IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Udaba olukhaba ama-Amon

251Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, bhekisa kuwo ama-Amon,Jer 49:1-6; Hez 21:28-32; Amos 1:13-15; Zefan 2:8-11 uwakhalimele, 3uthi: Yivani izwi leNkosi uNdikhoyo: Ithi iNgangalala uNdikhoyo: Ngenxa yokuba nathi: ‘Tshotsho!’ kwisibingelelo sam mhla saxajelwa, nakwilizwe lakwaSirayeli mhla labhukuqwa, nakwisizwe sakwaJuda mini sathinjwa, 4ke mna ndiza kuninikezela kwisizwe sasempuma, nize nibe sezandleni zaso. Baya kumisa iikampu zabo, beme phakathi kwenu; baya kuzitya iziqhamo zenu, bawatye amasi eenkomo zenu. 5IRabha ndiya kuyenza ibe lidlelo leenkamela; yona iAmon yoba ligquba leegusha. Xa kunjalo ke niya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo. 6Kaloku itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Naqhwaba izandla, nadyusha ngenxa yemincili, nalivuyelela izwe lakwaSirayeli. 7Ngenxa yoko ndiza kusolula isandla sam, ndinenze nibe lixhoba leentlanga. Ndiya kuninqamla kwezinye izizwe, ubuzwe benu bufadalale. Ndiya kunibhubhisa nitsho nazi ukuba uNdikhoyo ndim.”

Udaba olukhaba amaMowabhi

8Itsho iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “IMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Jer 48:1-47; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 neSeyire zithi: ‘Jonga, indlu kaJuda ifana nezinye izizwe ngoku.’ 9Ngenxa yoko ndiza kuliyekela ngeentshaba ilizwe laseMowabhi, nditsho iqhayiya layo, izixeko zayo ezisemdeni, iBhete-yeshimoti, iBhali-meyon, neKiriyatayim. 10IMowabhi kwakunye nama-Amon ndiza kuyinikezela ibe lilifa lezizwe zasempuma, khon' ukuze ama-Amon angaze akhunjulwe ezimbalini zezizwe. 11Ndiza kuyohlwaya iMowabhi. Iya kutsho indazi ukuba ndinguNdikhoyo!”

Udaba olukhaba iEdom

12Itsho iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “IEdomIsaya 34:5-17; 63:1-6; Jer 49:7-22; Hez 35:1-15; Amos 1:11-12; Obhad 1-14; Mal 1:2-5 ikhuphe isixhiba kwindlu kaJuda, yaza ngokwenjenjalo yanetyala elikhulu. 13Ngenxa yoko iNgangalala uNdikhoyo ithi: Isandla sam ndiya kusolulela e-Edom, ndibulale abantu nemfuyo yabo. Ndiya kuyitsho ibharhe, ndibabulale ngekrele ukusuka eTeman kuye kutsho eDedan. 14IEdom ndiya kuyiphindezela ngesandla sabantu bam amaSirayeli, abaya kwenza kwiEdom ngokwengqumbo nomsindo wam. Baya kuyazi impindezelo yam, itsho iNkosi uNdikhoyo.”

Udaba olukhaba amaFilistiya

15Itsho iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “AmaFilistiyaIsaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7 aziphindezele ngenzondo, kuba iintliziyo zawo zithe minxi yinkohlakalo ezalwa bubutshaba obudala, bezimisele ukumtshabalalisa uJuda. 16Ngenxa yoko iNgangalala *uNdikhoyo ithi: Ndiza kusolula isandla sam side sifike kumaFilistiya, ndiwatshabalalise amaKrete, ndide ndigqogqe nalawo emi phezu konxweme lolwandle. 17Ndiya kuziphindezela ngamandla kuwo, ndiwohlwaye ndinomsindo. Xa sendiziphindezela baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

26

Udaba olukhaba iTire

261Ngomhla wokuqala enyangeni ngonyaka weshumi elinanye, ndeva izwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Mntundini, iTireIsaya 23:1-18; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Zakar 9:1-4; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14 ihlekise ngeJerusalem yathi: ‘Tshotsho uvuleke, sangondini eliya ezizweni! Iingcango zakho zivulelwe mna. Njengoko sewulinxuwa wena ndiza kuchuma mna.’ 3Ngenxa yoko mna Ndikhoyo iNkosi ndithi: Ndikuchasile, Tire, ndaye ndiza kukufunza ngentlaninge yezizwe, zibe ngathi ngamaza olwandle olulwayo. 4Ziya kuzidiliza iindonga neenqaba zaseTire. Ndiya kukutshayela ke konke okudiliziweyo, iTire isale ilulwalwa, 5ibe yindawo yeminatha yabalobi beentlanzi. Kaloku ndithethile mna, itsho iNkosi uNdikhoyo. Iya kuba lixhoba lezizwe, 6nezithanga zayo ezithe qelele nolwandle zitshabalale likrele. Xa kunjalo ke baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”

