IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

Amakhozi amabini nomdiliya

171Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Mntundini, thetha ngesafobe, wenzele indlu kaSirayeli umzekeliso. 3Yithi kubo: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: ELebhanon kwakha kwafika into enkulu yokhozi emaphiko omeleleyo, eentsiba zinde zishinyeneyo zimabala-bala, laza lee ngcu phezu komsedare, 4lanqothula elona sebe liphezulu, lemka nalo, laya kwilizwe labarhwebi, laza lalityala kwesinye sezixeko zorhwebo. 5Lathatha imbewu kwilizwe lenu, laya kuyityala kumhlaba otyebileyo. Layityala okomngcunube kwindawo enamanzi amaninzi, 6yantshula yaba ngumdiliya omfutshane oxandileyo. Amasebe awo ajonga kulo ukhozi, kodwa zona iingcambu zahlala ngaphantsi. Yaba ngumdiliya oxandileyo ke, otsho ngamasebe ayokozela amagqabi.

7“Kodwa lalukho nolunye ukhozi olumaphiko omeleleyo neentsiba ezishinyeneyo. Ke ngoku iingcambu zomdiliya zanabela ngakulo ukusuka kule ndawo umdiliya utyalwe kuyo, namasebe axandela kulo ukufuna amanzi. 8Wawutyalwe kumhlaba otyebileyo, kufuphi namanzi amaninzi, ukuze uhlume, ukhule, uvelise iziqhamo, ube yinzwakazi yomdiliya.

9“Yithi kubo: Itsho iNkosi uNdikhoyo ukuthi: Ngaba lo mdiliya uza kuchuma na? Awusayi kuncothulwa na lukhozi lokuqala, lunqothule zonke iziqhamo zawo, uze ubune? Amahlumelo awo onke aya kubuna. Xa uncothulwe emhlabeni akuyi kubakho mfuneko yandoda isisigantsontso okanye iqela labantu. 10Khona ukuba uphinde watyalwa kwenye indawo uya kukhula na? Awukubuna mpela na xa kuthe kwavuthuza ulophu, ubune umi kuloo ndawo ubukhula kuyo?”

11Ndeva ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 12“Yithi kwindlu yoonkanishe: ‘Ngaba aniyazi intsingiselo yezi zinto?’ Yithi kubo: ‘Ukumkani waseBhabheli waya eJerusalem, wamthimba ukumkani walapho nezinxiba-mxhaka zakhe, wabasa eBhabheli, 13waza wakhetha omnye kwabegazi, wenza isivumelwano naye, wamfungisa. Wawasusa amadoda amakhulu esizwe, 14khon' ukuze ubukumkani buhle, bungabi nakuphakama, bume buyiloo nto ngokugcinwa kwesivumelwano nokumkani waseBhabheli. 15Kodwa ukumkani waseJerusalem wamvukela owaseBhabheli, waza wathuma izithunywa eJiputa ukuba ancedwe ngamahashe nomkhosi omkhulu.2 Kum 24:15-20; 2 Gan 36:10-13 Ngaba uya kuphumelela? Ngaba umntu owenza izinto ezilolu hlobo uyasinda; nditsho ofumana asikhabe isivumelwano?’

16“Ndiyafunga, itsho iNkosi uNdikhoyo, úya kufela eBhabheli, kwilizwe laloo kumkani wayembekile waza wasidela isifungo asenze naye, wasaphula isivumelwano. 17Ukumkani waseJiputa nomkhosi wakhe oqinileyo oyinyambalala akasayi kumnceda nganto emfazweni, xeshikweni kusakhiwa izikanisi nezinye izixhobo zokungqinga ukuze kufe inyambalala yabantu. 18Usidelile isifungo ngokutyeshela umnqophiso. Akayi kusinda, kuba kaloku uzenza zonke ezi zinto ekubeni ebevumelene.

19“Ke ngoko ithi iNkosi uNdikhoyo: Ndiyafunga, ndiza kumohlwaya kuba uzibizele isiqalekiso ngokuwutyeshela umnqophiso. 20Ndiza kumthiyela ngezabatha zam, ndimbambise. Ndiza kuza naye eBhabheli, ndize ndimohlwayele apho, kuba engathembekanga kum. 21Wonke umkhosi wakhe osabayo uya kubulawa ngekrele, ize intsalela iphalale. Ngoko niya kundazi ukuba mna Ndikhoyo ndithethile.

