IsiXhosa 1996 (XHO96)
29

Udaba olukhaba iJiputa

291Ngosuku lweshumi elinambini kwinyanga yeshumi kunyaka weshumi, ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, bhekisa kukumkani waseJiputa,Okanye “uFaro” igama elithetha ukuthi “uNdlunkulu” ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa umkhalimele yena nayo yonke iJiputa.Isaya 19:1-25; Jer 46:2-26 3Yithi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiyalwa nawe, kumkani waseJiputa,

gongqongqo elikhulu elilele tywaa kwiintlambo zeNayile.

Uthi: ‘INayile yeyam;

ndazidalela mna ngokwam.’

4Kodwa ndiya kukufaka igwegwe phakathi kwemihlathi,

ndizitsho iintlanzi zeentlambo zakho zinamathele emaxolweni akho.

Ndiya kukurhola ndikukhuphe emlanjeni

zijinga njalo iintlanzi emaxolweni akho.

5Ndiya kukuphosa entlango wena nezo ntlanzi zasentlanjeni.

Uya kuwa elubala, ungaqokelelwa bani.

Ndiya kukunikela kwizilwanyana zasendle neentaka zezulu,

ube lixhoba lazo.

6“Xa kunjalo bonke abahlala eJiputa baya kwazi ukuba mna ndinguNdikhoyo.

“Ubusoloko ungumsimelelo wengcongoloIsaya 36:6 wendlu kaSirayeli. 7Bathe bakukubamba ngezandla, wasuka wakroboka, wabahlaba amanxeba emakhwapheni; bathe bakusimelela ngawe, wasuka wee shwaqa, baza bakruneka imiqolo.

8“Ngako oko ke ithi iNkosi uNdikhoyo: Ndiza kukuthumela ngekrele, abulawe onke amadoda nemfuyo yakho. 9IJiputa iya kuba lilizwe elisebugxwayibeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

“Kaloku uthe: ‘INayile yeyam; ndazidalela mna ngokwam.’ 10Ndiyalwa nawe ke ngoko, wena nemisinga yomlambo wakho. Ndiza kulitshabalalisa izwe laseJiputa, libe yinkangala ukusuka eMigidoli naseAswan kuye kuthi gaa ngemida yaseKushe. 11Akusayi kucanda mntu nasilo kulo; akusayi kuhlala mntu iminyaka engamashumi amane. 12Ilizwe laseJiputa ndiya kulenza libe bubugxwayiba phakathi kwamazwe abubugxwayiba, nezixeko zalo ziya kuba ngamanxuwa njengezinye iminyaka engamashumi amane. Wona amaJiputa ndiza kuwenza abhacele ezizweni, agqibe onke amazwe.

13“Kanti itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Emva kweminyaka engamashumi amane ndiya kuwaqokelela amaJiputa ezizweni ebebhacele kuzo. 14Ndiya kuwaphuthuma ekuthinjweni, ndiwabuyisele ePatro, ilizwe lookhokho bawo. Apho aya kuba sisizwana nje. 15Aya kuba sesona sizwana siphantsi esingasokuze sibuye sibaluleke kwezinye izizwe. Ndiya kusibetha kangangokuba singaze siphinde sizilawule ezinye izizwe. 16IJiputa ayisoze iphinde ibe yindawo azigwagwisa ngayo amaSirayeli, kodwa iya kuhlala isisikhumbuzo sesono sawo sokucela uncedo kuyo. Baya kundazi ngoko ukuba mna ndinguNdikhoyo iNgangalala.”

17Ngomhla wokuqala wenyanga yokuqala yonyaka wamashumi amabini anesixhenxe wathi kum uNdikhoyo: 18“Mntundini, uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli wawufunza ngamandla umkhosi wakhe kwimfazwe yaseTire. Atsho amadoda akhuthuka iintloko, atyabuka amagxalaba. Kodwa umkhosi wakhe zange uzuze nto kuloo mfazwe yaseTire. 19Ngako oko itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: IJiputa ndiza kuyinikezela kuNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli, ukuze abuthimbe bonke ubutyebi bayo. Uya kuthimba yonke into enexabiso kwelo zwe, ibe ngumvuzo wokubulaleka komkhosi wakhe. 20Ndimnike iJiputa ukuze ibe yimbuyiselo yomzabalazo wakhe wokundinceda ekunye nomkhosi wakhe, itsho iNkosi uNdikhoyo.

