IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

Ukulilela iinkosi zakwaSirayeli

191“Yitsho ngesililo ngenxa yeenkosi zakwaSirayeli, 2uthi:

“ ‘Unyoko wayeyingonyama phakathi kweengonyama!

Ubebuthuma phakathi kwamathole eengonyama,

esanyisa amathole akhe.

3Walondla lakhula elinye ithol' iduna,

languxholovane wengonyama.

Yafund' ukudlavuz' ixhoba,

yawathi nqwam-nqwam amadoda.

4Yaduma ezizweni,

bayombela umgibe, yabanjiswa.

Bayirhola ngamagwegwe,

baya nayo eJiputa.

5“ ‘Akuphela amathemba kunina,

lakuba iqhayiya lakhe limkile,

wathabatha elinye kumathole akhe,

walenza uxholovane wengonyama.

6Yanyalasa phakathi kweengonyama,

kuba kaloku yayisisigantsontso sengonyama;

yafunda ukudlavuza amaxhoba

nokuwathi nqwam-nqwam amadoda.

7Yangena ezililini zawo,

yenza iziqwenga ezixekweni.

Yaduma larhwaqela lonke ilizwe

kwanabo bangabemi balo.

8Zayivukela izizwe,

nabantu bemimandla esondeleyo;

bayithiyela ngezabatha,

yabhajiswa emgibeni wabo.

9Bayirhola ngamagwegwe, bayifaka ehokweni;

beza nayo kukumkani waseBhabheli,

yavalelwa entolongweni.

Awabe uphinde uviwe umgqumo wayo kwiintaba zakwaSirayeli.

10“ ‘Unyoko ubenjengomdiliya okuvelisileyo,

otyalwe kufuphi namanzi,

uqhamile uyokozela amasebe

kuba emaninzi amanzi.

11Ebomelele amasebe awo,

efanele intonga yabalawuli.

Ubumde, ubuvelele utyani,

ubalasele ngobude nangamasebe ashinyeneyo.

12Ngomsindo wancothulwa,

wawiswa phantsi emhlabeni;

wabuna lulophu,

zavuthuluka iziqhamo;

loma isebe elomeleleyo,

labaswa emlilweni.

13Kungokunje utyalwe entlango,

kumhlaba owome nko.

14Umlilo wanwenwela kwelinye lamasebe awo,

zatsha iziqhamo.

Akusekho sebe lomeleleyo

elifanele intonga yabalawuli.’

“Sisililo esi; masibe sisililo ke.”