IsiXhosa 1996 (XHO96)
31

Umsedare eLebhanon

311Ngosuku lokuqala kwinyanga yesithathu yonyaka weshumi elinanye ndaliva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Mntundini, bhekisa kukumkani waseJiputa nezihlwele zakhe, uthi:

“Ngubani na onokufaniswa nawe ngobungangamsha?

3Khangela iAsiriya eyaye ingumsedare eLebhanon,

omasebe mahle ongamele ihlathi.

Kaloku wawukhule wamde,

uyivelele kanye loo ntshinyela yehlathi.

4Waba mde kuba wawusela amanzi

emithombo ephuma emathunjini omhlaba,

emilanjana inkcenkceza amanzi phezu kweengcambu zawo,

ize isele neminye imithi yasendle.

5Ngoko ke waba mde lee kuneminye imithi apho endle,

aqhama amasetyana awo, axanda amasebe,

ngenxa yamanzi amaninzi.

6Zonke iintakazana zakha iindlwana zazo kumasetyana awo;

zonke izilo zasendle zazala amathole azo phakathi kwamasebe awo;

zonke izizwe ezinodumo zaphumla emthunzini wawo.

7Wawongamele ngobuhle, uxandile ngamasebe,

kuba iingcambu zawo zazisela amanzi ezantsi emathunjini omhlaba.

8Imisedare yomyezo kaThixoZiQalo 2:9 yayingathathi nto kuwo,

ngokunjalo namasebe emipayini.

Amasebe emipleyini ayenganeno kweyawo ngobuhle obuyimbalasane.

Babudlule nawuphi na umthi emyezweni kaThixo.

9Enziwa ndim aba mahle naloo masebe aqhamileyo,

umthi ogqwesa yonke imithi yaseIdeni, umyezo kaThixo.”

10“Ngako oko itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Wawumde kangangoko, uyivelele lee intshinyela yehlathi, wade wazingca ngobude bawo. 11Ngenxa yoko ndawunikezela umlawuli wezizwe ukuba enze kuwo ngokwenkohlakalo yawo. Ndawushenxisa, 12waza wagawulwa sesona sizwe sikhohlakeleyo kwezasemzini. Amasebe awo awela ezintabeni nasezintlanjeni; aphukela kuzo zonke iingxingwa zelizwe. Zonke izizwe zehlabathi zawushiya umthunzi wawo. 13Zonke iintaka zahlala kuloo mthi uwileyo, nazo zonke izilo zabutha phakathi kwamasebe awo. 14Ngako oko sokube kuphinde kubekho mthi ukhula ngasemanzini owongamela eminye imithi ngobude, uvelele intshinyela yehlathi. Akube kuphinde kubekho mthi ufunxa amanzi emhlabeni uya kuba mde ngolo hlobo. Yonke imelwe kukufa, itshone ngaphantsi komhlaba njengabantu bonke abatshona kwelabafileyo.

15“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Mhla watshona kwelabafilyo, imithombo ndayithi wambu ngokuwuzilela, ndayinqumamisa imilanjana yayo, aza amanzi ayeka ukunkcenkceza. Ngokunjalo iLebhanon ndayithi gqume ngobumnyama, yaza yonke imithi endle yabuna. 16Izizwe ndazenza zangcangcazela zakuva isandi sokuwa kwawo xa ndandiwufaka engcwabeni kunye nabo bangena kwelabafileyo. Kwakuba njalo yonke imithi yaseIdeni, eyona-yona mithi yaseLebhanon, yonke imithi eyayimi phezu kwamanzi, yaxola ngaphantsi komhlaba. 17Abo babephumla emthunzini wawo, izizwe ezingabancedisi bawo, nabo babengene engcwabeni kunye nawo, baya kuhlangana nâbo babefe ngekrele.

18“Nguwuphi umthi kweyaseIdeni onokufaniswa nawe ngobuqaqawuli nobungangamsha? Kanti nawe, kumkani waseJiputa, uya kutshoniswa phantsi komhlaba kunye nemithi yaseIdeni; uya kulala phakathi kwabangalukanga, abo batyakatywe ngekrele.

“Nditsho wena kumkani waseJiputa nezihlwele zakho zonke; ewe, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”

32

Ukulilela ukumkani waseJiputa

321Ngomhla wokuqala wenyanga yeshumi elinambini yonyaka weshumi elinambini ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yitsho isililo ngokumkani waseJiputa, uthi kuye:

“Kuphelile kuwe, ngonyama yezizwe!