7Kaloku iNgangalala uNdikhoyo ithi: “ITire ndiya kuyithumela ngoNebhukadenezare ukumkani waseBhabheli – ewe, ikumkani yeekumkani. Uya kuvela ngasentla namahashe neenqwelo zakhe zemfazwe, nebubu lomkhosi olunamadoda akhwele emahashini. 8Uya kuzingena ngekrele izithanga zakho ezimgama nolwandle. Uya kukungqinga, azayame ngezikanisi iindonga zakho, azikhusele. 9Iindonga zakho uya kuzingquzula ngezidilizi zakhe, itsho iwe phantsi imibhontshontsho yakho. 10Amahashe akhe aya kuba maninzi kangangokuba aya kutsho likugubungele uthuli. Izingqi zamahashe emfazwe nengxolo yeenqwelo zokulwa iya kutsho zishukume iindonga zakho xa engena emasangweni akho ngokwamadoda engena esixekweni esindonga ziqhekekileyo. 11Amanqina amahashe akhe aya kuzixobonga zonke izitalato; abantu bakho úya kubabulala ngekrele; zize ezo ntsika zomeleleyo ziwe bhuma emhlabeni. 12Ubutyebi bakho buya kuba lixhoba labo, bayithimbe nempahla orhweba ngayo. Baya kuzidiliza iindonga zakho, namapoma ezindlu zakho zokuhlala, baze bawaphose elwandle amatye nemithi nenkunkuma. 13Ndiza kuyiphelisa intsholo yeengoma kuwe, kwaye ayisokube iphinde iviwe intsholo yezikhalisi zakho.SiTyh 18:22 14Ndiya kukwenza ufane nolwalwa olungenakuhluma nto, uze ube yindawo yeminatha yabalobi beentlanzi. Akusokuze uphinde uvuswe, kuba kaloku kuthethe mna Ndikhoyo iNkosi.”

15Ithi iNgangalala uNdikhoyo kwiTire: “Ngaba bebengangcangcazeli na sisandi sokuwa kwakho abemi phezu konxweme, naxa isitsho incwina yeengxwelerha xa ikrele lisidla kuwe? 16Ngelo xesha zonke iikumkani zamazwe onxweme lolwandle ziya kuhla ezihlalweni zazo, ziyithi xibilili iminweba yazo, zizikhulule neengubo zazo ezihonjisiweyo. Ziya kuhlala phantsi zizel' ululoyiko, zingcangcazela ngalo lonke ixesha ngenxa yomothuko wento eziyibona kuwe. 17Ziya kwenza isililo ngawe, zithi kuwe:

“ ‘Yehaa!

Watshabalala, sixekondini sodumo, ikhaya lamadoda aselwandle!

Ubunegunya elwandle, wena nabemi bakho,

ngenxa yakho bebethuthumela bonke abahlala apho.

18Abemi baselunxwemeni bayangcangcazela ngalo mhla wokuwa kwakho;

abaseziqithini bayagubha ngenxa yokuwa kwakho.’ ”SiTyh 18:9-10

19Ithi iNkosi uNdikhoyo: “Ndiya kukutshabalalisa ube linxuwa, kungabi sabakho bani uhlala kuwe; ndiya kukuntywilisela enzonzobileni yamanzi olwandle; 20ndiya kukutshonisa emhadini, ndikuhlalise ekhayeni lamanyange. Ndiya kukwenza uhlale emathunjini omhlaba, nawe Tire ufane namanxuwa ezixeko zamandulo. Kwanjengazo awusoze ubuye uluxhamle udumo kumhlaba wabaphilayo. 21Isiphelo sakho siya koyikeka, kuba uya kubhujiswa kuphele. Uya kufunwa, kodwa ungaze ufunyanwe,SiTyh 18:21 itsho iNkosi uNdikhoyo.”

27

Isililo ngenxa yeTire

271Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, yitsho isililo ngenxa yeTire. 3Xelela iTire elisango laselwandle, yona erhweba neentlanga eziselunxwemeni, uthi: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi:

“Wena Tire, uthi:

‘Andimhle, ndincamisile!’

4Imida yakho ibiselwandle;

ubuhle bakho obuyimbalasane benziwe ngabakwakhileyo.

5Baxoze imipayini yaseSenire,

bakha wena ngayo;

bagawule imisedare yaseLebhanon,

baxhoma amalaphu enqanawe kuyo.

6Baxoze imioki yaseBhashan,

benza ngayo amaphini okugwexa;

imisipresi yonxweme lwaseKiti

luphahla lwakho lwenqanawe,

oluhonjiswe ngomxhaka weendlovu.

7Intshinga eluphawu owaziwa ngalo

yilinen ecikizekileyo yaseJiputa ekuphehlayo;

amaphempe akho azuba

ngawelaphu lonxweme lwase-Elisha.

8Abagwexi-nqanawe zizigantsontso zaseSidon naseArvadi;

iincutshe zoomatiloshe baselwandle ziphuma kuwe, Tire.

9Amachule aseGebhali ahlala ekho kuwe,

elindele ukutywina iindawo ezivuzayo.