21“Ngaloo mini ndiya kuhlumisa uphondo kwindlu kaSirayeli, nawe ndikwenze uwashumayeze ukhululekile. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo.”

30

Isililo ngeJiputa

301Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, shumayela uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Khala uthi:

‘Yehaa loo mini!’

3Umhla sewusondele,

umhla kaNdikhoyo ufikile:

umhla wamafu,

ithuba lomngcipheko

weentlanga.

4Liya kufika ikrele eJiputa;

intlungu iya kugaleleka eKushe.

Xa bezizigede ababuleweyo eJiputa,

buya kuthinjwa ubutyebi bakhona;

ziya kudilizwa iziseko zayo.

5Ikrele liya kutyakatya eKushe nasePuti,

eLudi nakwelama-Arabhu liphela,

eKubhi nakubantu bomhlaba womnqophiso,

njengokuba lisenza eJiputa.

6“Uthi uNdikhoyo:

Abangecala leJiputa baya koyiswa;

amandla ayo eqhayiya aya kuwa phantsi.

Baya kutyakatywa ngekrele

ukusuka eMigidoli kuthi gaa ngeAswan,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

7“IYiputa ndoyitsho ibe bubugxwayiba phakathi kobugxwayiba,

izixeko zayo zibe ngamanxuwa njengezinye.

8Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo,

xa nditshabalalisa iJiputa ngomlilo,

ndibaqushe abancedisi bayo.

9“Ngaloo mini izithunywa zam ziya kuphuma ngeenqanawe ukuya kufaka ivuso eKushe. Baya kukhwankqiswa yintlungu ngomhla wokutshabalala kweJiputa, kuba ngenene uyeza.

10“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubutyebi baseJiputa ndobuphelisa

ngesandla sikaNebhukadenezare ikumkani yaseBhabheli.

11Wofika nomkhosi wakhe

(umkhosi wesizwe esigonyamelayo)

ukuza kutshabalalisa ilizwe.

Baya kuyihlasela iJiputa,

ilizwe lizale zizidumbu.

12Imisinga yomlambo iNayile ndiya kuyitsho yome nko,

umhlaba ndiwunikezele kumadoda akhohlakeleyo.

Ndiya kuthuma abasemzini

bawubhukuqe umhlaba nayo yonke into ekuwo.

Nditshilo nje mna Ndikhoyo, nditshilo.

13“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Ndoyitshitshisa imifanekiso,

ndizitshabalalise izithixo zaseMemfisi.

Akuyi kubakho nkosi eJiputa;

ndiya kulenza lonke ilizwe lithuthumele kukoyika.

14Ndiya kuyidlakaza iPatros,

ndiyifake umlilo iZowan,

iThebhesi ndiyohlwaye.

15Ingqumbo yam ndoyikhuphela ePelusiyo, inqaba yaseJiputa;

izihlwele zaseThebhesi ndozinqamla.

16IJiputa ndoyifaka umlilo;

iPelusiyo yosuka ipena-pene,

iThebhesi ithinjwe ngesikhawu,

yona iMemfisi ihlale ithuthumela.

17Baya kutyakatywa ngekrele abafana baseOn nabasePibhesete;

ziya kuthinjwa zona izixeko.

18Koba mnyama emini eTapanesi mhla ndayihlabanisela iJiputa;

kumhla atshitsha amandla ayo eqhayiya.

Iya kugutyungelwa lilifu, mhla zathinjwa iilali zayo.

19Ewe, iJiputa ndiya kuyohlwaya,

ukuze yazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

20Ngosuku lwesixhenxe kwinyanga yokuqala kunyaka weshumi elinanye ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, ndiyaphule ingalo yokumkani waseJiputa. Ayibotshwanga yanyangwa ukuze iphile, yomelele; akakwazi ukuphatha ikrele ngayo. 22Ke kaloku itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ndiyalwa nokumkani waseJiputa. Ndiza kumvikiva iingalo zombini, le ingekaphuki naleya seyaphukile, khon' ukuze ikrele liwe akuliphatha. 23Ndiza kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. 24Ndiza kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabheli, ndimxhobise ngekrele lam, kodwa ndiza kuzaphula iingalo zikakumkani waseJiputa, atsho ancwine okomntu ohlatyaniselweyo ephambi kwakhe. 25Ndiza kuzixhasa iingalo zokumkani waseBhabheli, kodwa yena owaseJiputa uza kuwa iingalo. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo, xa sendimxhobisa ukumkani waseBhabheli alityityimbisele elaseJiputa. 26Ndiya kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

31

Umsedare eLebhanon

311Ngosuku lokuqala kwinyanga yesithathu yonyaka weshumi elinanye ndaliva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Mntundini, bhekisa kukumkani waseJiputa nezihlwele zakhe, uthi:

“Ngubani na onokufaniswa nawe ngobungangamsha?

