IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

Ubulungisa

231“Ungaze uhlwayele iindaba zolwimi. Sukuncedisana netshijolo ngokulingqinela ngobuxoki.Mfud 20:16; Nqulo 19:11-12; Hlaz 5:20 2Sukuvuma ukona ngenxa yokukhukuliswa sisihlwele. Ungaze uyigqwethe inyaniso ngenxa yefuthe lesihlwele. 3Sukuba negobe ngakwihlwempu xa kuthethwa ityala lalo.Nqulo 19:15

4“Xa ubhaqe inkomo okanye idonki yotshaba lwakho ilahleka, yithathe uyigoduse. 5Ukuba ubona umntu okuthiyileyo eqhuba idonki ebuthisayo isoyiswa ngumthwalo, sukumyekela; mncedise niyivuse.Hlaz 22:1-4

6“Musa ukugqwetha umthetho xa kuthethwa ityala lehlwempu. 7Bucezele ubuqhophololo bokutyhola umntu ongenatyala, ungabi sisizekabani sokufa kwelungisa elimsulwa, kuba iqhophololo ndiyaligweba. 8Sukuvuma ukunyotywa, kuba unyobo luyamfamekisa, luwawexule amalungisa.Nqulo 19:15; Hlaz 16:19 9Ungamcinezeli umbhaceli. Kaloku uyazi ukuba kunjani na ukuba ngumbhaceli, kuba wawukhe wangumbhaceli kwelaseJiputa.”Mfud 22:21; Nqulo 19:33-34; Hlaz 24:17-18; 27:19

Unyaka wesixhenxe nosuku lwesixhenxe

10“Amasimi akho walime uwavune iminyaka ibe mithandathu. 11Ke ngowesixhenxe wayeke alale. Into evelayo kuwo yoba yeyamahlwempu; eseleyo ke ibe yeyeenyamakazi. Yoba seso nakwisidiliya nesinquma sakho.Nqulo 25:1-7

12“Sebenza iintsuku zibe ntandathu, kodwa ngolwesixhenxe ungawuphathi umsebenzi, ukuze izicaka nababhaceli ngokunjalo nemfuyo yakho ifumane ikhefu ihlaziyeke.Mfud 20:9-11; 31:15; 34:21; 35:2; Nqulo 23:3; Hlaz 5:13-14

13“Wanyamekele amazwi endiwathethileyo kuwe. Ungazinquli *izithixo, ungaze uzikhankanye nokuzikhankanya oku.”

Amatheko amathathu abalulekileyo

(Mfud 34:18-26; Hlaz 16:1-17)

14“Ndenzeleni itheko kathathu ngonyaka. 15Ngenyanga uAbhibhi enaphuma ngayo eJiputa, yenzani itheko lesonka sentlama engenagweleMfud 12:14-20; Nqulo 23:6-8; Ntlango 28:17-25 njengoko ndaniyalelayo. Kwithuba leentsuku ezisixhenxe zeli theko ze nitye sona sodwa.

“Sanukuza phambi kukaThixo ningaphathanga mnikelo.

16“Yenzani itheko lolibo ukuqala kwenu ukuvuna.Nqulo 23:15-21; Ntlango 28:26-31

“Yenzani itheko lesivuno xa niqokelela iziqhamo zomsebenzi wenu emasimini.Nqulo 23:39-43 17Minyaka le ngexesha lala matheko mathathu amadoda makeze kundinqula mna *Ndikhoyo iNkosi yenu.

18“Xa niphalaza igazi, nisenza idini, ze ninganikeli ngaxa-nye ngesonka sentlama enegwele. Ngala mathuba ke amanqatha edini elo makangabekwa mbeko.

