IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Isililo ngenxa yeTire

271Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yitsho isililo ngenxa yeTire. 3Xelela iTire elisango laselwandle, yona erhweba neentlanga eziselunxwemeni, uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Wena Tire, uthi:

‘Andimhle, ndincamisile!’

4Imida yakho ibiselwandle;

ubuhle bakho obuyimbalasane benziwe ngabakwakhileyo.

5Baxoze imipayini yaseSenire,

bakha wena ngayo;

bagawule imisedare yaseLebhanon,

baxhoma amalaphu enqanawe kuyo.

6Baxoze imioki yaseBhashan,

benza ngayo amaphini okugwexa;

imisipresi yonxweme lwaseKiti

luphahla lwakho lwenqanawe,

oluhonjiswe ngomxhaka weendlovu.

7Intshinga eluphawu owaziwa ngalo

yilinen ecikizekileyo yaseJiputa ekuphehlayo;

amaphempe akho azuba

ngawelaphu lonxweme lwase-Elisha.

8Abagwexi-nqanawe zizigantsontso zaseSidon naseArvadi;

iincutshe zoomatiloshe baselwandle ziphuma kuwe, Tire.

9Amachule aseGebhali ahlala ekho kuwe,

elindele ukutywina iindawo ezivuzayo.

Zonke iinqanawe noomatiloshe zingqonga wena, ziko lorhwebo.

10“Umkhosi wakho unezixhipholo zamadoda,

nditsho awasePeshiya, eLidiya, nasePuti.

Axhome amakhaka neminqwazi ekhuselayo ezindongeni zakho,

aphuhlisa ubuqaqawuli bakho.

11Macala onke eendonga zokhuselo

kumi amadoda aseArvadi naseHeleki;

kwimibhontshontsho yookhala ngamadoda aseGamade.

Amakhaka awo axhonywe ezindongeni zakho,

batsho bayimbalasane ubuhle bakho.

12“AbaseTashishe barhweba nawe ngenxa yentaphane yempahla, bakuphathele isiliva, isinyithi, itini, nelothe, ukuze bazuze impahla orhweba ngayo.

13“Barhwebile nawe abelamaGrike, abaseTubhali nabaseMesheki; bakuphathele amakhoboka nempahla yesinyithi ukuze bafumane into orhweba ngayo.

14“Amadoda aseBhete-togarma azise amahashe okusebenza nawemfazwe, neemeyile, ukuze azuze impahla yakho yorhwebo.

15“Amadoda aseDedan arhwebile nawe, waza wathengisela namazwe amaninzi aselunxwemeni; akuhlawule ngeempondo zeendlovu nangomthi omnyama oxatyisiweyo.

16“Uthengiselene neAram ngenxa yenkitha yemveliso yakho. Yona ikunike itekoyisi, ilaphu elimsobo, imbroda, ilinen ecikiziweyo, ikhorali, neerubhi, ukuze izuze impahla orhweba ngayo.

17“Barhwebile nawe abakwaJuda nabakwaSirayeli; bakuphathele ingqolowa yaseMiniti nezimuncu-muncu, ubusi, amafutha, namachiza, bazuza izinto orhweba ngazo.

18“Ngenxa yentaphane yemveliso yakho nobutyebi bakho abaseDamasko bathengise ngewayini yaseHelbon noboya baseZaware.

19“Ayithengile impahla yakho amaDan namaGrike aseUzali. Akuphathele intsimbi, ikasiya, nekalamo.

20“IDedan irhwebe ngezingqwashu.

21“Babengabathengi bempahla yakho abelama-Arabhu nazo zonke iinkosi zaseKedare. Bakuzisele amatakane eegusha, neenkunzi zeegusha nezeebhokhwe.

22“Uthengiselene nabarhwebi baseShebha nabaseRama. Ukuze bafumane impahla yakho bathengise ngezona-zona zinongo, nawona-wona matye anqabileyo, nangegolide.

