IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

Ukulilela iinkosi zakwaSirayeli

191“Yitsho ngesililo ngenxa yeenkosi zakwaSirayeli, 2uthi:

“ ‘Unyoko wayeyingonyama phakathi kweengonyama!

Ubebuthuma phakathi kwamathole eengonyama,

esanyisa amathole akhe.

3Walondla lakhula elinye ithol' iduna,

languxholovane wengonyama.

Yafund' ukudlavuz' ixhoba,

yawathi nqwam-nqwam amadoda.

4Yaduma ezizweni,

bayombela umgibe, yabanjiswa.

Bayirhola ngamagwegwe,

baya nayo eJiputa.

5“ ‘Akuphela amathemba kunina,

lakuba iqhayiya lakhe limkile,

wathabatha elinye kumathole akhe,

walenza uxholovane wengonyama.

6Yanyalasa phakathi kweengonyama,

kuba kaloku yayisisigantsontso sengonyama;

yafunda ukudlavuza amaxhoba

nokuwathi nqwam-nqwam amadoda.

7Yangena ezililini zawo,

yenza iziqwenga ezixekweni.

Yaduma larhwaqela lonke ilizwe

kwanabo bangabemi balo.

8Zayivukela izizwe,

nabantu bemimandla esondeleyo;

bayithiyela ngezabatha,

yabhajiswa emgibeni wabo.

9Bayirhola ngamagwegwe, bayifaka ehokweni;

beza nayo kukumkani waseBhabheli,

yavalelwa entolongweni.

Awabe uphinde uviwe umgqumo wayo kwiintaba zakwaSirayeli.

10“ ‘Unyoko ubenjengomdiliya okuvelisileyo,

otyalwe kufuphi namanzi,

uqhamile uyokozela amasebe

kuba emaninzi amanzi.

11Ebomelele amasebe awo,

efanele intonga yabalawuli.

Ubumde, ubuvelele utyani,

ubalasele ngobude nangamasebe ashinyeneyo.

12Ngomsindo wancothulwa,

wawiswa phantsi emhlabeni;

wabuna lulophu,

zavuthuluka iziqhamo;

loma isebe elomeleleyo,

labaswa emlilweni.

13Kungokunje utyalwe entlango,

kumhlaba owome nko.

14Umlilo wanwenwela kwelinye lamasebe awo,

zatsha iziqhamo.

Akusekho sebe lomeleleyo

elifanele intonga yabalawuli.’

“Sisililo esi; masibe sisililo ke.”

20

AmaSirayeli anenkani

201Ngosuku lweshumi kwinyanga yesihlanu ngonyaka wesixhenxe, kweza kum iqela lamadoda amakhulu akwaSirayeli, ahlala phambi kwam, eze kubuzisa *kuNdikhoyo.

2Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 3“Mntundini, thetha namadoda amakhulu akwaSirayeli, uthi kuwo: Ithi iNgangalala uNdikhoyo: Nize kubuzisa kum na? Ngokwenene ndiyafunga andiyi kunivumela nibuzise kum, itsho iNgangalala uNdikhoyo.

4“Mntundini, bagwebe! Ewe, bagwebe! Baxelele ngezenzo ezinezothe zooyise, 5uthi kubo: Naku okuthethwa yiNgangalala uNdikhoyo: Mhla ndazinyulela uSirayeli, ndafunga ndamisa izibhozo phambi kwesizukulwana sendlu kaYakobi, ndaza ndazityhila kubo eJiputa. Ewe, ndamisa isibhozo, ndathi kubo: ‘Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu.’ 6Ngaloo mhla ndafunga kubo ndathi ndiya kubakhupha eJiputa, ndibase kwilizwe endibafunele lona, ilizwe eliphuphuma ubisi nobusi, elona lizwe lilibhongo emazweni.Mfud 6:2-8 7Ndaza ndathi kubo: ‘Omnye nomnye kuni makahlukane *nemifanekiso enezothe esenizimisele kuyo, niyeke ukuzigqwalisa *ngezithixo zaseJiputa. Ndim uNdikhoyo uThixo wenu.’

