IsiXhosa 1996 (XHO96)
5

UHezekile uzigugula iinwele neendevu

51Wathi kum *uNdikhoyo: “Ngoko ke, mntundini, thatha ikrele elibukhali, ususe ngalo iinwele zakho neendevu zakho ngokungathi liyimela yokugugula. Uze uthathe isikali, wenze imilinganiso ngemilinganiso yeenwele ezo. 2Kuya kuthi zakuphela iintsuku zorhangqo usitshise ngomlilo isithathu seenwele phakathi esixekweni; esinye isithathu ujikeleze naso ngaphandle kwesixeko, uhambe usinqunqa ngekrele; esokugqibela usilahle simke nomoya. Kaloku ndiya kuwaleqa ndiqhiwulé ikrele lam. 3Uze ushiye iinwele ezimbalwa, uzifihle emgobeni wengubo yakho. 4Uze uthathe zibe mbalwa kwezi, uziphose emlilweni zitshe. Umlilo uya kuqala apho, unwenwele kuyo yonke indlu kaSirayeli.”

5Ithi iNkosi uNdikhoyo: “Le yiJerusalem endiyibeke phakathi kweentlanga, yaza yarhangqwa ngamazwe. 6Kodwa ngenxa yenkohlakalo yayo iyivukele imithetho nemimiselo yam nangaphezu kweentlanga namazwe ayirhangqileyo. Iyibukule imithetho yam, yayityeshela imimiselo yam.

7“Ngako oko ithi iNkosi uNdikhoyo: ‘Ube nobutshijolo ngaphezu kweentlanga ezikurhangqileyo, waza wayityeshela imimiselo yam, akwayithobela imithetho yam. Uyalabalaba nakumgangatho weentlanga ezikurhangqileyo.’ ”

8Yaqhuba iNgangalala iNkosi uNdikhoyo yathi: “Ke ngoko mna ngokwam ndiyalwa nawe, Jerusalem, ndaye ndiza kukohlwaya iintlanga zijongile. 9Ngenxa yamasikizi owenzileyo, kuwe ndiza kwenza into endingazange ndayenza ngaphambili, endingayi khuphinda ndiyenze nanini na. 10Ewe, kuwe ooyise baya kudla abantwana babo,ZiLilo 4:10 abantwana badle ooyise. Ndiya kukohlwaya, ndize amasalela ndiwasarhaze emoyeni. 11Mna ngokwam ndiyafunga, itsho iNkosi uNdikhoyo, njengokuba ungcolise isibingelelo sam esingcwele ngezithixo zakho ezinezothe nangezenzo zakho ezingamasikizi, ndiza kuzirhoxisa iimfefe zam kuwe; andiyi kuba naluvelwano. 12Isahlulo sesithathu sabantu bakho siya kufa ngubhubhani okanye sitshabalale yindlala phambi kwakho; esinye isithathu siya kubulawa ngekrele ngaphandle kweendonga zesixeko; esokugqibela isithathu ndiya kusisarhaza emoyeni, ndisileqe ndiqhiwulé ikrele lam.

13“Emva koko ke uya kuphela umsindo kum, nokuqumba kuthothe, kuba ndiya kuba ndiziphindezele. Xa ingqumbo yam ndiyikhuphele kubo baya kwazi ukuba mna Ndikhoyo ndithethile ndiqhutywa likhwele lam.

14“Ndiya kukwenza ube ngophaleleyo nesigculelo seentlanga ophakathi kwazo kwanâbo badlula ngendlela. 15Uya kuba ngumqondiso osisigculelo nentlekisa nesikizi kwabo uhleli phakathi kwabo, xa ndikohlwaya ngomsindo nangengqumbo, ndikukhalimela kabukhali. Mna Ndikhoyo ndithethile. 16Iintolo zam endinitshabalalisa ngazo yindlala. Ewe, ndiya kuyandisa indlala kuni ngokuvala ningakuzuzi ukudla. 17Ndiya kunithumela ngendlala namarhamncwa, nize nisale ningenabantwana. Niya kuba sisisulu sikabhubhani nokuphalala kwegazi, kuba ndiya kulithumela kuni ikrele.SiTyh 6:8 Mna Ndikhoyo ndithethile.”

