IsiXhosa 1996 (XHO96)
37

Ukwenziwa kwetyesi yomnqophiso

(Mfud 25:10-22)

371UBhezaleli wayenza ityesi yomnqophiso ngomngampunzi. Yayiziisentimitha ezilikhulu elineshumi ubude, zingamashumi amathandathu nantandathu ububanzi kwanomphakamo wayo. 2Wayityabeka ngegolide ngaphandle nangaphakathi, waza ke wayiphetha kwangayo jikelele. 3Kumanqina ayo omane wayifakela amakhonkco enziwe ngegolide, amabini kweli cala, amabini kweliya. 4Kwakhona wenza imiqobo yokuphatha, wayityabeka ngegolide, 5wayifaka kulaa makhonkco ngapha nangapha, ukuze ibe nokuthwalwa. 6Wathatha igolide, wenza isivalo setyesi. Sasiziisentimitha ezilikhulu elineshumi ubude, zingamashumi amathandathu anantandathu ububanzi. 7-9Wathatha igolide, wabumba *izithunywa ezimaphiko zambini, wazenza zaba yinto enye nesivalo eso, zamiswa ngapha nangapha phezu kwaso zijongene, athi ke naloo maphiko azo athe naa agubungela isivalo eso.

Ukwenziwa kwetafile

(Mfud 25:23-30)

10Wathatha umngampunzi, wenza itafile. Yona yayingamashumi asibhozo anesibhozo eesentimitha ubude, zingamashumi amane anane ububanzi; kanti ke ukuphakama zazingamashumi amathandathu anesithandathu. 11Wayeyityabeka ngegolide ecwengileyo, futhi wayiphetha kwangayo jikelele. 12Ngokunjalo wayenzela ungqameko oluyijikelezileyo, lungangesandla ububanzi, waza waluphetha ngegolide jikelele. 13Wayifakela amakhonkco amane, enziwe ngegolide, wawanxibelela ezikoneni zone apho imilenze yayifakelwe khona. 14La makhonkco okungena imiqobo yokuphatha wawenza alungelelana nongqameko olo. 15Ke yona imiqobo leyo wayenza ngomngampunzi, wayityabeka ngegolide. 16Itafile leyo wayenzela izitya ngegolide: iipleyiti, iikomityi, iindebe, nezitya zokwenza idini lewayini.

Isibane

(Mfud 25:31-40)

17Wathatha igolide ecwengileyo, wenza isibane. Amazantsi kunye nesiqu saso wasibumba ngegolide naso. Wasenzela izihombiso ngeentyatyambo, imidumba, namagqabi eentyatyambo; zonke ke zaba yinto enye nesibane eso.

18Kwalapho kuso wanxibelela amasebe aso: amathathu ngapha nangapha. 19La masebe mathandathu aphuma esiqwini sesibane wawahombisa ngeentyatyambo zealmondi, nangemidumba, nangamagqabi eentyatyambo. 20Nesiqu sesibane wasihombisa ngeentyatyambo ezine zealmondi, wasivathisa ngemidumba namagqabi eentyatyambo. 21Onke amasebe lawo wawasekela ngomdumba. 22Imidumba namasebe lawo, ngokunjalo nesibane siphela, zazenzwe ngegolide ecwengileyo, kuyinto enye nje. 23Esi sibane ke uBhezaleli wasenza ngohlobo lokuba sibe zizibane ezisixhenxe. Umcephe wokusicima ngokunjalo nezithetyana zaso wazenza ngegolide. 24Ekwenzeni esi sibane ngokunjalo nobuxhaka-xhaka baso wasebenzisa igolide eziikhilogram ezingamashumi amathathu nantlanu ubunzima.

Ukwenziwa kweqonga lesiqhumiso

(Mfud 30:1-5)

25UBhezaleli wathatha umngampunzi, wenza iqonga lesiqhumiso. Amacala alo wawenza alingana, aziisentimitha ezingamashumi mane nantlanu, zangamashumi alithoba ukuphakama. Iimpondo zalo zazintwinye nalo. 26Eli qonga lonke walityabeka ngegolide: umphezulu, amacala, neempondo; futhi waliphetha kwangegolide jikelele. 27Walenzela amakhonkco amabini ngegolide. Wawanxibelela apha phantsi komphetho macala, khon' ukuze apho kuwo kungene imiqobo yokuphatha. 28Wathatha umngampunzi, wenza imiqobo, waza wayityabeka ngegolide.

