IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

Isililo ngeJiputa

301Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, shumayela uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Khala uthi:

‘Yehaa loo mini!’

3Umhla sewusondele,

umhla kaNdikhoyo ufikile:

umhla wamafu,

ithuba lomngcipheko

weentlanga.

4Liya kufika ikrele eJiputa;

intlungu iya kugaleleka eKushe.

Xa bezizigede ababuleweyo eJiputa,

buya kuthinjwa ubutyebi bakhona;

ziya kudilizwa iziseko zayo.

5Ikrele liya kutyakatya eKushe nasePuti,

eLudi nakwelama-Arabhu liphela,

eKubhi nakubantu bomhlaba womnqophiso,

njengokuba lisenza eJiputa.

6“Uthi uNdikhoyo:

Abangecala leJiputa baya koyiswa;

amandla ayo eqhayiya aya kuwa phantsi.

Baya kutyakatywa ngekrele

ukusuka eMigidoli kuthi gaa ngeAswan,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

7“IYiputa ndoyitsho ibe bubugxwayiba phakathi kobugxwayiba,

izixeko zayo zibe ngamanxuwa njengezinye.

8Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo,

xa nditshabalalisa iJiputa ngomlilo,

ndibaqushe abancedisi bayo.

9“Ngaloo mini izithunywa zam ziya kuphuma ngeenqanawe ukuya kufaka ivuso eKushe. Baya kukhwankqiswa yintlungu ngomhla wokutshabalala kweJiputa, kuba ngenene uyeza.

10“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubutyebi baseJiputa ndobuphelisa

ngesandla sikaNebhukadenezare ikumkani yaseBhabheli.

11Wofika nomkhosi wakhe

(umkhosi wesizwe esigonyamelayo)

ukuza kutshabalalisa ilizwe.

Baya kuyihlasela iJiputa,

ilizwe lizale zizidumbu.

12Imisinga yomlambo iNayile ndiya kuyitsho yome nko,

umhlaba ndiwunikezele kumadoda akhohlakeleyo.

Ndiya kuthuma abasemzini

bawubhukuqe umhlaba nayo yonke into ekuwo.

Nditshilo nje mna Ndikhoyo, nditshilo.

13“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Ndoyitshitshisa imifanekiso,

ndizitshabalalise izithixo zaseMemfisi.

Akuyi kubakho nkosi eJiputa;

ndiya kulenza lonke ilizwe lithuthumele kukoyika.

14Ndiya kuyidlakaza iPatros,

ndiyifake umlilo iZowan,

iThebhesi ndiyohlwaye.

15Ingqumbo yam ndoyikhuphela ePelusiyo, inqaba yaseJiputa;

izihlwele zaseThebhesi ndozinqamla.

16IJiputa ndoyifaka umlilo;

iPelusiyo yosuka ipena-pene,

iThebhesi ithinjwe ngesikhawu,

yona iMemfisi ihlale ithuthumela.

17Baya kutyakatywa ngekrele abafana baseOn nabasePibhesete;

ziya kuthinjwa zona izixeko.

18Koba mnyama emini eTapanesi mhla ndayihlabanisela iJiputa;

kumhla atshitsha amandla ayo eqhayiya.

Iya kugutyungelwa lilifu, mhla zathinjwa iilali zayo.

19Ewe, iJiputa ndiya kuyohlwaya,

ukuze yazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

20Ngosuku lwesixhenxe kwinyanga yokuqala kunyaka weshumi elinanye ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, ndiyaphule ingalo yokumkani waseJiputa. Ayibotshwanga yanyangwa ukuze iphile, yomelele; akakwazi ukuphatha ikrele ngayo. 22Ke kaloku itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ndiyalwa nokumkani waseJiputa. Ndiza kumvikiva iingalo zombini, le ingekaphuki naleya seyaphukile, khon' ukuze ikrele liwe akuliphatha. 23Ndiza kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. 24Ndiza kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabheli, ndimxhobise ngekrele lam, kodwa ndiza kuzaphula iingalo zikakumkani waseJiputa, atsho ancwine okomntu ohlatyaniselweyo ephambi kwakhe. 25Ndiza kuzixhasa iingalo zokumkani waseBhabheli, kodwa yena owaseJiputa uza kuwa iingalo. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo, xa sendimxhobisa ukumkani waseBhabheli alityityimbisele elaseJiputa. 26Ndiya kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

31

Umsedare eLebhanon

311Ngosuku lokuqala kwinyanga yesithathu yonyaka weshumi elinanye ndaliva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Mntundini, bhekisa kukumkani waseJiputa nezihlwele zakhe, uthi:

“Ngubani na onokufaniswa nawe ngobungangamsha?

3Khangela iAsiriya eyaye ingumsedare eLebhanon,

omasebe mahle ongamele ihlathi.

Kaloku wawukhule wamde,

uyivelele kanye loo ntshinyela yehlathi.

4Waba mde kuba wawusela amanzi

emithombo ephuma emathunjini omhlaba,

emilanjana inkcenkceza amanzi phezu kweengcambu zawo,

ize isele neminye imithi yasendle.

