IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

Ingoma kaMosis

151Kwesi sithuba ke uMosis namaSirayeli bahlabela le ngoma,SiTyh 15:3 bedumisa *uNdikhoyo:

“Ndosuka ndintyiloze ndiculele uNdikhoyo;

kaloku yena woyise wada watshatshela.

Ihashe ngokunjalo nophezu kwalo

ulintywilisele phakath' elwandle.

2UNdikhoyo yinqaba negwijo lam;

ndinje-nje-nje ndisindiswe nguye.Ndum 118:14; Isaya 12:2

Nanko ke uThixo wam, ndiyamdumisa;

nguThixo woobawo, ndotshila ngaye.

3“*UMhlekazi yena ulijoni;

igama lakhe *nguNdikhoyo.

4Umkhosi wamaJiputa neenqwelo zawo

wasuka waziphos' elwandle;

iingqwayi-ngqwayi zomkhosi ezinamagama

uzigubungele ngoLwandl' oluBomvu.

5Ngoku zambathiswe yinzonzobila;

suka zazika ngathi lilitye.

6“Hayi kamb' isandla sakho, Ndikhoyo,

yingwanyalal' etshatsheleyo!

Ewe, isandla sakho, wena Ndikhoyo,

siyaluvikiva utshaba lwakho.

7Ngangamsh' engatshonelwa langa,

ezikhahlela phants' izibhoja;

umavulel' umsindo ozayo,

uzithi lenye ngathi kutsh' ingca!

8Ngokuphefumla kwakho nje qha

suka ulwandle lwaba ziingqimba,

amanzi asuka aba ludonga,

inzonzobila yolwandle yakhenkceza.

9Utshaba lwathi:

‘Mandisukele ndibabambe.

Ndiya kuxhaphaz' amaxhoba, ndizanelise.

Ndiya kuxhoba ndif' amacala,

nditshayele nditshabalalise ngekrele.’

10Suka ke uNdikhoyo wafutha,

kwaba kanye antywiliseleka amaJiputa.

Ewe, azika nywam emanzini,

kwanga kukweyela kwesinyithi.

11“Kodw' angavela ph' onjengawe, Ndikhoyo,

obalasele kangaka ngobunyulu,

omiqondiso ikhamnqisa kangaka,

ozenzo zimangalisa ngokuncamisayo?

12Wathi wakusolula esakho isandla,

umhlaba wazithi bimbilili iintshaba zethu.

13Thembekil' othando lungatshitshiyo,

uyabakhokel' abant' obahlawuleleyo;

ngobungangamsha bakho ubathundezile,

bagaleleka kwikhaya lakho elingcwele.

14Izizwe zithe zingeva zaphithizela liphaphu,

atshw' amaFilistiy' arhwaqela luvalo.

15Iinkosi zakwaEdom zibamb' ongezantsi;

izinxiba-mxhaka zakwaMowabhi ziyatyhwatyhwa.

Asisathethi ke ngezima-mhlaba zaseKanana,

kuba zona ziya kunyibilika.

16Suka zazibhija-bhija zinkwantya;

ngobungangamsha bakho zaw' isiduli.

Baz' abakaNdikhoyo bagqitha bengcambaza;

nditsho abakhululwa awabathengayo.

17Wabathatha wabemisa entabeni yakho,

ndawo leyo ilikhaya lakho, Ndikhoyo;

ewe, endlwini yakho, Ndikhoyo,

leyo wazakhela yona.

18Hayi ke bethu, yena uNdikhoyo

uya kulawula ngonaphakade kanaphakade.”

Ingoma kaMiriyam

19Kaloku kwathi esakungena elwandle amahashe okumkani neenqwelo nabaqhubi, *uNdikhoyo wawagubungela ngamanzi, atshona. Kanti ke wona amaSirayeli aluwela ulwandle ehamba emhlabeni owomileyo.

20Ke kaloku umshumayelikazi uMiriyam, udade boAron, waqubula igubu lakhe, baza bonke ababhinqileyo bamlandela namagubu abo, batsho ngentsholo bengqungqa. 21UMiriyam ke wahlabela ingoma wenjenje:

“Hoyina! Memelelani nitsholoze!