Ukwenziwa kwamafutha nesiqhumiso

(Mfud 30:22-38)

29Kananjalo wenza amafutha awodwa okuthambisa. Ngokukwanjalo wenza nesiqhumiso esivumba liyolileyo. Xa zizonke ke wazixuba okwechule.

38

Ukwenziwa kweqonga lamadini

(Mfud 27:1-8)

381Ke kaloku uBhezaleli wenza iqonga lamadini ngomngampunzi. Lalilingana macala, liziimitha ezimbini namashumi amabini eesentimitha ubude nobubanzi; ukuphakama kuyimitha enye namashumi amathathu eesentimitha. 2Izibonda zalo ezikoneni phaya wazenza zalabalaba zenza iimpondo. Walityabeka ngobhedu jikelele. 3Ngokunjalo ke walenzela izixhobo zalo: iimbiza zokukhongozela uthuthu, iifotsholo, izitya, iifolokhwe, neepleyiti zomlilo. Zonke ezi zixhobo wazenza ngobhedu. 4Wenza isisefu ngobhedu, waza wasifaka phantsi kongqameko olujikeleze iqonga, ngohlobo lokuba sithathe isiqingatha sokuphakama kweqonga. 5Ezikoneni phaya wafakela amakhonkco okungena imiqobo yesisefu. 6Wenza nemiqobo yokuphatha ngomngampunzi, wayityabeka ngobhedu, 7waza wayifaka kulaa makhonkco ngapha nangapha. Iqonga elo ke walenza langumhaba-haba nje.

Ukwenziwa kwesitya sobhedu

(Mfud 30:18)

8Waza ke uBhezaleli wenza isitya sokuhlambela ngobhedu; nesiseko saso wasenza kwangobhedu. Olu bhedu ke baluthatha kwizipili zobhedu ezanikezelwa ngamakhosikazi awayelungiselela apho esangweni *lesibingelelo.

Inkundla yesibingelelo

(Mfud 27:9-19)

9*Isibingelelo ke uBhezaleli wasenzela inkundla ngomkhusane owenziwe ngelaphu elisontwe ngobuchule. Kwicala langezantsi lo mkhusane wawuziimitha ezimashumi mane nane ubude. 10Wawumisa ngeentsika zobhedu ezimashumi mabini, zixhaswe ziziseko zobhedu ezimashumi mabini, waza wenza namahaki nemiqadi ngesiliva. 11Nakwicala langasentla ke wayenza kwangolu hlobo. 12Ngasentshona ke umkhusane wawenza ngelaphu eliziimitha ezimashumi mabini nambini ubude, wawenzela neentsika ezilishumi, zaxhaswa ziziseko ezikwalishumi; wenza namahaki nemiqadi ngesiliva. 13Kwicala lasempuma, apho kwakukho isango, umkhusane wawuziimitha ezimashumi mabini nambini ububanzi. 14-15Ngapha nangapha esangweni umkhusane wawenza waziimitha ezintandathu mashumi omathandathu eesentimitha; wawenzela neentsika ezintathu, zaxhaswa ziziseko ezikwazithathu. 16Umkhusane wenkundla jikelele wawenza ngelaphu elisontwe ngobuchule. 17Iziseko zeentsika wazenza ngobhedu; ke wona amahaki nemiqadi wayenza ngesiliva, futhi neentloko zeentsika wazityabeka kwangayo. Iintsika zenkundla zonke wazidibanisa ngemiqadi yesiliva. 18Umkhusane wesango lenkundla wawenza ngelaphu elisontwe ngobuchule, liyile mibala: ozuba, omsobo, obomvu, wawaqhoqhonya wawahombisa ngobunono. Umkhusane wawuziimitha ezilithoba ubude, zimbini ukuphakama, kwanjengalowo wenkundla. 19Lalixhaswe ziintsika ezine, zimi ngeziseko ezikwazine zobhedu. Iintloko zeentsika wazityabeka ngesiliva, futhi namahaki nemiqadi wayenza kwangayo. 20Zonke izikhonkwane zesibingelelo ndawonye nenkundla jikelele wazenza ngobhedu.

