IsiXhosa 1996 (XHO96)
18

Umntu owonayo uya kufa

181Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Bantundini, nithetha ukuthini ezweni lakwaSirayeli xa nicaphula kweli qhalo lithi:

“ ‘Ooyise bâtya iidiliya ezikrwada,

suka kwabuthelezi amazinyo abantwana’Jer 31:29?

3“Ndiyafunga, itsho iNkosi uNdikhoyo, anisayi kuphinda nicaphule kweli qhalo kwaSirayeli. 4Kaloku wonke ophilayo ngowam; nditsho uyise nonyana, bobabini ngabam ngokufanayo. Uya kufa umntu othe wona.

5“Nanku umfo olilungisa,

owenza okulungileyo kwaphela:

6akathathi nxaxheba kwizibingelelo zasezintabeni,

okanye athembele *kwizithixo zendlu kaSirayeli;

akamhlazisi umka-mmelwane,

okanye alale nomfazi osexesheni;

7akacinezeli mntu,

kodwa uyakubuyisa oko bekubanjiswa ngako ebolekisa;

akanguye umphangi,

koko ubapha ukutya abalambileyo, abambese abahamba ze;

8akaxhaphazi mntu xa ebolekisa,

hayi, akabizi nzuzo igabadelayo;

akavani nokwenza okungalunganga,

ababambeneyo ubagwebela ngolungelelwano.

9Wenza ngokwemimiselo yam,

anyaniseke ekugcineni imithetho yam.

“Lowo ke ulilungisa; ngenene uya kubudla ubomi,Nqulo 18:5 itsho iNkosi uNdikhoyo.

10“Mhlawumbi indoda le inonyana othanda ukulwa, aphalaze igazi, okanye ade enze nezinye izinto ezingatshongo khona, 11(naxa uyise engazange wazenza ezo zinto):

“Uthatha inxaxheba kwizibingelelo zasezintabeni;

uyamhlazisa umfazi wommelwane;

12uyawacinezela amahlwempu nabasweleyo;

ungumphangi;

akayibuyisi impahla abeyibanjiswe ngobolekayo;

unqula izithixo;

wenza amanyundululu;

13uyabaxhaphaza abantu xa ebolekisa,

ewe, ubiza inzuzo engaphaya.

“Ngaba uya kubudla ubomi umntu onjalo? Hayi! Ngokwenza onke la manyundululu umelwe kukufa, avune into abeyihlwayele.

14“Xa ngaba lo nyana unonyana obubonayo bonke ubugwenxa bukayise, aze athi kunjalo angahambi ekhondweni lakhe:

15“Akathathi nxaxheba kwizibingelelo zasezintabeni,

okanye anqule izithixo zakwaSirayeli;

akamhlazisi umka-mmelwane;

16akacinezeli mntu

okanye abize isibambiso kulowo ubolekayo;

akanguye umphangi,

kodwa ubapha ukutya abalambileyo,

abambese abahamba ze;

17ubethela kude esonweni;

akabaqhathi abo ababolekayo,

hayi akababizi inzuzo engaphaya;

uyayithobela imithetho,

enze ngokwemimiselo yam.

“Akayi kufa ngenxa yesono sikayise, koko uya kubudla ubomi. 18Kodwa yena uyise uya kufa ngenxa yesono sakhe, kuba ebaxhaphazile abantu, wamkhuthuza umntakwabo, wenza okungalunganga kumawabo.

19“Niyabuza ke nina: ‘Ngani ukuba unyana angalithwali ityala likayise?’ Kaloku unyana wenze ubulungisa, wahamba ngokwemiyalelo yam; yena uya kubudla ubomi. 20Ngumntu owonileyo oya kufa. Unyana akayi kulithwala ityala likayise, noyise akayi kulithwala ityala lonyana.Hlaz 24:16 Olungileyo uya kuvuzwa ngobulungisa bakhe, okhohlakeleyo ohlwaywe ngenkohlakalo yakhe.