23“Uthengiselene nabarhwebi baseHaran, Kane, Eden, Sheba, Ashure, nabaseKilmadi. 24Phaya emarikeni nirhwebe ngezambatho ezihle, ilaphu elizuba, imbroda, izicangca ezimabala-bala ezimitya iphothiweyo yanamanquma.

25“Izithuthi zempahla yakho yorhwebo ziinqanawe zaseTashishe.

Uyasindeka ngumthwalo enzonzobileni yolwandle.

26Abagwexi-nqanawe bakho bacanda iilwandle ngawe.

Kambe umoya wasempumalanga wokuqhekeza phakathi elwandle.

27Ubutyebi bakho,

impahla orhweba ngayo,

oomatiloshe neencutshe zolwandle,

namagcisa okuvala iintanda,

abarhwebi namajoni akho,

nabo bonke abangaphakathi,

baya kuzika enzonzobileni yolwandle mhla waqhekeka.

28Ziya kunxunguphala izizwe ezima ngaselunxwemeni,

zisothuswa sisijwili soomatiloshe bakho.

29Bonke abagwexi baya kusaba enqanaweni;

oomatiloshe namachule eenqanawe baya kuma bhuxe elunxwemeni.

30Baya kukhala ngezwi elikhulu,

besenza isijwili esikrakra ngenxa yakho.

Intloko yabo baya kuyigalela uthuli,

baziqika-qike eluthuthwini.

31Ngenxa yakho baya kucheba iinwele zabo,

banxibe irhonya.

Baya kukulilela ngomoya owonakeleyo,

bazile bekrakra.

32Baya kwenza isijwili,

bazile ngenxa yakho.

Baya kwenza isililo ngawe, bathi:

‘Ngubani na owakhe wathuliswa njengeTire emi elwandle?’

33Wawuzanelisa izizwe ezininzi ngexesha owawurhweba phesheya kolwandle;

ubutyebi bakho, nempahla yakho yatsho zatyeba iikumkani zehlabathi.

34Ngokunje lukuqhekezile ulwandle, usenzonzobileni yamanzi;

impahla yakho namahlakani akho bazike kunye nawe.

35Bonke abemi bonxweme ubothusile;

iikumkani ziyathuthumela, zitsho zaxweba kukoyika.

36Abarhwebi bezizwe bayakunyevulela;

usuke waba sisoyikiso, watsho ngesiphelo esibi.”SiTyh 18:11-19

28

Udaba olukhaba ikumkani yaseTire

281Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yithi kumlawuli waseTire: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ikratshi lakho litsho uthi: ‘Ndinguthixo;

ndihlala esikhundleni soothixo enzonzobileni yolwandle.’

Kodwa ungumntu, akungothixo,

nokuba wena uzicingela ukuba unguthixo.

3Ngaba ulumke ngaphezu koDaneli?

Akukho nto ifihlakeleyo kuwe?

4Ubulumko bakho nolwazi lwakho lukwenze waba nobutyebi;

oovimba bakho bazele yigolide nesiliva.

5Ubuchule bakho ngorhwebo bukwenze wasisityebi,

yaza loo nto yakubangela ikratshi.

6“Ke ngoko ithi iNkosi uNdikhoyo:

“Ngenxa yokuba uzicingela ukuba unguthixo,

7ndiza kukuthumela ngabasemzini,

ezona zizwe zinoburhalarhume.

Ziya kubugqutha-gqutha ngekrele ubuhle nobulumko bakho,

zibuxabhele ubuqaqawuli bakho.

8Ziya kukutshonisa emhadini.

Apho enzonzobileni yolwandle uya kubulawa ngezikhali.

9Uya kuba satsho ukuthi: ‘Ndinguthixo,’

xa sewuhlangene nâbo bakubulalayo?

Uya kuba ngumntu, ungabi nguthixo,

xa usezandleni zabakugwintayo.

10Uya kufa njengodelekileyo,

sewuphethwe ngabasemzini.

“Nditshilo nje, nditshilo,

itsho iNkosi uNdikhoyo.”

11Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 12“Mntundini, yitsho isililo ngokumkani waseTire, uthi kuye: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubungumzekelo wemfezeko,

usisilumko, ufezekile ngobuhle.

13UbuseIdeni, isitiya sikaThixo.

Ubuhombe ngawo onke amatye anqabileyo:

irubhi, itopazi, ne-emeraldi;

ikrisolite, ionirhe, nejaspa,

isafire, itekoyisi, nebherile.

Ebegqagqele egolideni;

alungiswa kwamhla wadalwa.

14Wathanjiswa *okwesithunywa esimaphiko esilondolozayo,

kuba ndakumisela njalo.

Ubuhleli entabeni eyodwa kaThixo;

ubuhamba-hamba phakathi kwamatye abomvu ngumlilo.

15Ukususela kumhla wadalwa wawunesimo esisulungekileyo,

suka waba lixhoba lenkohlakalo.

16Urhwebo lwakho olugqibe lonke ilizwe

lwakwenza waba sisikrelemnqa wada wona.

Ke mna ndakugxotha entabeni kaThixo,

waza wahlazeka.

Ewe, ndakugxotha, wena sithunywa esimaphiko,

wemka kuloo matye abomvu ngumlilo.

17Wasuka wangenwa likratshi ngenxa yobuhle;

bade bonakala nobulumko bakho,

ngenxa yokuziqhayisa ngobunzwakazi.

Ndaza ke mna ndakubhuqa-bhuqa emhlabeni,

ndakwenza intlekisa yeekumkani.

18Uzixabhele izibingelelo zakho ngenkitha yezono zakho

nokurhweba ngamaqhetseba.

Ke mna ndakwenza wavutha,

watsho waba luthuthu emhlabeni,

kubukelwe ngababoneli.

19Zonke izizwe ebezikwazi zikhwankqisiwe nguwe.

Usuke wasisoyikiso;

kaloku awusoze uphinde uvuke.”

Udaba olukhaba Sidon

20Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, bhekisa kwiSidon,Jow 3:4-8; Zakar 9:1-2; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14 uyikhalimele 22uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiyalwa nawe, Sidon.

Udumo lwam ndolubonakalisa ngawe.

Abantu baya kwazi ukuba ndinguNdikhoyo

xa ndiyohlwaya iSidon,

ndibonisa ubungcwele bam ngayo.

23Ndiya kuyithumela ngobhubhani,

nditsho izitalato zayo zibaleke igazi;

iya kuzala zizidumbu zabafe ngekrele,

ikrele eliya kuvela macalana onke.

Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

24“Abantu bakwaSirayeli baya kuyeka ukuba nabamelwane abahlekisayo ngabo, abahlaba njengohlololwane neengcangula zameva. Baya kwazi ukuba mna ndiyiNkosi uNdikhoyo.

25“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Xa ndibabutha abantu bakwaSirayeli kwezo zizwe babebhacele kuzo, ndiya kuzityhila kubo phambi kwezizwe, bandazi ukuba ndinguThixo oyedwa. Baya kuhlala ezweni labo endandilinike isicaka sam uYakobi. 26Baya kuhlala apho bekhuselekile, baze bakhe izindlu, batyale nezidiliya. Baya kuba bekhuselekile xa mna ndisohlwaya abamelwane babo ababehlekisa ngabo. Baya kwazi ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wabo.”

29

Udaba olukhaba iJiputa

291Ngosuku lweshumi elinambini kwinyanga yeshumi kunyaka weshumi, ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, bhekisa kukumkani waseJiputa,Okanye “uFaro” igama elithetha ukuthi “uNdlunkulu” ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa umkhalimele yena nayo yonke iJiputa.Isaya 19:1-25; Jer 46:2-26 3Yithi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiyalwa nawe, kumkani waseJiputa,

gongqongqo elikhulu elilele tywaa kwiintlambo zeNayile.

Uthi: ‘INayile yeyam;

ndazidalela mna ngokwam.’

