IsiXhosa 1996 (XHO96)
32

Ukulilela ukumkani waseJiputa

321Ngomhla wokuqala wenyanga yeshumi elinambini yonyaka weshumi elinambini ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yitsho isililo ngokumkani waseJiputa, uthi kuye:

“Kuphelile kuwe, ngonyama yezizwe!

Unjengegongqongqo elwandle

xa uzibhija-bhija kuloo mlambo wakho

uwagxobha-gxobha amanzi ngezo nyawo zakho,

atsho amdaka amanzi emlanjeni.

3Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

Ndiza kuza nesihlwele sabantu,

ndikubambise ngomnatha,

baze bakurhole ngawo.

4Ndiya kukuphosa emhlabeni,

ndikugibisele elubala.

Iintaka ziya kuhlala phezu kwakho;

zonke izilwanyana zehlabathi ziya kukwenza ixhwayelo.

5Ndiya kuyisasaza ezintabeni inyama yakho;

iintlambo ziya kuzala ngamaxhwayelo akho.

6Igazi lakho liya kuqukuqela

lizalise ilizwe kude kuye ezintabeni;

inyama yakho iya kuzalisa zonke iingxingwa.

7Xa ndikucima igama,

ndiya kuligquma izulu,

ndizigubungele iinkwenkwezi.

Ilanga ndiya kulisitha ngelifu;

inyanga ayisayi kukhanya.Isaya 13:10; Mat 24:29; Luka 21:25; siTyh 6:12-13; 8:12

8Phezu kwakho ndiya kukucima ukukhanya kwezulu,

ndihlise ubumnyama phezu kwelizwe,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

9“Intlaninge yezizwe yosuka ikhathazeke

zakuva ngokutshatyalaliswa kwakho,

nditsho namazwe ongazange uwazi.

10Ndiya kukwenza ube nomdintsi ezizweni;

iikumkani ziya kuba namanwele ngenxa yakho,

xa ikrele lam limenyezela zijongile.

Mhla waphelelwa ziya kuthuthumela zonke;

zovakala zisithi: ‘Sosinda kanjani thina?’

11“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Liza kungena kuwe ikrele lekumkani yaseBhabheli.

12Ndiya kwenza ukuba izihlwele zakho

zityakatywe ngekrele lamadoda azizigantsontso –

ezona zikhohlakali zikhoyo.

Aya kulitshitshisa ikratshi laseJiputa,

zitshatyalaliswe ezo zihlwele.

13Imihlambi yeenkomo ngakwezo zatyhwentywe zamanzi

ndiya kutsho ife tu.

Kuzo akusayi kuphinde kugxobhe nyawo lwamntu nanqina lankomo.

14Osuka angcwenge amanzi,

imilambo iqukuqele ngathi ngamafutha omnquma,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

15Xa ndiyibharhisayo iJiputa

kube sebugxwayibeni kanye,

xa ndibhubhisa konke khona,

baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

16“Esi sililo siya kwenzelwa yona. Siya kwenziwa ziintombi zezizwe, sisenzelwa iJiputa nezihlwele zayo, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”

17Ngomhla weshumi elinesihlanu enyangeni, kunyaka weshumi elinambini, ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 18“Mntundini, zenzele isijwili izihlwele zaseJiputa, uzithobele phantsi komhlaba kunye nezizwe ezinamandla, behle bangene kwelabafileyo kunye nâbo bangena khona. 19Yithi kubo: ‘Ngaba nina niyalungiselelwa kunabanye? Yihlani niye kulala phakathi kwabangalukanga.’ 20Baya kuwa nâbo babulewe ngekrele. Ikrele lithiwe rhuthu esingxotyeni salo; iJiputa mayirhuqwe imke kunye nezihlwele zayo. 21Kwelabafileyo iingangalala zeenkokheli ziya kuthetha ngeJiputa namahlakani ayo, zithi: ‘Behla baza kulala nabangalukanga, abo babulewe ngekrele.’

22“Ilapho iAsiriya kunye nomkhosi wayo wonke; urhangqwe ngamangcwaba abantu bayo bonke ababuleweyo, bebulawa ngekrele. 23Amangcwaba abo asezantsi kwelabafileyo; arhangqwe zizidumbu zomkhosi wayo. Bonke abahlwayela ivuso elizweni labaphilayo batyakatyiwe babulawa ngekrele.

24“Ilapho iElam; ingcwaba layo lirhangqwe zizihlwele zayo. Bonke batyakatywe ngekrele. Bonke abatyala ivuso elizweni labaphilayo baye kulala ngaphantsi komhlaba kunye nabangalukanga. Bathwele ihlazo kunye nâbo behlayo bengena kwelabafileyo. 25IElam yenzelwe umandlalo phakathi kwezidumbu zababuleweyo, ingcwaba layo lirhangqwe zizihlwele zayo. Bonke bafe ngekrele bengalukanga. Ngenxa yevuso labo kwilizwe labaphilayo balithwele ihlazo kunye nâbo bahlela kwelabafileyo. Balele nababuleweyo.

26“Balapho ooMesheki nooTubhali; amangcwaba abo angqongwe zizihlwele zabo. Bonke abolukanga, batyakatywe ngekrele kuba ilizwe labaphilayo bebeliphethele ngoqhushululu. 27Balele ndawonye namanye amajoni angalukanga angcwatywe kunye nezikhali zawo zokulwa, enze ngazo umqamelo. Isohlwayo sezono zawo naso emathanjeni abo. Kaloku ivuso lawo laligqiba lonke ilizwe labaphilayo.

28“Nawe nkqu, kumkani waseJiputa, uza kunqanyulwa ungcwatywe nabangalukanga, ababulewe ngekrele.

29“Ilapho iEdom, iikumkani neenkosana zayo; nakuba zingamakroti zilele nâbo bafe ngekrele. Bangcwatywe ndawonye nabangalukanga, abo bahlele kwelabafileyo.

30“Zilapho iinkosana zasentla nawo onke amaSidon; awe kunye nabatyakatyelwe ehlazweni, nakuba ubunganga babo bubabanga ivuso. Balele apho bengalukanga, kunye nâbo bafe ngekrele; bathwele ihlazo labo kunye nâbo bahlele kwelabafileyo.

31“Ukumkani waseJiputa uya kubabona, aze axole ngenxa yomkhosi wakhe wonke owatyakatywa ngekrele, itsho iNkosi uNdikhoyo. 32Nakuba ndamenza wadala uloyiko ezweni labaphilayo ukumkani waseJiputa nezihlwele zakhe baya kuhlala engcwabeni kunye nabangalukanga, abo babulewe ngekrele, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”