IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Sifikile isiphelo

71Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo 2lisithi: “Mntundini, ithi iNkosi uNdikhoyo kwilizwe lakwaSirayeli:

“Isiphelo!

Isiphelo sifikile kwiimbombo zone zomhlaba!

3Mhlabandini, sifikile ngoku isiphelo sakho,

kwaye ndiza kukubasela ngomsindo wam;

ndiza kukugweba ngokwezenzo zakho,

ndiziphindezele ngenxa yamasikizi owenzileyo.

4Andiyi kuba naluvelwano,

ndingayi kuba nayo nenceba,

koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho,

uchanwe ngamanyundululu akho.

Uya kutsho uqonde ukuba ndinguNdikhoyo.

5“INkosi uNdikhoyo ithi:

“Intlekele!

Nants' intlekele!

Nants' ifikile!

6Isiphelo sifikile!

Isiphelo sigalelekile!

Siyakugragramela!

Ewe, sifikile!

7Intshabalalo igalelekile, mmindini weli lizwe.

Ixesha lixheshile!

Imini seyisondele;

endaweni yovuyo yidyudyu ezintabeni.

8Ndowukhuphela kuwe umsindo wam,

ndiyiphelisele kuwe ingqumbo yam;

ndiya kukohlwaya ngezenzo zakho,

ndikubuyekeze ngamanyundululu akho.

9Andiyi kuba naluvelwano,

ndingayi kuba nayo nenceba,

koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho,

uchanwe ngamanyundululu akho.

Uya kutsho uqonde ukuba ndim mna Ndikhoyo ogqebhayo.

10“Lufikile usuku!

Ewe, lufikile!

Intshabalalo ithe momfu;

intonga iqhakazile,

ikratshi lidubule!

11Ugonyamelo luyintonga yokohlwaya inkohlakalo;

akukho namnye oya kusinda –

nditsho nkqu ubutyebi,

nantoni na yexabiso.

12“Ixesha lixheshile;

imini ifikile!

Phantsi imincili kumthengi,

umthengisi angabi lusizi,

kuba ingqumbo isifikele isihlwele.

13Umthengisi akayi kuwubuyiselwa umhlaba wakhe

nokuba usaphila nomthengi,Nqulo 25:10,14-16,25-34

kuba awuzukujikwa umbono oxela intshabalalo yesihlwele.

Akukho namnye oya kuba nako ukusindisa ubomi bakhe,

kuba kaloku akukho namnye ungonanga.

14Bangade balivuthele ixilongo,

baxhobe bafe amacala,

kodwa akukho namnye oya kulilwa idabi,

kuba ingqumbo yam iphezu kwesihlwele siphela.

15“Likrele kongaphandle;

kongaphakathi ngubhubhani nendlala.

Abasemaphandleni baya kubulawa ngekrele;

abasesixekweni baya kubhuqwa yindlala nangubhubhani.

16Bonke abasindileyo basaba

baya kubalekela ezintabeni,

bekhala njengamahobe asezintlanjeni,

bekhala ngenxa yezono zabo.

17Ziya kuwa zonke izandla,

amadolo abe nengevane.

18Baya kunxiba amarhonya,

bagubhe kukoyika.

Baya kuba manyonywana,

bazixhwithe iinwele zabo.

19Baya kuyilahla ezitalatweni isiliva yabo,

igolide ifane nento emdaka.

Abayi kusindiswa yigolide nesiliva yabo

ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo.

Abayi kuyidla xa belambile;

kaloku yiyo ebakhubekisileyo.

20Bebeqhayisa ngezihombo zabo ezimbeje-mbeje,

bezisebenzisa ekwenzeni *izithixo zabo ezinezothe *nemifanekiso engamasikizi.

Ngako oko ndiya kuziguqula

zibe njengento emdaka kubo.

21Ndiya kuzinika abasemzini,

zibe lixhoba labo;

ewe, zibe lixhoba lezikhohlakali zomhlaba,

zona ziya kuzixabhela.