3Khangela iAsiriya eyaye ingumsedare eLebhanon,

omasebe mahle ongamele ihlathi.

Kaloku wawukhule wamde,

uyivelele kanye loo ntshinyela yehlathi.

4Waba mde kuba wawusela amanzi

emithombo ephuma emathunjini omhlaba,

emilanjana inkcenkceza amanzi phezu kweengcambu zawo,

ize isele neminye imithi yasendle.

5Ngoko ke waba mde lee kuneminye imithi apho endle,

aqhama amasetyana awo, axanda amasebe,

ngenxa yamanzi amaninzi.

6Zonke iintakazana zakha iindlwana zazo kumasetyana awo;

zonke izilo zasendle zazala amathole azo phakathi kwamasebe awo;

zonke izizwe ezinodumo zaphumla emthunzini wawo.

7Wawongamele ngobuhle, uxandile ngamasebe,

kuba iingcambu zawo zazisela amanzi ezantsi emathunjini omhlaba.

8Imisedare yomyezo kaThixoZiQalo 2:9 yayingathathi nto kuwo,

ngokunjalo namasebe emipayini.

Amasebe emipleyini ayenganeno kweyawo ngobuhle obuyimbalasane.

Babudlule nawuphi na umthi emyezweni kaThixo.

9Enziwa ndim aba mahle naloo masebe aqhamileyo,

umthi ogqwesa yonke imithi yaseIdeni, umyezo kaThixo.”

10“Ngako oko itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Wawumde kangangoko, uyivelele lee intshinyela yehlathi, wade wazingca ngobude bawo. 11Ngenxa yoko ndawunikezela umlawuli wezizwe ukuba enze kuwo ngokwenkohlakalo yawo. Ndawushenxisa, 12waza wagawulwa sesona sizwe sikhohlakeleyo kwezasemzini. Amasebe awo awela ezintabeni nasezintlanjeni; aphukela kuzo zonke iingxingwa zelizwe. Zonke izizwe zehlabathi zawushiya umthunzi wawo. 13Zonke iintaka zahlala kuloo mthi uwileyo, nazo zonke izilo zabutha phakathi kwamasebe awo. 14Ngako oko sokube kuphinde kubekho mthi ukhula ngasemanzini owongamela eminye imithi ngobude, uvelele intshinyela yehlathi. Akube kuphinde kubekho mthi ufunxa amanzi emhlabeni uya kuba mde ngolo hlobo. Yonke imelwe kukufa, itshone ngaphantsi komhlaba njengabantu bonke abatshona kwelabafileyo.

15“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Mhla watshona kwelabafilyo, imithombo ndayithi wambu ngokuwuzilela, ndayinqumamisa imilanjana yayo, aza amanzi ayeka ukunkcenkceza. Ngokunjalo iLebhanon ndayithi gqume ngobumnyama, yaza yonke imithi endle yabuna. 16Izizwe ndazenza zangcangcazela zakuva isandi sokuwa kwawo xa ndandiwufaka engcwabeni kunye nabo bangena kwelabafileyo. Kwakuba njalo yonke imithi yaseIdeni, eyona-yona mithi yaseLebhanon, yonke imithi eyayimi phezu kwamanzi, yaxola ngaphantsi komhlaba. 17Abo babephumla emthunzini wawo, izizwe ezingabancedisi bawo, nabo babengene engcwabeni kunye nawo, baya kuhlangana nâbo babefe ngekrele.

18“Nguwuphi umthi kweyaseIdeni onokufaniswa nawe ngobuqaqawuli nobungangamsha? Kanti nawe, kumkani waseJiputa, uya kutshoniswa phantsi komhlaba kunye nemithi yaseIdeni; uya kulala phakathi kwabangalukanga, abo batyakatywe ngekrele.

“Nditsho wena kumkani waseJiputa nezihlwele zakho zonke; ewe, itsho iNgangalala uNdikhoyo.”