Unjengegongqongqo elwandle

xa uzibhija-bhija kuloo mlambo wakho

uwagxobha-gxobha amanzi ngezo nyawo zakho,

atsho amdaka amanzi emlanjeni.

3Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

Ndiza kuza nesihlwele sabantu,

ndikubambise ngomnatha,

baze bakurhole ngawo.

4Ndiya kukuphosa emhlabeni,

ndikugibisele elubala.

Iintaka ziya kuhlala phezu kwakho;

zonke izilwanyana zehlabathi ziya kukwenza ixhwayelo.

5Ndiya kuyisasaza ezintabeni inyama yakho;

iintlambo ziya kuzala ngamaxhwayelo akho.

6Igazi lakho liya kuqukuqela

lizalise ilizwe kude kuye ezintabeni;

inyama yakho iya kuzalisa zonke iingxingwa.

7Xa ndikucima igama,

ndiya kuligquma izulu,

ndizigubungele iinkwenkwezi.

Ilanga ndiya kulisitha ngelifu;

inyanga ayisayi kukhanya.Isaya 13:10; Mat 24:29; Luka 21:25; siTyh 6:12-13; 8:12

8Phezu kwakho ndiya kukucima ukukhanya kwezulu,

ndihlise ubumnyama phezu kwelizwe,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

9“Intlaninge yezizwe yosuka ikhathazeke

zakuva ngokutshatyalaliswa kwakho,

nditsho namazwe ongazange uwazi.

10Ndiya kukwenza ube nomdintsi ezizweni;

iikumkani ziya kuba namanwele ngenxa yakho,

xa ikrele lam limenyezela zijongile.

Mhla waphelelwa ziya kuthuthumela zonke;

zovakala zisithi: ‘Sosinda kanjani thina?’

11“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Liza kungena kuwe ikrele lekumkani yaseBhabheli.

12Ndiya kwenza ukuba izihlwele zakho

zityakatywe ngekrele lamadoda azizigantsontso –

ezona zikhohlakali zikhoyo.

Aya kulitshitshisa ikratshi laseJiputa,

zitshatyalaliswe ezo zihlwele.

13Imihlambi yeenkomo ngakwezo zatyhwentywe zamanzi

ndiya kutsho ife tu.

Kuzo akusayi kuphinde kugxobhe nyawo lwamntu nanqina lankomo.

14Osuka angcwenge amanzi,

imilambo iqukuqele ngathi ngamafutha omnquma,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

15Xa ndiyibharhisayo iJiputa

kube sebugxwayibeni kanye,

xa ndibhubhisa konke khona,

baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

16“Esi sililo siya kwenzelwa yona. Siya kwenziwa ziintombi zezizwe, sisenzelwa iJiputa nezihlwele zayo, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”

17Ngomhla weshumi elinesihlanu enyangeni, kunyaka weshumi elinambini, ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 18“Mntundini, zenzele isijwili izihlwele zaseJiputa, uzithobele phantsi komhlaba kunye nezizwe ezinamandla, behle bangene kwelabafileyo kunye nâbo bangena khona. 19Yithi kubo: ‘Ngaba nina niyalungiselelwa kunabanye? Yihlani niye kulala phakathi kwabangalukanga.’ 20Baya kuwa nâbo babulewe ngekrele. Ikrele lithiwe rhuthu esingxotyeni salo; iJiputa mayirhuqwe imke kunye nezihlwele zayo. 21Kwelabafileyo iingangalala zeenkokheli ziya kuthetha ngeJiputa namahlakani ayo, zithi: ‘Behla baza kulala nabangalukanga, abo babulewe ngekrele.’

22“Ilapho iAsiriya kunye nomkhosi wayo wonke; urhangqwe ngamangcwaba abantu bayo bonke ababuleweyo, bebulawa ngekrele. 23Amangcwaba abo asezantsi kwelabafileyo; arhangqwe zizidumbu zomkhosi wayo. Bonke abahlwayela ivuso elizweni labaphilayo batyakatyiwe babulawa ngekrele.

24“Ilapho iElam; ingcwaba layo lirhangqwe zizihlwele zayo. Bonke batyakatywe ngekrele. Bonke abatyala ivuso elizweni labaphilayo baye kulala ngaphantsi komhlaba kunye nabangalukanga. Bathwele ihlazo kunye nâbo behlayo bengena kwelabafileyo. 25IElam yenzelwe umandlalo phakathi kwezidumbu zababuleweyo, ingcwaba layo lirhangqwe zizihlwele zayo. Bonke bafe ngekrele bengalukanga. Ngenxa yevuso labo kwilizwe labaphilayo balithwele ihlazo kunye nâbo bahlela kwelabafileyo. Balele nababuleweyo.