Iinkcukacha ngezinto ezasetyenziswayo

21Nabu ubungakanani bezinto ezasetyenziswayo ekwakhiweni *kwesibingelelo apho kwakuhlala khona amacwecwe amabini amatye ekwakubhalwe kuwo imithetho elishumi. Uludwe olu lwagunyaziswa nguMosis, lwenziwa ngabaLevi, bekhokelwa nguItamare unyana ka-Aron.

22UBhezaleli unyana kaUri, umzukulwana kaYuri wendlu kaJuda, wenza yonke into ngokomyalelo *kaNdikhoyo. 23Ugxa wakhe uHoliyabhi, unyana ka-Ahisamaki, wendlu kaDan, wayengumkroli nomyili, engumluki wamalaphu asontwe ngobugcisa: azuba, amsobo, nabomvu.

24Iyonke igolide eyanikelwa kuNdikhoyo ngenjongo yokwakha isibingelelo yayiliwaka leekhilogram ubunzima ngokomlinganiselo ovunyiweyo. 25Yona isiliva yomnikelo wababaliweyo yayingamawaka amathathu, makhulu omane anamashumi amathathu eekhilogram ubunzima. 26Le mali ke ngumrhumo owakhutshwa ngabo bonke abantu ababalwayo, bekhupha ngokomlinganiselo omisiweyo.Mat 17:24 Inani lamadoda abalwayo angaphezu kwamashumi amabini ubudala ayengamakhulu mathandathu nantathu amawaka, makhulu mahlanu, mashumi omahlanu.Mfud 30:11-16 27Kule siliva ke amawaka amathathu anamakhulu amane eekhilogram asetyenziswa ekwakheni ikhulu leziseko zesibingelelo nomkhusane. Iikhilogram ezingamashumi amathathu anane zaba zezesiseko ngasinye. 28Ke wona amashumi amathathu eekhilogram aseleyo esiliva uBhezaleli wenza ngawo imiqadi, amahaki eentsika, nokutyatyekwa kweentloko zazo. 29Ubhedu olwanikelwayo kuNdikhoyo lwaluziikhilogram ezimawaka mabini, makhulu omane, namashumi amabini anantlanu. 30Ngalo ke wenza iziseko zesango lesibingelelo, iqonga nesisefu salo, nazo zonke izixhobo zeqonga, 31iziseko zenkundla jikelele, kunye nesango layo, ngokunjalo nezikhonkwane zesibingelelo nenkundla.

39

Ukwenziwa kwezivatho zababingeleli

(Mfud 28:1-14)

391Ke kaloku ezo zivatho zingayiwayo zobubingeleli ooBhezaleli bazenza zayile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Ezi mpahla ke ababingeleli babezinxiba xa besebenza endaweni engcwele. Izivatho zika-Aron ke bazenza ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis.

2*Isidanga basenza ngelaphu elisontwe ngobunono. Laliyile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu; ngokunjalo basebenzisa negolide xa bayenzayo. 3Bathatha igolide, bayibumba bayincwela, bakhupha imisonto, baza bayithungela ngobugcisa nobunono kweli laphu limabala-bala. 4Bayenzela imixwayo eqabela emagxeni, idibanise amacala ayo omabini. 5Ibhanti yayo entle kunene, eyenziwe kwangelo laphu, bayithungela ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis. 6Bathatha amatye ekarneli, bawalungisa bawafakela izipeliti zegolide. Kula matye ke kwakukrolwe ngobugcisa obukhulu amagama oonyana bakaYakobi abalishumi elinambini. 7Bawafakela kwimixwayo yesidanga ukuze abe sisikhumbuzo ngoonyana bakaSirayeli abalishumi elinambini ngokomyalelo kaNdikhoyo kuMosis.

Ukwenziwa kwesikhuselo-sifuba

(Mfud 28:15-30)

