IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

Udaba olukhaba ikumkani yaseTire

281Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yithi kumlawuli waseTire: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ikratshi lakho litsho uthi: ‘Ndinguthixo;

ndihlala esikhundleni soothixo enzonzobileni yolwandle.’

Kodwa ungumntu, akungothixo,

nokuba wena uzicingela ukuba unguthixo.

3Ngaba ulumke ngaphezu koDaneli?

Akukho nto ifihlakeleyo kuwe?

4Ubulumko bakho nolwazi lwakho lukwenze waba nobutyebi;

oovimba bakho bazele yigolide nesiliva.

5Ubuchule bakho ngorhwebo bukwenze wasisityebi,

yaza loo nto yakubangela ikratshi.

6“Ke ngoko ithi iNkosi uNdikhoyo:

“Ngenxa yokuba uzicingela ukuba unguthixo,

7ndiza kukuthumela ngabasemzini,

ezona zizwe zinoburhalarhume.

Ziya kubugqutha-gqutha ngekrele ubuhle nobulumko bakho,

zibuxabhele ubuqaqawuli bakho.

8Ziya kukutshonisa emhadini.

Apho enzonzobileni yolwandle uya kubulawa ngezikhali.

9Uya kuba satsho ukuthi: ‘Ndinguthixo,’

xa sewuhlangene nâbo bakubulalayo?

Uya kuba ngumntu, ungabi nguthixo,

xa usezandleni zabakugwintayo.

10Uya kufa njengodelekileyo,

sewuphethwe ngabasemzini.

“Nditshilo nje, nditshilo,

itsho iNkosi uNdikhoyo.”

11Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 12“Mntundini, yitsho isililo ngokumkani waseTire, uthi kuye: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubungumzekelo wemfezeko,

usisilumko, ufezekile ngobuhle.

13UbuseIdeni, isitiya sikaThixo.

Ubuhombe ngawo onke amatye anqabileyo:

irubhi, itopazi, ne-emeraldi;

ikrisolite, ionirhe, nejaspa,

isafire, itekoyisi, nebherile.

Ebegqagqele egolideni;

alungiswa kwamhla wadalwa.

14Wathanjiswa *okwesithunywa esimaphiko esilondolozayo,

kuba ndakumisela njalo.

Ubuhleli entabeni eyodwa kaThixo;

ubuhamba-hamba phakathi kwamatye abomvu ngumlilo.

15Ukususela kumhla wadalwa wawunesimo esisulungekileyo,

suka waba lixhoba lenkohlakalo.

16Urhwebo lwakho olugqibe lonke ilizwe

lwakwenza waba sisikrelemnqa wada wona.

Ke mna ndakugxotha entabeni kaThixo,

waza wahlazeka.

Ewe, ndakugxotha, wena sithunywa esimaphiko,

wemka kuloo matye abomvu ngumlilo.

17Wasuka wangenwa likratshi ngenxa yobuhle;

bade bonakala nobulumko bakho,

ngenxa yokuziqhayisa ngobunzwakazi.

Ndaza ke mna ndakubhuqa-bhuqa emhlabeni,

ndakwenza intlekisa yeekumkani.

18Uzixabhele izibingelelo zakho ngenkitha yezono zakho

nokurhweba ngamaqhetseba.

Ke mna ndakwenza wavutha,

watsho waba luthuthu emhlabeni,

kubukelwe ngababoneli.

19Zonke izizwe ebezikwazi zikhwankqisiwe nguwe.

Usuke wasisoyikiso;

kaloku awusoze uphinde uvuke.”

Udaba olukhaba Sidon

20Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, bhekisa kwiSidon,Jow 3:4-8; Zakar 9:1-2; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14 uyikhalimele 22uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiyalwa nawe, Sidon.

Udumo lwam ndolubonakalisa ngawe.

Abantu baya kwazi ukuba ndinguNdikhoyo

xa ndiyohlwaya iSidon,

ndibonisa ubungcwele bam ngayo.

23Ndiya kuyithumela ngobhubhani,

nditsho izitalato zayo zibaleke igazi;

iya kuzala zizidumbu zabafe ngekrele,

ikrele eliya kuvela macalana onke.

Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

24“Abantu bakwaSirayeli baya kuyeka ukuba nabamelwane abahlekisayo ngabo, abahlaba njengohlololwane neengcangula zameva. Baya kwazi ukuba mna ndiyiNkosi uNdikhoyo.