21“Kodwa ukuba okhohlakeleyo uthe wazishiya izono zakhe, wahamba ngokwayo yonke imimiselo yam, wenza okulungileyo nobulungisa, akayi kufa, kodwa uya kubudla ubomi. 22Zonke izikreqo azenzileyo aziyi kuphinda zikhunjulwe. Uya kudla ubomi ngenxa yobulungisa abenzileyo. 23Nanku ke umlomo weNkosi uNdikhoyo: Ngaba kuyandikholisa na ukufa komntu okhohlakeleyo? Hayi bo, into endikholisayo kukuba azijike iindlela zakhe, aze adle ubomi.

24“Xa ilungisa libulahla ubulungisa, lize lingene enkohlakalweni, lenze amanyundululu abefudula esenziwa ngokhohlakeleyo, lingabudla njani ubomi? Bonke ubulungisa ebelifudula libenza abuyi kuba sakhunjulwa. Liya kufa kuba lingathembekanga, lifela izono zalo.

25“Ke nina nithi: ‘Inkqubo kaNdikhoyo ayinalungelelwano.’ Phulaphula, ndlu kaSirayeli: Ngaba inkqubo yam asiyiyo eyolungelelwano na? Yinkqubo yenu kaloku engenalo ulungelelwano. 26Ukuba ilungisa lithe laphambuka ebulungiseni, lenza isono, liya kufa ngenxa yesono eso. 27Kodwa ukuba okhohlakeleyo uthe wayilahla inkohlakalo yakhe, wenza ubulungisa, ngokwenjenjalo uya kubusindisa ubomi bakhe. 28Kuba eziqondile iziphoso zakhe, waza wazilahla, akayi kufa, koko uya kudla ubomi. 29Kodwa ke noko indlu kaSirayeli isatsho ukuthi: ‘Inkqubo kaNdikhoyo ayinalungelelwano.’ Ndlu kaSirayeli, inolungelelwano inkqubo yam. Ziindlela zenu ezingenalo ulungelelwano.

30“Ngako oko, ndlu kaSirayeli, umntu ngamnye kuni ndiza kumgweba ngokwezenzo zakhe, itsho iNkosi uNdikhoyo. Guqukani! Rhoxani kuzo zonke izikreqo enizenzayo, ukuze ningatshabalali ngenxa yenkohlakalo yenu. 31Yahlukanani nezikreqo ebenifudula nizenza, nizifumanele intliziyo entsha, nomoya omtsha. Ngani ukuba nife, ndlu kaSirayeli? 32Andikholiswa kukufa kwakhe nabani na, itsho iNkosi uNdikhoyo. Guqukani, nidle ubomi!”

19

Ukulilela iinkosi zakwaSirayeli

191“Yitsho ngesililo ngenxa yeenkosi zakwaSirayeli, 2uthi:

“ ‘Unyoko wayeyingonyama phakathi kweengonyama!

Ubebuthuma phakathi kwamathole eengonyama,

esanyisa amathole akhe.

3Walondla lakhula elinye ithol' iduna,

languxholovane wengonyama.

Yafund' ukudlavuz' ixhoba,

yawathi nqwam-nqwam amadoda.

4Yaduma ezizweni,

bayombela umgibe, yabanjiswa.

Bayirhola ngamagwegwe,

baya nayo eJiputa.

5“ ‘Akuphela amathemba kunina,

lakuba iqhayiya lakhe limkile,

wathabatha elinye kumathole akhe,

walenza uxholovane wengonyama.

6Yanyalasa phakathi kweengonyama,

kuba kaloku yayisisigantsontso sengonyama;

yafunda ukudlavuza amaxhoba

nokuwathi nqwam-nqwam amadoda.

7Yangena ezililini zawo,

yenza iziqwenga ezixekweni.

Yaduma larhwaqela lonke ilizwe

kwanabo bangabemi balo.

