IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Iminikelo yesibingelelo

(Mfud 35:4-9)

251*UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: 2“Xelela amaSirayeli ukuba bonke abaziva beqhutywa yintliziyo mabakhuphe umnikelo, bawuzise kum. 3Lo mnikelo ke mawube kwezi ndidi: igolide, isiliva, ubhedu, 4nelaphu elizuba, nelimsobo, nelibomvu, nelaphu elicikizekileyo, neloboya bebhokhwe, 5nofele olubomvu lwenkunzi yegusha, nofele olusukiweyo, nomngampunzi, 6neoyile yesibane, nobulawu bokuqhola, ioyile yesiqhumiso, 7namatye ekarneli, namanye amatye okuhombisa *isidanga sombingeleli omkhulu ngokunjalo nesikhuselo-sifuba sakhe. 8Mabandakhele indawo eyeyam ndodwa, ukuze nam ndihlale phakathi kwabo. 9Ke yona nempahla engaphakathi mayakhiwe ibe matwa nomzekelo endokubonisa wona.

Ityesi yomnqophiso

(Mfud 37:1-9)

10“Thatha umngampunzi, wenze ityesi ngawo. Mayibe ziisentimitha ezilikhulu elineshumi ubude bayo, ibe ngamashumi mathandathu nantandathu ububanzi, ngokunjalo nokuphakama. 11Yityabeke ngegolide ngaphandle nangaphakathi, futhi uyiphethe kwangegolide jikelele. 12Thatha igolide wenze amakhonkco abe mane, uwanxibelele emanqineni etyesi abe mabini cala-nye. 13Yenza imiqobo ngomngampunzi, uyityabeke ngegolide; 14yona ke yongena kuloo makhonkco, iphathwe ngazo ityesi. 15Mayingakhutshwa, koko mayihlale ngolo hlobo lonke ixesha. 16Ngaphakathi ke faka amacwecwe abubungqina bomnqophiso endiza kukunika wona.

17“Kwakhona ke thatha igolide, wenze isivaloHebh 9:5 sibe ziisentimitha ezilikhulu elineshumi ubude, ububanzi zibe ngamashumi amathandathu anesithandathu. 18Thatha igolide ubumbe imifanekiso *yezithunywa ezimaphiko ibe mibini; yenze ibe nto-nye nesivalo eso, 19-20imiswe ngapha nangapha phezu kwaso, ijongene; athi ke loo maphiko athe naa asigubungele isivalo eso. 21Faka loo macwecwe mabini abubungqina bomnqophiso, uvale. 22Kulapho ndiya kuhlangana nawe ke, apho phezu kwesivalo setyesi yomnqophiso, phakathi kwemifanekiso yezithunywa ezimaphiko, ndikunike yonke imiyalelo yamaSirayeli.”

Itafile

(Mfud 37:10-16)

23“Thatha umngampunzi, wenze itafile ngawo. Mayibe ngamashumi asibhozo anesibhozo eesentimitha ubude; ibe ngamashumi mane anane ububanzi, kanti ke ukuphakama ibe ngamashumi amathandathu anesithandathu. 24Yityabeke ngegolide, futhi uyiphethe kwangayo jikelele. 25Mayijikelezwe lungqameko olububanzi bungangesandla, oluphethwe ngegolide jikelele. 26Yenza amakhonkco egolide abe mane, abe sezikoneni phezu kwemilenze. 27Amakhonkco okubamba imiqobo yokuthwala itafile makasondele kungqameko. 28Yenza imiqobo leyo ngomngampunzi, uyityabeke ngegolide. 29Yenza iipleyiti, iikomityi, iindebe, nezitya zokusetyenziswa xa kusenziwa idini lewayini. Kambe ke zonke ezi zinto mazenziwe ngegolide. 30Kule tafile makusoloko kukho isonka esinikelwa kuThixo.”Nqulo 24:5-8

Isibane

(Mfud 37:17-24)

31“Thatha igolide engangxengwanga, wenze isibane ngayo. Amazantsi kunye nesiqu sesibane masibunjwe ngegolide. Izihombiso ezifana neentyatyambo, nemidumba, namagqabi eentyatyambo, mazibe nto-nye nesibane. 32Kwalapho kuso isiqu sesibane nxibelela amasebe aso abe mathandathu, oko kukuthi abe mathathu ngapha nangapha. 33La masebe mathandathu makahonjiswe ngomhombiso ofana neentyatyambo zealmondi, ibe nemidumba namagqabi eentyatyambo. 34Sona isiqu saso naso masihonjiswe ngomhombiso ofana neentyatyambo zealmondi enemidumbu namagqabi eentyatyambo. 35Onke amasebe ngambini makasekelwe ngumdumba. 36Imidumba namasebe makabe nto-nye nesiqu sesibane esenziwe ngegolide engangxengwanga. 37Kwesi siqu sesibane ke kofakwa izibane ezisixhenxe ngohlobo lokuba ziphose ilitha ngaphambili. 38Umcephe wokucima isibane nezithetyana zaso mazenziwe ngegolide. 39Iyonke igolide yokwenza esi sibane nobuxhaka-xhaka baso mayibe ngamashumi amathathu nantlanu eekhilogram ubunzima. 40Xa iyonke le nto uzuyenze ngokomzekelo endakubonisa wona entabeni.Mseb 7:44; Hebh 8:5