UNdikhoyo woyise wada watshatshela!

Ihashe ngokunjalo nophezu kwalo

ulintywilisele phakath' elwandle.”

Amanzi akrakrayo

22UMosis ke wawakhokela amaSirayeli, balushiya uLwandle oluBomvu, baya kungena kwintlango iShure. Baba ntsuku-ntathu behamba kuloo ntlango; bengafumani manzi. 23Ngelikade baya kufika kwindawo ekuthiwa yiMara. Apha ke bawafumana amanzi, koko ayekrakra engaseleki. Kungenxa yeso sizathu kwakusithiwa nguKrakrayoNgesiHebhere “yiMara” nje igama layo. 24Ke kaloku amaSirayeli amkhalazela uMosis, athi: “Uthi siza kusela ntoni ke?” 25UMosis wakhala *kuNdikhoyo, waza ke yena wathi makakhe ihlamvu lomthi othile, alifake emanzini apho. Akuba enjenjalo ke, baphela ubukrakra emanzini, aba nokuselwa.

Apha ke kulapho wabanika imimiselo yokuziphatha uNdikhoyo, wabavavanya. 26Wenjenje ukuthetha: “Ukuba nithe nandithobela ngokupheleleyo, nenza okuhle nokufanelekileyo ngokuhamba ngemimiselo yam, soze ndinohlwaye ngezibetho nezifo endaziwisela amaJiputa. Kaloku mna ndinguNdikhoyo, ugqirha wenu.”

27Kamva ke bafika e-Elim, apho kwakukho imithombo elishumi elinambini, nemithi yesundu engamashumi asixhenxe. Bahlala ke bakhe baphumla kufuphi naloo manzi.

16

Imana kunye nezagwityi

161Ke kaloku amaSirayeli anduluka e-Elim, aza athi ngenyanga yesibini kusuku lweshumi elinesihlanu andulukayo eJiputa, agaleleka kwintlango iSin. Yona ke iphakathi kwe-Elim neSinayi. 2Kanye ke apho kuloo ntlango amaSirayeli abakhalazela ooMosis noAron, 3athi kubo: “Akwaba *uNdikhoyo wayesibulalele eJiputa. Kaloku noko khona sasisitya inyama; kanti ke nokunye ukutya sasikutya side sikushiye. Kuba kucacile nisizise kule ntlango ukuze eli bandla xa lilonke nilichane ngendlala life.”

4UNdikhoyo wathetha noMosis wathi: “Uyabona ke ndiza kuthoba ukutyaYoh 6:31 kune njengemvula, ukuze nonke nitye. AmaSirayeli makaphume aye kuzicholela ukutya okulingene imini mihla le. Ndizimisele ukukhe ndiwavavanye ndiwaqonde ukuba azimisele na ukuwuthobela umyalelo wam. 5Kodwa ke ngomhla wesithandathu makaqokelele azilungiselele ukutya kwemihla emibini.”

6Ngoko ke uMosis noAron bathetha nawo amaSirayeli, bathi: “Ngokuhlwanje niza kuqonda ukuba nguNdikhoyo owanikhupha eJiputa, 7kuba ngomso kusasa niya kukubona ukuqaqamba kobukho bukaNdikhoyo. Kaloku yena uzivile izikhalazo zenu; gxebe besingoobani ukuba ningade nisikhalazele thina?” 8UMosis waqhuba wathi: “UNdikhoyo uza kunipha inyama, nitye ngokuhlwa, kanti nakusasa uza kunipha isonka, nitye nihluthe, kuba uzivile izikrokro zenu enimkhalazela ngazo. Kakade ke besingoobani thina? Hayi bo! Anikrokreli thina, nikrokrela uNdikhoyo!”

9UMosis wayalela uAron ukuba axelele amaSirayeli aphume aye kubonana noNdikhoyo njengoko ezivile izikhalazo zawo. 10Esathetha nje uAron, athe amaSirayeli akukhangela ngasentlango abubona ubuqaqawuli bukaNdikhoyo bubengezela efini. 11Wathi ke uNdikhoyo kuMosis: 12“Xelela amaSirayeli ukuba ndizivile izikhalazo zawo; ngoko ke ngokuhlwa ndiya kuwanika inyama atye, ndize ngentsasa elandelayo ndiwaphe intaphane yesonka, khon' ukuze andiqonde ukuba ndinguNdikhoyo uThixo wawo.”

