IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

Umlibo wenzala yoonyana bakaNowa

(1 Gan 1:5-23)

101Nanga amagqabantshintshi ngoonyana bakaNowa, uShem noHam noYafete. Kaloku nabo bazala oonyana emva kwemvulakazi kanogumbe.

2Oonyana bakaYafete naba: nguGomere, uMagogi, uMadayi, uJavan, noTubhali, uMesheki, noTisari. 3Inzala kaGomere ngama-Ashkenezi, amaRifati, namaTogarma. 4Inzala kaJavan yona ngamaElisha, amaTashishe, amaKiti, namaDodan. 5Ngabo abangookhokho babantu ababegudle unxweme nabo babeseziqithini. Yinzala kaYafete ke leyo, eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, isizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

6Oonyana bakaHam nguKushe, uMizerayim, uPuti, noKanana. 7Inzala kaKushe yaba ngamaSebha, amaHavila, amaSabheta, amaRama, namaSabheteka. Inzala kaRama ngamaShebha namaDedan. 8UKushe wayenonyana ogama linguNimrodi, owaba lelona kroti libalaseleyo elizweni. 9Ngoncedo *lukaNdikhoyo waba lichebesha lezingela. Yiyo ke loo nto kuthiwa xa kuthethwayo: “Wanga uNdikhoyo angakupha amandla, ube lizingela, ufuze uNimrodi.” 10Lwaqala eBhabheli, e-Ereki, naseAkadi ulawulo lwakhe. Zontathu ezo ndawo zikwelaseBhabheli. 11Ukusuka apho waya eAsiriya apho wakha isixeko saseNiniva, esaseRehobhoti-ire, nesaseKala, 12kunye neRezen emi phakathi kweNiniva nesixekokazi iKala.

13Inzala kaMizerayim yaba ngamaLudi, ama-Anam, amaLehabhi, amaNafetuyi, 14amaPatrusi, namaKaseluyi, apho kwakuvela khona amaFilistiya namaKafto.

15Oonyana bakaKanana nguSidon owamazibulo, kunye noHeti, 16noJebhusi, noAmori, noGirgashi, 17noHivi, noAreki, noSini, 18noArvadi, noZemari, noHamati. Izizwe ngezizwe zakwaKanan zathi saa, 19yada imida yazo yaya kuthi xhaxhe ngeSidon, yada yaya kutsho eGerari ngaseGaza, yenjenjeya ukuya eSodom naseGomora, eAdama naseZebhoyim kufuphi neLasha. 20Yinzala kaHam ke le eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, sizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

21UShem, umkhuluwa kaYafete, waba ngukhokho wamaHebhere. 22Oonyana bakhe nguElam, uAsuri, uArpakishadi, uLudi, noAram. 23Inzala ka-Aram yaba ngamaUzi, amaHuli, amaGetere, namaMahi. 24UArpakishadi wazala uShela, owazala uHebhere. 25UHebhere wazala oonyana ababini. Omnye nguPelege,Oko kukuthi “uSahlulo” kuba ngexesha lakhe abantu babahlulelene elizweni, omnye yayinguJoketan. 26Inzala kaJoketan yaba ngama-Alemodadi, amaShelefe, amaHazare-mavete, amaJera, 27amaHadoram, amaUzali, amaDikela, 28amaObhali, ama-Abhimayeli, amaShebha, 29amaOfire, amaHavila, namaJobhabhi. Zonke ezi zizwe yinzala kaJoketan. 30Umhlaba ababemi kuwo wawusuka eMesa uye kuthi xhaxhe ngeZefara kweleentaba empumalanga. 31Yinzala kaShem ke leyo, eyayimi izizwe ngezizwe kwiindawo ngeendawo, isizwe ngasinye sithetha olwaso ulwimi.

32Yinzala kaNowa yonke ke le, izizizwe ngezizwe ngokwemilibo yazo. Emva kwemvula kanogumbe zonke izizwe elizweni zavela koonyana bakaNowa.