IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

Udaba olukhaba iTire

261Ngomhla wokuqala enyangeni ngonyaka weshumi elinanye, ndeva izwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Mntundini, iTireIsaya 23:1-18; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Zakar 9:1-4; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14 ihlekise ngeJerusalem yathi: ‘Tshotsho uvuleke, sangondini eliya ezizweni! Iingcango zakho zivulelwe mna. Njengoko sewulinxuwa wena ndiza kuchuma mna.’ 3Ngenxa yoko mna Ndikhoyo iNkosi ndithi: Ndikuchasile, Tire, ndaye ndiza kukufunza ngentlaninge yezizwe, zibe ngathi ngamaza olwandle olulwayo. 4Ziya kuzidiliza iindonga neenqaba zaseTire. Ndiya kukutshayela ke konke okudiliziweyo, iTire isale ilulwalwa, 5ibe yindawo yeminatha yabalobi beentlanzi. Kaloku ndithethile mna, itsho iNkosi uNdikhoyo. Iya kuba lixhoba lezizwe, 6nezithanga zayo ezithe qelele nolwandle zitshabalale likrele. Xa kunjalo ke baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

7Kaloku iNgangalala uNdikhoyo ithi: “ITire ndiya kuyithumela ngoNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli – ewe, ikumkani yeekumkani. Uya kuvela ngasentla namahashe neenqwelo zakhe zemfazwe, nebubu lomkhosi olunamadoda akhwele emahashini. 8Uya kuzingena ngekrele izithanga zakho ezimgama nolwandle. Uya kukungqinga, azayame ngezikanisi iindonga zakho, azikhusele. 9Iindonga zakho uya kuzingquzula ngezidilizi zakhe, itsho iwe phantsi imibhontshontsho yakho. 10Amahashe akhe aya kuba maninzi kangangokuba aya kutsho likugubungele uthuli. Izingqi zamahashe emfazwe nengxolo yeenqwelo zokulwa iya kutsho zishukume iindonga zakho xa engena emasangweni akho ngokwamadoda engena esixekweni esindonga ziqhekekileyo. 11Amanqina amahashe akhe aya kuzixobonga zonke izitalato; abantu bakho úya kubabulala ngekrele; zize ezo ntsika zomeleleyo ziwe bhuma emhlabeni. 12Ubutyebi bakho buya kuba lixhoba labo, bayithimbe nempahla orhweba ngayo. Baya kuzidiliza iindonga zakho, namapoma ezindlu zakho zokuhlala, baze bawaphose elwandle amatye nemithi nenkunkuma. 13Ndiza kuyiphelisa intsholo yeengoma kuwe, kwaye ayisokube iphinde iviwe intsholo yezikhalisi zakho.SiTyh 18:22 14Ndiya kukwenza ufane nolwalwa olungenakuhluma nto, uze ube yindawo yeminatha yabalobi beentlanzi. Akusokuze uphinde uvuswe, kuba kaloku kuthethe mna Ndikhoyo iNkosi.”

15Ithi iNgangalala uNdikhoyo kwiTire: “Ngaba bebengangcangcazeli na sisandi sokuwa kwakho abemi phezu konxweme, naxa isitsho incwina yeengxwelerha xa ikrele lisidla kuwe? 16Ngelo xesha zonke iikumkani zamazwe onxweme lolwandle ziya kuhla ezihlalweni zazo, ziyithi xibilili iminweba yazo, zizikhulule neengubo zazo ezihonjisiweyo. Ziya kuhlala phantsi zizel' ululoyiko, zingcangcazela ngalo lonke ixesha ngenxa yomothuko wento eziyibona kuwe. 17Ziya kwenza isililo ngawe, zithi kuwe:

“ ‘Yehaa!

Watshabalala, sixekondini sodumo, ikhaya lamadoda aselwandle!

Ubunegunya elwandle, wena nabemi bakho,

ngenxa yakho bebethuthumela bonke abahlala apho.