8“Bandivukela, bala ukundiphulaphula, abayilahla imifanekiso enezothe ababezimisele kuyo, abazilahla izithixo zaseJiputa. Ndatsho ke ukuthi ndiya kuyikhuphela kubo ingqumbo yam; baya kuwuva umsindo wam eJiputa. 9Kodwa ngenxa yegama lam ndenza ngako konke ukuba lingabandakanywa nokungendawo zizizwe abahlala phakathi kwazo nendizityhile phambi kwazo kumaSirayeli xa ndandiwakhupha eJiputa. 10Ndawakhupha ke eJiputa, ndaza ndawazisa entlango. 11Ndawanika imimiselo yam, ndawabekela nemithetho yam, ngokuba umntu oyithobelayo uya kudla ubomi ngayo.Nqulo 18:5 12Ndada ndawamisela *iMihla yam yokuPhumla njengomqondiso phakathi kwam nawo,Mfud 31:13-17 ukuze azi ukuba mna Ndikhoyo ndiwenze abantu ababodwa.

13“Kodwa kuko konke oku abantu bakwaSirayeli bandivukela entlango, bayityeshela imimiselo yam, bayilahla imithetho yam – nakuba lowo uyithobelayo eya kudla ubomi ngenxa yayoNqulo 18:5 – bayinyelisa kwaphela iMihla yam yokuPhumla. Ndatsho ukuthi ndiya kuyikhuphela kubo ingqumbo yam, ndibatshabalalise entlango. 14Kodwa ngenxa yegama lam ndenza ngako konke ukuba lingenyeliswa emehlweni ezizwe abahlala phakathi kwazo nezandibona xa ndadibakhupha. 15Kwakhona ndafunga entlango ndisithi andiyi kubasa kwilizwe endabanika lona, ilizwe eliphuphuma ubisi nobusi, ilizwe elilibhongo emazweni,Ntlango 14:26-35 16kuba bayilahla imithetho yam, baza bayityeshela imimiselo yam, bayinyelisa iMihla yam yokuPhumla. Kaloku babethe swii zizithixo zabo. 17Kodwa ke noko ndaba nenceba kubo, ndaza andabatshabalalisa baphelele entlango. 18Entlango ndithe kubantwana babo: ‘Maze ningahambi ngemimiselo yooyihlo, okanye nithobele imithetho yabo, nizigqwalise ngezithixo zabo. 19Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu; yenzani ngokwemimiselo yam, niyithobele imithetho yam ngononelelo. 20Yigcineni iyodwa iMila yam yokuPhumla, ukuze ibe ngumqondiso phakathi kwam nani. Kwakuba njalo niya kwazi ukuba mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu.’

21“Kodwa nabo abantwana bandivukela, bayityeshela imimiselo yam, baza abayigcina imithetho, nakuba umntu oyithobelayo aya kudla ubomi ngayo, bayinyelisa iMihla yam yokuPhumla. Ngako oko ndathi ndiya kuyikhuphela kubo ingqumbo yam, uphelele kubo umsindo wam entlango apho.

22“Kodwa ke noko ndazibamba ngenxa yegama lam, ndenza ngako konke endinako ukuba linganyeliswa ezintlangeni abahleli phakathi kwazo nezandibonayo xa ndandibakhupha. 23Ndaza ke entlango apho ndafunga kubo ndiphakamise isibhozo ukuba ndiya kubacitha-chitha babe ziimbacu emazweni, 24kuba kaloku abayithobelanga imithetho yam, bayilahla nemimiselo yam, bayinyelisa neMihla yam yokuPhumla, balangazelela izithixo zooyise.Nqulo 26:33 25Ndabayeka bahamba ngemimiselo engeyiyo, bathobela nemithetho abangenakudla ubomi ngayo; 26ndabayeka bazigqwalisa ngeminikelo yabo – idini lezibulo – khon' ukuze batsho barhwaqele, ze bandazi mna ukuba ndinguNdikhoyo.

