IsiXhosa 1996 (XHO96)
29

Iinkcukacha ngokumiselwa kuka-Aron noonyana bakhe

(Nqulo 8:1-36)

291“Nantsi ke imigqalisela omawuhambe ngayo xa umisela uAron noonyana bakhe kumsebenzi wabo wobubingeleli. Thatha inkunzana yenkomo kunye neenkunzi ezimbini zeegusha, zonke ke zibe zezingenasiphako. 2Thatha umgubo wengqolowa wodidi oluphambili, wenze isonka sentlama engenagwele, namaqebengwana anamafutha, nemiqathane yentlama engenagwele ethanjiswe ngamafutha. 3Ezo zonka zifake ebhaskitini, wenze ngazo umnikelo xa ubingelela ngezaa nkunzi, eyenkomo nezeegusha ezimbini.

4“UAron noonyana bakhe mabeze esangweni lesibingelelo, ubahlambe ngamanzi. 5UAron ke makanxibe ezobubingeleli: ihempe, *isidanga, umnweba, isikhuselo-sifuba, nebhanti; 6umthwalise iqhiya, ulebele ngelaa cwecwe libhalwe ukuthi: ‘*OkaNdikhoyo pheleleyo.’ 7Wakukhov' ukwenjenjalo ke, mthi jize ngamafutha entloko, umthambise.

8“Thatha oonyana bakhe, ubafake iminweba; 9bafake imixwayo, bathwale iminqwazi yabo. Le ke yindlela oya kummisela ngayo uAron noonyana bakhe; ububingeleli iya kuba ngummiselo wabo nanini nanini.

10“Uze uthathe inkunzi yenkomo, uze nayo ngasesangweni lesibingelelo. UAron noonyana bakhe mababeke izandla zabo phezu kwentloko yayo. 11Yixhelele phambi koNdikhoyo apho ngasesangweni lesibingelelo. 12Yithi nkxu igazi ngomnwe, uqabe iimpondo zeqonga lamadini ngalo. Inxalenye yegazi ke yigalele emazantsi eqonga elo. 13Ngoku thatha umhlehlo, nenxalenye yesibindi, izintso zombini, ndawonye namanqatha azo, uzitshise phezu kweqonga lamadini. 14Ke yona inyama yenkunzi leyo, ufele, ndawonye nezibilini, uya kuzitshisela ngaphandle komzi. Eli ke lidini lokususa izono.

15“Kwakhona thatha enye yeenkunzi zegusha, aze uAron noonyana bakhe babeke izandla zabo phezu kwentloko yayo. 16Yixhele, uze uthathe igazi layo uliphose macal' omane kwiqonga lamadini. 17-18Inyama leyo yihlahle, ke zona izibilini uzihlambe ndawonye namanqina. Ezi ndawo ndizibalileyo ke, nenyama xa iyonke, ngokunjalo nentloko, zidibanise uzitshisele phezu kweqonga lamadini. Eli ke lidini elitshiswayo. Litsho ngevumba elimyoli kuNdikhoyo.Efese 5:2; Filipi 4:18

19“Kananjalo thatha enye inkunzi yegusha leyaa, utsho uAron noonyana bakhe babeke izandla zabo phezu kwentloko yayo. 20Yixhele, uthathe kwigazi layo, uqabe isithinzi sendlebe yasekunene kuAron nakoonyana bakhe. Kwakhona qaba oobhontsi babo basekunene ezandleni, ngokunjalo noobhontsi basekunene beenyawo zabo. Igazi eliseleyo ke lisarhaze macal' onke apho kwiqonga lamadini. 21Thatha kwigazi elilapho phezu kweqonga lamadini, ndawonye neoyile yokuthambisa, ufefe uAron noonyana bakhe ndawonye neempahla zabo. Xa bebonke ke, ngokunjalo neempahla zabo, baya kumiselwa banikezelwe emsebenzini wam.

22“Thatha amanqatha enkunzi yegusha leyo ke, iketelele lomsila, umhlehlo, inxalenye yesibindi, izintso zombini, ndawonye namanqatha azo, nomlenze wasekunene. 23Phaya ebhaskitini caphula kwiintlobo zonke: isonka, iqebengwana, nomqathane. 24Zibeke ezandleni zika-Aron noonyana bakhe, baziwangawangise, bandenzele ngazo umnikelo owodwa. 25Kamva ke uya kuzithatha kubo, uzitshise ndawonye nedini elitshiswayo. Elo ke lidini elivumba liyolileyo kuNdikhoyo – kaloku lidini elitshiswayo.