8Zayivukela izizwe,

nabantu bemimandla esondeleyo;

bayithiyela ngezabatha,

yabhajiswa emgibeni wabo.

9Bayirhola ngamagwegwe, bayifaka ehokweni;

beza nayo kukumkani waseBhabheli,

yavalelwa entolongweni.

Awabe uphinde uviwe umgqumo wayo kwiintaba zakwaSirayeli.

10“ ‘Unyoko ubenjengomdiliya okuvelisileyo,

otyalwe kufuphi namanzi,

uqhamile uyokozela amasebe

kuba emaninzi amanzi.

11Ebomelele amasebe awo,

efanele intonga yabalawuli.

Ubumde, ubuvelele utyani,

ubalasele ngobude nangamasebe ashinyeneyo.

12Ngomsindo wancothulwa,

wawiswa phantsi emhlabeni;

wabuna lulophu,

zavuthuluka iziqhamo;

loma isebe elomeleleyo,

labaswa emlilweni.

13Kungokunje utyalwe entlango,

kumhlaba owome nko.

14Umlilo wanwenwela kwelinye lamasebe awo,

zatsha iziqhamo.

Akusekho sebe lomeleleyo

elifanele intonga yabalawuli.’

“Sisililo esi; masibe sisililo ke.”

20

AmaSirayeli anenkani

201Ngosuku lweshumi kwinyanga yesihlanu ngonyaka wesixhenxe, kweza kum iqela lamadoda amakhulu akwaSirayeli, ahlala phambi kwam, eze kubuzisa *kuNdikhoyo.

2Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 3“Mntundini, thetha namadoda amakhulu akwaSirayeli, uthi kuwo: Ithi iNgangalala uNdikhoyo: Nize kubuzisa kum na? Ngokwenene ndiyafunga andiyi kunivumela nibuzise kum, itsho iNgangalala uNdikhoyo.

4“Mntundini, bagwebe! Ewe, bagwebe! Baxelele ngezenzo ezinezothe zooyise, 5uthi kubo: Naku okuthethwa yiNgangalala uNdikhoyo: Mhla ndazinyulela uSirayeli, ndafunga ndamisa izibhozo phambi kwesizukulwana sendlu kaYakobi, ndaza ndazityhila kubo eJiputa. Ewe, ndamisa isibhozo, ndathi kubo: ‘Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu.’ 6Ngaloo mhla ndafunga kubo ndathi ndiya kubakhupha eJiputa, ndibase kwilizwe endibafunele lona, ilizwe eliphuphuma ubisi nobusi, elona lizwe lilibhongo emazweni.Mfud 6:2-8 7Ndaza ndathi kubo: ‘Omnye nomnye kuni makahlukane *nemifanekiso enezothe esenizimisele kuyo, niyeke ukuzigqwalisa *ngezithixo zaseJiputa. Ndim uNdikhoyo uThixo wenu.’

8“Bandivukela, bala ukundiphulaphula, abayilahla imifanekiso enezothe ababezimisele kuyo, abazilahla izithixo zaseJiputa. Ndatsho ke ukuthi ndiya kuyikhuphela kubo ingqumbo yam; baya kuwuva umsindo wam eJiputa. 9Kodwa ngenxa yegama lam ndenza ngako konke ukuba lingabandakanywa nokungendawo zizizwe abahlala phakathi kwazo nendizityhile phambi kwazo kumaSirayeli xa ndandiwakhupha eJiputa. 10Ndawakhupha ke eJiputa, ndaza ndawazisa entlango. 11Ndawanika imimiselo yam, ndawabekela nemithetho yam, ngokuba umntu oyithobelayo uya kudla ubomi ngayo.Nqulo 18:5 12Ndada ndawamisela *iMihla yam yokuPhumla njengomqondiso phakathi kwam nawo,Mfud 31:13-17 ukuze azi ukuba mna Ndikhoyo ndiwenze abantu ababodwa.