4Kodwa ndiya kukufaka igwegwe phakathi kwemihlathi,

ndizitsho iintlanzi zeentlambo zakho zinamathele emaxolweni akho.

Ndiya kukurhola ndikukhuphe emlanjeni

zijinga njalo iintlanzi emaxolweni akho.

5Ndiya kukuphosa entlango wena nezo ntlanzi zasentlanjeni.

Uya kuwa elubala, ungaqokelelwa bani.

Ndiya kukunikela kwizilwanyana zasendle neentaka zezulu,

ube lixhoba lazo.

6“Xa kunjalo bonke abahlala eJiputa baya kwazi ukuba mna ndinguNdikhoyo.

“Ubusoloko ungumsimelelo wengcongoloIsaya 36:6 wendlu kaSirayeli. 7Bathe bakukubamba ngezandla, wasuka wakroboka, wabahlaba amanxeba emakhwapheni; bathe bakusimelela ngawe, wasuka wee shwaqa, baza bakruneka imiqolo.

8“Ngako oko ke ithi iNkosi uNdikhoyo: Ndiza kukuthumela ngekrele, abulawe onke amadoda nemfuyo yakho. 9IJiputa iya kuba lilizwe elisebugxwayibeni. Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

“Kaloku uthe: ‘INayile yeyam; ndazidalela mna ngokwam.’ 10Ndiyalwa nawe ke ngoko, wena nemisinga yomlambo wakho. Ndiza kulitshabalalisa izwe laseJiputa, libe yinkangala ukusuka eMigidoli naseAswan kuye kuthi gaa ngemida yaseKushe. 11Akusayi kucanda mntu nasilo kulo; akusayi kuhlala mntu iminyaka engamashumi amane. 12Ilizwe laseJiputa ndiya kulenza libe bubugxwayiba phakathi kwamazwe abubugxwayiba, nezixeko zalo ziya kuba ngamanxuwa njengezinye iminyaka engamashumi amane. Wona amaJiputa ndiza kuwenza abhacele ezizweni, agqibe onke amazwe.

13“Kanti itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Emva kweminyaka engamashumi amane ndiya kuwaqokelela amaJiputa ezizweni ebebhacele kuzo. 14Ndiya kuwaphuthuma ekuthinjweni, ndiwabuyisele ePatro, ilizwe lookhokho bawo. Apho aya kuba sisizwana nje. 15Aya kuba sesona sizwana siphantsi esingasokuze sibuye sibaluleke kwezinye izizwe. Ndiya kusibetha kangangokuba singaze siphinde sizilawule ezinye izizwe. 16IJiputa ayisoze iphinde ibe yindawo azigwagwisa ngayo amaSirayeli, kodwa iya kuhlala isisikhumbuzo sesono sawo sokucela uncedo kuyo. Baya kundazi ngoko ukuba mna ndinguNdikhoyo iNgangalala.”

17Ngomhla wokuqala wenyanga yokuqala yonyaka wamashumi amabini anesixhenxe wathi kum uNdikhoyo: 18“Mntundini, uNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli wawufunza ngamandla umkhosi wakhe kwimfazwe yaseTire. Atsho amadoda akhuthuka iintloko, atyabuka amagxalaba. Kodwa umkhosi wakhe zange uzuze nto kuloo mfazwe yaseTire. 19Ngako oko itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: IJiputa ndiza kuyinikezela kuNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli, ukuze abuthimbe bonke ubutyebi bayo. Uya kuthimba yonke into enexabiso kwelo zwe, ibe ngumvuzo wokubulaleka komkhosi wakhe. 20Ndimnike iJiputa ukuze ibe yimbuyiselo yomzabalazo wakhe wokundinceda ekunye nomkhosi wakhe, itsho iNkosi uNdikhoyo.

21“Ngaloo mini ndiya kuhlumisa uphondo kwindlu kaSirayeli, nawe ndikwenze uwashumayeze ukhululekile. Baya kwazi ke ngoko ukuba ndinguNdikhoyo.”