IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

Isililo ngeJiputa

301Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, shumayela uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Khala uthi:

‘Yehaa loo mini!’

3Umhla sewusondele,

umhla kaNdikhoyo ufikile:

umhla wamafu,

ithuba lomngcipheko

weentlanga.

4Liya kufika ikrele eJiputa;

intlungu iya kugaleleka eKushe.

Xa bezizigede ababuleweyo eJiputa,

buya kuthinjwa ubutyebi bakhona;

ziya kudilizwa iziseko zayo.

5Ikrele liya kutyakatya eKushe nasePuti,

eLudi nakwelama-Arabhu liphela,

eKubhi nakubantu bomhlaba womnqophiso,

njengokuba lisenza eJiputa.

6“Uthi uNdikhoyo:

Abangecala leJiputa baya koyiswa;

amandla ayo eqhayiya aya kuwa phantsi.

Baya kutyakatywa ngekrele

ukusuka eMigidoli kuthi gaa ngeAswan,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

7“IYiputa ndoyitsho ibe bubugxwayiba phakathi kobugxwayiba,

izixeko zayo zibe ngamanxuwa njengezinye.

8Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo,

xa nditshabalalisa iJiputa ngomlilo,

ndibaqushe abancedisi bayo.

9“Ngaloo mini izithunywa zam ziya kuphuma ngeenqanawe ukuya kufaka ivuso eKushe. Baya kukhwankqiswa yintlungu ngomhla wokutshabalala kweJiputa, kuba ngenene uyeza.

10“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubutyebi baseJiputa ndobuphelisa

ngesandla sikaNebhukadenezare ikumkani yaseBhabheli.

11Wofika nomkhosi wakhe

(umkhosi wesizwe esigonyamelayo)

ukuza kutshabalalisa ilizwe.

Baya kuyihlasela iJiputa,

ilizwe lizale zizidumbu.

12Imisinga yomlambo iNayile ndiya kuyitsho yome nko,

umhlaba ndiwunikezele kumadoda akhohlakeleyo.

Ndiya kuthuma abasemzini

bawubhukuqe umhlaba nayo yonke into ekuwo.

Nditshilo nje mna Ndikhoyo, nditshilo.

13“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Ndoyitshitshisa imifanekiso,

ndizitshabalalise izithixo zaseMemfisi.

Akuyi kubakho nkosi eJiputa;

ndiya kulenza lonke ilizwe lithuthumele kukoyika.

14Ndiya kuyidlakaza iPatros,

ndiyifake umlilo iZowan,

iThebhesi ndiyohlwaye.

15Ingqumbo yam ndoyikhuphela ePelusiyo, inqaba yaseJiputa;

izihlwele zaseThebhesi ndozinqamla.

16IJiputa ndoyifaka umlilo;

iPelusiyo yosuka ipena-pene,

iThebhesi ithinjwe ngesikhawu,

yona iMemfisi ihlale ithuthumela.

17Baya kutyakatywa ngekrele abafana baseOn nabasePibhesete;

ziya kuthinjwa zona izixeko.

18Koba mnyama emini eTapanesi mhla ndayihlabanisela iJiputa;

kumhla atshitsha amandla ayo eqhayiya.

Iya kugutyungelwa lilifu, mhla zathinjwa iilali zayo.

19Ewe, iJiputa ndiya kuyohlwaya,

ukuze yazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

20Ngosuku lwesixhenxe kwinyanga yokuqala kunyaka weshumi elinanye ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, ndiyaphule ingalo yokumkani waseJiputa. Ayibotshwanga yanyangwa ukuze iphile, yomelele; akakwazi ukuphatha ikrele ngayo. 22Ke kaloku itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ndiyalwa nokumkani waseJiputa. Ndiza kumvikiva iingalo zombini, le ingekaphuki naleya seyaphukile, khon' ukuze ikrele liwe akuliphatha. 23Ndiza kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. 24Ndiza kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabheli, ndimxhobise ngekrele lam, kodwa ndiza kuzaphula iingalo zikakumkani waseJiputa, atsho ancwine okomntu ohlatyaniselweyo ephambi kwakhe. 25Ndiza kuzixhasa iingalo zokumkani waseBhabheli, kodwa yena owaseJiputa uza kuwa iingalo. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo, xa sendimxhobisa ukumkani waseBhabheli alityityimbisele elaseJiputa. 26Ndiya kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”