27“Ngoko ke, mntundini, thetha nabantu bakwaSirayeli, uthi: Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ooyihlo bandinyelisa ngokungathembeki.

28“Ndathi ndakufika nabo kumhlaba endandifungile ukuba ndiya kubanika wona, bona baba ngábona induli ephakamileyo okanye umthi oqhamileyo, basuka benza amadini neminikelo, into eyandixhokonxayo, bade banikela nangeziqhumiso ezivumba limnandi nangezinto ezithululwayo. 29Ndabuza ndathi kubo: ‘Sisiphi esi sibingeleloOkanye “indawo ephakamileyo yonqulo” niquqela kuso?’ ” (Nanamhla oku kuthiwa sisibingelelo.Okanye “indawo ephakamileyo yonqulo”)

Isigwebo nobuyiselo

30“Ke ngoko yithi kwindlu kaSirayeli: Itsho iNgangalala *uNdikhoyo ukuthi: Ngaba niza kuzigqwalisa nixele ooyihlo, nilangazelela *izithixo ezinezothe? 31Xa ninikezela izipho zenu – idini elingoonyana benu emlilweni – niyazigqwalisa nangoku ngezithixo zenu. Ke, mzi kaSirayeli, nithi mandiniyeke nibuzise kum? Ndiyafunga, mna Nkosi Ndikhoyo, andisokuze ndiyivume loo nto.

32“Nina nithi: ‘Sifuna ukufana nezinye iintlanga, nabanye abantu behlabathi abanqula umthi nelitye.’ Kodwa ayisokuze ihle loo nto niyifunayo. 33Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ndiyafunga, ndiza kunilawula ngesandla esigadalala, niyive ingqumbo yam. 34Ngamandla am amakhulu ndiya kuniphuthuma ezizweni, ndinibuyise emazweni ebenibhacele kuwo ngenxa yengqumbo yam. 35Ndiya kunibeka kwintlango yeentlanga, ndinigwebe sijongene ubuso ngobuso.

36“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ndiya kunigweba njengoko ndandenzile kooyihlo kwintlango yaseJiputa. 37Ndiya kunalusa nihambe phantsi komsimelelo wam, ndinifake phantsi kwembophelelo yomnqophiso.

38“Ndiya kubakhuphela ngaphandle abo banenkani bandivukelayo. Nakuba ndiya kubakhupha kwilizwe abaphambukele kulo, kodwa abayi kungena kwilizwe lakwaSirayeli. Niya kuqonda ngoko ukuba ndinguNdikhoyo.

39“Kuni ke, ndlu kaSirayeli, itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Hambani nonke ngabanye, niye kunqula izithixo zenu ezinezothe. Kodwa kamva niya kundiphulaphula, nahlukane nokunyelisa igama lam elingcwele ngeminikelo nezithixo zenu.

40“Nanku umlomo weNkosi uNdikhoyo: Phezu kwentaba yam eyodwa, intaba ephakamileyo kaSirayeli, apho kanye elizweni, kulapho iya kundinqula khona indlu kaSirayeli iphela, nam ndoyamkela. Apho ndiya kuyifuna imirhumo yenu neminikelo yenu ekhethiweyo kwakunye namadini enu awodwa. 41Ndiya kunamkela okwesiqhumiso esivumba limnandi xa ndiniphuthuma ezizweni ndinihlanganisa kuloo mazwe nibhacele kuwo, ndize ndizityhile ubungcwele bam kuni, ezinye izizwe zibona. 42Niya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo xa ndiningenisa elizweni lakwaSirayeli, ilizwe endafunga ndamisa isibhozo ukuba ndiya kulinikezela kooyihlo. 43Apho ke niya kuyikhumbula indlela ebeniziphethe ngayo, nezenzo zenu ezinigqwalisileyo, nize nizizonde ngobugwenxa benu. 44Niya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo xa sendinibonelela egameni lam, ndingazinanze nganto iindlela zenu ezigwenxa nezenzo zenu zenkohlakalo, ndlu kaSirayeli. Nguwo lowo umlomo weNgangalala iNkosi uNdikhoyo.”