5Ngoko ke waba mde lee kuneminye imithi apho endle,

aqhama amasetyana awo, axanda amasebe,

ngenxa yamanzi amaninzi.

6Zonke iintakazana zakha iindlwana zazo kumasetyana awo;

zonke izilo zasendle zazala amathole azo phakathi kwamasebe awo;

zonke izizwe ezinodumo zaphumla emthunzini wawo.

7Wawongamele ngobuhle, uxandile ngamasebe,

kuba iingcambu zawo zazisela amanzi ezantsi emathunjini omhlaba.

8Imisedare yomyezo kaThixoZiQalo 2:9 yayingathathi nto kuwo,

ngokunjalo namasebe emipayini.

Amasebe emipleyini ayenganeno kweyawo ngobuhle obuyimbalasane.

Babudlule nawuphi na umthi emyezweni kaThixo.

9Enziwa ndim aba mahle naloo masebe aqhamileyo,

umthi ogqwesa yonke imithi yaseIdeni, umyezo kaThixo.”

10“Ngako oko itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Wawumde kangangoko, uyivelele lee intshinyela yehlathi, wade wazingca ngobude bawo. 11Ngenxa yoko ndawunikezela umlawuli wezizwe ukuba enze kuwo ngokwenkohlakalo yawo. Ndawushenxisa, 12waza wagawulwa sesona sizwe sikhohlakeleyo kwezasemzini. Amasebe awo awela ezintabeni nasezintlanjeni; aphukela kuzo zonke iingxingwa zelizwe. Zonke izizwe zehlabathi zawushiya umthunzi wawo. 13Zonke iintaka zahlala kuloo mthi uwileyo, nazo zonke izilo zabutha phakathi kwamasebe awo. 14Ngako oko sokube kuphinde kubekho mthi ukhula ngasemanzini owongamela eminye imithi ngobude, uvelele intshinyela yehlathi. Akube kuphinde kubekho mthi ufunxa amanzi emhlabeni uya kuba mde ngolo hlobo. Yonke imelwe kukufa, itshone ngaphantsi komhlaba njengabantu bonke abatshona kwelabafileyo.

15“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Mhla watshona kwelabafilyo, imithombo ndayithi wambu ngokuwuzilela, ndayinqumamisa imilanjana yayo, aza amanzi ayeka ukunkcenkceza. Ngokunjalo iLebhanon ndayithi gqume ngobumnyama, yaza yonke imithi endle yabuna. 16Izizwe ndazenza zangcangcazela zakuva isandi sokuwa kwawo xa ndandiwufaka engcwabeni kunye nabo bangena kwelabafileyo. Kwakuba njalo yonke imithi yaseIdeni, eyona-yona mithi yaseLebhanon, yonke imithi eyayimi phezu kwamanzi, yaxola ngaphantsi komhlaba. 17Abo babephumla emthunzini wawo, izizwe ezingabancedisi bawo, nabo babengene engcwabeni kunye nawo, baya kuhlangana nâbo babefe ngekrele.

18“Nguwuphi umthi kweyaseIdeni onokufaniswa nawe ngobuqaqawuli nobungangamsha? Kanti nawe, kumkani waseJiputa, uya kutshoniswa phantsi komhlaba kunye nemithi yaseIdeni; uya kulala phakathi kwabangalukanga, abo batyakatywe ngekrele.

“Nditsho wena kumkani waseJiputa nezihlwele zakho zonke; ewe, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”

32

Ukulilela ukumkani waseJiputa

321Ngomhla wokuqala wenyanga yeshumi elinambini yonyaka weshumi elinambini ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yitsho isililo ngokumkani waseJiputa, uthi kuye:

“Kuphelile kuwe, ngonyama yezizwe!

Unjengegongqongqo elwandle

xa uzibhija-bhija kuloo mlambo wakho

uwagxobha-gxobha amanzi ngezo nyawo zakho,

atsho amdaka amanzi emlanjeni.

3Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

Ndiza kuza nesihlwele sabantu,

ndikubambise ngomnatha,

baze bakurhole ngawo.

4Ndiya kukuphosa emhlabeni,

ndikugibisele elubala.

Iintaka ziya kuhlala phezu kwakho;

zonke izilwanyana zehlabathi ziya kukwenza ixhwayelo.

5Ndiya kuyisasaza ezintabeni inyama yakho;

iintlambo ziya kuzala ngamaxhwayelo akho.

6Igazi lakho liya kuqukuqela

lizalise ilizwe kude kuye ezintabeni;

inyama yakho iya kuzalisa zonke iingxingwa.

7Xa ndikucima igama,

ndiya kuligquma izulu,

ndizigubungele iinkwenkwezi.

Ilanga ndiya kulisitha ngelifu;

inyanga ayisayi kukhanya.Isaya 13:10; Mat 24:29; Luka 21:25; siTyh 6:12-13; 8:12

8Phezu kwakho ndiya kukucima ukukhanya kwezulu,

ndihlise ubumnyama phezu kwelizwe,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

9“Intlaninge yezizwe yosuka ikhathazeke

zakuva ngokutshatyalaliswa kwakho,

nditsho namazwe ongazange uwazi.