22“INkosi uNdikhoyo ithi: Mna ngokwam ndiya kukha isebe eliphezulu lomsedare, ndilityale; ndiya kukha ingetye-ngetyana yesebe kwawona aphezulu emthini, ndilityale encotsheni yentaba ephakamileyo. 23Ndiya kulityala kweleentaba zakwaSirayeli; liya kutsho ngamasebe, livelise iziqhamo, libe ngumsedare wodidi. Iintlobo-ntlobo zeentaka ziya kwakha iindlwana zazo kuwo; ziya kuhlala emthunzini wamasebe awo. 24Yonke imithi yasendle iya kundazi ukuba mna Ndikhoyo ndiyawuwisa umthi omde, omfutshane ndiwenze ube mde. Ndiya wenza ubune umthi oluhlaza, ndiwuhlumise umthi obusowomile.

“Ndithethile nje mna Ndikhoyo, ndiya kukwenza oko.”

18

Umntu owonayo uya kufa

181Ndeva ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Bantundini, nithetha ukuthini ezweni lakwaSirayeli xa nicaphula kweli qhalo lithi:

“ ‘Ooyise bâtya iidiliya ezikrwada,

suka kwabuthelezi amazinyo abantwana’Jer 31:29?

3“Ndiyafunga, itsho iNkosi uNdikhoyo, anisayi kuphinda nicaphule kweli qhalo kwaSirayeli. 4Kaloku wonke ophilayo ngowam; nditsho uyise nonyana, bobabini ngabam ngokufanayo. Uya kufa umntu othe wona.

5“Nanku umfo olilungisa,

owenza okulungileyo kwaphela:

6akathathi nxaxheba kwizibingelelo zasezintabeni,

okanye athembele *kwizithixo zendlu kaSirayeli;

akamhlazisi umka-mmelwane,

okanye alale nomfazi osexesheni;

7akacinezeli mntu,

kodwa uyakubuyisa oko bekubanjiswa ngako ebolekisa;

akanguye umphangi,

koko ubapha ukutya abalambileyo, abambese abahamba ze;

8akaxhaphazi mntu xa ebolekisa,

hayi, akabizi nzuzo igabadelayo;

akavani nokwenza okungalunganga,

ababambeneyo ubagwebela ngolungelelwano.

9Wenza ngokwemimiselo yam,

anyaniseke ekugcineni imithetho yam.

“Lowo ke ulilungisa; ngenene uya kubudla ubomi,Nqulo 18:5 itsho iNkosi uNdikhoyo.

10“Mhlawumbi indoda le inonyana othanda ukulwa, aphalaze igazi, okanye ade enze nezinye izinto ezingatshongo khona, 11(naxa uyise engazange wazenza ezo zinto):

“Uthatha inxaxheba kwizibingelelo zasezintabeni;

uyamhlazisa umfazi wommelwane;

12uyawacinezela amahlwempu nabasweleyo;

ungumphangi;

akayibuyisi impahla abeyibanjiswe ngobolekayo;

unqula izithixo;

wenza amanyundululu;

13uyabaxhaphaza abantu xa ebolekisa,

ewe, ubiza inzuzo engaphaya.

“Ngaba uya kubudla ubomi umntu onjalo? Hayi! Ngokwenza onke la manyundululu umelwe kukufa, avune into abeyihlwayele.

14“Xa ngaba lo nyana unonyana obubonayo bonke ubugwenxa bukayise, aze athi kunjalo angahambi ekhondweni lakhe:

15“Akathathi nxaxheba kwizibingelelo zasezintabeni,

okanye anqule izithixo zakwaSirayeli;

akamhlazisi umka-mmelwane;

16akacinezeli mntu

okanye abize isibambiso kulowo ubolekayo;

akanguye umphangi,

kodwa ubapha ukutya abalambileyo,

abambese abahamba ze;

17ubethela kude esonweni;

akabaqhathi abo ababolekayo,

hayi akababizi inzuzo engaphaya;

uyayithobela imithetho,

enze ngokwemimiselo yam.

“Akayi kufa ngenxa yesono sikayise, koko uya kubudla ubomi. 18Kodwa yena uyise uya kufa ngenxa yesono sakhe, kuba ebaxhaphazile abantu, wamkhuthuza umntakwabo, wenza okungalunganga kumawabo.

19“Niyabuza ke nina: ‘Ngani ukuba unyana angalithwali ityala likayise?’ Kaloku unyana wenze ubulungisa, wahamba ngokwemiyalelo yam; yena uya kubudla ubomi. 20Ngumntu owonileyo oya kufa. Unyana akayi kulithwala ityala likayise, noyise akayi kulithwala ityala lonyana.Hlaz 24:16 Olungileyo uya kuvuzwa ngobulungisa bakhe, okhohlakeleyo ohlwaywe ngenkohlakalo yakhe.

21“Kodwa ukuba okhohlakeleyo uthe wazishiya izono zakhe, wahamba ngokwayo yonke imimiselo yam, wenza okulungileyo nobulungisa, akayi kufa, kodwa uya kubudla ubomi. 22Zonke izikreqo azenzileyo aziyi kuphinda zikhunjulwe. Uya kudla ubomi ngenxa yobulungisa abenzileyo. 23Nanku ke umlomo weNkosi uNdikhoyo: Ngaba kuyandikholisa na ukufa komntu okhohlakeleyo? Hayi bo, into endikholisayo kukuba azijike iindlela zakhe, aze adle ubomi.

