IsiXhosa 1996 (XHO96)
39

Ukwenziwa kwezivatho zababingeleli

(Mfud 28:1-14)

391Ke kaloku ezo zivatho zingayiwayo zobubingeleli ooBhezaleli bazenza zayile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Ezi mpahla ke ababingeleli babezinxiba xa besebenza endaweni engcwele. Izivatho zika-Aron ke bazenza ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis.

2*Isidanga basenza ngelaphu elisontwe ngobunono. Laliyile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu; ngokunjalo basebenzisa negolide xa bayenzayo. 3Bathatha igolide, bayibumba bayincwela, bakhupha imisonto, baza bayithungela ngobugcisa nobunono kweli laphu limabala-bala. 4Bayenzela imixwayo eqabela emagxeni, idibanise amacala ayo omabini. 5Ibhanti yayo entle kunene, eyenziwe kwangelo laphu, bayithungela ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis. 6Bathatha amatye ekarneli, bawalungisa bawafakela izipeliti zegolide. Kula matye ke kwakukrolwe ngobugcisa obukhulu amagama oonyana bakaYakobi abalishumi elinambini. 7Bawafakela kwimixwayo yesidanga ukuze abe sisikhumbuzo ngoonyana bakaSirayeli abalishumi elinambini ngokomyalelo kaNdikhoyo kuMosis.

Ukwenziwa kwesikhuselo-sifuba

(Mfud 28:15-30)

8Isikhuselo-sifuba basenza kwangezaa zinto senziwe ngazo *isidanga, nangobugcisa obukwanjalo. 9Basenza sangumphindo olinganayo, ubude nobubanzi baziisentimitha ezingamashumi amabini anambini. 10Basiqhoqhonya ngemiqolo emine yamatye exabiso. Kowokuqala yaba yirubhi, itopazi, negarneti; 11kowesibini yaba yiemeraldi, isafire, nedayimani; 12kuludwe lwesithathu yaba yitekoyisi, iagati, neamatiste; 13kwaza kolwesine yaba yibherile, ikarneli, nejaspa. Onke ke bawaqhobosha ngesipeliti segolide. 14Kwilitye ngalinye ke bakrola amagama oonyana bakaYakobi abamele izindlu ezilishumi elinambini zikaSirayeli. 15Isikhuselo-sifuba basenzela amatsheyini amabini aphothwe ngemingqa yegolide. 16Benza izipeliti zazibini ngegolide, ngokunjalo namakhonkco amabini egolide, baza bawanxibelela kwiikona zesikhuselo-sifuba ezingasentla. 17La matsheyini mabini bawarhintyela kula makhonkco mabini egolide, 18baza baqhagamshela la macala mabini amatsheyini aseleyo kula makhonkco mabini, bawabamba ngezaa zipeliti zibini. Ngolo hlobo ke abhijela ngaphambili aya kuqhagamshela kwimixwayo yesidanga. 19Kwakhona benza amakhonkco amabini egolide, baza bawanxibelela phaya kwezaa kona zaso zingezantsi ngaphakathi phezu kwesidanga. 20Kwangokunjalo benza amanye amakhonkco amabini ngegolide. Bawanxibelela kumazantsi emixwayo yesidanga ngaphambili, kude kufuphi kodwa ngaphezu kwalaa bhanti ithungwe ngobugcisa nobuchule. 21Kanye ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis amakhonkco esikhuselo-sifuba bawadibanisa namakhonkco esidanga ngomtya ozuba, ngohlobo lokuba isikhuselo-sifuba sihlale phezu kwesidanga singabhakuzeli.

Ezinye izivatho zobubingeleli

(Mfud 28:31-43)

22Ke wona umnweba onxitywa phezu *kwesidanga bawenza ngelaphu elizuba. 23Indawo yokungena intloko bayivula, baza bayiqukumbela yaqina, khon' ukuze ingakrazuki. 24-26Kumazantsi awo bawenzela imifanekiso yerharnati ezuba, emsobo, nebomvu. Ezi zihombiso ke bazenza zabolekisana neentsinjana ezenziwe ngegolide ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis.

27UAron noonyana bakhe babathungela iihempe, 28iqhiya, umnqwazi, iibhulukhwe zangaphantsi, 29ngokunjalo nomxwayo osontwe ngelaphu elihle. Laliyile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Balihombisa, baliqhoqhonya ngobugcisa ngokomyalelo. 30Bathatha igolide, benza icwecwe elihle, baza kulo bakrola umbhalo owodwa othi: “OkaNdikhoyo pheleleyo.” 31Baliqhagamshela ngomsonto ozuba eqhiyeni ebunzi, kanye ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis.

Ukuphethwa komsebenzi

(Mfud 35:10-19)

32Ke kaloku umsebenzi wokwakhiwa *kwesibingelelo wada wagqitywa. AmaSirayeli ayenza yonke into ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis. 33Zonke izinto ezaziyimfuneko azinikezela kuMosis: intente nezixhobo zayo, amahaki, izakhelo, imiqadi, iintsika, neziseko zayo; 34isigqubuthelo esenziwe ngofele lwenkunzi yegusha olubomvu; kunye neso sesikhumba esisukiweyo; umkhusane; 35ityesi yomnqophiso enamacwecwe amatye, imiqobo yokuyiphatha, nesivalo sayo; 36itafile nezinto ezibekwa phezu kwayo, isonka esinikelwa kuThixo; 37ubuxhaka-xhaka besibane senziwe ngegolide nokwaso; ioyile yezibane; 38iqonga legolide; amafutha okuthambisa, isiqhumiso esivumba limnandi; umkhusane wesango; 39iqonga lobhedu, nesisefu salo sobhedu, imiqobo yokuliphatha, nezixhobo zalo; isitya sokuhlambela, ngokunjalo nesiseko saso; 40umkhusane wenkundla, iintsika neziseko zayo; umkhusane wesango lenkundla; iintsontela nezikhonkwane zentente; nazo zonke izixhobo zentente; 41ngokunjalo nezo zivatho zingayiwayo zinxitywa ngababingeleli kwigumbi elingcwele – ezo zivatho zizodwa zika-Aron noonyana bakhe. 42Ewe, amaSirayeli ayenza yonke into kanye ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis. 43UMosis wawuhlola loo msebenzi, wafumanisa ukuba ngenene yonke into bayenze ngokomyalelo kaNdikhoyo. Ngoko ke wasuka wabathamsanqela.