26“Balapho ooMesheki nooTubhali; amangcwaba abo angqongwe zizihlwele zabo. Bonke abolukanga, batyakatywe ngekrele kuba ilizwe labaphilayo bebeliphethele ngoqhushululu. 27Balele ndawonye namanye amajoni angalukanga angcwatywe kunye nezikhali zawo zokulwa, enze ngazo umqamelo. Isohlwayo sezono zawo naso emathanjeni abo. Kaloku ivuso lawo laligqiba lonke ilizwe labaphilayo.

28“Nawe nkqu, kumkani waseJiputa, uza kunqanyulwa ungcwatywe nabangalukanga, ababulewe ngekrele.

29“Ilapho iEdom, iikumkani neenkosana zayo; nakuba zingamakroti zilele nâbo bafe ngekrele. Bangcwatywe ndawonye nabangalukanga, abo bahlele kwelabafileyo.

30“Zilapho iinkosana zasentla nawo onke amaSidon; awe kunye nabatyakatyelwe ehlazweni, nakuba ubunganga babo bubabanga ivuso. Balele apho bengalukanga, kunye nâbo bafe ngekrele; bathwele ihlazo labo kunye nâbo bahlele kwelabafileyo.

31“Ukumkani waseJiputa uya kubabona, aze axole ngenxa yomkhosi wakhe wonke owatyakatywa ngekrele, itsho iNkosi uNdikhoyo. 32Nakuba ndamenza wadala uloyiko ezweni labaphilayo ukumkani waseJiputa nezihlwele zakhe baya kuhlala engcwabeni kunye nabangalukanga, abo babulewe ngekrele, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”

33

UHezekile umlindi

(Hez 3:16-21)

331Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, thetha nabantu bakuni uthi: Ndakuthumela ikrele elizweni, baze abantu balo bakhethe omnye wabo ukuba abe ngumlindi,Okanye “ngukhala” 3athi akubona ikrele lisiza kwenzakalisa isizwe asuke avuthele ixilongo ukulumkisa isizwe; 4ke othe waliva ixilongo kodwa akahoya, laza lafika lona ikrele lamtyakatya wafa, ityala lelakhe. 5Ulivile ixilongo, kodwa akahoya; ngoko ke ityala lokufa kwakhe lelakhe. Ukuba ebehoyile ngesindile ekufeni. 6Kodwa ukuba uthe umlindi, elibona ikrele lisiza, akalivuthela ixilongo ukulumkisa abantu, laza ikrele lafika labulala omnye wabo, lowo uya kufa ngenxa yesono sakhe, kodwa ityala lokufa kwakhe liya kuba lelomlindi.

7“Mntundini, wena ndikwenze umlindi wendlu kaSirayeli; ngoko phulaphula amazwi endiwathetha kuwe, uze ubalumkise. 8Xa ndisithi kumntu okhohlakeleyo: ‘Inene, uza kufa, sikhohlakalindini,’ uze wena ungathethi naye umnqande kubugwenxa bakhe, ade yena afele esonweni sakhe, ityala lokufa kwakhe ndiya kulibeka kuwe. 9Kodwa ukuba umntu okhahlakeleyo umnqandile kubugwenxa bakhe, waza akakuva, uya kufa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena uya kuba ubuhlangule ekufeni ubomi bakho.

10“Mntundini, xelela indlu kaSirayeli uthi: ‘Nina nithi: Iziphoso zethu nezono zethu zingumthwalo onzima phezu kwethu; siyangcungcutheka ngenxa yazo. Siya kuthini na ke ukuze sisinde?’ 11Yithi kubo: ‘Ndikho nje ndiyafunga, itsho iNkosi uNdikhoyo; akundikholisi ukufa kwabakhohlakeleyo. Ndithanda ukuba baguquke, bahlukane nezenzo zabo zobugwenxa, badle ubomi. Guqukani! Guqukani kwiindlela zenkohlakalo. Ngani ukuba nide nife, ndlundini kaSirayeli?’