18Abemi baselunxwemeni bayangcangcazela ngalo mhla wokuwa kwakho;

abaseziqithini bayagubha ngenxa yokuwa kwakho.’ ”SiTyh 18:9-10

19Ithi iNkosi uNdikhoyo: “Ndiya kukutshabalalisa ube linxuwa, kungabi sabakho bani uhlala kuwe; ndiya kukuntywilisela enzonzobileni yamanzi olwandle; 20ndiya kukutshonisa emhadini, ndikuhlalise ekhayeni lamanyange. Ndiya kukwenza uhlale emathunjini omhlaba, nawe Tire ufane namanxuwa ezixeko zamandulo. Kwanjengazo awusoze ubuye uluxhamle udumo kumhlaba wabaphilayo. 21Isiphelo sakho siya koyikeka, kuba uya kubhujiswa kuphele. Uya kufunwa, kodwa ungaze ufunyanwe,SiTyh 18:21 itsho iNkosi uNdikhoyo.”

27

Isililo ngenxa yeTire

271Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yitsho isililo ngenxa yeTire. 3Xelela iTire elisango laselwandle, yona erhweba neentlanga eziselunxwemeni, uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Wena Tire, uthi:

‘Andimhle, ndincamisile!’

4Imida yakho ibiselwandle;

ubuhle bakho obuyimbalasane benziwe ngabakwakhileyo.

5Baxoze imipayini yaseSenire,

bakha wena ngayo;

bagawule imisedare yaseLebhanon,

baxhoma amalaphu enqanawe kuyo.

6Baxoze imioki yaseBhashan,

benza ngayo amaphini okugwexa;

imisipresi yonxweme lwaseKiti

luphahla lwakho lwenqanawe,

oluhonjiswe ngomxhaka weendlovu.

7Intshinga eluphawu owaziwa ngalo

yilinen ecikizekileyo yaseJiputa ekuphehlayo;

amaphempe akho azuba

ngawelaphu lonxweme lwase-Elisha.

8Abagwexi-nqanawe zizigantsontso zaseSidon naseArvadi;

iincutshe zoomatiloshe baselwandle ziphuma kuwe, Tire.

9Amachule aseGebhali ahlala ekho kuwe,

elindele ukutywina iindawo ezivuzayo.

Zonke iinqanawe noomatiloshe zingqonga wena, ziko lorhwebo.

10“Umkhosi wakho unezixhipholo zamadoda,

nditsho awasePeshiya, eLidiya, nasePuti.

Axhome amakhaka neminqwazi ekhuselayo ezindongeni zakho,

aphuhlisa ubuqaqawuli bakho.

11Macala onke eendonga zokhuselo

kumi amadoda aseArvadi naseHeleki;

kwimibhontshontsho yookhala ngamadoda aseGamade.

Amakhaka awo axhonywe ezindongeni zakho,

batsho bayimbalasane ubuhle bakho.

12“AbaseTashishe barhweba nawe ngenxa yentaphane yempahla, bakuphathele isiliva, isinyithi, itini, nelothe, ukuze bazuze impahla orhweba ngayo.

13“Barhwebile nawe abelamaGrike, abaseTubhali nabaseMesheki; bakuphathele amakhoboka nempahla yesinyithi ukuze bafumane into orhweba ngayo.

14“Amadoda aseBhete-togarma azise amahashe okusebenza nawemfazwe, neemeyile, ukuze azuze impahla yakho yorhwebo.

15“Amadoda aseDedan arhwebile nawe, waza wathengisela namazwe amaninzi aselunxwemeni; akuhlawule ngeempondo zeendlovu nangomthi omnyama oxatyisiweyo.

16“Uthengiselene neAram ngenxa yenkitha yemveliso yakho. Yona ikunike itekoyisi, ilaphu elimsobo, imbroda, ilinen ecikiziweyo, ikhorali, neerubhi, ukuze izuze impahla orhweba ngayo.

17“Barhwebile nawe abakwaJuda nabakwaSirayeli; bakuphathele ingqolowa yaseMiniti nezimuncu-muncu, ubusi, amafutha, namachiza, bazuza izinto orhweba ngazo.