22Ndoval' amehlo,

bayigqwalisele indawo yam endiyixabise kunene;

abaphangi bongena bayixabhele.

23“Lungisani amatyathanga,

kuba ilizwe lithe mome ligazi,

isixeko songanyelwe lugonyamelo.

24Ndiya kuza nezona zizwe zikhohlakeleyo,

zithimbe izindlu zabo;

ndiya kuliphelisa ikratshi labanamagunya,

neendawo zabo zonqulo ziya kuxabheleka.

25Lwakufika unxunguphalo,

baya kufuna uxolo,

lube lungafumaneki.

26Yoba yintlekele emva kwenye,

ibe ngamavuso ngamavuso.

Baya kufuna isikhokelo *kumshumayeli;

ibe ingasavakali ndawo imfundiso-mthetho yombingeleli,

amacebiso amadoda amakhulu anyamalale.

27“Iya kuzila ikumkani,

itshawe lincame mpela,

ziwe phantsi izandla zabemi belizwe.

Ndiya kubangcamlisa iindlela zabo;

ewe, ndibohlwaye ngomgangatho wabo.

Baya kuqonda ukuba ndinguNdikhoyo.”

8

Unqulo-zithixo endlwini kaThixo

81Ngonyaka wesithandathu, ngosuku lwesihlanu kwinyanga yesithandathu, ndandihleli endlwini yam, amadoda amakhulu akwaJuda ethe qwelele phambi kwam, ndaza ndonganyelwa ngamandla eNkosi *uNdikhoyo. 2Ndajonga, ndaza ndabona into efana nomntu. Yayingathi ngumlilo ukusuka esinqeni kuhle; ukunyuka yayiqaqambe okwesinyithi esitshe sada sabomvu.Hez 1:27 3Yolula loo nto yayingathi sisandla, yandithi hlasi ngesihlwitha. UMoya wanditsho ndaphakathi komhlaba nezulu, ndaza ngokombono kaThixo ndasiwa eJerusalem kwisango elingentla yeyona nkundla iphakathi apho kwakumi *isithixo esasixhokonxa ikhwele likaNdikhoyo.

4Apho phambi kwam ndabona ubuqaqawuli boThixo kaSirayeli obufana nqwa nobuya ndabuboniswa ethafeni.Hez 1:28 5INkosi yathi kum: “Mntundini, khangela ngasentla.” Ndaza ndajonga, ndabona isithixo esixhokonxa ikhwele likaNdikhoyo simi kufuphi neqonga lamadini ngakwisango langentla.

6INkosi yathi kum: “Mntundini, uyayibona into abayenzayo – intlondi eyenziwa yindlu kaSirayeli apha, izinto eziza kundigxotha kwisibingelelo sam esisodwa? Kanti ke useza kubona nawona manyundululu.”

7Yaza yandibeka esangweni lenkundla. Ndajonga ndabona umngxuma eludongeni. 8Yathi ke kum: “Mntundini, ngoku ke gqobhoza eludongeni.” Nam ke ndagqobhoza, ndaza ndabona umnyango apho.

9Yathi kum: “Ngena ubone amanyundululu abawenzayo apha.” 10Ndaza ke ndangena, ndajonga, ndabona eludongeni kukrolwe imifanekiso yezilo ezirhubuluzayo nezilwanyana ezinezothe nazo zonke izithixo ezisuke zanqulwa yindlu kaSirayeli. 11Phambi kwazo kwakumi amashumi asixhenxe amadoda amakhulu endlu kaSirayeli, phakathi kwawo kukho uYazaniya unyana kaShafan. Nganye kuwo yayiphethe isitya esinesiqholo, kuso kunyuka umsi.