10Ndiya kukwenza ube nomdintsi ezizweni;

iikumkani ziya kuba namanwele ngenxa yakho,

xa ikrele lam limenyezela zijongile.

Mhla waphelelwa ziya kuthuthumela zonke;

zovakala zisithi: ‘Sosinda kanjani thina?’

11“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Liza kungena kuwe ikrele lekumkani yaseBhabheli.

12Ndiya kwenza ukuba izihlwele zakho

zityakatywe ngekrele lamadoda azizigantsontso –

ezona zikhohlakali zikhoyo.

Aya kulitshitshisa ikratshi laseJiputa,

zitshatyalaliswe ezo zihlwele.

13Imihlambi yeenkomo ngakwezo zatyhwentywe zamanzi

ndiya kutsho ife tu.

Kuzo akusayi kuphinde kugxobhe nyawo lwamntu nanqina lankomo.

14Osuka angcwenge amanzi,

imilambo iqukuqele ngathi ngamafutha omnquma,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

15Xa ndiyibharhisayo iJiputa

kube sebugxwayibeni kanye,

xa ndibhubhisa konke khona,

baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

16“Esi sililo siya kwenzelwa yona. Siya kwenziwa ziintombi zezizwe, sisenzelwa iJiputa nezihlwele zayo, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”

17Ngomhla weshumi elinesihlanu enyangeni, kunyaka weshumi elinambini, ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 18“Mntundini, zenzele isijwili izihlwele zaseJiputa, uzithobele phantsi komhlaba kunye nezizwe ezinamandla, behle bangene kwelabafileyo kunye nâbo bangena khona. 19Yithi kubo: ‘Ngaba nina niyalungiselelwa kunabanye? Yihlani niye kulala phakathi kwabangalukanga.’ 20Baya kuwa nâbo babulewe ngekrele. Ikrele lithiwe rhuthu esingxotyeni salo; iJiputa mayirhuqwe imke kunye nezihlwele zayo. 21Kwelabafileyo iingangalala zeenkokheli ziya kuthetha ngeJiputa namahlakani ayo, zithi: ‘Behla baza kulala nabangalukanga, abo babulewe ngekrele.’

22“Ilapho iAsiriya kunye nomkhosi wayo wonke; urhangqwe ngamangcwaba abantu bayo bonke ababuleweyo, bebulawa ngekrele. 23Amangcwaba abo asezantsi kwelabafileyo; arhangqwe zizidumbu zomkhosi wayo. Bonke abahlwayela ivuso elizweni labaphilayo batyakatyiwe babulawa ngekrele.

24“Ilapho iElam; ingcwaba layo lirhangqwe zizihlwele zayo. Bonke batyakatywe ngekrele. Bonke abatyala ivuso elizweni labaphilayo baye kulala ngaphantsi komhlaba kunye nabangalukanga. Bathwele ihlazo kunye nâbo behlayo bengena kwelabafileyo. 25IElam yenzelwe umandlalo phakathi kwezidumbu zababuleweyo, ingcwaba layo lirhangqwe zizihlwele zayo. Bonke bafe ngekrele bengalukanga. Ngenxa yevuso labo kwilizwe labaphilayo balithwele ihlazo kunye nâbo bahlela kwelabafileyo. Balele nababuleweyo.

26“Balapho ooMesheki nooTubhali; amangcwaba abo angqongwe zizihlwele zabo. Bonke abolukanga, batyakatywe ngekrele kuba ilizwe labaphilayo bebeliphethele ngoqhushululu. 27Balele ndawonye namanye amajoni angalukanga angcwatywe kunye nezikhali zawo zokulwa, enze ngazo umqamelo. Isohlwayo sezono zawo naso emathanjeni abo. Kaloku ivuso lawo laligqiba lonke ilizwe labaphilayo.

28“Nawe nkqu, kumkani waseJiputa, uza kunqanyulwa ungcwatywe nabangalukanga, ababulewe ngekrele.

29“Ilapho iEdom, iikumkani neenkosana zayo; nakuba zingamakroti zilele nâbo bafe ngekrele. Bangcwatywe ndawonye nabangalukanga, abo bahlele kwelabafileyo.

30“Zilapho iinkosana zasentla nawo onke amaSidon; awe kunye nabatyakatyelwe ehlazweni, nakuba ubunganga babo bubabanga ivuso. Balele apho bengalukanga, kunye nâbo bafe ngekrele; bathwele ihlazo labo kunye nâbo bahlele kwelabafileyo.

31“Ukumkani waseJiputa uya kubabona, aze axole ngenxa yomkhosi wakhe wonke owatyakatywa ngekrele, itsho iNkosi uNdikhoyo. 32Nakuba ndamenza wadala uloyiko ezweni labaphilayo ukumkani waseJiputa nezihlwele zakhe baya kuhlala engcwabeni kunye nabangalukanga, abo babulewe ngekrele, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”