18“Ngenxa yentaphane yemveliso yakho nobutyebi bakho abaseDamasko bathengise ngewayini yaseHelbon noboya baseZaware.

19“Ayithengile impahla yakho amaDan namaGrike aseUzali. Akuphathele intsimbi, ikasiya, nekalamo.

20“IDedan irhwebe ngezingqwashu.

21“Babengabathengi bempahla yakho abelama-Arabhu nazo zonke iinkosi zaseKedare. Bakuzisele amatakane eegusha, neenkunzi zeegusha nezeebhokhwe.

22“Uthengiselene nabarhwebi baseShebha nabaseRama. Ukuze bafumane impahla yakho bathengise ngezona-zona zinongo, nawona-wona matye anqabileyo, nangegolide.

23“Uthengiselene nabarhwebi baseHaran, Kane, Eden, Sheba, Ashure, nabaseKilmadi. 24Phaya emarikeni nirhwebe ngezambatho ezihle, ilaphu elizuba, imbroda, izicangca ezimabala-bala ezimitya iphothiweyo yanamanquma.

25“Izithuthi zempahla yakho yorhwebo ziinqanawe zaseTashishe.

Uyasindeka ngumthwalo enzonzobileni yolwandle.

26Abagwexi-nqanawe bakho bacanda iilwandle ngawe.

Kambe umoya wasempumalanga wokuqhekeza phakathi elwandle.

27Ubutyebi bakho,

impahla orhweba ngayo,

oomatiloshe neencutshe zolwandle,

namagcisa okuvala iintanda,

abarhwebi namajoni akho,

nabo bonke abangaphakathi,

baya kuzika enzonzobileni yolwandle mhla waqhekeka.

28Ziya kunxunguphala izizwe ezima ngaselunxwemeni,

zisothuswa sisijwili soomatiloshe bakho.

29Bonke abagwexi baya kusaba enqanaweni;

oomatiloshe namachule eenqanawe baya kuma bhuxe elunxwemeni.

30Baya kukhala ngezwi elikhulu,

besenza isijwili esikrakra ngenxa yakho.

Intloko yabo baya kuyigalela uthuli,

baziqika-qike eluthuthwini.

31Ngenxa yakho baya kucheba iinwele zabo,

banxibe irhonya.

Baya kukulilela ngomoya owonakeleyo,

bazile bekrakra.

32Baya kwenza isijwili,

bazile ngenxa yakho.

Baya kwenza isililo ngawe, bathi:

‘Ngubani na owakhe wathuliswa njengeTire emi elwandle?’

33Wawuzanelisa izizwe ezininzi ngexesha owawurhweba phesheya kolwandle;

ubutyebi bakho, nempahla yakho yatsho zatyeba iikumkani zehlabathi.

34Ngokunje lukuqhekezile ulwandle, usenzonzobileni yamanzi;

impahla yakho namahlakani akho bazike kunye nawe.

35Bonke abemi bonxweme ubothusile;

iikumkani ziyathuthumela, zitsho zaxweba kukoyika.

36Abarhwebi bezizwe bayakunyevulela;

usuke waba sisoyikiso, watsho ngesiphelo esibi.”SiTyh 18:11-19

28

Udaba olukhaba ikumkani yaseTire

281Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yithi kumlawuli waseTire: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ikratshi lakho litsho uthi: ‘Ndinguthixo;

ndihlala esikhundleni soothixo enzonzobileni yolwandle.’

Kodwa ungumntu, akungothixo,

nokuba wena uzicingela ukuba unguthixo.

3Ngaba ulumke ngaphezu koDaneli?

Akukho nto ifihlakeleyo kuwe?

4Ubulumko bakho nolwazi lwakho lukwenze waba nobutyebi;

oovimba bakho bazele yigolide nesiliva.

5Ubuchule bakho ngorhwebo bukwenze wasisityebi,

yaza loo nto yakubangela ikratshi.

6“Ke ngoko ithi iNkosi uNdikhoyo:

“Ngenxa yokuba uzicingela ukuba unguthixo,

7ndiza kukuthumela ngabasemzini,

ezona zizwe zinoburhalarhume.