6

Ukuchaswa konqulo-zithixo

61Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, zikhangele iintaba zakwaSirayeli, ushumayele uzikhalimele, 3uthi: Zintabandini zakwaSirayeli, liveni izwi leNkosi uNdikhoyo. Ithi iNgangalala uNdikhoyo kwiintaba neenduli, iingxingwa neentlambo: Ndiza kunibetha ngemfazwe, ndizitshabalalise iindawo zenu zonqulo eziphakamileyo. 4Ndiza kuwadiliza amaqonga enu amadini, ndiwatyumze amaqonga enu eziqhumiso; ndiza kubatyakatya ngekrele abantu benu bawe phambi *kwezithixo zenu. 5Izidumbu zamaSirayeli ndiza kuzifumba phambi kwezithixo zawo, ndize amathambo awo ndiwasarhaze ajikeleze amaqonga enu. 6Nakuyiphi na indawo enimi kuyo izixeko ziya kutshatyalaliswa, zize iindawo zonqulo eziphakamileyo zidilizwe, khon' ukuze amaqonga enu amadini aqhekezwe, nezithixo zenu zityunyuzwe, namaqonga eziqhumiso achitha-chithwe, zide ziphele tu izinto ebenizenze ngezandla zenu. 7Abantu baya kugeqwa likrele phakathi kwenu, ukuze niqonde ukuba mna ndinguNdikhoyo.

8“Kodwa abanye ndiya kubasindisa, kuba bakho abaya kusaba lingabazuzi ikrele ngeli xesha nisarhazwe kwezinye izizwe namazwe. 9Ke abo bathe bengabathinjwa basinda, baya kukukhumbula ukukhathazeka kwam ngenxa yokungathembeki kwabo, ngokundinikela umva, benqwenela izithixo zabo. Baya kuzizonda ngenxa yobugwenxa babo nangawo onke amanyundululu abo. 10Baya kundazi ukuba mna ndinguNdikhoyo, andifananga ndabatyityimbisela umnwe ukuba ndiya kubahlisela esi sithwakumbe.

11“Ithi iNgangalala iNkosi uNdikhoyo: Betha ngesandla sakho, ungqishe ngonyawo, uthi: ‘Yeha!’ ngenxa yamanyundululu endlu kaSirayeli, kuba baya kufa ngekrele, ngendlala, nangobhubhani. 12Okude uya kufa ngobhubhani; okufutshane uya kufa ngekrele; othe wasinda uya kufa yindlala. Ndiya kwenjenjalo ke xa ndiwukhuphela kubo umsindo wam. 13Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo xa bebona izidumbu zâbo bafe ngekrele zidunduluze phakathi kwezithixo namaqonga abo, nakuzo zonke iinduli eziphakamileyo, nasezincotsheni zeentaba, naphantsi kwemithi nemioki – apho babesenzela izithixo zabo iziqhumiso ezivumba limnandi. 14Ndiya kusolula isandla, umhlaba ndiwubharhise ukusuka ezantsi entlango kuye eDibla kumantla – nditsho kuzo zonke iindawo ezimiwe ngabo. Ewe, baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

7

Sifikile isiphelo

71Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo 2lisithi: “Mntundini, ithi iNkosi uNdikhoyo kwilizwe lakwaSirayeli:

“Isiphelo!

Isiphelo sifikile kwiimbombo zone zomhlaba!

3Mhlabandini, sifikile ngoku isiphelo sakho,

kwaye ndiza kukubasela ngomsindo wam;

ndiza kukugweba ngokwezenzo zakho,

ndiziphindezele ngenxa yamasikizi owenzileyo.

4Andiyi kuba naluvelwano,

ndingayi kuba nayo nenceba,

koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho,

uchanwe ngamanyundululu akho.

Uya kutsho uqonde ukuba ndinguNdikhoyo.

5“INkosi uNdikhoyo ithi:

“Intlekele!

Nants' intlekele!

Nants' ifikile!

6Isiphelo sifikile!

Isiphelo sigalelekile!

Siyakugragramela!

Ewe, sifikile!

7Intshabalalo igalelekile, mmindini weli lizwe.

Ixesha lixheshile!

