IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

Isibingelelo

(Mfud 36:8-38)

261“Thatha imiqulu yelaphu elisontwe ngobona buchule ibe lishumi, wenze ngayo umkhusane *wesibingelelo. La malaphu makabe yile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Makahonjiswe ngemifanekiso *yezithunywa ezimaphiko yenziwe ngobugcisa nobunono. 2Yonke imikhusane mayilingane, ibe ziimitha ezilishumi elinambini ubude, zibe mbini ububanzi. 3La malaphu wadibanise abe mahlanu ngamahlanu. 4Thatha ilaphu elizuba, wenze amarhintyelo phaya emphethweni ngapha nangapha. 5Loo marhintyelo ke makabe ngamashumi amahlanu kweli cala; kanti ke nakweliya icala makabe kwangako, alungelelane. 6Kwangokunjalo ke thatha igolide, wenze amahaki angamashumi amahlanu, khon' ukuze la macala mabini adityaniswe, intente yesibingelelo ibe yinto enye.

7“Isibingelelo eso ke masambathiswe ngentente eyenziwe ngoboya bebhokhwe. Yona ke mayibe yimiqulu elishumi elinanye. 8Nayo ke mayilingane ibe ziimitha ezilishumi elinantathu, zibe mbini ke ububanzi. 9Dibanisa imiqulu ibe mihlanu kwelinye icala, uze uphinde uyidibanise nale mithandathu iseleyo; kambe ke lo wesithandathu wona uze uwuphinde ngaphambili. 10Yenza amarhintyelo angamashumi amahlanu emphethweni weli cala, kanti ke abe kwangako emphethweni weliya icala. 11Thatha ubhedu, wenze amahaki angamashumi amahlanu, ukuze la macala mabini adityaniswe abe yinto enye. 12Ke sona esi siqingatha siseleyo masijinge ngasemva phaya. 13La mashumi mahlanu eesentimitha alabalabayo kobu bude makagqume intente macala.

14“Kwakhona yaleke ngofele lwenkunzi yegusha olubomvu nangesikhumba esisukiweyo ngaphandle.

15“Yenza izakhelo zokuxhasa intente leyo ngezibonda zomngampunzi. 16Isakhelo ngasinye masibe ziimitha ezine ubude neesentimitha ezingamashumi amathandathu anesithandathu ububanzi. 17Uze uzenze ziphume ngapha nangapha, khon' ukuze zibe nokuhlanganiswa. Ewe, zonke izakhelo mazenziwe ngolu hlobo. 18Yenza izakhelo zangezantsi zibe ngamashumi amabini. 19Isakhelo ngasinye masibanjwe ziziseko ezibini zesiliva, zibe ngamashumi amane zizonke. 20Mayibe zizakhelo ezingamashumi amabini ngasentla, 21zixhaswe ngamashumi amane eziseko zesiliva, zibe zibini esakhelweni esinye. 22Ngasentshona izakhelo mazibe zithandathu, 23zibe zibini ezikoneni. 24Ezi zakhelo zeekona maziqhagamshelwe emazantsi, ziye kuqhina phezulu. Kunjalo ke okwezi zakhelo zibini zeekona. 25Ngoko ke zoba sibhozo zixhaswe lishumi elinesithandathu leziseko zesiliva, zingambini kwenye.

26“Yenza imiqadi ngomngampunzi; mayibe mihlanu ngapha nangapha, 27ngokunjalo nakwicala lasentshona ngasemva. 28Lo mqadi uphakathi mawube sesizikithini sesakhelo, unqamleze usuke ngapha uye kuthi ngqu ngaphaya. 29Izakhelo zityabeke ngegolide, uzenzele amakhonkco ngegolide apho iya kungena khona imiqadi; kambe ke nayo uya kuyityabeka ngegolide. 30Esi sibingelelo senze ngokomzekelo endakubonisa wona entabeni.

31“Thatha imiqulu yelaphu elisontwe kakuhle, wenze umkhusane. Malibe yile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Lo mkhusane mawuhonjiswe ngemifanekiso *yezithunywa ezimaphiko, yenziwe ngobugcisa nobunono. 32Lo mkhusane ke mawuxhonywe kwiintsika zomngampunzi ezityatyekwe ngegolide ezinamahaki, zixhaswe ngeziseko ezine zesiliva. 33Lo mkhusane wuxhome kulaa mahaki aphezulu, uze emva kwawo ubeke laa tyesi inobungqina bomnqophiso. Umkhusane lo ke uya kwahlula igumbi elingcwele kwingcwele kangcwele.Hebh 6:19; 9:3-5 34Ityesi yomnqophiso yivale ngesivalo sayo. 35Apha nganeno komkhusane beka itafile kwicala elingasentla, ize isibane sona sibe ngasezantsi.

36“Esangweni xhoma umkhusane welaphu elisontwe kakuhle elizuba, elimsobo, nelibomvu. Maliqhoqhonywe lihonjiswe ngobugcisa nobunono. 37Lenzele iintsika ezintlanu ngomngampunzi. Mazityatyekwe ngegolide, zifakwe amahaki egolide. Ke zona mazisekelwe ngeziseko zobhedu ezihlanu.”