19“Minyaka le zisa ulibo lwesivuno sakho endlwini kaNdikhoyo uThixo wakho.Hlaz 26:2

“Uze ungaze ulipheke itakane lebhokhwe ngobisi lukanina.”Mfud 34:26; Hlaz 24:21

Izithembiso nemiyalelo

20“Uyabona ke, ndiya kukuthumela isithunywa sam, sikulondoloze endleleni yakho, sikuse kuloo ndawo ndikulungiselele yona. 21Uze usithobele, ungasivukeli, kuba simele mna; ibe ke asiyi kuba nalusini kulowo usivukelayo. 22Kambe ke ukuba uyayiphulaphula ngenyameko into ethethwa siso, wenze ngokomyalelo wam, iintshaba zakho ziya kuba zezam, ndibachase abakuchasayo. 23Isithunywa sam siya kukukhokela, sikuse kwilizwe lama-Amori, amaHiti, amaPerezi, amaKanana, amaHivi, namaJebhusi, ndize mna ndiwatshabalalise. 24Ungakhe ulinge uguqe unqule *izithixo zawo; ungazingeni neendlela zawo zonqulo. Ndaweni yaloo nto uzuzikhiqe izithixo zawo; uyiqhekeze uyiqethule imifanekiso yazo yamatye. 25Ukuba ke uthe wanqula mna *Ndikhoyo uThixo wakho, ndiya kukuthamsanqela ngokutya namanzi, ndikutshayele ukufa kungabikho phakathi kwenu. 26Kwelo lizwe lenu akukho mfazi uya kuphuma sisu, kungayi kubakho mfazi ungaphathiyo. Ewe, ndiya kunenza niphile nide nikhokhobe.

27“Ndiya kubenza barhwaqele bonke abantu abakuchasayo, ndizenze zidideke zonke izizwe olwa nazo. Ewe, ndiya kuba ngakuwe, utsho uziswantsulise zonke iintshaba zakho. 28Ndozithumela ngoonomeva iintshaba zakho, atsho asabe ungekafiki amaHivi, amaKanana, namaHiti. 29Andiyi kuwagxotha ngonyaka omnye, khon' ukuze kungabi senkangala kwelo lizwe, uthi wena ufika abe amarhamncwa selegunyile. 30Ndaweni yaloo nto ndiya kuthi chu ukuwafifinga oku, ude wena wande ngokwaneleyo, ube nako ukulithatha elo lizwe ulimé. 31Imida yakho iya kusuka kuLwandle oluBomvu, iye kuthi xhaxe kulwandle iMeditera; isuke kumlambo iEfrati, iye kuthi gaa ngentlango. Ndiya kubanikezela kuwe abemi belo zwe, ubagxothe phambi kwakho. 32Uze ungenzi mnqophiso nabo, okanye *nezithixo zabo. 33Uze ungabavumeli beme emhlabeni wakho, hleze bakulukuhle undivukele. Mhla wazinqula izithixo zabo, woba ungenile emgibeni.”

24

Ukuzinziswa komnqophiso

241Ke kaloku *uNdikhoyo wathetha noMosis wathi: “Nyuka, wena noAron, uNadabhi noAbhihu, kunye namashumi asixhenxe amadoda amakhulu akwaSirayeli. Nothi ke nisemgama nikhahlele. 2Yoba nguwe Mosis wedwa ke oya kuza kufika kum; abanye ke abo basale; ke wona umndilili awuyi kunyuka nokunyuka entabeni.”

3UMosis ke wawugqithisela ebantwini loo mlomo kaNdikhoyo, ngokunjalo nemiyalelo. Ke amaSirayeli atsho ngazwi-nye athi: “Konke akuthethileyo uNdikhoyo siya kukwenza.” 4UMosis wayibhala yonke imiyalelo kaNdikhoyo. Kusasa ngengomso wakha iqonga lamadini emazantsi entaba, waza wamisa ishumi elinambini leentsika zamatye ngokwezindlu ezilishumi elinambini zikaSirayeli. 5Kamva ke wathuma abafana, baya kwenzela uNdikhoyo amadini atshiswayo, babingelela ngeenkomo, benza amadini obudlelwana. 6UMosis wathatha isiqingatha segazi elo, waligalela ezityeni, waza isiqingatha wasifefa eqongeni lamadini. 7Ngoku ke wathatha umqulu ekubhalwe kuwo imiqathango yomnqophiso kaNdikhoyo, wafundela amaSirayeli. Ke wona aphendula athi: “Siya kumthobela uNdikhoyo, sikwenze konke asiyalele kona.”