Imini seyisondele;

endaweni yovuyo yidyudyu ezintabeni.

8Ndowukhuphela kuwe umsindo wam,

ndiyiphelisele kuwe ingqumbo yam;

ndiya kukohlwaya ngezenzo zakho,

ndikubuyekeze ngamanyundululu akho.

9Andiyi kuba naluvelwano,

ndingayi kuba nayo nenceba,

koko ndiya kukubuyekeza ngenxa yezenzo zakho,

uchanwe ngamanyundululu akho.

Uya kutsho uqonde ukuba ndim mna Ndikhoyo ogqebhayo.

10“Lufikile usuku!

Ewe, lufikile!

Intshabalalo ithe momfu;

intonga iqhakazile,

ikratshi lidubule!

11Ugonyamelo luyintonga yokohlwaya inkohlakalo;

akukho namnye oya kusinda –

nditsho nkqu ubutyebi,

nantoni na yexabiso.

12“Ixesha lixheshile;

imini ifikile!

Phantsi imincili kumthengi,

umthengisi angabi lusizi,

kuba ingqumbo isifikele isihlwele.

13Umthengisi akayi kuwubuyiselwa umhlaba wakhe

nokuba usaphila nomthengi,Nqulo 25:10,14-16,25-34

kuba awuzukujikwa umbono oxela intshabalalo yesihlwele.

Akukho namnye oya kuba nako ukusindisa ubomi bakhe,

kuba kaloku akukho namnye ungonanga.

14Bangade balivuthele ixilongo,

baxhobe bafe amacala,

kodwa akukho namnye oya kulilwa idabi,

kuba ingqumbo yam iphezu kwesihlwele siphela.

15“Likrele kongaphandle;

kongaphakathi ngubhubhani nendlala.

Abasemaphandleni baya kubulawa ngekrele;

abasesixekweni baya kubhuqwa yindlala nangubhubhani.

16Bonke abasindileyo basaba

baya kubalekela ezintabeni,

bekhala njengamahobe asezintlanjeni,

bekhala ngenxa yezono zabo.

17Ziya kuwa zonke izandla,

amadolo abe nengevane.

18Baya kunxiba amarhonya,

bagubhe kukoyika.

Baya kuba manyonywana,

bazixhwithe iinwele zabo.

19Baya kuyilahla ezitalatweni isiliva yabo,

igolide ifane nento emdaka.

Abayi kusindiswa yigolide nesiliva yabo

ngomhla wengqumbo kaNdikhoyo.

Abayi kuyidla xa belambile;

kaloku yiyo ebakhubekisileyo.

20Bebeqhayisa ngezihombo zabo ezimbeje-mbeje,

bezisebenzisa ekwenzeni *izithixo zabo ezinezothe *nemifanekiso engamasikizi.

Ngako oko ndiya kuziguqula

zibe njengento emdaka kubo.

21Ndiya kuzinika abasemzini,

zibe lixhoba labo;

ewe, zibe lixhoba lezikhohlakali zomhlaba,

zona ziya kuzixabhela.

22Ndoval' amehlo,

bayigqwalisele indawo yam endiyixabise kunene;

abaphangi bongena bayixabhele.

23“Lungisani amatyathanga,

kuba ilizwe lithe mome ligazi,

isixeko songanyelwe lugonyamelo.

24Ndiya kuza nezona zizwe zikhohlakeleyo,

zithimbe izindlu zabo;

ndiya kuliphelisa ikratshi labanamagunya,

neendawo zabo zonqulo ziya kuxabheleka.

25Lwakufika unxunguphalo,

baya kufuna uxolo,

lube lungafumaneki.

26Yoba yintlekele emva kwenye,

ibe ngamavuso ngamavuso.

Baya kufuna isikhokelo *kumshumayeli;

ibe ingasavakali ndawo imfundiso-mthetho yombingeleli,

amacebiso amadoda amakhulu anyamalale.

27“Iya kuzila ikumkani,

itshawe lincame mpela,

ziwe phantsi izandla zabemi belizwe.

Ndiya kubangcamlisa iindlela zabo;

ewe, ndibohlwaye ngomgangatho wabo.

Baya kuqonda ukuba ndinguNdikhoyo.”