26

Isibingelelo

(Mfud 36:8-38)

261“Thatha imiqulu yelaphu elisontwe ngobona buchule ibe lishumi, wenze ngayo umkhusane *wesibingelelo. La malaphu makabe yile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Makahonjiswe ngemifanekiso *yezithunywa ezimaphiko yenziwe ngobugcisa nobunono. 2Yonke imikhusane mayilingane, ibe ziimitha ezilishumi elinambini ubude, zibe mbini ububanzi. 3La malaphu wadibanise abe mahlanu ngamahlanu. 4Thatha ilaphu elizuba, wenze amarhintyelo phaya emphethweni ngapha nangapha. 5Loo marhintyelo ke makabe ngamashumi amahlanu kweli cala; kanti ke nakweliya icala makabe kwangako, alungelelane. 6Kwangokunjalo ke thatha igolide, wenze amahaki angamashumi amahlanu, khon' ukuze la macala mabini adityaniswe, intente yesibingelelo ibe yinto enye.

7“Isibingelelo eso ke masambathiswe ngentente eyenziwe ngoboya bebhokhwe. Yona ke mayibe yimiqulu elishumi elinanye. 8Nayo ke mayilingane ibe ziimitha ezilishumi elinantathu, zibe mbini ke ububanzi. 9Dibanisa imiqulu ibe mihlanu kwelinye icala, uze uphinde uyidibanise nale mithandathu iseleyo; kambe ke lo wesithandathu wona uze uwuphinde ngaphambili. 10Yenza amarhintyelo angamashumi amahlanu emphethweni weli cala, kanti ke abe kwangako emphethweni weliya icala. 11Thatha ubhedu, wenze amahaki angamashumi amahlanu, ukuze la macala mabini adityaniswe abe yinto enye. 12Ke sona esi siqingatha siseleyo masijinge ngasemva phaya. 13La mashumi mahlanu eesentimitha alabalabayo kobu bude makagqume intente macala.

14“Kwakhona yaleke ngofele lwenkunzi yegusha olubomvu nangesikhumba esisukiweyo ngaphandle.

15“Yenza izakhelo zokuxhasa intente leyo ngezibonda zomngampunzi. 16Isakhelo ngasinye masibe ziimitha ezine ubude neesentimitha ezingamashumi amathandathu anesithandathu ububanzi. 17Uze uzenze ziphume ngapha nangapha, khon' ukuze zibe nokuhlanganiswa. Ewe, zonke izakhelo mazenziwe ngolu hlobo. 18Yenza izakhelo zangezantsi zibe ngamashumi amabini. 19Isakhelo ngasinye masibanjwe ziziseko ezibini zesiliva, zibe ngamashumi amane zizonke. 20Mayibe zizakhelo ezingamashumi amabini ngasentla, 21zixhaswe ngamashumi amane eziseko zesiliva, zibe zibini esakhelweni esinye. 22Ngasentshona izakhelo mazibe zithandathu, 23zibe zibini ezikoneni. 24Ezi zakhelo zeekona maziqhagamshelwe emazantsi, ziye kuqhina phezulu. Kunjalo ke okwezi zakhelo zibini zeekona. 25Ngoko ke zoba sibhozo zixhaswe lishumi elinesithandathu leziseko zesiliva, zingambini kwenye.

26“Yenza imiqadi ngomngampunzi; mayibe mihlanu ngapha nangapha, 27ngokunjalo nakwicala lasentshona ngasemva. 28Lo mqadi uphakathi mawube sesizikithini sesakhelo, unqamleze usuke ngapha uye kuthi ngqu ngaphaya. 29Izakhelo zityabeke ngegolide, uzenzele amakhonkco ngegolide apho iya kungena khona imiqadi; kambe ke nayo uya kuyityabeka ngegolide. 30Esi sibingelelo senze ngokomzekelo endakubonisa wona entabeni.

31“Thatha imiqulu yelaphu elisontwe kakuhle, wenze umkhusane. Malibe yile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu. Lo mkhusane mawuhonjiswe ngemifanekiso *yezithunywa ezimaphiko, yenziwe ngobugcisa nobunono. 32Lo mkhusane ke mawuxhonywe kwiintsika zomngampunzi ezityatyekwe ngegolide ezinamahaki, zixhaswe ngeziseko ezine zesiliva. 33Lo mkhusane wuxhome kulaa mahaki aphezulu, uze emva kwawo ubeke laa tyesi inobungqina bomnqophiso. Umkhusane lo ke uya kwahlula igumbi elingcwele kwingcwele kangcwele.Hebh 6:19; 9:3-5 34Ityesi yomnqophiso yivale ngesivalo sayo. 35Apha nganeno komkhusane beka itafile kwicala elingasentla, ize isibane sona sibe ngasezantsi.

