IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Udaba olukhaba ama-Amon

251Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, bhekisa kuwo ama-Amon,Jer 49:1-6; Hez 21:28-32; Amos 1:13-15; Zefan 2:8-11 uwakhalimele, 3uthi: Yivani izwi leNkosi uNdikhoyo: Ithi iNgangalala uNdikhoyo: Ngenxa yokuba nathi: ‘Tshotsho!’ kwisibingelelo sam mhla saxajelwa, nakwilizwe lakwaSirayeli mhla labhukuqwa, nakwisizwe sakwaJuda mini sathinjwa, 4ke mna ndiza kuninikezela kwisizwe sasempuma, nize nibe sezandleni zaso. Baya kumisa iikampu zabo, beme phakathi kwenu; baya kuzitya iziqhamo zenu, bawatye amasi eenkomo zenu. 5IRabha ndiya kuyenza ibe lidlelo leenkamela; yona iAmon yoba ligquba leegusha. Xa kunjalo ke niya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo. 6Kaloku itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Naqhwaba izandla, nadyusha ngenxa yemincili, nalivuyelela izwe lakwaSirayeli. 7Ngenxa yoko ndiza kusolula isandla sam, ndinenze nibe lixhoba leentlanga. Ndiya kuninqamla kwezinye izizwe, ubuzwe benu bufadalale. Ndiya kunibhubhisa nitsho nazi ukuba uNdikhoyo ndim.”

Udaba olukhaba amaMowabhi

8Itsho iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “IMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; 25:10-12; Jer 48:1-47; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 neSeyire zithi: ‘Jonga, indlu kaJuda ifana nezinye izizwe ngoku.’ 9Ngenxa yoko ndiza kuliyekela ngeentshaba ilizwe laseMowabhi, nditsho iqhayiya layo, izixeko zayo ezisemdeni, iBhete-yeshimoti, iBhali-meyon, neKiriyatayim. 10IMowabhi kwakunye nama-Amon ndiza kuyinikezela ibe lilifa lezizwe zasempuma, khon' ukuze ama-Amon angaze akhunjulwe ezimbalini zezizwe. 11Ndiza kuyohlwaya iMowabhi. Iya kutsho indazi ukuba ndinguNdikhoyo!”

Udaba olukhaba iEdom

12Itsho iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “IEdomIsaya 34:5-17; 63:1-6; Jer 49:7-22; Hez 35:1-15; Amos 1:11-12; Obhad 1-14; Mal 1:2-5 ikhuphe isixhiba kwindlu kaJuda, yaza ngokwenjenjalo yanetyala elikhulu. 13Ngenxa yoko iNgangalala uNdikhoyo ithi: Isandla sam ndiya kusolulela e-Edom, ndibulale abantu nemfuyo yabo. Ndiya kuyitsho ibharhe, ndibabulale ngekrele ukusuka eTeman kuye kutsho eDedan. 14IEdom ndiya kuyiphindezela ngesandla sabantu bam amaSirayeli, abaya kwenza kwiEdom ngokwengqumbo nomsindo wam. Baya kuyazi impindezelo yam, itsho iNkosi uNdikhoyo.”

Udaba olukhaba amaFilistiya

15Itsho iNkosi *uNdikhoyo ukuthi: “AmaFilistiyaIsaya 14:29-31; Jer 47:1-7; Jow 3:4-8; Amos 1:6-8; Zefan 2:4-7; Zakar 9:5-7 aziphindezele ngenzondo, kuba iintliziyo zawo zithe minxi yinkohlakalo ezalwa bubutshaba obudala, bezimisele ukumtshabalalisa uJuda. 16Ngenxa yoko iNgangalala *uNdikhoyo ithi: Ndiza kusolula isandla sam side sifike kumaFilistiya, ndiwatshabalalise amaKrete, ndide ndigqogqe nalawo emi phezu konxweme lolwandle. 17Ndiya kuziphindezela ngamandla kuwo, ndiwohlwaye ndinomsindo. Xa sendiziphindezela baya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo.”