24“Xa ilungisa libulahla ubulungisa, lize lingene enkohlakalweni, lenze amanyundululu abefudula esenziwa ngokhohlakeleyo, lingabudla njani ubomi? Bonke ubulungisa ebelifudula libenza abuyi kuba sakhunjulwa. Liya kufa kuba lingathembekanga, lifela izono zalo.

25“Ke nina nithi: ‘Inkqubo kaNdikhoyo ayinalungelelwano.’ Phulaphula, ndlu kaSirayeli: Ngaba inkqubo yam asiyiyo eyolungelelwano na? Yinkqubo yenu kaloku engenalo ulungelelwano. 26Ukuba ilungisa lithe laphambuka ebulungiseni, lenza isono, liya kufa ngenxa yesono eso. 27Kodwa ukuba okhohlakeleyo uthe wayilahla inkohlakalo yakhe, wenza ubulungisa, ngokwenjenjalo uya kubusindisa ubomi bakhe. 28Kuba eziqondile iziphoso zakhe, waza wazilahla, akayi kufa, koko uya kudla ubomi. 29Kodwa ke noko indlu kaSirayeli isatsho ukuthi: ‘Inkqubo kaNdikhoyo ayinalungelelwano.’ Ndlu kaSirayeli, inolungelelwano inkqubo yam. Ziindlela zenu ezingenalo ulungelelwano.

30“Ngako oko, ndlu kaSirayeli, umntu ngamnye kuni ndiza kumgweba ngokwezenzo zakhe, itsho iNkosi uNdikhoyo. Guqukani! Rhoxani kuzo zonke izikreqo enizenzayo, ukuze ningatshabalali ngenxa yenkohlakalo yenu. 31Yahlukanani nezikreqo ebenifudula nizenza, nizifumanele intliziyo entsha, nomoya omtsha. Ngani ukuba nife, ndlu kaSirayeli? 32Andikholiswa kukufa kwakhe nabani na, itsho iNkosi uNdikhoyo. Guqukani, nidle ubomi!”

19

Ukulilela iinkosi zakwaSirayeli

191“Yitsho ngesililo ngenxa yeenkosi zakwaSirayeli, 2uthi:

“ ‘Unyoko wayeyingonyama phakathi kweengonyama!

Ubebuthuma phakathi kwamathole eengonyama,

esanyisa amathole akhe.

3Walondla lakhula elinye ithol' iduna,

languxholovane wengonyama.

Yafund' ukudlavuz' ixhoba,

yawathi nqwam-nqwam amadoda.

4Yaduma ezizweni,

bayombela umgibe, yabanjiswa.

Bayirhola ngamagwegwe,

baya nayo eJiputa.

5“ ‘Akuphela amathemba kunina,

lakuba iqhayiya lakhe limkile,

wathabatha elinye kumathole akhe,

walenza uxholovane wengonyama.

6Yanyalasa phakathi kweengonyama,

kuba kaloku yayisisigantsontso sengonyama;

yafunda ukudlavuza amaxhoba

nokuwathi nqwam-nqwam amadoda.

7Yangena ezililini zawo,

yenza iziqwenga ezixekweni.

Yaduma larhwaqela lonke ilizwe

kwanabo bangabemi balo.

8Zayivukela izizwe,

nabantu bemimandla esondeleyo;

bayithiyela ngezabatha,

yabhajiswa emgibeni wabo.

9Bayirhola ngamagwegwe, bayifaka ehokweni;

beza nayo kukumkani waseBhabheli,

yavalelwa entolongweni.

Awabe uphinde uviwe umgqumo wayo kwiintaba zakwaSirayeli.

10“ ‘Unyoko ubenjengomdiliya okuvelisileyo,

otyalwe kufuphi namanzi,

uqhamile uyokozela amasebe

kuba emaninzi amanzi.

11Ebomelele amasebe awo,

efanele intonga yabalawuli.

Ubumde, ubuvelele utyani,

ubalasele ngobude nangamasebe ashinyeneyo.

12Ngomsindo wancothulwa,

wawiswa phantsi emhlabeni;

wabuna lulophu,

zavuthuluka iziqhamo;

loma isebe elomeleleyo,

labaswa emlilweni.

13Kungokunje utyalwe entlango,

kumhlaba owome nko.

14Umlilo wanwenwela kwelinye lamasebe awo,

zatsha iziqhamo.

Akusekho sebe lomeleleyo

elifanele intonga yabalawuli.’

“Sisililo esi; masibe sisililo ke.”