8Ke kaloku uMosis wathatha elaa gazi lalisesityeni, wafefa ngalo abantu, esithi: “Eli gazi litywina umnqophisoMat 26:28; Marko 14:24; Luka 22:20; 1 Kor 11:25; Hebh 10:29 awenze nani uNdikhoyo mhla waninika le miyalelo.”Hebh 9:19-20

9UMosis, uAron, uNadabhi, noAbhihu, kunye namashumi asixhenxe amadoda amakhulu, benyuka intaba, 10baza bambona uThixo kaSirayeli. Iinyawo zakhe zaziphezu komgangatho welitye elibuglasirha eliluhlaza okwesibhakabhaka. 11Kambe ke uThixo zange awase sandla la matshawe akwaSirayeli; bambona baza batya basela.

UMosis eSinayi

12*UNdikhoyo wabhekisa kuMosis, wathi: “Nyuka uze kum apha entabeni, uhlale; ndiza kukunika amacwecwe amatye endiyibhale kuwo imithetho nemiyalelo omawuyifundise amaSirayeli.” 13UMosis wanduluka ke nehlakani lakhe uYoshuwa; ke yena uMosis wenyuka intaba kaThixo. 14Wathi kumadoda amakhulu: “Lindani kule ndawo side sibuye. Nâba uAron noYuri; wonke umntu onomcimbi makawandlale phambi kwabo bawuphicothe.”

15Ngenene ke uMosis wenyuka intaba, laza lona ilifu layambathisa intaba leyo. 16-17Baza ke ubuqaqawuli bukaNdikhoyo bahlala phezu kwentaba iSinayi. KumaSirayeli kwakungathi ngumlilo ovuthayo apho phezu kwentaba. Ilifu elo layifukama intaba leyo iintsuku zantandathu, waza ngolwesixhenxe uNdikhoyo wabiza uMosis esefini apho. 18Ke kaloku uMosis wenyuka intaba, waya kungena apho efini. Wahlala apho iintsuku ezimashumi mane.Hlaz 9:9

25

Iminikelo yesibingelelo

(Mfud 35:4-9)

251*UNdikhoyo wathetha noMosis, wathi: 2“Xelela amaSirayeli ukuba bonke abaziva beqhutywa yintliziyo mabakhuphe umnikelo, bawuzise kum. 3Lo mnikelo ke mawube kwezi ndidi: igolide, isiliva, ubhedu, 4nelaphu elizuba, nelimsobo, nelibomvu, nelaphu elicikizekileyo, neloboya bebhokhwe, 5nofele olubomvu lwenkunzi yegusha, nofele olusukiweyo, nomngampunzi, 6neoyile yesibane, nobulawu bokuqhola, ioyile yesiqhumiso, 7namatye ekarneli, namanye amatye okuhombisa *isidanga sombingeleli omkhulu ngokunjalo nesikhuselo-sifuba sakhe. 8Mabandakhele indawo eyeyam ndodwa, ukuze nam ndihlale phakathi kwabo. 9Ke yona nempahla engaphakathi mayakhiwe ibe matwa nomzekelo endokubonisa wona.