13Kwathi ke ngongcwalazi kwagaleleka igquba lwezagwityi, lwathi khakhalala kuyo yonke loo ndawo ayemise kuyo amaSirayeli. Kanti ke ngengomso kwasa kulele umbethe. 14Kuthe ke wakuvuthuluka umbethe lowo kwasala uqweqwe olungathi yiqabaka, lwawambathisa umhlaba. 15AmaSirayeli athe akuyibona le nto angayaziyo, abuzana athi: “Yintoni le?”

UMosis ke wathi kuwo: “Oku kukutya enikuphiwa nguNdikhoyo.1 Kor 10:3 16Uthe umntu ngamnye kuni makathathe kangangesisu sakhe. Lowo uthathela umzi wonke wolinganisela ukuba umntu ngamnye afumane iilitha ezimbini.”

17Ke kaloku amaSirayeli enza ngokomyalelo lowo, abanye bathatha kakhulu, baza bambi bathatha kancinci. 18Kodwa ke athe akukufaka emlinganisweni ukutya oko afumanisa ukuba othathe kakhulu akagqithisanga, kanti ke nothathe kancinci akalambathi.2 Kor 8:15 Umntu ngamnye wathatha ngokwentswelo yakhe. 19UMosis wayalela ukuba kungabikho mntu ushiya mbeko. 20Kambe ke abanye abamphulaphulanga bakubeka. Ngengomso ke kwasa kubolile kuneempethu, waza ke uMosis wakhathazeka. 21Ngazo zonke iintsasa babethatha kangangezisu zabo. Kwakusithi ke lakuba shushu ilanga kunyibilike kuphele oko kutya kwabo.

22Ngomhla wesithandathu ke ukutya bakuthatha ngokuphindwe kabini, umntu ngamnye waneelitha ezine. Ke iinkokheli le nto zayixela kuMosis 23owathi yena kuzo: “UNdikhoyo usiyale wathi ngomso ngumhla owodwa wokuphumla, lusuku oluphawulelwe yena.Mfud 20:8-11 Ngoko ke bhakani namhlanje xa nifuna, futhi nipheke kwanamhlanje, okuseleyo ke nikugcinele ingomso.” 24Okuseleyo ke bakugcinela ingomso ngokokutsho kukaMosis. Kona ke zange konakale. 25UMosis ke wathi kubo: “Yityani namhlanje, kuba olu lusuku lokuphumlaNgesiHebhere “yiSabatha” oluphawulelwe uNdikhoyo; ngalo aniyi kukufumana ukutya phandle phaya. 26Oku kutya ningakuqokelela iintsuku zibe ntandathu, kodwa ke ngolwesixhenxe *nguMhla wokuPhumla; ngawo ke akukho.”

27Kambe ke nangoMhla wokuPhumla bambi abantu baphuma baya kufuna ukutya, nto nje abakufumananga. 28UNdikhoyo wabhekisa kuMosis wathi: “Koda kube nini ningandithobeli, bantundini? 29Kaloku ndaninika uMhla wokuPhumla; kungenxa yaloo nto ke ndininika ukutya kweentsuku ezimbini nje ngomhla owandulela owokuphumla. NgoMhla wokuPhumla wonke umntu makangenzi nto, angaphumi ekhaya.” 30Ngenene ke abantu baphumla ngoMhla wokuPhumla.

31Oku kutya ke amaSirayeli akuthiya igama athi yimana.Eli gama lithetha ukuthi “yintoni” – Mfud 16:15 Yona ke yayifana nembewu yekoriyanda imhlophe, emlonyeni ingathi ngamaqebengwana enziwe ngobusi.Ntlango 11:7-8