12“Ngoko ke, mntundini, yithi kubantu bakuni: ‘Ubulungisa bomntu olilungisa abuyi kumsindisa mhla wakreqa; nenkohlakalo yokhohlakeleyo ayiyi kumeyelisela xa athe wahlukana nayo. Nelungisa xa lithe lakreqa aliyi kuvunyelwa lidle ubomi.’ 13Ukuba ilungisa ndilixelele ukuba liya kudla ubomi, laza lakreqa kuba likholose ngobulungisa balo, bonke ubulungisa balo buya kulityalwa; liya kufa ngenxa yesono salo. 14Ukuba ndithe kumntu okhohlakeleyo: ‘Wena uza kufa,’ waza yena wazohlwaya, wenza okulungileyo – 15waza wayibuyisa loo mpahla bekubanjiswe ngayo ngumboleki, wayibuyisa impahla ayibileyo, wenza ngokwemimiselo yobomi, wahlukana nobubi, ngokwenene akayi kufa, uya kudla ubomi. 16Akukho nasinye isono sakhe esiya kukhunjulwa. Kaloku wenze okufanelekileyo nokulungileyo – inene, uya kudla ubomi.

17“Kanti noko abantu bakuni bathi: ‘Indlela aqhuba ngayo uNdikhoyo ayinabulungisa.’ Ukanti yindlela yabo engalunganga. 18Ukuba umntu olilungisa uyakreqa ebulungiseni, enze ububi, uya kufa ngenxa yezono zakhe. 19Kanti ukuba umntu okhohlakeleyo uthe wazikhwebula enkohlakalweni, wenza okulungileyo, uya kudla ubomi ngenxa yoko. 20Kanti noko, ndlu kaSirayeli, nisathi: ‘Indlela aqhuba ngayo uNdikhoyo ayinabulungisa.’ Kodwa mna ndiya kugweba umntu ngamnye ngokwezenzo zakhe.”

Ukuwa kweJerusalem

21Ngomhla weshumi kwinyanga yeshumi yonyaka weshumi elinambini wokuthinjwa kwethu, indoda eyayibhunce eJerusalem yeza kum yathi: “Isixeko siwile!”2 Kum 25:3-10; Jer 39:2-8; 52:4-14 22Kanti ngobusuku obuphambi kokufika kwaloo mfo, ndasiva isandla *sikaNdikhoyo, waza wavuleka umlomo wam kusasa singekabonani. Ewe, wavuleka umlomo wam, ndayeka ukuthula.

23Ndaliva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 24“Mntundini, bathi abantu abahlala kuloo mabhodlo akwaSirayeli: ‘UAbraham yayikukuphela kwakhe, kodwa ilizwe lalilelakhe lonke. Kanti thina sibaninzi, makube ilizwe silinikiwe ukuba libe lelethu lonke.’

25“Ke ngoko baxelele uthi: Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Njengokuba nisitya inyama enegazi nje, nithembele *nakwizithixo zenu eziqingqiweyo, niphalaza negazi, ngaba eli lizwe lingalelenu njani? 26Nithe qhiwu ikrele; izenzo zenu zinezothe; ngamnye kuni ukrexeza nomfazi wommelwane wakhe. Ngaba eli lizwe lingalelenu njani?

27“Baxelele wenjenje: Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ndikho nje ndiyafunga, amasalela akulaa mabhodlo aza kutyakatywa ngekrele. Abangaphandle kwesixeko ndiya kubanikezela emarhamncweni abaqwenge, abangene kwinqaba nasemiqolombeni baya kubulawa ngubhubhani. 28Ilizwe ndiya kulenza libe yinkangala yentlango, aphele amandla ebelizingca ngawo, nakwiintaba zakwaSirayeli kuya kuba sebugxwayibeni, kungabikho mntu unqumlayo kuzo. 29Baya kundiqonda ukuba ndinguNdikhoyo xa umhlaba sendiwubharhisile ngenxa yamanyundululu abo.

30“Wena ke, mntundini, abantu bakuni bayathetha ngawe beziziqhu ngasezindongeni nakwiminyango yezindlu, bathi omnye komnye: ‘Yizani nize kuva udaba oluvela kuNdikhoyo.’ 31Abantu bam bayeza kuwe ngokwabantu bakaThixo, bafike bahlale phambi kwakho, baphulaphule loo nto uyithethayo, kodwa abenzi nto ngayo. Banenzondelelo ngomlomo, kodwa iintliziyo zabo ziyila ubuqhophololo. 32Enyanisweni wena kubo unjengomntu ocula iingoma zothando ngelizwi elimyoli, nodlala isikhalisi kamnandi, kuba bayaweva amazwi akho, kodwa abenzi lutho ngawo.

33“Zakuzaliseka zonke ezi zinto (njengokuba kuza kuba njalo) baya kuqonda ukuba bekukho *umshumayeli phakathi kwabo.”