Ziya kubugqutha-gqutha ngekrele ubuhle nobulumko bakho,

zibuxabhele ubuqaqawuli bakho.

8Ziya kukutshonisa emhadini.

Apho enzonzobileni yolwandle uya kubulawa ngezikhali.

9Uya kuba satsho ukuthi: ‘Ndinguthixo,’

xa sewuhlangene nâbo bakubulalayo?

Uya kuba ngumntu, ungabi nguthixo,

xa usezandleni zabakugwintayo.

10Uya kufa njengodelekileyo,

sewuphethwe ngabasemzini.

“Nditshilo nje, nditshilo,

itsho iNkosi uNdikhoyo.”

11Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 12“Mntundini, yitsho isililo ngokumkani waseTire, uthi kuye: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ubungumzekelo wemfezeko,

usisilumko, ufezekile ngobuhle.

13UbuseIdeni, isitiya sikaThixo.

Ubuhombe ngawo onke amatye anqabileyo:

irubhi, itopazi, ne-emeraldi;

ikrisolite, ionirhe, nejaspa,

isafire, itekoyisi, nebherile.

Ebegqagqele egolideni;

alungiswa kwamhla wadalwa.

14Wathanjiswa *okwesithunywa esimaphiko esilondolozayo,

kuba ndakumisela njalo.

Ubuhleli entabeni eyodwa kaThixo;

ubuhamba-hamba phakathi kwamatye abomvu ngumlilo.

15Ukususela kumhla wadalwa wawunesimo esisulungekileyo,

suka waba lixhoba lenkohlakalo.

16Urhwebo lwakho olugqibe lonke ilizwe

lwakwenza waba sisikrelemnqa wada wona.

Ke mna ndakugxotha entabeni kaThixo,

waza wahlazeka.

Ewe, ndakugxotha, wena sithunywa esimaphiko,

wemka kuloo matye abomvu ngumlilo.

17Wasuka wangenwa likratshi ngenxa yobuhle;

bade bonakala nobulumko bakho,

ngenxa yokuziqhayisa ngobunzwakazi.

Ndaza ke mna ndakubhuqa-bhuqa emhlabeni,

ndakwenza intlekisa yeekumkani.

18Uzixabhele izibingelelo zakho ngenkitha yezono zakho

nokurhweba ngamaqhetseba.

Ke mna ndakwenza wavutha,

watsho waba luthuthu emhlabeni,

kubukelwe ngababoneli.

19Zonke izizwe ebezikwazi zikhwankqisiwe nguwe.

Usuke wasisoyikiso;

kaloku awusoze uphinde uvuke.”

Udaba olukhaba Sidon

20Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 21“Mntundini, bhekisa kwiSidon,Jow 3:4-8; Zakar 9:1-2; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14 uyikhalimele 22uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Ndiyalwa nawe, Sidon.

Udumo lwam ndolubonakalisa ngawe.

Abantu baya kwazi ukuba ndinguNdikhoyo

xa ndiyohlwaya iSidon,

ndibonisa ubungcwele bam ngayo.

23Ndiya kuyithumela ngobhubhani,

nditsho izitalato zayo zibaleke igazi;

iya kuzala zizidumbu zabafe ngekrele,

ikrele eliya kuvela macalana onke.

Baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.

24“Abantu bakwaSirayeli baya kuyeka ukuba nabamelwane abahlekisayo ngabo, abahlaba njengohlololwane neengcangula zameva. Baya kwazi ukuba mna ndiyiNkosi uNdikhoyo.

25“Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Xa ndibabutha abantu bakwaSirayeli kwezo zizwe babebhacele kuzo, ndiya kuzityhila kubo phambi kwezizwe, bandazi ukuba ndinguThixo oyedwa. Baya kuhlala ezweni labo endandilinike isicaka sam uYakobi. 26Baya kuhlala apho bekhuselekile, baze bakhe izindlu, batyale nezidiliya. Baya kuba bekhuselekile xa mna ndisohlwaya abamelwane babo ababehlekisa ngabo. Baya kwazi ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wabo.”