13“Kodwa kuko konke oku abantu bakwaSirayeli bandivukela entlango, bayityeshela imimiselo yam, bayilahla imithetho yam – nakuba lowo uyithobelayo eya kudla ubomi ngenxa yayoNqulo 18:5 – bayinyelisa kwaphela iMihla yam yokuPhumla. Ndatsho ukuthi ndiya kuyikhuphela kubo ingqumbo yam, ndibatshabalalise entlango. 14Kodwa ngenxa yegama lam ndenza ngako konke ukuba lingenyeliswa emehlweni ezizwe abahlala phakathi kwazo nezandibona xa ndadibakhupha. 15Kwakhona ndafunga entlango ndisithi andiyi kubasa kwilizwe endabanika lona, ilizwe eliphuphuma ubisi nobusi, ilizwe elilibhongo emazweni,Ntlango 14:26-35 16kuba bayilahla imithetho yam, baza bayityeshela imimiselo yam, bayinyelisa iMihla yam yokuPhumla. Kaloku babethe swii zizithixo zabo. 17Kodwa ke noko ndaba nenceba kubo, ndaza andabatshabalalisa baphelele entlango. 18Entlango ndithe kubantwana babo: ‘Maze ningahambi ngemimiselo yooyihlo, okanye nithobele imithetho yabo, nizigqwalise ngezithixo zabo. 19Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu; yenzani ngokwemimiselo yam, niyithobele imithetho yam ngononelelo. 20Yigcineni iyodwa iMila yam yokuPhumla, ukuze ibe ngumqondiso phakathi kwam nani. Kwakuba njalo niya kwazi ukuba mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu.’

21“Kodwa nabo abantwana bandivukela, bayityeshela imimiselo yam, baza abayigcina imithetho, nakuba umntu oyithobelayo aya kudla ubomi ngayo, bayinyelisa iMihla yam yokuPhumla. Ngako oko ndathi ndiya kuyikhuphela kubo ingqumbo yam, uphelele kubo umsindo wam entlango apho.

22“Kodwa ke noko ndazibamba ngenxa yegama lam, ndenza ngako konke endinako ukuba linganyeliswa ezintlangeni abahleli phakathi kwazo nezandibonayo xa ndandibakhupha. 23Ndaza ke entlango apho ndafunga kubo ndiphakamise isibhozo ukuba ndiya kubacitha-chitha babe ziimbacu emazweni, 24kuba kaloku abayithobelanga imithetho yam, bayilahla nemimiselo yam, bayinyelisa neMihla yam yokuPhumla, balangazelela izithixo zooyise.Nqulo 26:33 25Ndabayeka bahamba ngemimiselo engeyiyo, bathobela nemithetho abangenakudla ubomi ngayo; 26ndabayeka bazigqwalisa ngeminikelo yabo – idini lezibulo – khon' ukuze batsho barhwaqele, ze bandazi mna ukuba ndinguNdikhoyo.

27“Ngoko ke, mntundini, thetha nabantu bakwaSirayeli, uthi: Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ooyihlo bandinyelisa ngokungathembeki.

28“Ndathi ndakufika nabo kumhlaba endandifungile ukuba ndiya kubanika wona, bona baba ngábona induli ephakamileyo okanye umthi oqhamileyo, basuka benza amadini neminikelo, into eyandixhokonxayo, bade banikela nangeziqhumiso ezivumba limnandi nangezinto ezithululwayo. 29Ndabuza ndathi kubo: ‘Sisiphi esi sibingeleloOkanye “indawo ephakamileyo yonqulo” niquqela kuso?’ ” (Nanamhla oku kuthiwa sisibingelelo.Okanye “indawo ephakamileyo yonqulo”)

Isigwebo nobuyiselo

30“Ke ngoko yithi kwindlu kaSirayeli: Itsho iNgangalala *uNdikhoyo ukuthi: Ngaba niza kuzigqwalisa nixele ooyihlo, nilangazelela *izithixo ezinezothe? 31Xa ninikezela izipho zenu – idini elingoonyana benu emlilweni – niyazigqwalisa nangoku ngezithixo zenu. Ke, mzi kaSirayeli, nithi mandiniyeke nibuzise kum? Ndiyafunga, mna Nkosi Ndikhoyo, andisokuze ndiyivume loo nto.