12Yathi kum iNkosi: “Mntundini, ukubonile okwenziwa ngamadoda amakhulu endlu kaSirayeli emnyameni? Yileyo naleyo isegumbini lesithixo sayo. Athi: ‘UNdikhoyo akasiboni; uNdikhoyo ulilahlile eli lizwe.’ ” 13INkosi iqhube yathi: “Uza kubabona besenza izinto ezinezothe ngaphezu kwezi.” 14Indise kwisango elingentla lendlu kaNdikhoyo, ndaza ndabona abafazi behleli bezilele isithixo uTamuzi. 15Ithe kum: “Uyayibona le nto, mntundini? Useza kubona amanyundululu angaphezu kwala.”

16Ngoku indingenise phakathi kweyona nkundla yendlu kaNdikhoyo. Ngakwisango phakathi kweqonga nendawo yokuhamba kwakukho malunga namashumi amabini anesihlanu amadoda. Ayeyifulathele indlu kaNdikhoyo, ejonge empumalanga, equbuda kwilanga lasempuma.

17Ithe kum: “Ukubonile oku, mntundini? Ngathi indlu kaJuda ayanelanga ngala manyundululu iwenzayo, ngoku izalise ilizwe lonke ngogonyamelo, indixhokonxa ngakumbi ukuze ndibe nomsindo. Babone ke aba bantu: nâbo bewangawangisa ngamasebe omdiliya ngasezimpumlweni zabo! 18Ngokwenene andiyi kuba nalusizi, ndingayi kubasindisa; baza kuthi shu yingqumbo yam. Nokuba sebede batsho ngenzwinini yesikhalo andiyi kuphulaphula.”

9

Ukubulawa kwabanquli-zithixo

91Ndaza ndayiva iNkosi isithi: “Biza amagosa ocwangco esixeko, ngalinye kuwo liphathe isixhobo salo.” 2Ndabona kusithi gqi isithandathu samadoda sivela kwisango eliphezulu elijonge entla, iyileyo iphethe isixhobo esoyikekayo. Ayehamba nomfo onxibe ilinen, egaxele izinto zokubhala. Bangena bema ngakwiqonga lamadini lobhedu.

3Ubuqaqawuli bukaThixo bafunquka phezu *kwesithunywa esimaphiko apho babukhona, baza beza kuthi zinzi emgubasini wendlu kaThixo. Waza ke uNdikhoyo wamyalela umfo onxibe ilinen enezixhobo zakhe zokubhala, 4wathi: “Tyhutyha isixeko saseJerusalem, ubaphawule ebunziSiTyh 7:3; 9:4; 14:1 abo bawanyanyayo amanyundululu enziwa khona.”

5Ndithe ndisamamele njalo wathi kwabanye abo: “Mlandeleni, nityhutyhe isixeko, nibulale, ningabi nanceba namfesane, 6nityakatye nitshabalalise amaxhego, amadodana neentombi, abafazi nabantwana, kodwa maze ningamchukumisi onophawu. Qalani kanye esibingelelweni.” Ngoko nangoko baqala ngamadoda amakhulu ayelapho phambi kwendlu kaThixo.

7Kwakhona uthe kubo: “Yigqwaliseni indlu kaThixo, iinkundla zizale zizidumbu. Hambani!” Baza ke bahamba betyakatya bebulala esixekweni apho. 8Ngeli xesha babulalayo ndishiywe ndedwa, ndasuka ndacambalala ndabhomboloza ndathi: “Awu, Nkosi Ndikhoyo, ukhuphela ingqumbo yakho eJerusalem ngokutshabalalisa namasalela la ukuze kungasali nempunde kwaSirayeli?”

9Wandiphendula wathi: “Lukhulu kakhulu ukreqo lwendlu kaSirayeli nekaJuda; kuligazi nje elizweni, ubulungisa abukho konke kwesi sixeko. Bathi: ‘UNdikhoyo ulishiyile ilizwe; uNdikhoyo akasiboni.’ 10Ke ngoko andizi kuba nanceba ndibasindise, kodwa baya kuvuna loo nto bayilimileyo.”

11Ke kaloku umfo onxibe izambatho zelinen ephethe izixhobo zakhe zokubhala wabuya wathi: “Ndisebenze ngokomyalelo wakho.”