8Isikhuselo-sifuba basenza kwangezaa zinto senziwe ngazo *isidanga, nangobugcisa obukwanjalo. 9Basenza sangumphindo olinganayo, ubude nobubanzi baziisentimitha ezingamashumi amabini anambini. 10Basiqhoqhonya ngemiqolo emine yamatye exabiso. Kowokuqala yaba yirubhi, itopazi, negarneti; 11kowesibini yaba yiemeraldi, isafire, nedayimani; 12kuludwe lwesithathu yaba yitekoyisi, iagati, neamatiste; 13kwaza kolwesine yaba yibherile, ikarneli, nejaspa. Onke ke bawaqhobosha ngesipeliti segolide. 14Kwilitye ngalinye ke bakrola amagama oonyana bakaYakobi abamele izindlu ezilishumi elinambini zikaSirayeli. 15Isikhuselo-sifuba basenzela amatsheyini amabini aphothwe ngemingqa yegolide. 16Benza izipeliti zazibini ngegolide, ngokunjalo namakhonkco amabini egolide, baza bawanxibelela kwiikona zesikhuselo-sifuba ezingasentla. 17La matsheyini mabini bawarhintyela kula makhonkco mabini egolide, 18baza baqhagamshela la macala mabini amatsheyini aseleyo kula makhonkco mabini, bawabamba ngezaa zipeliti zibini. Ngolo hlobo ke abhijela ngaphambili aya kuqhagamshela kwimixwayo yesidanga. 19Kwakhona benza amakhonkco amabini egolide, baza bawanxibelela phaya kwezaa kona zaso zingezantsi ngaphakathi phezu kwesidanga. 20Kwangokunjalo benza amanye amakhonkco amabini ngegolide. Bawanxibelela kumazantsi emixwayo yesidanga ngaphambili, kude kufuphi kodwa ngaphezu kwalaa bhanti ithungwe ngobugcisa nobuchule. 21Kanye ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis amakhonkco esikhuselo-sifuba bawadibanisa namakhonkco esidanga ngomtya ozuba, ngohlobo lokuba isikhuselo-sifuba sihlale phezu kwesidanga singabhakuzeli.

Ezinye izivatho zobubingeleli

(Mfud 28:31-43)

22Ke wona umnweba onxitywa phezu *kwesidanga bawenza ngelaphu elizuba. 23Indawo yokungena intloko bayivula, baza bayiqukumbela yaqina, khon' ukuze ingakrazuki. 24-26Kumazantsi awo bawenzela imifanekiso yerharnati ezuba, emsobo, nebomvu. Ezi zihombiso ke bazenza zabolekisana neentsinjana ezenziwe ngegolide ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis.

27UAron noonyana bakhe babathungela iihempe, 28iqhiya, umnqwazi, iibhulukhwe zangaphantsi, 29ngokunjalo nomxwayo osontwe ngelaphu elihle. Laliyile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Balihombisa, baliqhoqhonya ngobugcisa ngokomyalelo. 30Bathatha igolide, benza icwecwe elihle, baza kulo bakrola umbhalo owodwa othi: “OkaNdikhoyo pheleleyo.” 31Baliqhagamshela ngomsonto ozuba eqhiyeni ebunzi, kanye ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis.

Ukuphethwa komsebenzi

(Mfud 35:10-19)

32Ke kaloku umsebenzi wokwakhiwa *kwesibingelelo wada wagqitywa. AmaSirayeli ayenza yonke into ngokomlomo *kaNdikhoyo kuMosis. 33Zonke izinto ezaziyimfuneko azinikezela kuMosis: intente nezixhobo zayo, amahaki, izakhelo, imiqadi, iintsika, neziseko zayo; 34isigqubuthelo esenziwe ngofele lwenkunzi yegusha olubomvu; kunye neso sesikhumba esisukiweyo; umkhusane; 35ityesi yomnqophiso enamacwecwe amatye, imiqobo yokuyiphatha, nesivalo sayo; 36itafile nezinto ezibekwa phezu kwayo, isonka esinikelwa kuThixo; 37ubuxhaka-xhaka besibane senziwe ngegolide nokwaso; ioyile yezibane; 38iqonga legolide; amafutha okuthambisa, isiqhumiso esivumba limnandi; umkhusane wesango; 39iqonga lobhedu, nesisefu salo sobhedu, imiqobo yokuliphatha, nezixhobo zalo; isitya sokuhlambela, ngokunjalo nesiseko saso; 40umkhusane wenkundla, iintsika neziseko zayo; umkhusane wesango lenkundla; iintsontela nezikhonkwane zentente; nazo zonke izixhobo zentente; 41ngokunjalo nezo zivatho zingayiwayo zinxitywa ngababingeleli kwigumbi elingcwele – ezo zivatho zizodwa zika-Aron noonyana bakhe. 42Ewe, amaSirayeli ayenza yonke into kanye ngokomlomo kaNdikhoyo kuMosis. 43UMosis wawuhlola loo msebenzi, wafumanisa ukuba ngenene yonke into bayenze ngokomyalelo kaNdikhoyo. Ngoko ke wasuka wabathamsanqela.