IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ukuchaswa konqulo-zithixo

61Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, zikhangele iintaba zakwaSirayeli, ushumayele uzikhalimele, 3uthi: Zintabandini zakwaSirayeli, liveni izwi leNkosi uNdikhoyo. Ithi iNgangalala uNdikhoyo kwiintaba neenduli, iingxingwa neentlambo: Ndiza kunibetha ngemfazwe, ndizitshabalalise iindawo zenu zonqulo eziphakamileyo. 4Ndiza kuwadiliza amaqonga enu amadini, ndiwatyumze amaqonga enu eziqhumiso; ndiza kubatyakatya ngekrele abantu benu bawe phambi *kwezithixo zenu. 5Izidumbu zamaSirayeli ndiza kuzifumba phambi kwezithixo zawo, ndize amathambo awo ndiwasarhaze ajikeleze amaqonga enu. 6Nakuyiphi na indawo enimi kuyo izixeko ziya kutshatyalaliswa, zize iindawo zonqulo eziphakamileyo zidilizwe, khon' ukuze amaqonga enu amadini aqhekezwe, nezithixo zenu zityunyuzwe, namaqonga eziqhumiso achitha-chithwe, zide ziphele tu izinto ebenizenze ngezandla zenu. 7Abantu baya kugeqwa likrele phakathi kwenu, ukuze niqonde ukuba mna ndinguNdikhoyo.

8“Kodwa abanye ndiya kubasindisa, kuba bakho abaya kusaba lingabazuzi ikrele ngeli xesha nisarhazwe kwezinye izizwe namazwe. 9Ke abo bathe bengabathinjwa basinda, baya kukukhumbula ukukhathazeka kwam ngenxa yokungathembeki kwabo, ngokundinikela umva, benqwenela izithixo zabo. Baya kuzizonda ngenxa yobugwenxa babo nangawo onke amanyundululu abo. 10Baya kundazi ukuba mna ndinguNdikhoyo, andifananga ndabatyityimbisela umnwe ukuba ndiya kubahlisela esi sithwakumbe.

11“Ithi iNgangalala iNkosi uNdikhoyo: Betha ngesandla sakho, ungqishe ngonyawo, uthi: ‘Yeha!’ ngenxa yamanyundululu endlu kaSirayeli, kuba baya kufa ngekrele, ngendlala, nangobhubhani. 12Okude uya kufa ngobhubhani; okufutshane uya kufa ngekrele; othe wasinda uya kufa yindlala. Ndiya kwenjenjalo ke xa ndiwukhuphela kubo umsindo wam. 13Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo xa bebona izidumbu zâbo bafe ngekrele zidunduluze phakathi kwezithixo namaqonga abo, nakuzo zonke iinduli eziphakamileyo, nasezincotsheni zeentaba, naphantsi kwemithi nemioki – apho babesenzela izithixo zabo iziqhumiso ezivumba limnandi. 14Ndiya kusolula isandla, umhlaba ndiwubharhise ukusuka ezantsi entlango kuye eDibla kumantla – nditsho kuzo zonke iindawo ezimiwe ngabo. Ewe, baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

7

Sifikile isiphelo

71Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo 2lisithi: “Mntundini, ithi iNkosi uNdikhoyo kwilizwe lakwaSirayeli:

“Isiphelo!

Isiphelo sifikile kwiimbombo zone zomhlaba!

3Mhlabandini, sifikile ngoku isiphelo sakho,

kwaye ndiza kukubasela ngomsindo wam;

ndiza kukugweba ngokwezenzo zakho,

ndiziphindezele ngenxa yamasikizi owenzileyo.

4Andiyi kuba naluvelwano,

ndingayi kuba nayo nenceba,

koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho,

uchanwe ngamanyundululu akho.

Uya kutsho uqonde ukuba ndinguNdikhoyo.

5“INkosi uNdikhoyo ithi:

“Intlekele!

Nants' intlekele!

Nants' ifikile!

6Isiphelo sifikile!

Isiphelo sigalelekile!

Siyakugragramela!

Ewe, sifikile!

7Intshabalalo igalelekile, mmindini weli lizwe.