26“Ke kaloku uya kuthatha incum yale nkunzi yegusha, uyiwangawangise, uyenze umnikelo kum. Kambe ke esi iya kuba sisabelo sakho.

27“Xa kumiselwa umbingeleli incum nomlenze waloo nkunzi yegusha isetyenzisiweyo zingumnikelo kum, omawubekelwe bucala, ube sisabelo sababingeleli. 28Lo ke ngummiselo wam ongasoze uthini. Nanini na abantu bam besenza idini lobudlelwane, incum nomlenze sisabelo sababingeleli; ngoko sisipho esinikelwa kuNdikhoyo.

29“Xa engasekho uAron, izivatho zakhe zobubingeleli ziya kunikwa oonyana bakhe, banxitywe zona mhla bethanjiswa bemiselwa. 30Lo nyana ka-Aron ungena esikhundleni sakhe asebenze *esibingelelweni endaweni engcwele, wonxitywa ezi zivatho iintsuku zibe sixhenxe.

31“Inyama leyo yenkunzi yegusha amiselwa ngayo uAron noonyana bakhe wòyiphekela endaweni enyulu. 32Baya kuyithatha ke bayitye kunye nesaa sonka besisele ebhaskitini, bayityele apho esangweni lesibingelelo. 33Ke zona eziya ndawo ziseleyo xa bekusenziwa idini lokungxengxeza ekumiselweni kwabo, baya kuzitya. Kambe ke ngababingeleli bodwa abanelungelo lokukutya oku kutya, kuba kunyulu. 34Inyama okanye isonka esiseleyo kwada kwakusasa, mazitshiswe, zingàtyiwa; kaloku zinyulu.

35“Uyabona ke lo msitho wokumisela uAron noonyana bakhe mawube ziintsuku ezisixhenxe njengoko ndakuyalelayo. 36Mini nganye ke uya kwenza idini lokungxengxezela izono ngenkunzi yenkomo ibe nye. Ngokwenjenjalo uya kuhlambulula iqonga lamadini, uze ke ngokunjalo ulithambise ngeoyile libe nyulu. 37Uya kwenjenjalo ke iintsuku zibe sixhenxe. Xa kunjalo ke iqonga lamadini liya kuba nyulu ngokugqibeleleyo, aze athi nabani na okanye nantoni na elichukumisayo ibe nyulu nayo.Okanye “yenzakale ngenxa yamandla obungcwele balo”

Iminikelo yemihla ngemihla

(Ntlango 28:1-8)

38“Ukusukela ngoku, yonke imihla yenza idini ngamaxhwane amabini phaya kwiqonga lamadini. 39Thatha elinye kusasa, lize eli liseleyo libe lelasemalanga. 40Kweli lakusasa nikela nomgubo wengqolowa wodidi oluphambili, ube yikhilogram enye ubunzima, uwudibanise nelitha enye yamafutha omnquma acwengileyo. Yenza idini ngelitha yewayini. 41Nakweli lasemalanga idini sebenzisa umgubo, amafutha, kunye newayini, kwangalaa ndlela wenze ngayo kusasa. Eli ke lidini elitshiswayo – litsho ngevumba eliyolileyo *kuNdikhoyo. 42Ukusukela ngoku eli dini litshiswayo mandilenzelwe phaya esangweni *lesibingelelo. Kaloku apho kulapho ndiya kuhlangana khona nabantu bam, ndithethe nawe khona. 43Ewe, ndiya kuhlangana khona namaSirayeli; baye ubuqaqawuli bam buya kuyitsho loo ndawo ibe yekhethekileyo. 44Ndiya kusenza nyulu isibingelelo ndawonye neqonga lamadini. Ke yena uAron noonyana bakhe ndiya kubachonga ukuze babe ngababingeleli bam. 45Ndiya kuhlala phakathi kwamaSirayeli, ndibe nguThixo wawo. 46Kananjalo ke aya kundiqonda ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wawo owawakhulula eJiputa, ukuze ndihlale phakathi kwawo. Ngenene ndinguNdikhoyo uThixo wawo.”