25“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Xa ndibabutha abantu bakwaSirayeli kwezo zizwe babebhacele kuzo, ndiya kuzityhila kubo phambi kwezizwe, bandazi ukuba ndinguThixo oyedwa. Baya kuhlala ezweni labo endandilinike isicaka sam uYakobi. 26Baya kuhlala apho bekhuselekile, baze bakhe izindlu, batyale nezidiliya. Baya kuba bekhuselekile xa mna ndisohlwaya abamelwane babo ababehlekisa ngabo. Baya kwazi ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wabo.”

29

Udaba olukhaba iJiputa

291Ngosuku lweshumi elinambini kwinyanga yeshumi kunyaka weshumi, ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, bhekisa kukumkani waseJiputa,Okanye “uFaro” igama elithetha ukuthi “uNdlunkulu” ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa umkhalimele yena nayo yonke iJiputa.Isaya 19:1-25; Jer 46:2-26 3Yithi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiyalwa nawe, kumkani waseJiputa,

gongqongqo elikhulu elilele tywaa kwiintlambo zeNayile.

Uthi: ‘INayile yeyam;

ndazidalela mna ngokwam.’

4Kodwa ndiya kukufaka igwegwe phakathi kwemihlathi,

ndizitsho iintlanzi zeentlambo zakho zinamathele emaxolweni akho.

Ndiya kukurhola ndikukhuphe emlanjeni

zijinga njalo iintlanzi emaxolweni akho.

5Ndiya kukuphosa entlango wena nezo ntlanzi zasentlanjeni.

Uya kuwa elubala, ungaqokelelwa bani.

Ndiya kukunikela kwizilwanyana zasendle neentaka zezulu,

ube lixhoba lazo.

6“Xa kunjalo bonke abahlala eJiputa baya kwazi ukuba mna ndinguNdikhoyo.

“Ubusoloko ungumsimelelo wengcongoloIsaya 36:6 wendlu kaSirayeli. 7Bathe bakukubamba ngezandla, wasuka wakroboka, wabahlaba amanxeba emakhwapheni; bathe bakusimelela ngawe, wasuka wee shwaqa, baza bakruneka imiqolo.

8“Ngako oko ke ithi iNkosi uNdikhoyo: Ndiza kukuthumela ngekrele, abulawe onke amadoda nemfuyo yakho. 9IJiputa iya kuba lilizwe elisebugxwayibeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

“Kaloku uthe: ‘INayile yeyam; ndazidalela mna ngokwam.’ 10Ndiyalwa nawe ke ngoko, wena nemisinga yomlambo wakho. Ndiza kulitshabalalisa izwe laseJiputa, libe yinkangala ukusuka eMigidoli naseAswan kuye kuthi gaa ngemida yaseKushe. 11Akusayi kucanda mntu nasilo kulo; akusayi kuhlala mntu iminyaka engamashumi amane. 12Ilizwe laseJiputa ndiya kulenza libe bubugxwayiba phakathi kwamazwe abubugxwayiba, nezixeko zalo ziya kuba ngamanxuwa njengezinye iminyaka engamashumi amane. Wona amaJiputa ndiza kuwenza abhacele ezizweni, agqibe onke amazwe.

13“Kanti itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Emva kweminyaka engamashumi amane ndiya kuwaqokelela amaJiputa ezizweni ebebhacele kuzo. 14Ndiya kuwaphuthuma ekuthinjweni, ndiwabuyisele ePatro, ilizwe lookhokho bawo. Apho aya kuba sisizwana nje. 15Aya kuba sesona sizwana siphantsi esingasokuze sibuye sibaluleke kwezinye izizwe. Ndiya kusibetha kangangokuba singaze siphinde sizilawule ezinye izizwe. 16IJiputa ayisoze iphinde ibe yindawo azigwagwisa ngayo amaSirayeli, kodwa iya kuhlala isisikhumbuzo sesono sawo sokucela uncedo kuyo. Baya kundazi ngoko ukuba mna ndinguNdikhoyo iNgangalala.”

17Ngomhla wokuqala wenyanga yokuqala yonyaka wamashumi amabini anesixhenxe wathi kum uNdikhoyo: 18“Mntundini, uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli wawufunza ngamandla umkhosi wakhe kwimfazwe yaseTire. Atsho amadoda akhuthuka iintloko, atyabuka amagxalaba. Kodwa umkhosi wakhe zange uzuze nto kuloo mfazwe yaseTire. 19Ngako oko itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: IJiputa ndiza kuyinikezela kuNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli, ukuze abuthimbe bonke ubutyebi bayo. Uya kuthimba yonke into enexabiso kwelo zwe, ibe ngumvuzo wokubulaleka komkhosi wakhe. 20Ndimnike iJiputa ukuze ibe yimbuyiselo yomzabalazo wakhe wokundinceda ekunye nomkhosi wakhe, itsho iNkosi uNdikhoyo.