32“Nina nithi: ‘Sifuna ukufana nezinye iintlanga, nabanye abantu behlabathi abanqula umthi nelitye.’ Kodwa ayisokuze ihle loo nto niyifunayo. 33Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ndiyafunga, ndiza kunilawula ngesandla esigadalala, niyive ingqumbo yam. 34Ngamandla am amakhulu ndiya kuniphuthuma ezizweni, ndinibuyise emazweni ebenibhacele kuwo ngenxa yengqumbo yam. 35Ndiya kunibeka kwintlango yeentlanga, ndinigwebe sijongene ubuso ngobuso.

36“Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Ndiya kunigweba njengoko ndandenzile kooyihlo kwintlango yaseJiputa. 37Ndiya kunalusa nihambe phantsi komsimelelo wam, ndinifake phantsi kwembophelelo yomnqophiso.

38“Ndiya kubakhuphela ngaphandle abo banenkani bandivukelayo. Nakuba ndiya kubakhupha kwilizwe abaphambukele kulo, kodwa abayi kungena kwilizwe lakwaSirayeli. Niya kuqonda ngoko ukuba ndinguNdikhoyo.

39“Kuni ke, ndlu kaSirayeli, itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: Hambani nonke ngabanye, niye kunqula izithixo zenu ezinezothe. Kodwa kamva niya kundiphulaphula, nahlukane nokunyelisa igama lam elingcwele ngeminikelo nezithixo zenu.

40“Nanku umlomo weNkosi uNdikhoyo: Phezu kwentaba yam eyodwa, intaba ephakamileyo kaSirayeli, apho kanye elizweni, kulapho iya kundinqula khona indlu kaSirayeli iphela, nam ndoyamkela. Apho ndiya kuyifuna imirhumo yenu neminikelo yenu ekhethiweyo kwakunye namadini enu awodwa. 41Ndiya kunamkela okwesiqhumiso esivumba limnandi xa ndiniphuthuma ezizweni ndinihlanganisa kuloo mazwe nibhacele kuwo, ndize ndizityhile ubungcwele bam kuni, ezinye izizwe zibona. 42Niya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo xa ndiningenisa elizweni lakwaSirayeli, ilizwe endafunga ndamisa isibhozo ukuba ndiya kulinikezela kooyihlo. 43Apho ke niya kuyikhumbula indlela ebeniziphethe ngayo, nezenzo zenu ezinigqwalisileyo, nize nizizonde ngobugwenxa benu. 44Niya kundazi ukuba ndinguNdikhoyo xa sendinibonelela egameni lam, ndingazinanze nganto iindlela zenu ezigwenxa nezenzo zenu zenkohlakalo, ndlu kaSirayeli. Nguwo lowo umlomo weNgangalala iNkosi uNdikhoyo.”

Intshumayelo echasene nomzantsi

45Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 46“Mntundini, bheka emzantsi, wenze intshumayelo echasene nomzantsi namahlathi awo. 47Yithi kwihlathi lomzantsi: Live izwi likaNdikhoyo. Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ndiza kukuntumeka ngomlilo oya kutshisa yonke imithi yakho eluhlaza neyomileyo. Akukho uya kulicima idangatye elivuthayo elosuka ligqatse bonke ubuso ngezantsi nangentla elizweni. 48Wonke umntu uya kuqonda ukuba ngumlilo ophenjwe ndim Ndikhoyo, kuba awuyi kucima.”

49Ndithe ke mna: “Yini, Ngangalala Ndikhoyo, baza kuthi: ‘Úyantsonkotha kwakhona!’ ”