36“Esangweni xhoma umkhusane welaphu elisontwe kakuhle elizuba, elimsobo, nelibomvu. Maliqhoqhonywe lihonjiswe ngobugcisa nobunono. 37Lenzele iintsika ezintlanu ngomngampunzi. Mazityatyekwe ngegolide, zifakwe amahaki egolide. Ke zona mazisekelwe ngeziseko zobhedu ezihlanu.”

27

Iqonga lamadini

(Mfud 38:1-7)

271“Ke lona iqonga lamadini uze ulenze ngomngampunzi lilingane macala, libe ziimitha ezimbini neesentimitha ezimashumi mabini ubude ngokunjalo nobubanzi, ukuphakama kube yimitha enye neesentimitha ezimashumi mathathu. 2Izibonda zeekona zalo zone mazilabalabe phezulu phaya, zenze iimpondo, futhi ke zityatyekwe ngobhedu. 3Lenzele iimbiza zokukhongozela olo thuthu lunamafutha, wenze neefotsholo, izitya, iifolokhwe, neepleyiti zomlilo. Zonke ke ezi zixhobo mazenziwe ngobhedu. 4Thatha ubhedu, wenze isisefu, uze usenzele amakhonkco ezikoneni zone. 5Esi sisefu sifake phantsi kongqameko olujikeleze iqonga, ngohlobo lokuba sithathe isiqingatha sokuphakama kwalo. 6Yenza imiqobo yokubamba ngomngampunzi, uyityabeke ngobhedu. 7Yifake macala kuloo makhonkco, ibe ziindawo zokuphatha. 8Lenze libe ngumhaba-haba nje wamaplanga, ngokwalaa ndlela ndandikubonise ngayo entabeni.”

Inkundla yesibingelelo

(Mfud 38:9-20)

9“Esi *sibingelelo ke senzele inkundla ngomkhusane owenziwe ngelaphu elisontwe ngobuchule. Ngezantsi malibe ziimitha ezingamashumi amane anesine ubude. 10Umkhusane lo mawume ngeentsika zobhedu ezimashumi mabini, ezixhaswe ziziseko zobhedu ezimashumi mabini, zibe namahaki nemiqadi eyenziwe ngesiliva. 11Uya kwenza kwangolu hlobo ke nakwicala langasentla. 12Kwicala lasentshona umkhusane mawube lilaphu eliziimitha ezimashumi mabini nambini ubude, ube neentsika ezilishumi ezixhaswe ziziseko ezikwalishumi. 13Ngasempuma kwicala lesango umkhusane mawube kwaziimitha ezimashumi mabini nambini ububanzi. 14-15Ngapha nangapha esangweni ilaphu malibe ziimitha ezintandathu neesentimitha ezimashumi mathandathu, ime ngeentsika ezintathu ezixhaswe ziziseko ezithathu. 16Inkqu yesango ke yona yovalwa ngelaphu eliziimitha ezilithoba ubude, elisontwe ngobuchule. Malibe yile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu; liqhoqhonywe ngobugcisa nobunono. Loxhaswa ziintsika ezine ezimi ngeziseko ezine. 17Xa zizonke iintsika zenkundla le zodityaniswa ngemiqadi yesiliva, aze namahaki enziwe ngesiliva; ke zona iziseko zibe zezobhedu. 18Ubude bale nkundla mabube ziimitha ezingamashumi amane anesine, ububanzi zibe ngamashumi amabini anambini, ukuphakama ke kona ibe ziimitha ezimbini neesentimitha ezimashumi mabini. Umkhusane mawenziwe ngelaphu elisontwe ngobuchule, ke zona iziseko zenziwe ngobhedu. 19Xa zizonke izixhobo zesibingelelo ngokunjalo nezenkundla, nditsho nesikhonkwane sembala, mazenziwe ngobhedu.”

Ukunyamekela isibane

(Nqulo 24:1-4)

20“Yitsho amaSirayeli eze neyona icwengileyo ioyile yomnquma, khon' ukuze isibane sihlale sivutha njalo-njalo. 21Kweli cala linganeno phambi komkhusane wetyesi yomnqophiso, uAron noonyana bakhe mabasoloko bejonge ukuba izibane ziyavutha phambi *koNdikhoyo, ukususela ngorhatya kude kube kusasa. Lo mmiselo ke mawuhlale uthotyelwe nanini na ngamaSirayeli nezizukulwana zawo.”