Ixesha lixheshile!

Imini seyisondele;

endaweni yovuyo yidyudyu ezintabeni.

8Ndowukhuphela kuwe umsindo wam,

ndiyiphelisele kuwe ingqumbo yam;

ndiya kukohlwaya ngezenzo zakho,

ndikubuyekeze ngamanyundululu akho.

9Andiyi kuba naluvelwano,

ndingayi kuba nayo nenceba,

koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho,

uchanwe ngamanyundululu akho.

Uya kutsho uqonde ukuba ndim mna Ndikhoyo ogqebhayo.

10“Lufikile usuku!

Ewe, lufikile!

Intshabalalo ithe momfu;

intonga iqhakazile,

ikratshi lidubule!

11Ugonyamelo luyintonga yokohlwaya inkohlakalo;

akukho namnye oya kusinda –

nditsho nkqu ubutyebi,

nantoni na yexabiso.

12“Ixesha lixheshile;

imini ifikile!

Phantsi imincili kumthengi,

umthengisi angabi lusizi,

kuba ingqumbo isifikele isihlwele.

13Umthengisi akayi kuwubuyiselwa umhlaba wakhe

nokuba usaphila nomthengi,Nqulo 25:10,14-16,25-34

kuba awuzukujikwa umbono oxela intshabalalo yesihlwele.

Akukho namnye oya kuba nako ukusindisa ubomi bakhe,

kuba kaloku akukho namnye ungonanga.

14Bangade balivuthele ixilongo,

baxhobe bafe amacala,

kodwa akukho namnye oya kulilwa idabi,

kuba ingqumbo yam iphezu kwesihlwele siphela.

15“Likrele kongaphandle;

kongaphakathi ngubhubhani nendlala.

Abasemaphandleni baya kubulawa ngekrele;

abasesixekweni baya kubhuqwa yindlala nangubhubhani.

16Bonke abasindileyo basaba

baya kubalekela ezintabeni,

bekhala njengamahobe asezintlanjeni,

bekhala ngenxa yezono zabo.

17Ziya kuwa zonke izandla,

amadolo abe nengevane.

18Baya kunxiba amarhonya,

bagubhe kukoyika.

Baya kuba manyonywana,

bazixhwithe iinwele zabo.

19Baya kuyilahla ezitalatweni isiliva yabo,

igolide ifane nento emdaka.

Abayi kusindiswa yigolide nesiliva yabo

ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo.

Abayi kuyidla xa belambile;

kaloku yiyo ebakhubekisileyo.

20Bebeqhayisa ngezihombo zabo ezimbeje-mbeje,

bezisebenzisa ekwenzeni *izithixo zabo ezinezothe *nemifanekiso engamasikizi.

Ngako oko ndiya kuziguqula

zibe njengento emdaka kubo.

21Ndiya kuzinika abasemzini,

zibe lixhoba labo;

ewe, zibe lixhoba lezikhohlakali zomhlaba,

zona ziya kuzixabhela.

22Ndoval' amehlo,

bayigqwalisele indawo yam endiyixabise kunene;

abaphangi bongena bayixabhele.

23“Lungisani amatyathanga,

kuba ilizwe lithe mome ligazi,

isixeko songanyelwe lugonyamelo.

24Ndiya kuza nezona zizwe zikhohlakeleyo,

zithimbe izindlu zabo;

ndiya kuliphelisa ikratshi labanamagunya,

neendawo zabo zonqulo ziya kuxabheleka.

25Lwakufika unxunguphalo,

baya kufuna uxolo,

lube lungafumaneki.

26Yoba yintlekele emva kwenye,

ibe ngamavuso ngamavuso.

Baya kufuna isikhokelo *kumshumayeli;

ibe ingasavakali ndawo imfundiso-mthetho yombingeleli,

amacebiso amadoda amakhulu anyamalale.

27“Iya kuzila ikumkani,

itshawe lincame mpela,

ziwe phantsi izandla zabemi belizwe.

Ndiya kubangcamlisa iindlela zabo;

ewe, ndibohlwaye ngomgangatho wabo.

Baya kuqonda ukuba ndinguNdikhoyo.”