21“Ngaloo mini ndiya kuhlumisa uphondo kwindlu kaSirayeli, nawe ndikwenze uwashumayeze ukhululekile. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo.”

30

Isililo ngeJiputa

301Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, shumayela uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Khala uthi:

‘Yehaa loo mini!’

3Umhla sewusondele,

umhla kaNdikhoyo ufikile:

umhla wamafu,

ithuba lomngcipheko

weentlanga.

4Liya kufika ikrele eJiputa;

intlungu iya kugaleleka eKushe.

Xa bezizigede ababuleweyo eJiputa,

buya kuthinjwa ubutyebi bakhona;

ziya kudilizwa iziseko zayo.

5Ikrele liya kutyakatya eKushe nasePuti,

eLudi nakwelama-Arabhu liphela,

eKubhi nakubantu bomhlaba womnqophiso,

njengokuba lisenza eJiputa.

6“Uthi uNdikhoyo:

Abangecala leJiputa baya koyiswa;

amandla ayo eqhayiya aya kuwa phantsi.

Baya kutyakatywa ngekrele

ukusuka eMigidoli kuthi gaa ngeAswan,

itsho iNgangalala uNdikhoyo.

7“IYiputa ndoyitsho ibe bubugxwayiba phakathi kobugxwayiba,

izixeko zayo zibe ngamanxuwa njengezinye.

8Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo,

xa nditshabalalisa iJiputa ngomlilo,

ndibaqushe abancedisi bayo.

9“Ngaloo mini izithunywa zam ziya kuphuma ngeenqanawe ukuya kufaka ivuso eKushe. Baya kukhwankqiswa yintlungu ngomhla wokutshabalala kweJiputa, kuba ngenene uyeza.

10“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubutyebi baseJiputa ndobuphelisa

ngesandla sikaNebhukadenezare ikumkani yaseBhabheli.

11Wofika nomkhosi wakhe

(umkhosi wesizwe esigonyamelayo)

ukuza kutshabalalisa ilizwe.

Baya kuyihlasela iJiputa,

ilizwe lizale zizidumbu.

12Imisinga yomlambo iNayile ndiya kuyitsho yome nko,

umhlaba ndiwunikezele kumadoda akhohlakeleyo.

Ndiya kuthuma abasemzini

bawubhukuqe umhlaba nayo yonke into ekuwo.

Nditshilo nje mna Ndikhoyo, nditshilo.

13“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi:

“Ndoyitshitshisa imifanekiso,

ndizitshabalalise izithixo zaseMemfisi.

Akuyi kubakho nkosi eJiputa;

ndiya kulenza lonke ilizwe lithuthumele kukoyika.

14Ndiya kuyidlakaza iPatros,

ndiyifake umlilo iZowan,

iThebhesi ndiyohlwaye.

15Ingqumbo yam ndoyikhuphela ePelusiyo, inqaba yaseJiputa;

izihlwele zaseThebhesi ndozinqamla.

16IJiputa ndoyifaka umlilo;

iPelusiyo yosuka ipena-pene,

iThebhesi ithinjwe ngesikhawu,

yona iMemfisi ihlale ithuthumela.

17Baya kutyakatywa ngekrele abafana baseOn nabasePibhesete;

ziya kuthinjwa zona izixeko.

18Koba mnyama emini eTapanesi mhla ndayihlabanisela iJiputa;

kumhla atshitsha amandla ayo eqhayiya.

Iya kugutyungelwa lilifu, mhla zathinjwa iilali zayo.

19Ewe, iJiputa ndiya kuyohlwaya,

ukuze yazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

20Ngosuku lwesixhenxe kwinyanga yokuqala kunyaka weshumi elinanye ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, ndiyaphule ingalo yokumkani waseJiputa. Ayibotshwanga yanyangwa ukuze iphile, yomelele; akakwazi ukuphatha ikrele ngayo. 22Ke kaloku itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ndiyalwa nokumkani waseJiputa. Ndiza kumvikiva iingalo zombini, le ingekaphuki naleya seyaphukile, khon' ukuze ikrele liwe akuliphatha. 23Ndiza kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. 24Ndiza kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabheli, ndimxhobise ngekrele lam, kodwa ndiza kuzaphula iingalo zikakumkani waseJiputa, atsho ancwine okomntu ohlatyaniselweyo ephambi kwakhe. 25Ndiza kuzixhasa iingalo zokumkani waseBhabheli, kodwa yena owaseJiputa uza kuwa iingalo. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo, xa sendimxhobisa ukumkani waseBhabheli alityityimbisele elaseJiputa. 26Ndiya kuwaswantsulisa amaJiputa, abhacele ezintlangeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”