8Wabathi saa elizweni uNdikhoyo, àbasakha neso sixeko. 9Kwathiwa eso sixeko yiBhabheli,Oko kukuthi “iNgxuba-kaxaka” kuba kaloku uThixo wasuka wayenza ingxuba-kaxaka intetho yabantu. Ukusuka apho abantu bathi saa elizweni.

Inzala kaShem

(1 Gan 1:24-27)

10Nanga amagqabantshintshi ngoShem. Kudlule iminyaka yamibini emva konogumbe, uShem wazala unyana uArpakishadi selenekhulu leminyaka ubudala. 11Uhleli amanye amakhulu amahlanu emva koko, wazala abanye abantwana.

12Akuba namashumi mathathu anantlanu uArpakishadi, wazala unyana uShela. 13Emva koko uhleli amakhulu mane anantathu, wazala nabanye abantwana.

14Akuba namashumi mathathu uShela, wazala unyana uHebhere. 15Wahlala amakhulu mane anantathu emva koko, wazala nabanye abantwana.

16Wayenamashumi mathathu anane uHebhere ukuzala kwakhe unyana uPelegi. 17Uhleli amakhulu mane anamashumi mathathu emva koko, wazala abanye abantwana.

18UPelege uzele unyana, uRewu, emashumi mathathu ubudala. 19Uhleli amakhulu mabini anethoba emva koko, wazala nabanye abantwana.

20URewu uzele unyana, uSerugi, emashumi mathathu anambini ubudala. 21Uhleli amakhulu mabini anesixhenxe emva koko, wazala nabanye abantwana.

22Akuba mashumi mathathu ubudala uSerugi, wazala uNahore. 23Uhleli amakhulu mabini eminyaka emva koko, wazala nabanye abantwana.

24Wayenamashumi mabini anethoba uNahore ukuzala kwakhe unyana wakhe uTera. 25Emva koko uhleli ikhulu lineshumi elinethoba leminyaka, waza wazala nabanye abantwana.

26UTera wayeselenamashumi asixhenxe ukuzala kwakhe uAbram noNahore noHaran.

Inzala kaTera

27Nanga amagqabantshintshi ngoTera uyise ka-Abram noNahore noHaran. UHaran wazala uLothe, 28waza kwayena uHaran watshabela kwakweso sixeko sakubo, iUre kwelamaKaledi.Oko kukuthi “kwelaseBhabheli” Uyise wayesadla amazimba. 29UAbram wathatha uSarayi, waza uNahore yena wathatha uMilika, intombi kaHaran uyise kaIska. 30Ke kaloku uSarayi wayengenabantwana, kuba wayengazali.

31UTera wafuduka eUre, ehamba noAbram unyana wakhe, kunye nomzukulwana wakhe uLothe, unyana kaHaram, kwakunye noSarayi umolokazana wakhe, umka-Abram. Wemka kwelamaKaledi, wafudukela welaseKanana. Bahamba bada baya kutsho eHaran, bafika bema apho. 32Wabhubhela apho eHaran uTera emakhulu mabini anantlanu ubudala.

12

Ukufuduka kuka-Abram

121*UNdikhoyo wathi kuAbram: “Lishiye ilizwe lakowenu, izizalwana kunye nekhaya lakho, umke uye kwilizwe endiza kukwalathisa lona.Mseb 7:2-3; Hebh 11:8

2“Ndiza kukunika inzala eninzi,

eya kuba sisizwe esikhulu;

ndikunike amathamsanqa,

libe nodumo igama lakho,

ube lithamsanqa nakwabanye.

3Abo bakuthamsanqelisayo nam ndobathamsanqelisa,

ndibaqalekise abo bakuqalekisayo.

Zonke izizwe zothamsanqeliswa ngawe.”Gal 3:8

4Wanduluka ke uAbram eHaran ngokomyalelo kaNdikhoyo. Wayemashumi asixhenxe anantlanu ubudala. ULothe naye wahamba kunye noAbram. 5UAbram wemka nomkakhe uSarayi, kunye noLothe unyana womninawa wakhe. Wathatha bonke ubutyebi bakhe, kunye nezicaka zakhe azifumene eHaran, wenjenjeya ukubheka eKanana.

Bakufika eKanana, 6uAbram wenjenjeya wada waya kugaleleka eShekem kwindawo enomthi kaMore. Ayesemi kwelo zwe ngelo xesha amaKanana. 7UNdikhoyo wabonakala kuAbram, wathi: “Nali ke ilizwe eliya kumiwa yinzala yakho.”Mseb 7:5; Gal 3:16 UAbram ke wenza iqonga apho, wanqula uNdikhoyo owabonakala kuye. 8Ukusuka apho wabheka ngasemazantsi kweleentaba kwicala langasempuma yesixeko saseBhetele. Wazigxumeka apho iintente, ephahlwe yiBhetele ngasentshona neAyi ngasempumalanga. Nalapho wenza iqonga, wanqula uNdikhoyo. 9Wanduluka nalapho, egqitha kwiindawo ngeendawo, ejonge emazantsi eKanana.

UAbram eJiputa

10Kwakukho indlala eKanana. Yayinkulu kangangokuba uAbram wehla waya eJiputa, wakha wahlala apho ixeshana. 11Akufika emideni, wathi kumkakhe uSarayi: “Ndiyazi ukuba umhle gqitha, 12yaye akukubona amaJiputa, aza kuthi ungumkam, aze andibulale mna, akushiye wena. 13Uze uthi ke ungudade wethu. Aya kundiphatha kakuhle ke ngenxa yakho, angandibulali.”ZiQalo 20:2; 26:7 14Akugqitha emideni engena eJiputa, amaJiputa akhangwa bubuhle bomka-Abram. 15Amaphakathi kakumkaniApha nakwiivesi ezilandelayo ukumkani waseJiputa kuthiwa nguFaro, igama ababebizwa ngalo mandulo ookumkani eJiputa athi nawo akumbona abuncoma ubuhle bakhe kukumkani. Wathathwa ke, waya kuhlala ebhotwe kwakumkani. 16Ukumkani wamphatha kakuhle uAbram ngenxa yomkakhe, wamphawulela imihlambi yeegusha neebhokhwe, iinkomo needonki, izicaka neenkamela.

17Kodwa ngenxa yokuthathwa kukaSarayi ngukumkani, uNdikhoyo wathumela izibetho zezifo kukumkani nakubantu bonke bakomkhulu. 18Waza ke ukumkani wabiza uAbram, wathi: “Yintoni le nto undenze yona? Kutheni ungandixelelanga nje ukuba ngumkakho lo? 19Kutheni usithi ngudade wenu nje, undiyeke ndimenze umkam? Nanko ke umkakho; mthathe umke naye.” 20Ukumkani wayalela amadoda ukuba uAbram makakhutshelwe ngaphandle kwemida yelo zwe, emke nomkakhe, nayo yonke impahla yakhe.