Zonke iinqanawe noomatiloshe zingqonga wena, ziko lorhwebo.

10“Umkhosi wakho unezixhipholo zamadoda,

nditsho awasePeshiya, eLidiya, nasePuti.

Axhome amakhaka neminqwazi ekhuselayo ezindongeni zakho,

aphuhlisa ubuqaqawuli bakho.

11Macala onke eendonga zokhuselo

kumi amadoda aseArvadi naseHeleki;

kwimibhontshontsho yookhala ngamadoda aseGamade.

Amakhaka awo axhonywe ezindongeni zakho,

batsho bayimbalasane ubuhle bakho.

12“AbaseTashishe barhweba nawe ngenxa yentaphane yempahla, bakuphathele isiliva, isinyithi, itini, nelothe, ukuze bazuze impahla orhweba ngayo.

13“Barhwebile nawe abelamaGrike, abaseTubhali nabaseMesheki; bakuphathele amakhoboka nempahla yesinyithi ukuze bafumane into orhweba ngayo.

14“Amadoda aseBhete-togarma azise amahashe okusebenza nawemfazwe, neemeyile, ukuze azuze impahla yakho yorhwebo.

15“Amadoda aseDedan arhwebile nawe, waza wathengisela namazwe amaninzi aselunxwemeni; akuhlawule ngeempondo zeendlovu nangomthi omnyama oxatyisiweyo.

16“Uthengiselene neAram ngenxa yenkitha yemveliso yakho. Yona ikunike itekoyisi, ilaphu elimsobo, imbroda, ilinen ecikiziweyo, ikhorali, neerubhi, ukuze izuze impahla orhweba ngayo.

17“Barhwebile nawe abakwaJuda nabakwaSirayeli; bakuphathele ingqolowa yaseMiniti nezimuncu-muncu, ubusi, amafutha, namachiza, bazuza izinto orhweba ngazo.

18“Ngenxa yentaphane yemveliso yakho nobutyebi bakho abaseDamasko bathengise ngewayini yaseHelbon noboya baseZaware.

19“Ayithengile impahla yakho amaDan namaGrike aseUzali. Akuphathele intsimbi, ikasiya, nekalamo.

20“IDedan irhwebe ngezingqwashu.

21“Babengabathengi bempahla yakho abelama-Arabhu nazo zonke iinkosi zaseKedare. Bakuzisele amatakane eegusha, neenkunzi zeegusha nezeebhokhwe.

22“Uthengiselene nabarhwebi baseShebha nabaseRama. Ukuze bafumane impahla yakho bathengise ngezona-zona zinongo, nawona-wona matye anqabileyo, nangegolide.

23“Uthengiselene nabarhwebi baseHaran, Kane, Eden, Sheba, Ashure, nabaseKilmadi. 24Phaya emarikeni nirhwebe ngezambatho ezihle, ilaphu elizuba, imbroda, izicangca ezimabala-bala ezimitya iphothiweyo yanamanquma.

25“Izithuthi zempahla yakho yorhwebo ziinqanawe zaseTashishe.

Uyasindeka ngumthwalo enzonzobileni yolwandle.

26Abagwexi-nqanawe bakho bacanda iilwandle ngawe.

Kambe umoya wasempumalanga wokuqhekeza phakathi elwandle.

27Ubutyebi bakho,

impahla orhweba ngayo,

oomatiloshe neencutshe zolwandle,

namagcisa okuvala iintanda,

abarhwebi namajoni akho,

nabo bonke abangaphakathi,

baya kuzika enzonzobileni yolwandle mhla waqhekeka.

28Ziya kunxunguphala izizwe ezima ngaselunxwemeni,

zisothuswa sisijwili soomatiloshe bakho.

29Bonke abagwexi baya kusaba enqanaweni;

oomatiloshe namachule eenqanawe baya kuma bhuxe elunxwemeni.

30Baya kukhala ngezwi elikhulu,

besenza isijwili esikrakra ngenxa yakho.

Intloko yabo baya kuyigalela uthuli,

baziqika-qike eluthuthwini.

31Ngenxa yakho baya kucheba iinwele zabo,

banxibe irhonya.

Baya kukulilela ngomoya owonakeleyo,

bazile bekrakra.

32Baya kwenza isijwili,

bazile ngenxa yakho.

Baya kwenza isililo ngawe, bathi:

‘Ngubani na owakhe wathuliswa njengeTire emi elwandle?’

33Wawuzanelisa izizwe ezininzi ngexesha owawurhweba phesheya kolwandle;

ubutyebi bakho, nempahla yakho yatsho zatyeba iikumkani zehlabathi.

34Ngokunje lukuqhekezile ulwandle, usenzonzobileni yamanzi;

impahla yakho namahlakani akho bazike kunye nawe.

35Bonke abemi bonxweme ubothusile;

iikumkani ziyathuthumela, zitsho zaxweba kukoyika.

36Abarhwebi bezizwe bayakunyevulela;

usuke waba sisoyikiso, watsho ngesiphelo esibi.”SiTyh 18:11-19