32UMosis wabaxelela umyalelo kaNdikhoyo, wathi: “UNdikhoyo uthe: ‘Thathani iilitha zibe mbini zemana, nizigcinele izizukulwana ezizayo, ukuze nazo zikubone ukutya endanondla ngako entlango ukunikhupha kwam eJiputa.’ ” 33UMosis wayalela uAron wathi makathathe iilitha zibe mbini zemana, azifake engqayini,Hebh 9:4 azibeke *esibingelelweni phambi koNdikhoyo, ibe nokubonwa nazizizukulwana ezizayo. 34Ngokomyalelo kaNdikhoyo ke uAron wayithatha, wayibeka kwityesi yomnqophiso, ukuze igcinakale. 35Ke kaloku yaba yiminyaka emashumi mane amaSirayeli esitya imana leyo, ada afika eKanana, apho ema khona.Yosh 5:12 36(Umlinganiselo ovunyiweyo ke waloo maxesha wawuyiefa, engangamashumi amabini eelitha. Isishumi sayo yayiyioma, engangeelitha ezimbini.)

17

Amanzi ampompoza eliweni

(Ntlango 20:1-13)

171Ekuphumeni kwintlango iSin onke amaSirayeli ahamba amabanga ngamabanga ngokuyalelwa *nguNdikhoyo, ada aya kufika eRefidim, akhe aphumla khona. Kule ndawo ke ayengekho amanzi. 2AmaSirayeli asuka ke alwa noMosis, athi: “Sinxaniwe; siphe amanzi!”

UMosis wathi kuwo: “Kutheni nisilwa nam nje? Nimlingelani uNdikhoyo?”

3Kambe ke amaSirayeli akayekanga ukumkhalazela uMosis, kuba ayenxaniwe. Athi: “Kodwa kodwa, ungathini ukusikhupha eJiputa, ukuze uze kusichana ngonxano, thina nentsapho nemfuyo yethu?”

4UMosis wazibika kuNdikhoyo, wathi: “Kodwa ndiza kubathini aba bantu? Bangasuka bandixulube ngamatye.”

5UNdikhoyo wayalela uMosis, wathi: “Thatha amadoda amakhulu, uhambe nawo, uwashiye amaSirayeli; ungayishiyi induku yakho owabetha ngayo umlambo iNayile. 6Ke mna uya kufika ndikulinde eliweni eHorebhe. Libethe iliwa elo. Kuya kumpompoza amanzi, amaSirayeli abe nokusela.” Yonke ke le nto uMosis wayenza ekunye namadoda amakhulu. 7Le ndawo ke yathiywa igama kwathiwa yiMasaOko kukuthi “Luvavanyo” neMeribha,Oko kukuthi “Mbambano” kuba kaloku apha amaSirayeli alwa noMosis, amvavanya uNdikhoyo, esithi: “Ukho na phakathi kwethu uNdikhoyo, nokuba hayi?”

Idabi nama-Amaleki

8Apha eRefidim ke ama-Amaleki eza ahlasela amaSirayeli. 9UMosis ke wayalela uYoshuwa wathi: “Khetha amadoda athile, niphume niye kulwa nama-Amaleki. Ngomso mna ndiya kuma phezu kwentaba ndiphethe laa nduku ndiyinikwe nguThixo.” 10UYoshuwa wenza ngokomyalelo kaMosis, baphuma baya kulwa nama-Amaleki. Ke yena uMosis, enoAron noYuri, benyukela phezu kwentaba. 11Ngalo lonke ixesha uMosis eziphakamisile izandla zakhe, amaSirayeli ayewagxotha ama-Amaleki; kodwa athi akuzithoba izandla, oyiswe amaSirayeli. 12Wathi akudinwa uMosis, uAron noYuri bamhlalisa elityeni, bamxhaka, baphakamisa iingalo zakhe lada latshona ilanga. 13Ngale ndlela ke uYoshuwa wawaswantsulisa ama-Amaleki.

14*UNdikhoyo ke wathetha noMosis, wathi: “Yibhale ingcombolo yale mfazwe, khon' ukuze ingaze ilibaleke. Xelela uYoshuwa ukuba ndizimisele ukuwacim' igama ama-Amaleki kwelimiweyo.”Hlaz 25:17-19; 1 Sam 15:2-9 15UMosis wenza iqonga lamadini, wathi igama lalo nguNdikhoyo intshinga yam, 16esithi: “Yiphakamiseni intshinga kaNdikhoyo. UNdikhoyo uya kulwa naye uAmaleki kude kube ngunaphakade.”