Intshumayelo echasene nomzantsi

45Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 46“Mntundini, bheka emzantsi, wenze intshumayelo echasene nomzantsi namahlathi awo. 47Yithi kwihlathi lomzantsi: Live izwi likaNdikhoyo. Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ndiza kukuntumeka ngomlilo oya kutshisa yonke imithi yakho eluhlaza neyomileyo. Akukho uya kulicima idangatye elivuthayo elosuka ligqatse bonke ubuso ngezantsi nangentla elizweni. 48Wonke umntu uya kuqonda ukuba ngumlilo ophenjwe ndim Ndikhoyo, kuba awuyi kucima.”

49Ndithe ke mna: “Yini, Ngangalala Ndikhoyo, baza kuthi: ‘Úyantsonkotha kwakhona!’ ”

21

IBhabheli likrele lokugweba likaThixo

211Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, bhekisa eJerusalem, usikhalimele isibingelelo kwanelizwe lakwaSirayeli. 3Yithi kulo: Utsho uNdikhoyo ukuthi: Ndichasene nawe! Ndiya kulithi rhuthu ikrele lam esingxobeni salo, lidle kolilungisa nakokhohlakeleyo ngokufanayo. 4Njengoko ndiza kubulala olilungisa nokhohlakeleyo ikrele lam liza kugwaza bonke abantu ukusuka emzantsi kuye emntla. 5Baya kuqonda ngoko ke bonke abantu ukuba mna Ndikhoyo ndilikhuphile ikrele lam esingxobeni salo; kwaye alisokube liphinde libuyele.

6“Ngako oko, mntundini, yenza incwina! Yenze phambi kwabo incwina yentliziyo eyaphukileyo nokudandatheka okukhulu. 7Bakuthi bakubuza: ‘Yincwina yani na le uyenzayo?’ wophendula ngelithi: ‘Ndenziwa ludaba oluzayo. Luya kuzenza iintliziyo zibe nedyudyu, aphele amandla ezandleni; iya kudakumba imiphefumlo, agevezele amadolo.’ Luyeza! Luyeza, itsho iNkosi uNdikhoyo.”

8Ndive ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 9“Mntundini, shumayela uthi: Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Ikrele, ikrele,

intshengeca ebengezelayo,

10eseyilungele ukugwaza,

ibengezela okombane ulenyeza.

Khawutsho, nyana,

ngaba singavuya na

umsimelelo ugeca yonk' imithi?

11Ikrele selilungele ukusulwa ligude

lize kuthiwa hlasi ngesandla;

ewe, lilolwe labengezela,

lilungele isandla somgwazi.

12Khala wenze isijwili, mntundini,

kuba liza kudla kubantu bam,

liza kudla ezinkosini zakwaSirayeli.

Ziza kuba sisisulu sekrele zona nabantu bam.

Hlunguzelisa intloko wena;

13luyeza lona uvavanyo.

Bekutheni ukuze uwudele umsimelelo?

Hayi, alusayi kuba nampumelelo, itsho iNgangalala uNdikhoyo.

14Ngako oko shumayela, mntundini,

ude ubethe ngesandla.

Ikrele maligwaze kabini,

okanye kude kube kathathu.

Likrele lokutshabalalisa;

ewe, ikrele lokubhubhisa liza kuvela macal' onke.

15Ziya kugubha iintliziyo

nabafayo baya kuba yinyambalala,

kuba ikrele lentshabalalo liya kuba kumasango onke.