Ityesi yomnqophiso

(Mfud 37:1-9)

10“Thatha umngampunzi, wenze ityesi ngawo. Mayibe ziisentimitha ezilikhulu elineshumi ubude bayo, ibe ngamashumi mathandathu nantandathu ububanzi, ngokunjalo nokuphakama. 11Yityabeke ngegolide ngaphandle nangaphakathi, futhi uyiphethe kwangegolide jikelele. 12Thatha igolide wenze amakhonkco abe mane, uwanxibelele emanqineni etyesi abe mabini cala-nye. 13Yenza imiqobo ngomngampunzi, uyityabeke ngegolide; 14yona ke yongena kuloo makhonkco, iphathwe ngazo ityesi. 15Mayingakhutshwa, koko mayihlale ngolo hlobo lonke ixesha. 16Ngaphakathi ke faka amacwecwe abubungqina bomnqophiso endiza kukunika wona.

17“Kwakhona ke thatha igolide, wenze isivaloHebh 9:5 sibe ziisentimitha ezilikhulu elineshumi ubude, ububanzi zibe ngamashumi amathandathu anesithandathu. 18Thatha igolide ubumbe imifanekiso *yezithunywa ezimaphiko ibe mibini; yenze ibe nto-nye nesivalo eso, 19-20imiswe ngapha nangapha phezu kwaso, ijongene; athi ke loo maphiko athe naa asigubungele isivalo eso. 21Faka loo macwecwe mabini abubungqina bomnqophiso, uvale. 22Kulapho ndiya kuhlangana nawe ke, apho phezu kwesivalo setyesi yomnqophiso, phakathi kwemifanekiso yezithunywa ezimaphiko, ndikunike yonke imiyalelo yamaSirayeli.”

Itafile

(Mfud 37:10-16)

23“Thatha umngampunzi, wenze itafile ngawo. Mayibe ngamashumi asibhozo anesibhozo eesentimitha ubude; ibe ngamashumi mane anane ububanzi, kanti ke ukuphakama ibe ngamashumi amathandathu anesithandathu. 24Yityabeke ngegolide, futhi uyiphethe kwangayo jikelele. 25Mayijikelezwe lungqameko olububanzi bungangesandla, oluphethwe ngegolide jikelele. 26Yenza amakhonkco egolide abe mane, abe sezikoneni phezu kwemilenze. 27Amakhonkco okubamba imiqobo yokuthwala itafile makasondele kungqameko. 28Yenza imiqobo leyo ngomngampunzi, uyityabeke ngegolide. 29Yenza iipleyiti, iikomityi, iindebe, nezitya zokusetyenziswa xa kusenziwa idini lewayini. Kambe ke zonke ezi zinto mazenziwe ngegolide. 30Kule tafile makusoloko kukho isonka esinikelwa kuThixo.”Nqulo 24:5-8

Isibane

(Mfud 37:17-24)

31“Thatha igolide engangxengwanga, wenze isibane ngayo. Amazantsi kunye nesiqu sesibane masibunjwe ngegolide. Izihombiso ezifana neentyatyambo, nemidumba, namagqabi eentyatyambo, mazibe nto-nye nesibane. 32Kwalapho kuso isiqu sesibane nxibelela amasebe aso abe mathandathu, oko kukuthi abe mathathu ngapha nangapha. 33La masebe mathandathu makahonjiswe ngomhombiso ofana neentyatyambo zealmondi, ibe nemidumba namagqabi eentyatyambo. 34Sona isiqu saso naso masihonjiswe ngomhombiso ofana neentyatyambo zealmondi enemidumbu namagqabi eentyatyambo. 35Onke amasebe ngambini makasekelwe ngumdumba. 36Imidumba namasebe makabe nto-nye nesiqu sesibane esenziwe ngegolide engangxengwanga. 37Kwesi siqu sesibane ke kofakwa izibane ezisixhenxe ngohlobo lokuba ziphose ilitha ngaphambili. 38Umcephe wokucima isibane nezithetyana zaso mazenziwe ngegolide. 39Iyonke igolide yokwenza esi sibane nobuxhaka-xhaka baso mayibe ngamashumi amathathu nantlanu eekhilogram ubunzima. 40Xa iyonke le nto uzuyenze ngokomzekelo endakubonisa wona entabeni.Mseb 7:44; Hebh 8:5