8

Unqulo-zithixo endlwini kaThixo

81Ngonyaka wesithandathu, ngosuku lwesihlanu kwinyanga yesithandathu, ndandihleli endlwini yam, amadoda amakhulu akwaJuda ethe qwelele phambi kwam, ndaza ndonganyelwa ngamandla eNkosi *uNdikhoyo. 2Ndajonga, ndaza ndabona into efana nomntu. Yayingathi ngumlilo ukusuka esinqeni kuhle; ukunyuka yayiqaqambe okwesinyithi esitshe sada sabomvu.Hez 1:27 3Yolula loo nto yayingathi sisandla, yandithi hlasi ngesihlwitha. UMoya wanditsho ndaphakathi komhlaba nezulu, ndaza ngokombono kaThixo ndasiwa eJerusalem kwisango elingentla yeyona nkundla iphakathi apho kwakumi *isithixo esasixhokonxa ikhwele likaNdikhoyo.

4Apho phambi kwam ndabona ubuqaqawuli boThixo kaSirayeli obufana nqwa nobuya ndabuboniswa ethafeni.Hez 1:28 5INkosi yathi kum: “Mntundini, khangela ngasentla.” Ndaza ndajonga, ndabona isithixo esixhokonxa ikhwele likaNdikhoyo simi kufuphi neqonga lamadini ngakwisango langentla.

6INkosi yathi kum: “Mntundini, uyayibona into abayenzayo – intlondi eyenziwa yindlu kaSirayeli apha, izinto eziza kundigxotha kwisibingelelo sam esisodwa? Kanti ke useza kubona nawona manyundululu.”

7Yaza yandibeka esangweni lenkundla. Ndajonga ndabona umngxuma eludongeni. 8Yathi ke kum: “Mntundini, ngoku ke gqobhoza eludongeni.” Nam ke ndagqobhoza, ndaza ndabona umnyango apho.

9Yathi kum: “Ngena ubone amanyundululu abawenzayo apha.” 10Ndaza ke ndangena, ndajonga, ndabona eludongeni kukrolwe imifanekiso yezilo ezirhubuluzayo nezilwanyana ezinezothe nazo zonke izithixo ezisuke zanqulwa yindlu kaSirayeli. 11Phambi kwazo kwakumi amashumi asixhenxe amadoda amakhulu endlu kaSirayeli, phakathi kwawo kukho uYazaniya unyana kaShafan. Nganye kuwo yayiphethe isitya esinesiqholo, kuso kunyuka umsi.

12Yathi kum iNkosi: “Mntundini, ukubonile okwenziwa ngamadoda amakhulu endlu kaSirayeli emnyameni? Yileyo naleyo isegumbini lesithixo sayo. Athi: ‘UNdikhoyo akasiboni; uNdikhoyo ulilahlile eli lizwe.’ ” 13INkosi iqhube yathi: “Uza kubabona besenza izinto ezinezothe ngaphezu kwezi.” 14Indise kwisango elingentla lendlu kaNdikhoyo, ndaza ndabona abafazi behleli bezilele isithixo uTamuzi. 15Ithe kum: “Uyayibona le nto, mntundini? Useza kubona amanyundululu angaphezu kwala.”

16Ngoku indingenise phakathi kweyona nkundla yendlu kaNdikhoyo. Ngakwisango phakathi kweqonga nendawo yokuhamba kwakukho malunga namashumi amabini anesihlanu amadoda. Ayeyifulathele indlu kaNdikhoyo, ejonge empumalanga, equbuda kwilanga lasempuma.

17Ithe kum: “Ukubonile oku, mntundini? Ngathi indlu kaJuda ayanelanga ngala manyundululu iwenzayo, ngoku izalise ilizwe lonke ngogonyamelo, indixhokonxa ngakumbi ukuze ndibe nomsindo. Babone ke aba bantu: nâbo bewangawangisa ngamasebe omdiliya ngasezimpumlweni zabo! 18Ngokwenene andiyi kuba nalusizi, ndingayi kubasindisa; baza kuthi shu yingqumbo yam. Nokuba sebede batsho ngenzwinini yesikhalo andiyi kuphulaphula.”