Awu! Liya kumenyezela okombane,

kuba lithiwe qhiwu ukuze ligwaze.

16Awu, krele, yidla kosekunene,

udle kosekhohlo,

nakuwo onke amacala.

17Nam ngokwam ndiya kubetha ngesandla,

nengqumbo yam iya kuthotha.

Ndithethile mna Ndikhoyo.”

18Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 19“Mntundini, khomba iindlela ezimbini eziya kukhokela umkhosi wokumkani waseBhabheli kweli lizwe. Zombini ezi ndlela maziphume ndawonye. Yenza umqondiso kuloo ndawo iphambuka khona indlela eya esixekweni. 20Umkhosi walathise indlela eya kwiRabha yama-Amon, uze uwalathise nendlela eya kwaJuda esixekweni esinqatyisiweyo saseJerusalem. 21Kaloku ukumkani waseBhabheli uya kunqumama ekudibaneni kweendlela zombini, afune umqondiso. Uya kwenza amaqashiso ngeentolo, avumise kwizithixo zakhe; uya kujonga nasesibindini. 22Iqashiso lesandla sasekunene liya kumalathisa eJerusalem, apho aya kumisa khona izigodo zokudiliza, ayalele ukuba ikrele malidle emntwini, ahlabe umkhosi wokudiliza amasango ngezigodo zakhe, akhe izikanisi ezayame iindonga zokunqabisa, asirhangqe isixeko. 23Umqondiso uya kuba ngathi yimpazamo kwabo baya kuba bephantsi kolawulo lwakhe eJerusalem. Kodwa uya kubakhumbuza ngobutyala babo, abathimbe.

24“Ke ngoko uthi *uNdikhoyo iNgangalala: Ngenxa yokuba, bantundini, ityala lenu nilibonakalise nazicacisa ukuba ningabavukeli, nazityhila nezono zenu ngazo zonke izenzo zenu, ngoko ke niya kuthinjwa.

25“Wena nkosana yakwaSirayeli ehlazekileyo nekhohlakeleyo, ifikile eyakho imini; ixesha lokohlwaywa lilo eli. 26Itsho iNgangalala iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Khulula iqhiya, uthule isithsaba. Izinto ziguqukile: obesezantsi uza kuphakanyiswa, aze athotywe ophakamileyo. 27Inxuwa! Inxuwa! Isixeko ndosenza sibe linxuwa – nxuwa elo lingayi kuvuswa de afike lowo ufanele ukulivusa. Isixeko ndiya kusinikela ezandleni zakhe ke.

28“Wena ke, mntundini, shumayela uthi: INgangalala uNdikhoyo ibhekisa kuma-AmonJer 49:1-6; Hez 25:1-7; Amos 1:3-15; Zefan 2:8-11 nezingcikivo zawo, ithi:

“Ikrele, ikrele lokubulala,

liyabengezela, lifuna emntwini,

limenyezela okombane.

29Nakuloo mibono ingeyonyani,

mibono leyo ingawe,

xa kuvunyiswa ngawe,

wozitsheca iintamo

zabakhohlakeleyo

abafanele ukubulawa;

kuba imini yabo ifikile,

ixesha lokohlwaywa kwabo ligalelekile.

30Libuyisele ikrele esingxobeni salo;

mna ndiya kukohlwayela kuloo ndawo yokuvela kwakho;

ewe, ndokugweba elizweni looyihlo-mkhulu.

31Ndiya kuyikhuphela kuwe ingqumbo yam,

ndikuvuthulule ngoshushu wona umsindo.

Ndiya kukwenza ixhoba lezikrelemnqa,

amachule kanye okubhubhisa.

32Uya kutsha njengeenkuni emlilweni;

igazi lakho liya kuphalala kwelakowenu.

Uya kulityalwa ukuba wakha wakho.

Kaloku ndithethile mna Ndikhoyo.”